EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1379

Kommissionens forordning (EU) 2016/1379 af 16. august 2016 om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (EØS-relevant tekst)

C/2016/5227

OJ L 222, 17.8.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1379/oj

17.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 222/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1379

af 16. august 2016

om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (1), særlig artikel 18, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er sundhedsanprisninger af fødevarer forbudt, medmindre de er godkendt af Kommissionen i overensstemmelse med samme forordning og opført på en liste over tilladte anprisninger.

(2)

Forordning (EF) nr. 1924/2006 foreskriver ligeledes, at lederne af fødevarevirksomheder kan sende ansøgninger om godkendelse af sundhedsanprisninger til en medlemsstats nationale kompetente myndighed. Den nationale kompetente myndighed skal videresende gyldige ansøgninger til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), i det følgende benævnt »autoriteten«, med henblik på en videnskabelig vurdering samt til Kommissionen og medlemsstaterne til orientering.

(3)

Autoriteten skal afgive udtalelse om den pågældende sundhedsanprisning.

(4)

Kommissionen skal træffe beslutning vedrørende eventuel godkendelse af sundhedsanprisninger under hensyntagen til autoritetens udtalelse.

(5)

Som opfølgning på en ansøgning, som E-piim production Ltd indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende Lactobacillus plantarum TENSIA® i den faste Harmony™-»hjerteost« af Edam-typen og vedligeholdelse af et normalt blodtryk (spørgsmål nr. EFSA-Q- 2014-00097 (2)). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Regelmæssig daglig indtagelse (i mindst otte uger) af 50 g Südamejuust (»hjerteost«) af mærket Harmony™, som indeholder Lactobacillus plantarum TENSIA®, hjælper til at vedligeholde det kardiovaskulære system/et sundt hjerte ved at sænke blodtrykket/hjertesymbol«.

(6)

Den 1. oktober 2014 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtag af Lactobacillus plantarum TENSIA® i den faste Harmony™-»hjerteost« af Edam-typen og vedligeholdelse af et normalt blodtryk. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(7)

Som opfølgning på en ansøgning, som British Specialist Nutrition Association Ltd indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende kulhydratopløsninger og vedligeholdelse af den fysiske præstationsevne under udholdenhedstræning (spørgsmål nr. EFSA-Q-2014-00058 (3)). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Kulhydratopløsninger bidrager til at opretholde præstationsevnen under længerevarende udholdenhedstræning«. Efter anmodning fra autoriteten præciserede ansøgeren, at den fødevare, der er omfattet af denne anprisning, vedrører kulhydratløsninger, som ikke indeholder elektrolytter, og at kulhydratopløsninger for så vidt angår den anpriste virkning bør sammenlignes med vand eller vand-elektrolytopløsninger.

(8)

Den 1. oktober 2014 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtag af kulhydratopløsninger og vedligeholdelse af den fysiske præstationsevne under udholdenhedstræning, i forhold til hvad der gælder for vand eller vand-elektrolytopløsninger. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(9)

De bemærkninger fra ansøgerne, som Kommissionen har modtaget i overensstemmelse med artikel 16, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1924/2006, er taget i betragtning ved fastsættelsen af foranstaltningerne i denne forordning.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De i bilaget til nærværende forordning angivne sundhedsanprisninger optages ikke på den i artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006 omhandlede EU-liste over tilladte anprisninger.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. august 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9.

(2)  EFSA Journal 2014;12(10):3842.

(3)  EFSA Journal 2014;12(10):3836.


BILAG

Afviste sundhedsanprisninger

Ansøgning — relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1924/2006

Næringsstof, andet stof, fødevare eller fødevarekategori

Anprisning

EFSA-udtalelse

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Lactobacillus plantarum TENSIA® i den faste Harmony™-»hjerteost« af Edam-typen

Regelmæssig daglig indtagelse (i mindst otte uger) af 50 g Südamejuust (»hjerteost«) af mærket Harmony™, som indeholder Lactobacillus plantarum TENSIA®, hjælper til at vedligeholde det kardiovaskulære system/et sundt hjerte ved at sænke blodtrykket/hjertesymbol.

Q-2014-00097

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Kulhydratopløsninger

Kulhydratopløsninger bidrager til at opretholde præstationsevnen under længerevarende udholdenhedstræning.

Q-2014-00058


Top