EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1367

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1367 af 10. august 2016 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Polen (meddelt under nummer C(2016) 5278) (EØS-relevant tekst)

C/2016/5278

OJ L 216, 11.8.2016, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/08/2016; ophævet ved 32016D1406

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1367/oj

11.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 216/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/1367

af 10. august 2016

om visse beskyttelsesforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Polen

(meddelt under nummer C(2016) 5278)

(Kun den polske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Afrikansk svinepest er en infektiøs virussygdom, der rammer populationer af tamsvin og vildtlevende svin og kan have alvorlige konsekvenser for svineproduktionens rentabilitet, og som forårsager forstyrrelser i samhandelen i Unionen og eksporten til tredjelande.

(2)

Ved et udbrud af afrikansk svinepest er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre svinebedrifter og til vildtlevende svin. Sygdomsagensen kan således sprede sig fra én medlemsstat til en anden eller til tredjelande via handel med levende svin eller produkter fremstillet heraf.

(3)

Ved Rådets direktiv 2002/60/EF (3) er der fastsat minimumsforanstaltninger, der skal gennemføres i Unionen til bekæmpelse af afrikansk svinepest. I henhold til artikel 9 i direktiv 2002/60/EF skal der oprettes beskyttelses- og overvågningszoner i tilfælde af udbrud af sygdommen, hvor de i samme direktivs artikel 10 og 11 nævnte foranstaltninger skal anvendes.

(4)

Polen har underrettet Kommissionen om den aktuelle situation med hensyn til afrikansk svinepest i landet og har i henhold til artikel 9 i direktiv 2002/60/EF oprettet beskyttelses- og overvågningszoner, hvori de i samme direktivs artikel 10 og 11 nævnte foranstaltninger anvendes.

(5)

For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt at identificere de områder i Polen, der er oprettet som beskyttelses- og overvågningszoner i forbindelse med afrikansk svinepest, på EU-plan i samarbejde med denne medlemsstat.

(6)

De områder, der identificeres som beskyttelses- og overvågningszoner i Polen, bør derfor opføres i bilaget til nærværende afgørelse.

(7)

Foranstaltningerne bør have tidsbegrænset anvendelse, således at der er tilstrækkelig tid til den epidemiologiske undersøgelse, og således at foranstaltningerne kan blive taget op til overvejelse.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Polen sikrer, at de beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet i henhold til artikel 9 i direktiv 2002/60/EF, som minimum omfatter de områder, der er angivet som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes indtil den 30. september 2016.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Republikken Polen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  Rådets direktiv 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest og om ændring af direktiv 92/119/EØF for så vidt angår Teschener syge og afrikansk svinepest (EFT L 192 af 20.7.2002, s. 27).


BILAG

Polen

Områder som omhandlet i Artikel 1

Beskyttelseszone

De ydre grænser af denne beskyttelseszone udgøres af:

a)

fra øst: fra den nordlige grænse til landsbyen Sanie Dąb ad den sydlige del af vejen fra landsbyen Sanie Dąb til landsbyen Kołaki Koscielne, hvor vejen skærer Dąb-floden, dernæst sydøstpå langs med Dąb-floden, dernæst langs med grænsen til skoven til den vestlige grænse til landsbyen Tybory-Olszewo, dernæst ad vejen fra Tybory-Olszewo til landsbyen Tybory-Kamianka, dernæst fra den vestlige grænse til landsbyen Tybory-Kamianka til vejen fra landsbyen Tybory-Kamianka til landsbyen Jabłonka Kościelna, dernæst sydpå til det vandløb, der går fra Kamianka-dammen til Jabłonka-floden, dernæst fra vandløbets munding til Jabłonka-floden, dernæst i en lige linje sydpå til hovedvej nr. 66, der krydser vejen fra landsbyen Jabłonka Kościelna til landsbyen Miodusy-Litwa

b)

