EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1349

Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1349 af 5. august 2016 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til fodtøj (meddelt under nummer C(2016) 5028) (EØS-relevant tekst)

C/2016/5028

OJ L 214, 9.8.2016, p. 16–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1349/oj

9.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 214/16


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2016/1349

af 5. august 2016

om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til fodtøj

(meddelt under nummer C(2016) 5028)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 6, stk. 7, og artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan produkter, hvis miljøbelastning er nedbragt gennem hele deres livscyklus, få tildelt EU-miljømærket.

(2)

Forordning (EF) nr. 66/2010 foreskriver, at der fastsættes specifikke EU-miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(3)

I Kommissionens beslutning 2009/563/EF (2) var der opstillet miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation for fodtøj. For bedre at afspejle den aktuelle markedssituation for denne produktgruppe og tage højde for den innovation, der har fundet sted i den mellemliggende periode, bør der opstilles et revideret sæt miljøkriterier.

(4)

Målet med de reviderede miljøkriterier er navnlig at fremme produkter med en lavere miljøbelastning, især med hensyn til udtømning af naturressourcerne og udledninger til vand, luft og jord fra fremstillingsprocesser, og som bidrager til miljødimensionen af bæredygtig udvikling i hele deres livscyklus, er holdbare og begrænser forekomsten af farlige stoffer.

(5)

De reviderede kriterier fremmer også den sociale dimension af bæredygtig udvikling ved at indføre krav til arbejdsvilkår på det sted, hvor den endelige samling foregår, med henvisning til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) trepartserklæring om principperne for multinationale virksomheder og socialpolitik, FN's Global Compact-initiativ, FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder.

(6)

De reviderede miljøkriterier og de tilhørende vurderings- og verifikationskrav bør af hensyn til produktgruppens innovationscyklus gælde i seks år efter datoen for vedtagelsen af denne afgørelse.

(7)

Beslutning 2009/563/EF bør derfor erstattes.

(8)

Der bør indrømmes en overgangsperiode for producenter, hvis produkter har fået tildelt EU-miljømærket for fodtøj på grundlag af de miljøkriterier, der er fastsat i beslutning 2009/563/EF, for at sikre, at de har tilstrækkelig tid til at tilpasse deres produkter, så de opfylder de reviderede miljøkriterier og -krav. Producenterne bør også have mulighed for at indgive ansøgninger, der er baseret på miljøkriterierne i beslutning 2009/563/EF, eller på de reviderede miljøkriterier, der er opstillet i denne afgørelse, i en tilstrækkelig lang periode.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Ved produktgruppen »fodtøj« forstås alle artikler, der er beregnet til at beskytte eller dække foden, og som har en påsat sål, der kommer i kontakt med jorden. Med forbehold for de undtagelser, der er omhandlet i stk. 3, er fodtøj, der er omfattet af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/11/EF (3), og beskyttelsesfodtøj, der er omfattet af Rådets direktiv 89/686/EØF (4), omfattet af denne afgørelse.

2.   Fodtøj kan bestå af forskellige naturlige og/eller syntetiske materialer som omhandlet i direktiv 94/11/EF.

3.   Følgende produkter er ikke omfattet af produktgruppen:

a)

fodtøj, der indeholder elektriske eller elektroniske komponenter

b)

fodtøj, der er beregnet til engangsbrug

c)

strømper, som har påsatte såler

d)

fodtøj, der har karakter af legetøj.

Artikel 2

I denne afgørelse forstås ved:

1)   »skoens overdel«: fodtøjets øverste bestanddel, som består af et eller flere materialer, som er fastgjort til skoens ydersål. Til skoens overdel hører foring og bindsål

2)   »foring og bindsål«: overdelens foring og dæksål, som udgør den indvendige del af det pågældende fodtøj

3)   »ydersål«: undersiden af fodtøjet, som er forbundet med fodtøjets overdel

4)   »fodtøjets samling«: en række fremstillingstrin, hvor skoens overdel og skoens sål samles, så de udgør et færdigt produkt. Omfatter også emballeringen af det færdige produkt.

5)   »stedet, hvor fodtøjet samles«: det produktionssted, hvor de sidste trin af den fremstilling (fra tilskæring af materiale eller støbning (ved sprøjtestøbningsproduktion) til emballering af produktet), som vedrører det produkt, licensen omfatter, og fortsat er under ansøgerens ledelseskontrol, finder sted

6)   »flygtige organiske forbindelser« (VOC): organiske forbindelser med et damptryk på 0,01 KPa eller derover ved 293,15 K eller en tilsvarende flygtighed under anvendelsesbetingelserne som defineret i EN 14602

7)   »inherent (potentielt) bionedbrydeligt stof«: et stof, for hvilket der måles 70 % nedbrydning af opløst organisk kulstof inden for 28 dage eller 60 % af det maksimale teoretiske oxygenforbrug eller den maksimale teoretiske kuldioxidmængde inden for 28 dage ved en af følgende testmetoder: ISO 14593, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888 eller OECD 302 C

8)   »let (potentielt) bionedbrydeligt stof«: et stof, for hvilket der måles 70 % nedbrydning af opløst organisk kulstof inden for 28 dage eller 60 % af det maksimale teoretiske oxygenforbrug eller den maksimale teoretiske kuldioxidmængde inden for 28 dage ved en af følgende testmetoder: OECD 301 A, ISO 7827, OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 301 D, ISO 10708, OECD 301 E, OECD 301 F eller ISO 9408.

Artikel 3

Et produkt kan kun få tildelt EU-miljømærket i medfør af forordning (EF) nr. 66/2010, hvis det tilhører produktgruppen »fodtøj« som defineret i artikel 1 og opfylder de miljøkriterier og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til disse kriterier, som er fastsat i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 4

Miljøkriterierne for produktgruppen »fodtøj« og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til disse kriterier, gælder i seks år efter datoen for vedtagelsen af denne afgørelse.

Artikel 5

Til administrative formål skal det tildelte produktgruppekodenummer for denne produktgruppe være »017«.

Artikel 6

Beslutning 2009/563/EF ophæves.

Artikel 7

1.   Uanset artikel 6 bedømmes ansøgninger om EU-miljømærket for produkter i produktgruppen »fodtøj« på de betingelser, der er fastlagt i beslutning 2009/563/EF, hvis de indgives før datoen for vedtagelse af denne afgørelse.

2.   Ansøgninger om tildeling af EU-miljømærket for produkter i produktgruppen »fodtøj«, der indgives indtil to måneder efter datoen for vedtagelse af denne afgørelse, kan enten baseres på kriterierne i beslutning 2009/563/EF eller på kriterierne i denne afgørelse. Ansøgninger bedømmes ud fra de kriterier, de bygger på.

3.   Når EU-miljømærket tildeles på grundlag af en ansøgning, der er bedømt efter kriterierne i beslutning 2009/563/EF, kan det anvendes i 12 måneder fra datoen for vedtagelse af denne afgørelse.

Artikel 8

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. august 2016.

På Kommissionens vegne

Karmenu VELLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2009/563/EF af 9. juli 2009 om opstilling af miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til fodtøj (EUT L 196 af 28.7.2009, s. 27).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/11/EF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj med henblik på salg i detailleddet (EFT L 100 af 19.4.1994, s. 37).

(4)  Rådets direktiv 89/686/EØF af 21. december 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler (EFT L 399 af 30.12.1989, s. 18).


BILAG

EU-MILJØMÆRKEKRITERIER OG VURDERINGS- OG VERIFIKATIONSKRAV

Kriterier for tildeling af EU-miljømærket til »fodtøj«:

1.

Oprindelse af huder og skind, bomuld, træ og kork og syntetiske cellulosefibre

2.

Reduktion af vandforbrug og begrænsninger ved garvning af huder og skind

3.

Udledninger til vandmiljøet ved fremstilling af læder, tekstiler og gummi

4.

Flygtige organiske forbindelser (VOC)

5.

Farlige stoffer i produktet og i skoens bestanddele

6.

Liste over stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger (Restricted Substances List (RSL))

7.

Parametre til fremme af holdbarheden

8.

Virksomhedernes sociale ansvar med hensyn til arbejdsforhold

9.

Emballage

10.

Oplysninger på emballagen.

Vurdering og verifikation: Der er for hvert kriterium anført detaljerede vurderings- og verifikationskrav.

Hvis ansøgeren skal forelægge erklæringer, dokumentation, analyser og prøvningsrapporter eller andet belæg for, at kriterierne er opfyldt, kan disse stamme fra ansøgeren eller hans eller hendes leverandør(er) eller deres leverandører osv.

De kompetente organer skal fortrinsvis anerkende attester udstedt af organer, der er akkrediteret i overensstemmelse med relevante harmoniserede standarder for prøvnings- og kalibreringslaboratorier, og verifikationer af organer, som er akkrediteret i overensstemmelse med de harmoniserede standarder for organer, der certificerer produkter, processer og serviceydelser.

Der kan i givet fald anvendes andre prøvningsmetoder end dem, der er anført for de enkelte kriterier, hvis det ansvarlige organ, der vurderer ansøgningen, accepterer, at de er ækvivalente.

De ansvarlige organer kan i givet fald forlange supplerende dokumentation og gennemføre uafhængig verifikation eller besøg på stedet.

Slutproduktet er et skopar. Grundlaget for kravene er skonummer: 42 pariserstik for herresko, 38 pariserstik for damesko, 40 pariserstik for unisexmodeller, 32 pariserstik for børnesko (eller største nummer, hvis det største nummer er mindre end 32 pariserstik), og 26 pariserstik for sko til børn under tre år.

Medmindre andet er foreskrevet, finder kriterierne anvendelse for slutproduktet, som består af skoens overdel og ydersålen, der er fremstillet af homogene materialer og artikler, som udgør slutproduktet.

Ansøgeren skal forelægge en materialeliste for produktet, herunder en liste over alle de homogene materialer og artikler, der er anvendt. Vægten af hver bestanddel, der er anvendt, skal anføres i gram og som en procentdel af skoens overdel og skoens ydersål. Den samlede vægt pr. slutprodukt skal angives.

Kriterium 6 vedrører en liste over stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger, som er angivet i tillægget. I listen er angivet omfanget af begrænsningerne og de respektive verifikationsmetoder.

EU-MILJØMÆRKEKRITERIER

Kriterium 1 — Oprindelse af huder og skind, bomuld, træ og kork, syntetiske cellulosefibre og plast

1.1.   Krav til huder og skind

Rå huder og skind, der er bestemt til anvendelse i slutproduktet, er underlagt de begrænsninger, der er anført i kriterium 1.1(a) og 1.1(b).

