EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1618

Kommissionens forordning (EU) 2016/1618 af 8. september 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger med henblik på tilpasning af bilag I og IV (EØS-relevant tekst)

C/2016/5647

OJ L 242, 9.9.2016, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1618/oj

9.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 242/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1618

af 8. september 2016

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger med henblik på tilpasning af bilag I og IV

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger (1), særlig artikel 31, stk. 1 og 3, og artikel 29, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er indgivet anmodninger i henhold til artikel 31, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2003/2003 med henblik på optagelse af en række gødninger i bilag I til nævnte forordning.

(2)

[S,S]-Ethylendiamindisuccinsyre (»[S,S]-EDDS«) er en organisk chelatdanner for mikronæringsstoffer. Jern chelateret med [S,S]-EDDS anvendes til at afhjælpe jernmangel og bekæmpe jernklorose i prydplanter og prydplæner. Det nedbrydes hurtigt og udgør derfor en minimal risiko for udvaskning fra det øverste dæklag af jord ned til grundvandet, og det er fuldstændig mineraliseret og udviser ingen tegn på toksicitet over for pattedyr eller vandmiljøet.

(3)

Glucoheptonsyre (»HGA«) er en organisk kompleksdanner for mikronæringsstof-gødning. HGA er effektivt, bionedbrydeligt, udviser god stabilitet henover et bredt spektrum af pH-værdier og er let opløseligt i vand. HGA har været godkendt i mange år i Spanien, uden det har ført til indberettede skader på miljøet eller for menneskers sundhed.

(4)

Fabrikanter af [S,S]-EDDS og HGA har indgivet anmodning til Kommissionen gennem myndighederne i Tyskland og Spanien om at optage disse stoffer på listen over tilladte organiske chelatdannere og kompleksdannere i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003, så [S,S]-EDDS og HGA bliver tilgængelige for landmænd i hele Unionen. Som anført i bilag I til denne forordning opfylder [S,S]-EDDS og HGA de krav, der er fastsat i artikel 14 i forordning (EF) nr. 2003/2003. De bør derfor føjes til listen over tilladte organiske chelatdannere og kompleksdannere i bilag I til nævnte forordning

(5)

Eftersom der findes analysemetoder til bestemmelse af [S,S]-EDDS og HGA, bør disse metoder anføres i bilag IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 med henblik på at lette den kontrol, som medlemsstaterne udøver i henhold til artikel 29 i nævnte forordning. Den underoverskrift, der beskriver Metode 11, bør afspejle, at HGA er en kompleksdanner.

(6)

Reaktionsblandingen af N-(n-butyl)-thiophosphorsyretriamid og N-(n-propyl)-thiophosphorsyretriamid blev indført i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003 ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1257/2014 (2). Den seneste forskning har vist, at der ikke kan forventes at være nogen betydelig forskel mellem anvendelsen af reaktionsblandingen eller mellem den rene blanding af de to stoffer hvad angår reduktion af ammoniakemissioner. Oplysningerne bør derfor ændres, så det bliver muligt for producenter af disse blandinger at vælge en af produktionsmetoderne.

(7)

Forordning (EF) nr. 2003/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

For at sikre at analysemetoden til [S,S]-EDDS, som for øjeblikket er ved at blive valideret, offentliggøres af Den Europæiske Standardiseringsorganisation, bør der fastsættes et passende tidsrum mellem optagelsen af [S,S]-EDDS i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003 samt optagelsen af den nye analysemetode for denne gødningstype i samme forordnings bilag IV, og til de finder anvendelse.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 32 i forordning (EF) nr. 2003/2003 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer

I forordning (EF) nr. 2003/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag IV ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Bilag I, nr. 1), og bilag II, nr. 2), finder dog anvendelse fra den 1. juli 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. september 2016..

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1257/2014 af 24. november 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger med henblik på tilpasning af bilag I og IV (EUT L 337 af 25.11.2014, s. 53).


BILAG I

I bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003 foretages følgende ændringer:

1)

I tabellen i punkt E.3.1. tilføjes følgende nummer:

»12

[S,S]-ethylendiamindisuccinsyre

[S,S]-EDDS

C10H16O8N2

20846-91-7«

2)

I tabellen i punkt E.3.2. tilføjes følgende nummer:

»2

Glucoheptonsyre

HGA

C7H14O8

23351-51-1«

3)

I tabellen i punkt F.2. affattes nr. 3 således:

»3

Blanding af N-(n-butyl)-thiophosphorsyŕetriamid (NBPT) og N-(n-propyl)-thiophosphorsyretriamid (NPPT) (forhold 3:1 (1))

Reaktionsblanding:

EC-nr. 700-457-2

Blanding af NBPT/NPPT:

 

NBPT: Elincs-nr. 435-740-7

 

NPPT: CAS nr. 916809-14-8

Minimum: 0,02

Maksimum: 0,3

 

 


(1)  Tolerance for andelen af NPPT: 20 %.«


BILAG II

I bilag IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 foretages følgende ændringer:

1)

I punkt B under overskriften »Metode 11« ændres den nuværende underoverskrift »Chelatdannere« til »Chelatdannere og kompleksdannere«.

2)

I punkt B tilføjes følgende Metode 11.9:

»Bestemmelse af [S, S]-EDDS

EN 13368-3, del 3: Fertilizers — Determination of chelating agents in fertilizers by chromatography (Gødning — Bestemmelse af chelatdannere i gødning ved kromatografi): Determination of [S,S]-EDDS by ion pair-chromatography (Bestemmelse af [S, S]-EDDS ved ionparkromatografi)

Denne analysemetode har været underkastet en ringtest.«

3)

I punkt B tilføjes følgende Metode 11.10:

»Bestemmelse af HGA

EN 16847: Fertilizers — Determination of complexing agents in fertilizers — Identification of heptagluconic acid by chromatography) (Gødning — Bestemmelse af kompleksdannere i gødning — Identificering af glucoheptonsyre ved kromatografi)

Denne analysemetode har været underkastet en ringtest.«


Top