fra syd: vestpå ad hovedvej nr. 66 til det sted, hvor Jabłonka-floden skærer hovedvej nr. 66, dernæst langs med den sydlige grænse af landsbyen Faszcze til Jabłonka-floden, dernæst vestpå langs med Jabłonka-floden til grænsen til landsbyen Wdziękoń Pierwszy og landsbyen Wdziękoń Drugi, dernæst i en lige linje nordpå til hovedvej nr. 66, dernæst vestpå ad hovedvej nr. 66 til det sted ved landsbyen Wdziękoń Pierwszy, hvor vandløbet skærer hovedvej nr. 66

c)

fra vest: nordpå langs med vandløbet til grænsen til skoven, langs med den østlige grænse til Grabówka-reservatet, dernæst østpå langs med grænsen til skoven til vejen fra landsbyen Grabówka til landsbyen Wróble-Arciszewo

d)

fra nord: i en lige linje østpå til Dąb-floden, der ligger syd for landsbyen Czarnowo Dąb, dernæst østpå i en lige linje til den nordlige grænse til landsbyen Sanie Dąb, fra landsbyen Sanie Dąb til landsbyen Kołaki Koscielne.

Overvågningszone

De ydre grænser af denne overvågningszone udgøres af:

a)

fra øst: i en lige linje fra wysokomazowiecki- og zambrowski-distrikternes grænser, ved landsbyen Stare Niziołki, til det sted, hvor vejen skærer Rokietnica-floden mellem landsbyen Grodzkie Szczepanowięta og Nowe Grodzkie, dernæst i en lige linje til landsbyen Wnory Wiechy, dernæst sydpå langs vejen og så østpå langs med grænsen til landsbyen Chojane Piecki, Kalinowo-Solki, Kalinowo Czosnowo og Buczyno Mikosy til landsbyen Brzóski-Gromki, dernæst i en lige linje sydpå til Brok-floden, til den østlige grænse til landsbyen Brzóski-Falki, dernæst i en lige linje til hovedvej nr. 66 til den nordlige grænse til landsbyen Włosty-Olszanka, dernæst sydpå ad hovedvej nr. 66 til grænsen til skoven

b)

fra syd: i en lige linje sydvestpå langs med den sydlige grænse til landsbyen Dąbrowa-Zabłotne, til den sydlige grænse til landsbyen Dąbrowa Wielka, dernæst i en lige linje stik vestpå syd for landsbyen Krzeczkowo Mianowskie til grænsen til Podlaskie-regionen, ved landsbyen Zaręby-Choromany

c)

fra vest: langs med grænsen til Podlaskie-regionen til hovedvej nr. 63, dernæst langs med grænsen til Podlaskie-regionen og den vestlige grænse til landsbyen Srebrny Borek til hovedvej nr. 8, langs med den vestlige grænse til landsbyen Ostrożne, dernæst nordpå langs den vestlige grænse til landsbyen Krajewo-Łętowo, Krajewo-Borowe og Krajewo-Ćwikły, dernæst i en lige linje langs med den vestlige og nordlige grænse til landsbyen Zbrzeżnica til hovedvej nr. 63, dernæst nordpå til hovedvej nr. 63 til samme breddegrad som landsbyen Polki-Teklin

d)

fra nord: i en lige linje østpå til grænsen mellem zambrowski- og łomżyński-distrikterne, landsbyen Polki-Teklin indbefattet, indtil samme breddegrad som landsbyen Kossaki-Nadbielne, dernæst i en lige linje syd om landsbyen Kossaki-Nadbielne og landsbyen ovenfor, Kałęczyn-Walochy, dernæst til det sted, hvor hovedvej nr. 679 krydser vejen fra landsbyen Rutki-Kossaki til landsbyen Kalinówka-Basie, dernæst langs med den sydlige grænse til landsbyen Rutki-Kossaki til det sted, hvor 11 Listopada street krydser hovedvej nr. S8, dernæst i en linje oven om landsbyen Górskie-Ponikły Stok og den østlige grænse til landsbyen Modzele-Górki og Olszewo Przyborowo til grænsen til zambrowski- og wysokomazowiecki-distrikterne ved samme breddegrad som landsbyen stare Niziołki.


Top