1.1(a)   Huder og skind

Kriterium 1.1(a) finder anvendelse, hvis indholdet af læder i skoens overdel eller skoens ydersål udgør mere end 10,0 vægtprocent af enten overdelen eller ydersålen.

Til fremstilling af læder, der er beregnet til brug i slutproduktet, kan kun anvendes rå huder og skind fra dyr, der opdrættes med henblik på mælke- og kødproduktion.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en erklæring fra læderfabrikanten eller fra leverandøren af huder eller skindleverandøren om, at kriterierne er opfyldt. I denne erklæring skal det angives, at læderfabrikken foretager kontrol af, at kriterierne er opfyldt for de anvendte råmaterialer, og at de rå huder og skind, der er bestemt til anvendelse i slutproduktet, stammer fra dyr, der er opdrættet med henblik på mælke- og kødproduktion.

1.1(b)   Forbudte huder og skind

Rå huder og skind, der stammer fra arter, der er uddøde, forsvundet, kritisk truet, moderat truet, sårbar og næsten truet i henhold til de kategorier, der er fastlagt ved Den Internationale Naturbeskyttelsessammenslutnings (IUCN) rødliste over truede arter (1), må ikke anvendes i slutproduktet.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en erklæring fra læderfabrikanten eller læderleverandøren, om, at dette kriterium er opfyldt. I erklæringen skal oprindelsesdyret angives, og det skal erklæres, at de rå huder og skind, som er bestemt til anvendelse i et slutprodukt, ikke stammer fra arter, der er uddøde, forsvundet, kritisk truet, moderat truet, sårbar og næsten truet, jf. IUCN-klassificeringen.

1.2.   Bomuld og andre naturlige cellulosefrøfibre

Kriterium 1.2 finder anvendelse, hvis indholdet af bomuld i skoens overdel eller skoens ydersål udgør mere end 10,0 vægtprocent af enten overdelen eller ydersålen.

Bomuld med et genvundet indhold på 70,0 vægtprocent eller derover er undtaget fra kravet i kriterium 1.2.

Bomuld og andre naturlige cellulosefrøfibre (herefter »bomuld«), som ikke kan være genvundne fibre, skal have et minimumsindhold af enten økologisk bomuld (se kriterium 1.2(a)) eller IPM-bomuld (Integrated Pest Management — integreret skadedyrsbekæmpelse) (se kriterium 1.2(b)).

Tekstiler, som er tildelt EU-miljømærket på grundlag af miljøkriterierne i Kommissionens afgørelse 2014/350/EU (2), anses for at opfylde kriterium 1.2.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller i givet fald materialeleverandøren skal forelægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt.

Hvis der anvendes tekstiler med EU-miljømærket, skal ansøgeren forelægge en kopi af EU-miljømærkecertifikatet, som viser, at det blev tildelt i overensstemmelse med afgørelse 2014/350/EU.

I givet fald skal genvundet indhold kunne spores tilbage til forarbejdningen af råmaterialet. Dette skal verificeres gennem en uafhængig tredjeparts certificering af leverandørkæden eller ved dokumentation forelagt af råmaterialeleverandørerne og videreforarbejdningsvirksomhederne.

1.2(a)   Normer for økologisk produktion

Med undtagelse af fodtøj, der er bestemt til børn under tre år, skal mindst 10 vægtprocent af de ikke-genvundne bomuldsfibre, som anvendes i produktet, være dyrket i overensstemmelse med kravene i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (3), USA's National Organic Programme (NOP — nationale økologiske program) eller tilsvarende retlige forpligtelser, der er fastsat af EU's handelspartnere. Andelen af økologisk bomuld kan omfatte økologisk dyrket bomuld og overgangsbomuld.

Mindst 95 vægtprocent af de ikke-genvundne bomuldsfibre i fodtøj, som er bestemt til børn under tre år, skal være økologisk bomuld.

Hvis det økologiske bomuld blandes med konventionelt bomuld eller IPM-bomuld, skal bomulden stamme fra ikke-genetisk modificerede bomuldssorter.

Anprisninger om økologisk indhold må kun forekomme, hvis det økologiske indhold udgør minimum 95 %.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller i givet fald materialeleverandøren skal forelægge en erklæring om, at kriteriet om andelen af økologisk indhold er opfyldt, understøttet af dokumentation, som bekræfter, at de ikke-genvundne bomuldsfibre, som produktet indeholder, er økologiske og certificeret af et uafhængigt kontrolorgan og er produceret i overensstemmelse med de produktions- og inspektionskrav, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 834/2007, USA's National Organic Programme (NOP — nationale økologiske program) eller af andre handelspartnere. Verifikation skal forelægges for hvert oprindelsesland.

Ansøgeren eller i givet fald materialeleverandøren skal påvise overensstemmelse med kravet om minimumsindholdet af økologisk bomuld, baseret på den årlige mængde bomuld, der er indkøbt til fremstilling af de(t) endelige produkt(er) og for hver produktlinje. Transaktionsregister og/eller fakturaer skal forelægges som dokumentation for mængden af indkøbt certificeret bomuld.

For konventionel bomuld eller IPM-bomuld, som anvendes i blandinger med økologisk bomuld, skal en kontroltest for almindelige genetiske modificeringer accepteres som dokumentation for bomuldssortens overensstemmelse.

1.2(b)   Bomuldsproduktion i overensstemmelse med principper for integreret bekæmpelse af skadedyr (IPM) og begrænsning af pesticidanvendelsen

Med undtagelse af fodtøj, der er bestemt til børn under tre år, skal mindst 20 vægtprocent af de ikke-genvundne bomuldsfibre, som indgår i produktet, være dyrket i overensstemmelse med IPM-principper som defineret af FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisations (FAO) IPM-program eller systemer med integreret afgrødestyring (Integrated Crop Management (ICM)), som omfatter IPM-principper.

Mindst 60 % af de ikke-genvundne bomuldsfibre i fodtøj, som er bestemt til børn under tre år, skal være dyrket i overensstemmelse med IPM-principper.

Bomuld dyrket efter IPM-principper, som er bestemt til anvendelse i slutproduktet, skal være dyrket uden brug af følgende stoffer: aldicarb, aldrin, campheclor (toxaphen), captafol, chlordan, 2,4,5-T, chlordimeform, cypermethrin, DDT, dieldrin, dinoseb og salte deraf, endosulfan, endrin, heptachlor, hexachlorbenzen, hexachlorcyclohexan (alle isomerer), methamidophos, methylparathion, monocrotophos, neonicotinoider (clothianidin, imidacloprid, thiametoxam), parathion og pentachlorphenol.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller i givet fald materialeleverandøren skal forelægge en erklæring om, at kriterium 1.2(b) er opfyldt, understøttet af dokumentation for, at mindst 20 vægtprocent af de ikke-genvundne bomuldsfibre, der er indeholdt i produktet, eller 60 vægtprocent for fodtøj, der er bestemt til børn under tre år, er dyrket af landbrugere, der har deltaget i formelle uddannelsesprogrammer under FN's Fødevare-og Landbrugsorganisation (FAO) eller i statslige IPM- eller ICM-programmer og/eller som er blevet kontrolleret som led i IPM-ordninger, som er certificeret af en tredjepart. Verifikationen skal enten ske årligt for hvert oprindelsesland eller på grundlag af certificeringer for al IPM-bomuld, der er indkøbt til fremstillingen af produktet.

Ansøgeren eller i givet fald materialeleverandøren skal også afgive erklæring om, at det pågældende IPM-bomuld ikke er dyrket under anvendelse af de stoffer, der er opført i kriterium 1.2(b). IPM-certificeringsordninger, der udelukker anvendelse af de opførte stoffer, accepteres som bevis på, at kriteriet er opfyldt.

1.3.   Bærdygtig træ og kork

Kriterium 1.3 finder anvendelse, hvis det indhold af træ eller kork, der er anvendt i skoens overdel eller skoens ydersål udgør mere end 10,0 vægtprocent af enten overdelen eller ydersålen.

Alt træ og kork skal være omfattet af certifikater for kontrol af leverandørkæden, som er udstedt af en uafhængig ekstern certificeringsordning som f.eks. Forest Stewardship Council (FSC) og Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) eller lignende.

Nyt træ og ny kork må ikke stamme fra GMO-sorter og skal være omfattet af gyldige certifikater, der garanterer bæredygtig skovforvaltning og kontrol af leverandørkæden, som er udstedt gennem en uafhængig ekstern certificeringsordning som FSC, PEFC eller tilsvarende ordninger.

Hvis det i henhold til en certificeringsordning er tilladt at blande ikke-certificeret materiale med certificerede og/eller genvundne materialer i et produkt eller en produktlinje, skal mindst 70 % af træ- eller korkmaterialet, alt efter hvad der er relevant, bestå af bæredygtigt, certificeret nyt materiale og/eller genvundet materiale.

Ikke-certificeret materiale skal være omfattet af en kontrolordning, som sikrer, at det stammer fra lovlige kilder og opfylder eventuelle andre krav vedrørende ikke-certificeret materiale i henhold til certificeringsordningen.

Certificeringsorganer, som udsteder certifikater for skov og/eller leverandørkæden (chain of custody), skal være akkrediteret eller anerkendt af den pågældende certificeringsordning.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller i givet fald materialeleverandøren skal forelægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, understøttet af et gyldigt uafhængigt certificeret certifikat for kontrol af leverandørkæden for al træ- og korkmateriale, der er anvendt i produktet eller produktlinjen, og påvise, at mindst 70 % af træ- eller korkmaterialet stammer fra skove eller arealer, som forvaltes i overensstemmelse med principperne for bæredygtig skovforvaltning og/eller fra genvundne kilder, som opfylder de krav, der er fastsat i henhold til den relevante uafhængige certificeringsordning for kontrol af leverandørkæden. FSC, PEFC eller tilsvarende ordninger accepteres som uafhængig ekstern certificering. Hvis det i henhold til ordningen ikke er et specifikt krav, at alt nyt materiale skal stamme fra ikke-GMO sorter, skal yderligere dokumentation til påvisning heraf forelægges.

Hvis produktet eller produktionslinjen indeholder ikkecertificeret råmateriale, skal der fremlægges bevis for, at indholdet af det ikkecertificerede råmateriale udgør mindre end 30 %, og at det er omfattet af en kontrolordning, som sikrer, at det hentes fra lovlige kilder og opfylder eventuelle øvrige krav i certificeringsordningen, hvad angår ikke-certificeret materiale.

