EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1361

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1361 af 9. august 2016 om anerkendelse af »International Sustainability and Carbon Certification System« til dokumentation af overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF

C/2016/5163

OJ L 215, 10.8.2016, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1361/oj

10.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/33


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/1361

af 9. august 2016

om anerkendelse af »International Sustainability and Carbon Certification System« til dokumentation af overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF (1), særlig artikel 7c, stk. 4, andet afsnit,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (2), særlig artikel 18, stk. 4, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 7b og 7c i og bilag IV til direktiv 98/70/EF samt artikel 17 og 18 i og bilag V til direktiv 2009/28/EF indeholder lignende bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer og flydende biobrændsler og lignende procedurer for kontrol af overholdelsen af disse kriterier.

(2)

Hvis biobrændstoffer og flydende biobrændsler skal tages i betragtning til de formål, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, litraa), b) og c), i direktiv 2009/28/EF, bør medlemsstaterne kræve, at de økonomiske aktører dokumenterer biobrændstoffers og flydende biobrændslers overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 2-5, i direktiv 2009/28/EF.

(3)

Kommissionen kan beslutte, at frivillige nationale og internationale ordninger, der fastsætter standarder for fremstilling af biomasseprodukter, indeholder nøjagtige data med henblik på de i artikel 17, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF omhandlede formål og/eller godtgør, at partier af biobrændstoffer eller flydende biobrændsler overholder bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 3-5, og/eller at ingen materialer er blevet ændret eller fjernet bevidst, således at partiet eller en del heraf kan henføres under bilag IX. Når en økonomisk aktør fremlægger dokumentation eller data indhentet i overensstemmelse med en frivillig ordning, som Kommissionen har anerkendt, må medlemsstaten ikke, i det omfang dette er omfattet af den pågældende anerkendelse, forlange, at leverandøren fremlægger yderligere dokumentation for overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne.

(4)

Anmodningen om anerkendelse af, at »International Sustainability & Carbon Certification System«, Hohenzollernring 72, 50762 Köln, Tyskland, viser, at partier af biobrændstof overholder bæredygtighedskriterierne i direktiv 98/70/EF og direktiv 2009/28/EF, blev forelagt Kommissionen den 23. juni 2016. Ordningen omfatter en bred vifte af råmaterialer, herunder affald og restprodukter, og hele leverandørkæden. Dokumenterne vedrørende den anerkendte ordning bør stilles til rådighed på den gennemsigtighedsplatform, der blev etableret ved direktiv 2009/28/EF.

(5)

Vurderingen af »International Sustainability & Carbon Certification System« viste, at den i tilstrækkelig grad er i overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i direktiv 98/70/EF og direktiv 2009/28/EF, og at den anvender en massebalancemetode i overensstemmelse med kravene i artikel 7c, stk. 1, i direktiv 98/70/EF og artikel 18, stk. 1, i direktiv 2009/28/EF.

(6)

Evalueringen af »International Sustainability & Carbon Certification System« viste, at ordningen opfylder passende standarder for pålidelighed, gennemsigtighed og uafhængig revision og ligeledes overholder de metodemæssige krav i bilag IV til direktiv 98/70/EF og bilag V til direktiv 2009/28/EF.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om Biobrændstoffers og Flydende Biobrændslers Bæredygtighed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

»International Sustainability & Carbon Certification System« (i det følgende benævnt »ordningen«), som blev forelagt Kommissionen til anerkendelse den 23. juni 2016, viser, at partier af biobrændstoffer og flydende biobrændsler er i overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i artikel 7b, stk. 3-5, i direktiv 98/70/EF og artikel 17, stk. 3-5, i direktiv 2009/28/EF.

Ordningen indeholder ligeledes nøjagtige data med henblik på de i artikel 17, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF og artikel 7b, stk. 2, i direktiv 98/70/EF omhandlede formål.

Artikel 2

Afgørelsen gælder i en periode på fem år efter ikrafttrædelsen. Hvis ordningen som forelagt Kommissionen til anerkendelse den 23. juni 2016 gennemgår indholdsmæssige ændringer, der kunne påvirke grundlaget for afgørelsen, meddeles sådanne ændringer straks til Kommissionen. Kommissionen vil vurdere de meddelte ændringer for at fastslå, om ordningen stadig i tilstrækkelig grad opfylder de bæredygtighedskriterier, som ligger til grund for anerkendelsen.

Artikel 3

Kommissionen kan beslutte at annullere denne afgørelse, bl.a. under følgende omstændigheder:

a)

hvis det klart er påvist, at ordningen ikke har gennemført elementer, som anses for afgørende for denne afgørelse, eller hvis der er sket alvorlige og strukturelle brud på disse elementer

b)

hvis ordningen undlader at aflægge årlige rapporter til Kommissionen som fastsat i artikel 7c, stk. 6, i direktiv 98/70/EF og artikel 18, stk. 6, i direktiv 2009/28/EF

c)

hvis ordningen undlader at gennemføre standarder for uafhængig revision som fastsat i gennemførelsesretsakter som omhandlet i artikel 7c, stk. 5, tredje afsnit, i direktiv 98/70/EF og artikel 18, stk. 5, tredje afsnit, i direktiv 2009/28/EF eller forbedringer af andre elementer i ordningen, der betragtes som afgørende for en fortsat anerkendelse.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. august 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58.

(2)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16.


Top