1.4.   Regenererede cellulosefibre (inklusive viskose-, modal- og lyocellfibre)

Kriterium 1.4 finder anvendelse, hvis indholdet af regenererede cellulosefibre i skoens overdel eller skoens ydersål udgør mere end 10,0 vægtprocent af enten overdelen eller ydersålen.

Regenererede cellulosefibre med et genvundet indhold på 70,0 vægtprocent eller derover er undtaget fra kravet i kriterium 1.4.

Mindst 25,0 % af den ikke-genvundne fibermasse skal være fremstillet af træ, der er dyrket i overensstemmelse med principperne om bæredygtig forvaltning af skovene som defineret af FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO). Den resterende del af den ikke-genvundne fibermasse skal stamme fra masse, som hentes fra lovlige skovbrug og plantager.

Tekstilprodukter, som er tildelt EU-miljømærket på grundlag af miljøkriterierne i afgørelse 2014/350/EU, anses for at opfylde kriterium 1.4.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller i givet fald materialeleverandøren skal forelægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt.

Hvis der anvendes tekstilprodukter med EU-miljømærket, skal ansøgeren fremlægge en kopi af EU-miljømærkecertifikatet, som viser, at det blev tildelt i overensstemmelse med afgørelse 2014/350/EU. I modsat fald skal ansøgeren indhente gyldige tredjepartscertificerede certifikater fra fiberproducenten/fiberproducenterne for kontrol af leverandørkæden, som dokumenterer, at det træ, der er brugt til fremstilling af fibrene, er dyrket i overensstemmelse med principperne om bæredygtig skovforvaltning og/eller stammer fra andre lovlige kilder. FSC, PEFC eller tilsvarende ordninger accepteres som uafhængig tredjepartscertificering.

Fiberproducenten skal påvise, at der er udvist tilstrækkelig omhu, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 995/2010 (4), for at sikre, at træet er skovet på lovlig vis. Gyldig EU-retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) eller licenser i henhold til FN's konvention om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) og/eller tredjepartscertificering accepteres som dokumentation for lovlig oprindelse.

I givet fald skal genvundet indhold kunne spores tilbage til forarbejdningen af råmaterialet. Dette verificeres gennem en uafhængig tredjepartscertificering af leverandørkæden eller ved dokumentation fra råvareleverandørerne og forarbejdningsvirksomhederne.

1.5.   Plast

PVC-plast må ikke anvendes i nogen dele af produktet.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller i givet fald materialeleverandøren skal forelægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt.

Kriterium 2 — Reduktion af vandforbrug og begrænsninger ved garvning af huder og skind

Rå huder og skind, som er bestemt til anvendelse i slutproduktet, er omfattet af de begrænsninger for vandforbrug i garveprocessen, som er fastsat i kriterium 2.1.

Læder, der anvendes i produkter, der er bestemt til børn under tre år, er omfattet af den begrænsning ved chrombaseret garvning, som er fastsat i kriterium 2.2.

2.1.   Vandforbrug

Kriteriet finder anvendelse, hvis læderindholdet i skoens overdel eller skoens ydersål udgør mere end 10,0 vægtprocent af enten overdelen eller ydersålen.

Vandforbruget, som angives som den gennemsnitlige årlige mængde forbrugt vand pr. ton rå huder og skind, må ikke overstige grænseværdierne i tabel 1.

Tabel 1

Største tilladte vandforbrug ved garvningsprocesser

Huder

28 m3/t

Skind

45 m3/t

Vegetabilsk garvet læder

35 m3/t

Svineskind

80 m3/t

Fåreskind

180 liter/skind

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en erklæring fra læderleverandøren eller læderfabrikken, alt efter hvad der er relevant, om, at kriteriet er opfyldt. I erklæringen skal angives den årlige mængde fremstillet læder og det dermed forbundne vandforbrug baseret på de månedlige gennemsnitsmængder for de sidste tolv måneder forud for ansøgningen målt ved mængden af spildevand, som udledes.

Hvis fremstillingsprocessen for læder gennemføres i forskellige geografiske områder, skal ansøgeren eller leverandøren af halvforarbejdet læder forelægge dokumentation, hvori udførligt angives den udledte vandmængde (m3) for, alt efter hvad der er relevant, den fremstillede mængde halvforarbejdet læder angivet i ton (t), eller for fåreskind antallet af skind, som er baseret på de månedlige gennemsnitsværdier i de tolv måneder, der går forud for ansøgningen.

2.2.   Begrænsning ved garvning af huder og skind

For fodtøj, der er bestemt til børn under tre år, skal rå huder og skind, der er bestemt til anvendelse i foring og bindsål, jf. definitionen i artikel 2, stk. 2, fremstilles ved chromfri garvningsmetoder.

Vurdering og verifikation: For fodtøj til børn under tre år skal ansøgeren forelægge en erklæring fra læderfabrikanten eller i givet fald læderleverandøren om, at kriteriet er opfyldt, med oplysning om, at det læder, der er anvendt i fodtøjets indvendige dele (foring og/eller bindsål), er chromfrit garvet. I erklæringen skal angives, hvilket garvningsmiddel der er anvendt ved forarbejdningen af rå huder og skind.

Kriterium 3 — Udledninger til vandmiljøet ved fremstilling af læder, tekstiler og gummi

Tekstiler, læder og gummi, der er bestemt til anvendelse i slutproduktet, er omfattet af grænseværdier for udledninger til vandmiljøet.

Kriteriet finder anvendelse, hvis indholdet af læder, tekstiler eller gummi i skoens overdel eller skoens ydersål udgør mere end 10,0 vægtprocent af enten overdelen eller ydersålen.

3.1.   Kemisk oxygenforbrug (COD) i spildevand fra lædergarverier

Værdien for kemisk oxygenforbrug (COD) i spildevand fra lædergarverier, som udledes til overfladevand efter rensning (uanset om rensningen foregår på eller uden for garveriet), må ikke overstige 200,0 mg/liter.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller i givet fald materialeleverandøren skal forelægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, understøttet af udførlig dokumentation og prøvningsresultater i overensstemmelse med ISO 6060, som viser, at kriteriet er opfyldt for månedsgennemsnit i seks måneder forud for ansøgningen. Dataene skal påvise, at produktionsanlægget eller, hvis spildevandet behandles eksternt, rensningsanlægget opfylder kriteriet.

3.2.   Kemisk oxygenforbrug (COD) i spildevand fra efterbehandlingsprocesser i tekstilproduktion

COD-værdien ved udledning af spildevand fra efterbehandlingsprocesser i tekstilproduktion må ikke overstige 20,0 g/kg af de behandlede tekstiler.

Efterbehandlingsprocesser omfatter termofiksering, termosolering, overfladebehandling og imprægnering af tekstiler. Dette krav finder anvendelse på vådprocesser, der anvendes i forbindelse med efterbehandlingen af tekstilstoffet. Målingerne med henblik på dette krav foretages nedstrøms for rensningsanlæg på anlægsområdet eller kommunale rensningsanlæg, der modtager spildevand fra disse forarbejdningsanlæg.

Tekstilprodukter, som er tildelt EU-miljømærket på grundlag af miljøkriterierne i afgørelse 2014/350/EU, anses for at opfylde kriterium 3.2.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller i givet fald materialeleverandøren skal forelægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt.

Hvis der anvendes tekstilprodukter med EU-miljømærket, skal ansøgeren fremlægge en kopi af EU-miljømærkecertifikatet, som viser, at det blev tildelt i overensstemmelse med afgørelse 2014/350/EU.

I modsat fald skal ansøgeren eller i givet fald materialeleverandøren forelægge udførlig dokumentation og prøvningsrapporter i overensstemmelse med ISO 6060, hvormed overensstemmelse med dette kriterium påvises på grundlag af månedsgennemsnit i seks måneder forud for ansøgningen. Dataene skal dokumentere, at produktionsanlægget eller, hvis spildevandet behandles eksternt, rensningsanlægget opfylder kriteriet.

3.3.   Kemisk oxygenforbrug (COD) i spildevand fra forarbejdningen af naturgummi og syntetisk gummi

Værdien for kemisk oxygenforbrug (COD) i spildevand fra forarbejdning af naturgummi og syntetisk gummi, som udledes til overfladevand efter rensning (uanset om rensningen foregår på eller uden for produktionsanlægget), må ikke overstige 150,0 mg/liter. Dette krav finder anvendelse på vådprocesser, der anvendes til fremstilling af gummien.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller i givet fald materialeleverandøren skal forelægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, understøttet af udførlig dokumentation og prøvningsrapporter, baseret på ISO 6060, hvormed overensstemmelse med dette kriterium påvises på grundlag af månedsgennemsnit i seks måneder forud for ansøgningen. Dataene skal dokumentere, at produktionsanlægget eller, hvis spildevandet behandles eksternt, rensningsanlægget opfylder kriteriet.

3.4.   Chromindholdet i spildevand fra garverier efter behandling

Den samlede chromkoncentration i spildevand fra garverier efter behandling må ikke overstige 1,0 mg/liter, jf. Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/84/EU (5).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller i givet fald materialeleverandøren skal forelægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, understøttet af en prøvningsrapport, hvor en af følgende prøvningsmetoder er anvendt: ISO 9174, EN 1233 eller EN ISO 11885 for chrom, og hvormed overensstemmelse med dette kriterium påvises på grundlag af månedsgennemsnit i seks måneder forud for ansøgningen. Ansøgeren skal forelægge en erklæring om, at produktet er i overensstemmelse med BAT 10 og enten BAT 11 eller 12, alt efter, hvad der er relevant, i gennemførelsesafgørelse 2013/84/EU, for så vidt angår reduktion af chromindholdet i spildevandsudledninger.

Kriterium 4 — Flygtige organiske forbindelser (VOC)

Medmindre andet er foreskrevet, må den samlede brug af VOC under den sidste fase af fodtøjsfremstillingen i gennemsnit ikke overstige 18,0 gram VOC/par.

For fodtøj, der i overensstemmelse med direktiv 89/686/EØF er klassificeret som personlige værnemidler, må den samlede brug af VOC i den sidste fase af fodtøjsfremstillingen i gennemsnit ikke overstige 20,0 gram VOC/par.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, understøttet af en beregning af den samlede brug af VOC i den sidste fase af skoproduktionen, hvor beregningen er foretaget i overensstemmelse med EN 14602. Beregningen skal understøttes af prøvningsresultater og dokumentation for registrering af indkøbt læder, lim, finishmidler og fremstilling af fodtøj), alt efter hvad der er relevant.

I givet fald skal der forelægges en kopi af en attest udstedt af et certificeringsorgan udpeget i henhold til direktiv 89/686/EØF, som beviser, at produktet er klassificeret som et personligt værnemiddel.

Kriterium 5 — Farlige stoffer i produktet og i skoens bestanddele

Forekomsten i slutproduktet og i homogene materialer og artikler heraf af stoffer og blandinger, der opfylder kriterierne for klassificering i henhold til artikel 57 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (6) som særligt problematiske stoffer (SVHC), eller stoffer eller blandinger, som opfylder kriterierne for klassificering, mærkning og emballering (CLP) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (7), for de farer, der er anført i tabel 2, skal begrænses i overensstemmelse med kriterium 5.1 og 5.2.

I forbindelse med dette kriterium er kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (SVHC) og CLP-fareklassificeringer opstillet i tabel 2 efter deres farlige egenskaber.

Dette kriterium gælder ikke for stoffer eller blandinger, som ændrer egenskaber under forarbejdningen (dvs. stoffer, der ikke længere er biotilgængelige eller undergår kemiske forandringer) på en sådan måde, at den identificerede fare ikke længere er til stede. Dette omfatter også kemiske reaktioner, hvor stoffer er blevet ændret, f.eks. polymerisation, hvor monomerer eller additiver bindes covalent.

Tekstilprodukter, som er tildelt EU-miljømærket på grundlag af miljøkriterierne i afgørelse 2014/350/EU, anses for at opfylde kriterium 5.

Tabel 2

Kategorisering af begrænsede emner, som udgør farer

Faregruppe 1 — særligt problematiske stoffer (SVHC)

Farer, på baggrund af hvilke et stof opføres i gruppe 1:

Stoffer, der optræder på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (SVHC), Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (8)

Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk (CMR) Kategori 1A eller 1B H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Faregruppe 2 — CLP-farer

Farer, på baggrund af hvilke et stof opføres i gruppe 2:

Kategori 2 CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362

Kategori 1 akvatisk toksicitet: H400, H410

Kategori 1 og 2 akut toksicitet: H300, H310, H330

Kategori 1 aspirationstoksicitet: H304

Kategori 1 specifik målorgantoksicitet (STOT): H370, H372

Kategori 1 hudsensibiliserende stof: H317

Faregruppe 3 — CLP-farer

Farer, på baggrund af hvilke et stof opføres i gruppe 3:

Kategori 2, 3 og 4 akvatisk toksicitet: H411, H412, H413

Kategori 3 aspirationstoksicitet: H301, H311, H331, EUH070

Kategori 2 STOT (*): H371, H373

5.1.   Begrænsninger for særligt problematiske stoffers anvendelse

Slutproduktet og homogene materialer og artikler heraf må ikke indeholde stoffer, som er identificeret i overensstemmelse med den procedure, der er beskrevet i artikel 59, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006 og optaget på kandidatlisten over SVHC i koncentrationer over 0,10 vægtprocent.

For SVHC på kandidatlisten gøres ingen undtagelser, hvis de forekommer i slutproduktet, eller i homogene materialer eller artikler, der er en del af slutproduktet, i koncentrationer over 0,10 vægtprocent.

Screeningen skal baseres på at identificere potentialet for sådannes stoffers tilstedeværelse i produktet.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal for slutproduktet og for homogene materialer eller artikler, der er en del af slutproduktet, forelægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, i givet fald understøttet af erklæringer fra materialeleverandøren om, at der ikke forekommer særligt problematiske stoffer (SVHC) i koncentrationer på over 0,10 vægtprocent. Erklæringer skal henvise til den seneste version af den kandidatliste, der er offentliggjort af ECHA (9).

Hvis der anvendes tekstilprodukter med EU-miljømærket, skal ansøgeren fremlægge en kopi af EU-miljømærkecertifikatet, som viser, at det blev tildelt i overensstemmelse med afgørelse 2014/350/EU.

5.2.   Begrænsninger baseret på CLP-klassificerede stoffer og blandinger

Med undtagelse af foring og bindsål, som defineret i artikel 2, stk. 2, i denne afgørelse, finder dette kriterium anvendelse, hvis andelen af homogene materialer eller artikler i skoens overdel eller skoens ydersål udgør mere end 3,0 vægtprocent af enten overdelen eller ydersålen. For foring og bindsål gælder, at homogene materiale eller artikler, der anvendes til foring og bindsål, er omfattet af den begrænsning, der er fastsat i næste afsnit.

Stoffer og blandinger, der falder ind under de grupper, som angives i tabel 3, og som opfylder kriterierne for klassificering med CLP-fareklassificeringer i tabel 2, må ikke forekomme i homogene materialer eller artikler, der er en del af slutproduktet, i koncentrationer over 0,10 vægtprocent.

Tabel 3

Grupper af stoffer og blandinger, på hvilke kriterium 5.2 finder anvendelse

Aktive stoffer i biocidholdige produkter

Farvestoffer (herunder trykfarver, pigmenter og lakker)

Hjælpebærestoffer, udjævnings-, opskumnings- og dispergeringsmidler, overfladeaktive stoffer

Fedtningsmidler

Opløsningsmidler

Trykningsfortykningsmidler, bindemidler, stabiliseringsmidler og plastblødgøringsmidler

Flammehæmmere

Tværbindingsmidler, lim

Vand-, smuds- og pletafvisende stoffer

Anvendelsen af bestemte stoffer og blandinger, jf. tabel 3, er undtaget fra kravene i kriterium 5.2 på de betingelser, der er angivet i tabel 4.

Tabel 4

Betingelser for undtagelser, der gælder for anvendelse af funktionelle stoffer og blandinger

Stoffer og blandinger

Undtagelsens anvendelsesområde

Betingelser for undtagelse

Anvendelse på fodtøj

Nikkel

H317, H351, H372

Nikkel må kun forekomme i rustfrit stål.

Nikkelafgivelsen fra rustfrit stål skal være 0,5 μg/cm2/uge eller derunder, jf. kriterium 6 (RSL).

Metalnæser til sko og tilbehør til fodtøj

Farvestoffer til farvning og pigmentfri trykning

H301, H311, H331, H317

Der skal anvendes ikke-støvende formuleringer eller automatisk dosering og tilsætning af farvestoffer i farverier og trykkerier, så arbejdstagernes eksponering minimeres.

Farvestoffer

Farvestoffer til farvning og pigmentfri trykning

H411, H412, H413

Farvningsprocesser, hvor der benyttes reaktive farvestoffer, direktfarvestoffer, kypefarvestoffer eller svovlfarvestoffer med disse klassifikationer, skal opfylde mindst én af følgende betingelser:

1)

brug af farvestoffer med høj affinitet

2)

opnåelse af under 3,0 % defekte varer

3)

brug af instrumentel farveafstemning

4)

implementering af standardarbejdsanvisninger for farvningsprocessen

5)

brug af farvestoffjernelse ved behandlingen af spildevand.

Brug af spindfarvning og/eller digital trykning er undtaget fra disse betingelser.

Farvestoffer

Vand-, smuds- og pletafvisende stoffer

H413

Det afvisende stof og nedbrydningsprodukterne heraf skal være let og/eller inherent bionedbrydelige og ikkebioakkumulerende stoffer i vandmiljøet, herunder i akvatiske sedimenter.

Vandafviselighed

Restkoncentrationer af hjælpestoffer, som påvises i homogene materialer eller artikler, der er en del af slutproduktet

Hjælpestoffer, herunder: bærestoffer (carriers), udjævningsmidler (levelling agents), dispergeringsmidler, overfladeaktive stoffer, fortykningsmidler og bindemidler

H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H411, H412, H413, EUH070,

Opskrifter skal formuleres med henblik på anvendelse i automatiske doseringssystemer, og processerne skal være i overensstemmelse med standardarbejdsanvisninger.

Stoffer klassificeret med H311, H331, H317 (1B) må i homogene materialer eller artikler, der er en del af slutproduktet, ikke forekomme i koncentrationer på over 1,0 vægtprocent.

Hjælpestoffer

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en erklæring om, at kriterium 5.2 er opfyldt, i givet fald understøttet af erklæringer fra materialeleverandøren/materialeleverandørerne. Erklæringen skal understøttes af en liste over de stoffer og/eller stoffer i blandinger, jf. tabel 3, som forekommer i homogene materialer eller artikler, der er en del af slutproduktet, sammen med oplysninger om deres fareklassificering eller ingen fareklassificering.

Følgende oplysninger skal for hvert stof eller hver blanding fremlægges til støtte for en fareklassificering eller ingen fareklassificering:

Stoffets CAS-, EC- eller listenummer (hvis det findes for blandinger)

Den fysiske form og tilstanden, som stoffet eller blandingen anvendes i

Harmoniserede CLP-fareklassificeringer

Selvklassificerede registreringer i ECHA's database over stoffer registreret i henhold til REACH-forordningen, hvis ingen harmoniseret klassificering er tilgængelig (10)

Klassificeringer af blandinger i overensstemmelse med kriterierne i CLP-forordningen.

Når der overvejes selvklassificerende registreringer i REACH-databasen over registrerede stoffer, skal der gives forrang til registreringer fra fælles indgivelser.

Hvis der under en klassificering er angivet »data mangler« eller »data ikke entydige« i henhold til REACH-databasen over registrerede stoffer, eller hvis et stof endnu ikke er registreret under REACH-forordningen, skal der forelægges toksikologiske data, der opfylder kravene i bilag VII til forordning (EF) nr. 1907/2006, og som er tilstrækkelige til at understøtte endelige selvklassificeringer i overensstemmelse med bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008og ECHA's vejledende retningslinjer. Ved registreringer i databasen af »data mangler« eller »data ikke entydige« skal selvklassificeringerne verificeres, hvorved følgende informationskilder accepteres:

Toksikologiske undersøgelser og farevurderinger foretaget af reguleringsagenturer (11) på samme niveau som ECHA, medlemsstaternes regeludstedende organer eller mellemstatslige organer

Et sikkerhedsdatablad (SDS), som er fuldstændig udfyldt i overensstemmelse med bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006

En dokumenteret ekspertudtalelse fra en fagligt uddannet toksikolog. Udtalelsen skal være baseret på en gennemgang af den videnskabelige litteratur og foreliggende testdata og om nødvendigt være understøttet af resultater fra nye prøvninger udført af uafhængige laboratorier under anvendelse af metoder, som er anerkendt af ECHA

En attest, i givet fald på grundlag af en ekspertudtalelse, der er udstedt af et akkrediteret overenssstemmelsesvurderingsorgan, som udfører farevurderinger i overensstemmelse med Globally Harmonised System (GHS) for klassificering og mærkning af kemiske stoffer eller CLP-fareklassificeringssystemer.

Oplysninger om stoffers eller blandings fareegenskaber kan i overensstemmelse med bilag XI til forordning (EF) nr. 1907/2006 fremskaffes på anden måde end ved forsøg, for eksempel ved hjælp af alternative metoder som in vitro-metoder, ved hjælp af modeller for kvantitative struktur-aktivitets-relationer eller ved hjælp af kategorisering af stoffer og analogislutninger (»read-across«).

For de stoffer og blandinger i tabel 4, der er undtaget, skal ansøgeren forelægge dokumentation for, at alle betingelser for undtagelsen er opfyldt.

Hvis der anvendes tekstilprodukter med EU-miljømærket, skal ansøgeren fremlægge en kopi af EU-miljømærkecertifikatet, som viser, at det blev tildelt i overensstemmelse med afgørelse 2014/350/EU.

Kriterium 6 — Liste over stoffer med begrænset anvendelse (Restricted Substances List (RSL))

Kriteriet finder anvendelse, hvis indholdet af homogene materialer eller artikler i skoens overdel eller skoens ydersål udgør mere end 3,0 vægtprocent af enten overdelen eller ydersålen.

Slutproduktet, homogene materialer eller artikler, som er en del af slutproduktet, eller i givet fald produktionsopskrifter, må ikke indeholde stoffer, der er opført på listen over stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger (RSL). Anvendelsen, omfanget af begrænsninger og verifikations- og testkravene er anført på RSL for hvert stof eller hver gruppe af stoffer. RSL er indeholdt i tillægget til denne afgørelse.

RSL skal meddeles af ansøgeren til samtlige leverandører af materialer eller artikler, som vil blive anvendt som bestanddele af det EU-miljømærkede produkt.

Tekstilprodukter, som er tildelt EU-miljømærket på grundlag af miljøkriterierne i afgørelse 2014/350/EU, anses for at opfylde kriterium 6.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren og i givet fald dennes materialeleverandør(er) skal fremlægge en erklæring om, at anvendelsen af stoffer er i overensstemmelse med listen over stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger (RSL), understøttet af dokumentation om de stoffer og blandinger, der anvendes i fremstillingen af slutproduktet eller dets materialer. Der skal forelægges verifikation for hvert relevant krav som anført i listen over stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger (RSL), der kan bestå af:

erklæringer fra dem, der er ansvarlige for de relevante produktionsfaser

erklæringer fra kemikalieleverandører eller

prøvningsresultater fra laboratorieanalyser af prøver af slutproduktet.

Ved krav om sikkerhedsdatablade skal disse udfærdiges efter anvisningerne i punkt 10, 11 og 12 i bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 (Krav til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade). Ved ufuldstændige sikkerhedsdatablade vil der blive krævet supplerende erklæringer fra kemikalieleverandører.

Hvis laboratorieanalyser af slutproduktet er påkrævet, skal de gennemføres for bestemte produktlinjer og baseres på stikprøver. Hvis det foreskrives, skal de gennemføres hvert år i licensperioden for at påvise, at de til stadighed er i overensstemmelse med RSL-kriteriet, og resultaterne meddeles efterfølgende til det relevante kompetente organ.

Prøvningsdata indhentet med henblik på at sikre overensstemmelse med RSL for branchen og andre certificeringsordninger for fodtøj accepteres, hvis prøvningsmetoderne er ækvivalente.

Hvis der anvendes tekstilprodukter med EU-miljømærket, skal ansøgeren forelægge en kopi af EU-miljømærkecertifikatet, som viser, at det blev tildelt i overensstemmelse med afgørelse 2014/350/EU.

Kriterium 7 — Parametre til fremme af holdbarheden

Arbejdsfodtøj og sikkerhedsfodtøj skal bære CE-mærket og skal overholde de krav til holdbarhed, der er fastsat i overensstemmelse med direktiv 89/686/EØF. Alt andet fodtøj skal overholde de krav, der er anført i tabel 5.

Tabel 5

Parametre for holdbarhed

Parameter/standardprøvningsmetode

Sportssko

Skolesko

Fritidsfodtøj

Herrespadseresko

Termofodtøj

Damespadseresko

Modesko

Børnesko

Hjemmesko

Overdelens bøjningsevne:

(kc uden synlig skade)/EN 13512

Tør = 100

Våd = 20

Tør = 100

Våd = 20

Tør = 80

Våd = 20

Tør = 80

Våd = 20

Tør = 100

Våd = 20

– 20° = 30

Tør = 50

Våd = 10

Tør = 15

Tør = 15

Tør = 15

Overdelens rivstyrke:

(gennemsnitlig rivstyrke, N)/EN 13571

Læder

≥ 80

≥ 60

≥ 60

≥ 60

≥ 60

≥ 40

≥ 30

≥ 30

≥ 30

Andre materialer

≥ 40

≥ 40

≥ 40

≥ 40

≥ 40

≥ 40

≥ 30

≥ 30

≥ 30

Ydersålens bøjningsevne:

EN 17707

Snitforøgelse (mm)

Nsc = ingen spontane revner

≤ 4

Nsc

≤ 4

Nsc

≤ 4

Nsc

≤ 4

Nsc

≤ 4

Nsc ved – 10 °C

≤ 4

Nsc

 

 

 

Ydersålens slidstyrke: EN 12770

D ≥ 0,9 g/cm3 (mm3)

≤ 200

≤ 200

≤ 250

≤ 350

≤ 200

≤ 400

 

 

≤ 450

D < 0,9 g/cm3 (mg)

≤ 150

≤ 150

≤ 170

≤ 200

≤ 150

≤ 250

 

 

≤ 300

Vedhæftningsevne (overdel — sål) (N/mm)/EN 17708

≥ 4,0

≥ 4,0

≥ 3,0

≥ 3,5

≥ 3,5

≥ 3,0

≥ 2,5

≥ 3,0

≥ 2,5

Ydersålens rivstyrke:

(Gennemsnitlig styrke, N/mm))/EN 12771

D ≥ 0,9 g/cm3

8

8

8

6

8

6

5

6

5

D < 0,9 g/cm3

6

6

6

4

6

4

4

5

4

Farveægthed af fodtøjets inderside (foring eller overdelens inderside). Gråskala på filt efter 50 cyklusser vådt/EN ISO 17700

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

 

≥ 2/3

≥ 2/3

Forings og bindsåls slidstyrke (cyklusser)/EN 17704

> 25 600 tør

> 12 800 våd

> 25 600 tør

> 12 800 våd

> 25 600 tør

> 12 800 våd

> 25 600 tør

> 6 400 våd

> 25 600 tør

> 12 800 våd

> 25 600 tør

> 6 400 våd

> 25 600 tør

> 3 200 våd

>= 25 600 tør

>= 12 800 våd

> 8 400 tør

> 1 600 våd

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, og prøvningsrapporter, som foreskrevet i tabel 5.

Hvis det er relevant, skal der forelægges en kopi af den attest, som er udstedt af et certificeringsorgan udpeget i henhold til direktiv 89/686/EØF som dokumentation for, at produktet er klassificeret som et personligt værnemiddel.

Kriterium 8 — Virksomhedernes sociale ansvar med hensyn til arbejdsforhold

Kravene i dette kriterium finder anvendelse på produktionsstedet, hvor den endelige samling af fodtøjet foregår.

Med henvisning til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik, FN's Global Compact-initiativ (søjle 2), FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder skal ansøgeren sørge for tredjepartsverifikation støttet af audits på stedet af, at de relevante principper i ILO's grundlæggende konventioner og i de supplerende bestemmelser i det følgende, respekteres på stedet, hvor den endelige samling af fodtøjet foregår.

ILO's grundlæggende konventioner:

i)

Børnearbejde:

Konventionen om mindstealderen for adgang til beskæftigelse, 1973 (nr. 138)

Konventionen om de værste former for børnearbejde, 1999 (nr. 182).

ii)

Tvangsarbejde:

Konvention nr. 29 af 1930 om tvangsarbejde og 2014 — protokollen til konventionen om tvangsarbejde

Konventionen om afskaffelse af tvangsarbejde, 1957 (nr. 105).

iii)

Foreningsfrihed og ret til kollektive forhandlinger:

Konventionen om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig, 1948 (nr. 87).

Konventionen om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger, 1949 (nr. 98).

iv)

Forskelsbehandling:

Konventionen om lige løn, 1951 (nr. 100)

Konventionen om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, 1958 (nr. 111)

Yderligere bestemmelser:

v)

Arbejdstid:

ILO's konvention om arbejdstid, 1919 (nr. 1)

vi)

Aflønning:

ILO's konvention om fastsættelse af mindstelønninger, 1970 (nr. 131)

Eksistenssikrende løn: Ansøgeren skal sikre, at den løn, der betales for en normal arbejdsuge, mindst opfylder de retlige eller branchefastlagte mindstekrav, er tilstrækkelig til at sikre arbejdstagernes grundlæggende behov og giver et vist rådighedsbeløb. Gennemførelsen auditeres med henvisning til SA8000 (12) retningslinjerne for »aflønning«.

vii)

Sikkerhed og sundhed

ILO's konvention vedrørende sikkerhed i forbindelse med anvendelse af kemikalier på arbejdspladsen, 1981, (nr. 170)

ILO's konvention om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og arbejdsmiljø, 1990, (nr. 155).

På steder, hvor retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger er begrænset ved lov, skal virksomheden anerkende legitime arbejdstagersammenslutninger, med hvilke den kan føre en dialog om arbejdstagerspørgsmål.

Auditprocessen skal inkludere drøftelser med eksterne interesseparter i de lokale områder omkring produktionssteder, herunder fagforeninger, lokalsamfundsorganisationer, NGO'er og eksperter i arbejdstagerforhold. Ansøgeren skal offentliggøre de aggregerede resultater og de vigtigste konklusioner fra auditprocessen online for at dokumentere deres leverandørs resultater på området over for interesserede forbrugere.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, sammen med kopier af certificeringer og underbyggende auditrapporter for hvert produktionssted, hvor den endelige samling af den model/de modeller, som skal miljømærkes, foregår.

Tredjepartsaudits på produktionsstedet skal gennemføres af private auditører, som er kvalificeret til at vurdere, om fodtøjsbranchens forsyningskæder overholder de sociale standarder og adfærdskodekser, eller af arbejdstilsynsinspektør(er) udpeget af en national myndighed, i lande, hvor ILO's konvention om arbejdstilsyn, 1947 (nr. 81) er blevet ratificeret og ILO's tilsyn viser, at det nationale arbejdstilsynssystem er effektivt (13) og hvor tilsynssystemets opgaveområde dækker de ovenfor anførte områder.

En certificering/certificeringer af systemer eller processer, der på tidspunktet for ansøgningen ikke ligger længere end 12 måneder tilbage, som kontrollerer overholdelsen af de gældende principper i de anførte grundlæggende ILO-konventioner og de supplerende bestemmelser om arbejdstid, aflønning og sikkerhed og sundhed, godtages.

Kriterium 9 — Emballage

Dette kriterium finder kun anvendelse for primæremballage, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF (14).

9.1.   Pap og papir

Pap og papir, der anvendes til slutemballering af fodtøj, skal bestå af 100 % genvundet materiale.

9.2.   Plast

Plast, der anvendes til slutemballering af fodtøj, skal bestå af mindst 80 % genvundet materiale.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller i givet fald emballageleverandøren skal forelægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, hvori detaljeret beskrives emballagens materialesammensætning og andelene af genvundet og nyfremstillet materiale.

Kriterium 10 — Oplysninger på emballagen

10.1.   Brugsanvisning

Følgende oplysninger skal følge produktet:

Rengørings- og plejeanvisninger for hvert produkt.

»Få fodtøjet repareret, frem for at smide det væk. Det er bedre for miljøet.«

»Kasseret fodtøj bør afleveres til lokale genvindingsanlæg.«

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal stille et eksempel på emballagen eller på den foreslåede grafiske tegning af emballagen til rådighed, som viser den brugsanvisning, der følger produktet.

10.2.   Oplysning om EU-miljømærket

Hvis det valgfrie mærke med en tekstrubrik anvendes, skal det, i givet fald, indeholde tre af følgende udsagn:

i)

bæredygtigt forvaltede råmaterialer af naturlig oprindelse (hvis kriterium 1 finder anvendelse)

ii)

reduceret forurening i fremstillingsprocesser

iii)

minimal brug af farlige stoffer

iv)

holdbarhedsprøvet

v)

xx % økologisk bomuld er anvendt (denne anprisning kan kun anføres, hvis andelen af økologisk bomuld på grundlag af kriterium 1.2(a) udgør mere end 95 % af det samlede indhold af bomuld).

Retningslinjerne for brugen af det valgfrie mærke med tekstboks findes i »Guidelines for use of the Ecolabel logo« på webstedet:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, sammen med et eksemplar af produktets etiket eller foreslåede grafiske tegning, der viser, hvor EU-miljømærket er anbragt.


(1)  http://www.iucnredlist.org/.

(2)  Kommissionens afgørelse 2014/350/EU af 5. juni 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til tekstilprodukter (EUT L 174 af 13.6.2014, s. 45).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/84/EU af 11. februar 2013 om fastsættelse af BAT-konklusioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner, for så vidt angår garvning af huder og skind (EUT L 45 af 16.2.2013, s. 13).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 136 af 29.5.2007, s. 3).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(8)  Det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHA), Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table.

(*)  STOT = specifik målorgantoksicitet.

(9)  ECHA, Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table.

(10)  ECHA, REACH-databasen over registrerede stoffer, http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances.

(11)  ECHA, Samarbejde med reguleringsagenturer på samme niveau, http://echa.europa.eu/en/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies.

(12)  Social Accountability International, Social Accountability 8000 International Standard, http://www.sa-intl.org.

(13)  Se ILO NORMLEX (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en) og den tilhørende vejledning.

(14)  Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EUT L 365 af 31.12.1994, s. 10).

TILLÆG

LISTE OVER STOFFER, HVIS ANVENDELSE ER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (RSL)

Listen omfatter stoffer, der kan anvendes under fremstillingsprocessen eller kan være til stede i slutproduktet. Listen over stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger, for EU-miljømærket fodtøj, indeholder stoffer eller grupper af stoffer, hvis tilstedeværelse i slutproduktet, materialer eller artikler heraf, eller produktionsopskrifter, alt efter hvad der er relevant, skal være specifikt begrænset eller verificeret. Begrænsningerne gælder for:

produktionsstadier (f.eks. farvning)

ingredienser, der anvendes i faser af fodtøjsfremstillingen (f.eks. hjælpestoffer)

homogene materialer eller artikler (f.eks. syntetisk gummi eller naturgummi)

slutprodukter.

Anvendelsen, materiale(r) og/eller fremstillingsfase(r), alt efter hvad der er relevant, begrænsningernes omfang, verifikations- og/eller prøvningskrav specificeres for hvert krav.

Ansøgeren skal meddele listen over stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger, til alle materialeleverandører.

Tekstilprodukter, som er tildelt EU-miljømærket på grundlag af miljøkriterierne i afgørelse 2014/350/EU, anses for at opfylde kriterium 6.

Tabel 1

Følgende begrænsninger finder anvendelse for bestemte fremstillingsfaser.

Anvendelse

Begrænsningens omfang

Grænseværdier

Verifikation

a)   

Hjælpestoffer

Blandinger eller formuleringer, der anvendes i faser af fremstilling af læder, tekstiler, overfladebehandlet læder og tekstiler

Følgende stoffer må ikke anvendes i blandinger eller formuleringer, der anvendes i fremstillingsfaser, og er omfattet af grænseværdier for tilstedeværelse af stoffer i slutproduktet:

Nonylphenol, blanding af isomerer CAS-nr. 25154-52-3

4-Nonylphenol CAS-nr. 104-40-5

4-Nonylphenol, forgrenet CAS-nr. 84852-15-3

Octylphenol CAS-nr. 27193-28-8

4-Octylphenol CAS-nr. 1806-26-4

4-tert-Octylphenol CAS-nr. 140-66-9

Følgende alkylphenolethoxylater (APEO):

polyoxyethyleret octylphenol CAS-nr. 9002-93-1

polyoxyethyleret nonylphenol CAS-nr. 9016-45-9

polyoxyethyleret p-nonylphenol CAS-nr. 26027-38-3

Samlet indhold 25 mg/kg for tekstiler

Samlet indhold 100 mg/kg for læder

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller materialeleverandøren/materialeleverandørerne skal enten fremlægge en erklæring om, at disse stoffer ikke er anvendt, understøttet af et sikkerhedsdatablad, eller prøvningsresultater af slutproduktet eller af læder, tekstiler, overfladebehandlet læder eller tekstiler, der udgør slutproduktet. Prøvningsmetode: læder: EN ISO 18218-2 (indirekte metode), tekstil- og overfladebehandlede stoffer: EN ISO 18254 for alkylphenolethoxylater, for alkylphenoler skal testen af slutproduktet udføres ved ekstraktion med opløsningsmidler efterfulgt af væskekro-matografi-massespektrometri (LC-MS) eller gaskromato-grafi-massespektrometri (GC-MS)

Farvnings- og efterbehandlingsprocesser for læder, tekstiler og overfladebehandlet læder og tekstiler

Følgende stoffer må ikke anvendes i nogen blandinger eller formuleringer, der anvendes til farvning og efterbehandling af læder, overfladebehandlet læder, og tekstiler:

Bis(hydrogeneret talgalkyl)dimethylammoniumchlorid (DTDMAC)

Distearyldimethylammoniumchlorid (DSDMAC)

Di(hærdet talg)dimethylammoniumchlorid (DHTDMAC)

Ethylendiamintetraacetat (EDTA)

Diethylentriaminpentaacetat (DTPA)

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol

Nitrilotrieddikesyre (NTA)

ikke relevant

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller materialeleverandøren/materialeleverandørerne skal fremlægge en erklæring om, at disse stoffer ikke anvendes.

b)   

Colophonium

Trykning, lakering og limning

Colophonium (harpiks) må ikke anvendes som ingrediens i trykfarver, lakker eller klæbemidler.

ikke relevant

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller leverandøren/leverandørerne skal forelægge en erklæring om, at disse stoffer ikke anvendes.

c)   

Opløsningsmidler

Hjælpestoffer anvendt i blandinger, formuleringer og klæbemidler til læder, tekstiler, overfladebehandlet læder og tekstiler, plast og slutprodukter

Følgende stoffer må ikke anvendes i blandinger eller formuleringer til behandling af materialer i bestanddelene eller i klæbemidler, der anvendes under samlingen af slutproduktet:

2-methoxyethanol

N,N-dimetylformamid

1-methyl-2-pyrrolidon

Bis(2-methoxyethyl) ether

4,4′- diaminodiphenylmethan

1,2,3-trichlorpropan

1,2-dichlorethan ethylendichlorid

2-Ethoxyethanol

Benzen-1,4-diamin dihydrochlorid

Bis(2-methoxyethyl) ether

Formamid

N-methyl-2-pyrrolidon

Trichlorethylen

ikke relevant

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller materialeleverandøren/materialeleverandørerne skal fremlægge en erklæring om, at disse stoffer ikke anvendes.

d)   

Chlorerede paraffiner

Alle fremstillingsfaser for læder, syntetisk gummi, plast, tekstiler og overfladebehandlingsmidler

Chlorerede paraffiner med kort kædelængde (SCCP), C10-C13, må ikke anvendes til fremstilling og efterbehandling af læder, syntetisk gummi, plast, tekstiler eller overfladebehandlingsmidler.

Ikke påviselig

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller materialeleverandøren/materialeleverandørerne skal forelægge en erklæring om, at chlorerede paraffiner med kort kædelængde, C10-C13, ikke er anvendt, understøttet af et sikkerhedsdatablad. Medmindre andet er anført, skal ansøgeren og/eller materialeleverandøren/materialeleverandørerne forelægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, understøttet af resultaterne en prøvningsrapport i overensstemmelse med EN ISO 18219.

Materialebehandling for læder, syntetisk gummi, plast, tekstiler og overfladebehandlingsmidler

Anvendelsen af chlorerede paraffiner med medium kædelængde (MCCP), C14-C17, skal begrænses i fremstillingen og efterbehandlingen af læder, syntetisk gummi, plast, tekstiler eller overfladebehandlingsmidler.

1 000 mg/kg

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller materialeleverandøren/materialeleverandørerne skal forelægge en erklæring om, at chlorerede paraffiner med medium kædelængde, C14-C17, ikke er anvendt, understøttet af et sikkerhedsdatablad. Medmindre andet er anført, skal ansøgeren og/eller materialeleverandøren/materialeleverandørerne forelægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, understøttet af resultaterne af en prøvningsrapport i overensstemmelse med EN ISO 18219.

e)   

Biocidholdige produkter (jf. definitionen i artikel 3, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (1))

Ved anvendelse under transport eller oplagring af råmaterialer og halvforarbejdede materialer, færdige produkter eller emballering af slutproduktet

i)

Kun følgende aktivstoffer (jf. definitionen i artikel 3, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 528/2012) er tilladt:

aktivstoffer, som er optaget på den liste, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012, for den relevante produkttype (fibermaterialer, læder, gummi og polymeriserede materialer), under forudsætning af, at eventuelle betingelser eller begrænsninger heri er opfyldt

aktivstoffer, som er indeholdt i bilag I i samme forordning, under forudsætning af, at eventuelle betingelser eller begrænsninger heri er opfyldt

aktivstoffer, der er genstand for undersøgelse for den relevante produkttype i det arbejdsprogram, der er henvist til i artikel 89, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012.

ikke relevant

Vurdering og verifikation: Ansøgeren og materialeleverandøren skal enten forelægge erklæringer om, at stofferne ikke anvendes forud for transport og opbevaring, eller dokumentation for, at anvendelsen af det biocidholdige aktivstof er tilladt i medfør af forordning (EU) nr. 528/2012.

Ved anvendelse skal der fremlægges lister over de aktivstoffer, der er tilsat under transport eller opbevaring af råmaterialer, halvforarbejdede materialer eller til emballeringen af det færdige produkt, herunder de tilhørende H-sætninger.

ii)

Biocidholdige produkter må ikke indarbejdes i slutprodukter eller dele heraf under samlingen af fodtøjet med det formål at give slutproduktet biocidholdige egenskaber.

ikke relevant

Vurdering og verifikation: Ansøgeren og materialeleverandøren skal forelægge erklæringer om, at stofferne ikke anvendes i slutproduktet eller i dele heraf.

iii)

Chlorphenoler (deres salte og estere heraf), organiske tinforbindelser (herunder TBT, TPhT, DBT og DOT), dimethylfumarat (DMFu), triclosan og nanosølv må ikke anvendes under transport eller opbevaring af produktet, artikler eller homogene dele heraf, og må ikke indarbejdes i slutproduktet eller produktets emballage.

Ikke påviselig

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller materialeleverandøren/materialeleverandørerne skal fremlægge en erklæring om, at disse stoffer ikke anvendes. Erklæringen skal understøttes af resultaterne af prøvningen af slutproduktet for forekomsten af følgende stoffer:

 

Chlorphenoler: læder, EN ISO 17070; tekstiler, XP G 08-015 (påvisningsgrænser: læder: 0,1 ppm, tekstiler: 0,05 ppm);

 

diethylfumarat: ISO/TS 16186.

f)   

Andre specifikke stoffer

Produktionsopskrifter og klæbemidler, der anvendes i slutproduktet eller dele heraf

Følgende stoffer må ikke med forsæt tilsættes blandinger og formuleringer eller til klæbemidler, der anvendes under samlingen af fodtøjet:

Chlorerede eller bromerede dioxiner og furaner

Chlorerede kulbrinter (1,1,2,2-tetrachlorethan, pentachlorethan, 1,1,2-trichlorethan, 1,1-dichlorethylen)

Hexachlorcyclohexan

Monomethyldibromdiphenylmethan

Monomethyldichlordiphenylmethan

Nitriter

Polybromerede biphenyler (PBB)

Pentabromdiphenylether (PeBDE)

Octabromdiphenylether (OBDE)

Polychlorerede biphenyler (PCB)

Polychlorerede terphenyler (PCT)

Tris(2,3-dibrompropyl)phosphat (TRIS)

Trimethylphosphat

Tris(aziridinyl)phosphinoxid (TEPA)

Tris(2-chlorethyl)phosphat (TCEP)

Dimethylmethylphosphonat (DMMP)

ikke relevant

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller materialeleverandøren/materialeleverandørerne skal fremlægge en erklæring om, at disse stoffer ikke anvendes.


Tabel 2

Følgende begrænsninger finder anvendelse for processer, der finder sted i farverier.

Anvendelse

Begrænsningens omfang

Grænseværdier

Verifikation

a)   

Bærestoffer (carriers)

Bærestoffer anvendt i farvningsprocesser, hvor der anvendes dispersionsfarvestoffer

Halogenerede farvningsacceleratorer (bærestoffer) må ikke anvendes (eksempler på sådanne bærestoffer er 1,2-dichlorbenzen, 1,2,4-trichlorbenzen og chlorphenoxyethanol)

ikke relevant

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller materialeleverandøren/materialeleverandørerne skal fremlægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, understøttet af et sikkerhedsdatablad.

Bærestoffer anvendt som opskumningsmidler for plast og skum

Halogenerede organiske forbindelser må ikke anvendes som opskumningsmiddel eller hjælpeopskumningsmiddel.

ikke relevant

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller materialeleverandøren/materialeleverandørerne skal fremlægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, understøttet af et sikkerhedsdatablad.

b)   

Farvestoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger

Azofarvestoffer

Anvendelse i farvningsprocessen

Følgende kræftfremkaldende aromatiske aminer må ikke forekomme i slutproduktet.

Arylamin

CAS-nr.

4-aminodiphenyl

92-67-1

Benzidin

92-87-5

4-chlor-o-toluidin

95-69-2

2-naphthylamin

91-59-8

o-amino-azotoluen

97-56-3

2-amino-4-nitrotoluen

99-55-8

p-chloranilin

106-47-8

2,4-diaminoanisol

615-05-4

4,4′-diaminodiphenylmethan

101-77-9

3,3′-dichlorbenzidin

91-94-1

3,3′-dimethoxybenzidin

119-90-4

3,3′-dimethylbenzidin

119-93-7

3,3′-dimethyl-4,4′-diaminodiphenylmethan

838-88-0

p-cresidin

120-71-8

4,4′-methylen-bis-(2-chloroanilin)

101-14-4

4,4′-oxydianilin

101-80-4

4,4′-thiodianilin

139-65-1

o-toluidin

95-53-4

2,4-diaminotoluen

95-80-7

2,4,5-trimethylanilin

137-17-7

o-anisidin (2-Methoxyanilin)

90-04-0

2,4-xylidin

95-68-1

2,6-xylidin

87-62-7

4-aminoazobenzen

60-09-3

30 mg/kg for hvert arylamin i slutproduktet

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller materialeleverandøren/materialeleverandørerne skal fremlægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, understøttet af resultaterne de specifikke prøvninger i overensstemmelse med EN 14362-1:2012 og 3:2012 for tekstiler og CEN ISO/TS 17234-1 og 2 for læder.

(Bemærk: ved påvisning af 4-aminoazobenzen kan der forekomme falske positive resultater, som derfor skal indberettes).

CMR-farvestoffer

Følgende farvestoffer, som er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske, må ikke anvendes.

Farvestoffer, som er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske

CAS-nr.

C.I. Acid Red 26

3761-53-3

C.I. Basic Red 9

569-61-9

C.I. Basic Violet 14

632-99-5

C.I. Direct Black 38

1937-37-7

C.I. Direct Blue 6

2602-46-2

C.I. Direct Red 28

573-58-0

C.I. Disperse Blue 1

2475-45-8

C.I. Disperse Orange 11

82-28-0

C.I. Disperse Yellow 3

2832-40-8

ikke relevant

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller materialeleverandøren/materialeleverandørerne skal fremlægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, understøttet af et sikkerhedsdatablad.

Potentielt sensibiliserende farvestoffer

Følgende farvestoffer, som er potentielt sensibiliserende, må ikke anvendes.

Dispersionsfarvestoffer, der er potentielt sensibiliserende

CAS-nr.

C.I. Disperse Blue 1

2475-45-8

C.I. Disperse Blue 3

2475-46-9

C.I. Disperse Blue 7

3179-90-6

C.I. Disperse Blue 26

3860-63-7

C.I. Disperse Blue 35

12222-75-2

C.I. Disperse Blue 102

12222-97-8

C.I. Disperse Blue 106

12223-01-7

C.I. Disperse Blue 124

61951-51-7

C.I. Disperse Brown 1

23355-64-8

C.I. Disperse Orange 1

2581-69-3

C.I. Disperse Orange 3

730-40-5

C.I. Disperse Orange 37

12223-33-5

C.I. Disperse Orange 76

13301-61-6

C.I. Disperse Red 1

2872-52-8

C.I. Disperse Red 11

2872-48-2

C.I. Disperse Red 17

3179-89-3

C.I. Disperse Yellow 1

119-15-3

C.I. Disperse Yellow 3

2832-40-8

C.I. Disperse Yellow 9

6373-73-5

C.I. Disperse Yellow 39

12236-29-2

C.I. Disperse Yellow 49

54824-37-2

ikke relevant

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller materialeleverandøren/materialeleverandørerne skal fremlægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, understøttet af et sikkerhedsdatablad.

Chrombejdsefarvestoffer

Der må ikke anvendes chrombejdsefarvestoffer.

ikke relevant

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller materialeleverandøren/materialeleverandørerne skal fremlægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, understøttet af et sikkerhedsdatablad.

Metalkomplexfarvestoffer

Metalkompleksfarvestoffer baseret på kobber, chrom og nikkel er kun tilladt til farvning af læder, uld- og polyamidfibre og blandinger af disse fibre med syntetiske cellulosefibre (f.eks. viskose).

ikke relevant

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller materialeleverandøren/materialeleverandørerne skal fremlægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, understøttet af et sikkerhedsdatablad.

Pigmenter

Pigmenter, der er baseret på cadmium, bly, chrom (VI), kviksølv og/eller antimon, må ikke anvendes.

ikke relevant

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller materialeleverandøren/materialeleverandørerne skal fremlægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, understøttet af et sikkerhedsdatablad.


Tabel 3

Følgende begrænsninger finder anvendelse for de efterbehandlingsprocesser, der anvendes til fremstilling af slutproduktet.

Anvendelse

Begrænsningens omfang

Grænseværdier

Verifikation

a)   

Perfluorholdige og polyfluorholdige stoffer (PFC)

Slutprodukt

i)

Der må ikke anvendes fluorholdige vand-, plet- og olieafvisende behandlingsmidler til imprægnering af fodtøj. Det omfatter perfluorholdige og polyfluorholdige behandlingsmidler.

Ved ikke-fluorholdige behandlinger skal der anvendes stoffer, som er let bionedbrydelige, og ikke-bioakkumulerende stoffer i vandmiljøet, herunder i akvatiske sedimenter.

ikke relevant

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller materialeleverandøren skal fremlægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, understøttet af et sikkerhedsdatablad.

Fodtøj, der angives at have en iboende vandafvisende funktion

ii)

Fluorpolymermembraner og -laminater kan anvendes til fodtøj, hvis kravet for materialets vandgennemtrængelighed er lavere end 0,2 gram og vandoptagelsen er lavere end 30 % i overensstemmelse med ISO Standard 20347. Fluorpolymermembraner må ikke fremstilles af perfluoroktansyre (PFOA) eller højere homologe stoffer som defineret af OECD.

ikke relevant

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, fra membran- eller laminatfabrikanten, hvad angår polymerproduktionen. Erklæringen skal understøttes af med tekniske prøvningsresultater for materialets vandgennemtrængelighed i overensstemmelse med ISO 20347.

b)   

Flammehæmmere

Fodtøj med indbygget flammehæmmende funktion

Anvendelsen af flammehæmmere er kun tilladt for fodtøj, der er klassificeret og CE-mærket i kategorien personlige værnemidler (kategori III) med en indbygget flammehæmmende funktion for at sikre sikkerheden på arbejdspladsen i overensstemmelse med de specifikationer, der er fastlagt i direktiv 89/686/EØF. Det stof/de stoffer, der anvendes for at opnå flammehæmmende egenskaber, skal være i overensstemmelse med kriterium 5.

ikke relevant

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal enten fremlægge en erklæring om, at der ikke er anvendt flammehæmmere, eller en erklæring om, at kriterium 5 er opfyldt.

I begge tilfælde skal erklæringen understøttes af et sikkerhedsdatablad. Hvor det er relevant, skal en liste over de anvendte flammehæmmere i produktet fremlægges sammen med de tilhørende H-sætninger/R-sætninger. Der skal forelægges en kopi af en attest udstedt af et certificeringsorgan bemyndiget i henhold til direktiv 89/686/EØF som dokumentation for, at produktet er markedsført som flammehæmmende i kategorien personligt værnemiddel (kategori III).


Tabel 4

Følgende begrænsninger finder anvendelse for slutproduktet eller bestemte dele heraf.

Anvendelse

Begrænsningens omfang

Grænseværdier

Verifikation

a)   

PAH

Plast og syntetisk gummi, tekstiler eller læderoverfladebehandlingsmidler

De polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH), der er anført nedenfor, må ikke forekomme i mængder, der overskrider de fastsatte grænseværdier i plast, syntetisk gummi, tekstiler eller læderoverfladebehandlingsmidler.

De PAH, der er klassificeret i faregruppe 1 og 2, må ikke forekomme i koncentrationer, som er større end eller lig med individuelle og samlede koncentrationsgrænseværdier i plast, syntetisk gummi, tekstiler eller læderoverfladebehandlingsmidler:

Tilstedeværelse og koncentration af følgende PAH skal kontrolleres:

PAH, for hvilke der er fastsat begrænsninger, jf. forordning (EF) nr. 1907/2006:

Navn

CAS

Chrysen

218-01-9

Benzo[a]anthracen

56-55-3

Benzo[k]fluoranthen

207-08-9

Benzo[a]pyren

50-32-8

Dibenzo[a,h]anthracen

53-70-3

Benzo[j]fluoranthen

205-82-3

Benzo[b]fluoranthen

205-99-2

Benzo[e]pyren

192-97-2

Yderligere PAH, som der er fastsat begrænsninger for:

Navn

CAS

Naphthalen

91-20-3

Acenaphthylen

208-96-8

Acenaphthen

83-32-9

Fluoren

86-73-7

Phenanthren

85-1-8

Anthracen

120-12-7

Fluoranthen

206-44-0

Pyren

129-00-0

Indeno(1,2,3-c,d)pyren

193-39-5

Benzo(g,h,i)perylen)

191-24-2

For al fodtøj:

1)

Koncentrationsgrænserne for de enkelte PAH, for hvilke der er fastsat begrænsninger i medfør af REACH-forordningen, er 1 mg/kg

2)

Den samlede koncentrationsgrænse for de 18 anførte PAH skal være lavere end 10 mg/kg.

For fodtøj, der er beregnet til børn under tre år:

1)

Koncentrationsgrænserne for de enkelte PAH, for hvilke der er fastsat begrænsninger i medfør af REACH-forordningen, er 0,5 mg/kg

2)

Den samlede koncentrationsgrænse for de 18 anførte PAH skal være lavere end 1 mg/kg.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller materialeleverandøren/materialeleverandørerne skal fremlægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, som understøttes af en prøvningsrapport, som bygger på prøvningsmetoden AfPS GS 2014:01 PAK.

b)   

N-nitrosaminer

Naturgummi og syntetisk gummi

Følgende N-nitrosaminer må ikke kunne påvises i syntetisk gummi og naturgummi.

N-nitrosamin

CAS

N-nitrosodiethanolamin (NDELA)

1116-54-7

N-nitrosodimethylamin (NDMA)

62-75-9

N-nitrosodipropylamin (NDPA)

621-64-7

N-nitrosodiethylamin (NDEA)

55-18-5

N-nitrosodiisopropylamine (NDiPA)

601-77-4

N-nitrosodibutylamin (NDBA)

924-16-3

N-nitrosopiperidin (NPIP)

100-75-4

N-nitrosodiisobutylamin (NdiBA)

997-95-5

N-nitrosodiisononylamin (NdiNA)

1207995-62-7

N-nitrosomorpholin (NMOR)

59-89-2

N-nitroso-N-methyl-N-phenylamin (NMPhA)

614-00-6

N-nitroso-N-ethyl-N-phenylamin (NEPhA)

612-64-6

N-Nitrosopyrrolidin

930-55-2

Ikke påviselig

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller gummileverandøren skal fremlægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, understøttet af en prøvningsrapport, som bygger på prøvningsmetoden EN 12868 eller EN 14602.

c)   

Organiske tinforbindelser

Slutprodukt

De organiske tinforbindelser, der er anført nedenfor, må ikke forekomme i slutproduktet ud over de anførte koncentrationsgrænser.

Tributyltinforbindelser (TBT)

0,025 mg/kg

Dibutyltinforbindelser (DBT)

1 mg/kg

Monobutyltinforbindelser (MBT)

1 mg/kg

Dioctyltinforbindelser (DOT)

1 mg/kg

Triphenyltin (TPT)

1 mg/kg

Fastsatte grænseværdier for de enkelte organiske tinforbindelser

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, understøttet af prøvningsresultater i overensstemmelse med prøvningsmetode ISO/TS 16179.

d)   

Phthalater

Plast, gummi, syntetiske materialer, overfladebehandlingsmidler og tryk

i)

Kun phthalater, som på ansøgningstidspunktet er risikovurderet og opfylder kravene i kriterium 5, kan anvendes i produktet.

ikke relevant

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, understøttet af et sikkerhedsdatablad.

ii)

Følgende blødgørere må ikke anvendes i produktet, artikler heri eller homogene dele af produktet:

1,2-benzendicarboxylsyre, di-C6-8-forgrenede alkylestere, C7-rige (DIHP) CAS: 71888-89-6

1,2-benzendicarboxylsyre, di-C7-11- forgrenede og lineære alkylestere ((DHNUP) CAS: 68515-42-4

Bis(2-methoxyethyl)phthalat (DMEP) CAS: 117-82-8

Diisobutylphthalat (DIBP) CAS: 84-69-5

Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) CAS: 117-81-7

Dibutylphthalat (DBP) CAS: 84-74-2

Butylbenzylphthalat (BBP) CAS: 85-68-7

Dipentylphthalat (DPP) CAS: 131-18-0

1,2-Benzendicarboxylsyredipentylester, forgrenet og ligekædet CAS: 84777-06-0

Diisopentylphthalat (DIPP) CAS: 605-50-5

Dihexylphthalat (DnHP) CAS: 84-75-3

N-pentylisopentylphthalat CAS: 607-426-00-1

iii)

Følgende phthalater må ikke anvendes i fodtøj til børn under tre år:

Disononylphthalat (DINP)* CAS: 28553-12-0; 68515-48-0

Dinoctylphthalat (DNOP)* CAS: 117-84-0

Diisodecylphthalat (DIDP)* CAS: 26761-40-0; 68515-49-1

Indholdet af blødgørere, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger, skal tilsammen være lavere end 0,10 vægtprocent.

Indholdet af blødgørere, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger, til fodtøj, der er beregnet til børn under tre år, skal være lavere 0,05 vægtprocent.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal enten fremlægge en erklæring om, der ikke anvendes sådanne stoffer, fra materialefabrikanten, understøttet af et sikkerhedsdatablad for de blødgørere, der anvendes i formuleringen, eller prøvningsresultaterne i overensstemmelse med ISO/TS 16181.

e)   

Ekstraherbare metaller

Slutprodukt

For fodtøj, der er beregnet til børn under tre år, må nedenstående stoffer ikke være til stede i slutproduktet ud over de anførte koncentrationsgrænseværdier.

Antimon (Sb)

30,0 mg/kg

Arsen (As)

0,2 mg/kg

Cadmium (Cd)

0,1 mg/kg

Chrom (Cr)

1,0 mg/kg (for tekstiler)

Cobalt (Co)

1,0 mg/kg

Kobber (Cu)

25,0 mg/kg

Bly (Pb)

0,2 mg/kg

Nikkel (Ni)

1,0 mg/kg

Kviksølv (Hg)

0,02 mg/kg

Følgende grænseværdier finder anvendelse for fodtøj, med undtagelse af fodtøj bestemt til børn under tre år.

Antimon (Sb)

30,0 mg/kg

Arsen (As)

1,0 mg/kg

Cadmium (Cd)

0,1 mg/kg

Chrom (Cr)

2,0 mg/kg (for tekstiler)

Cobalt (Co)

4,0 mg/kg

Kobber (Cu)

50,0 mg/kg

Bly (Pb)

1,0 mg/kg

Nikkel (Ni)

1,0 mg/kg

Kviksølv (Hg)

0,02 mg/kg

Fastsatte grænseværdier for hvert stof

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller materialeleverandøren/materialeleverandørerne skal forelægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, understøttet af prøvningsresultater, som er gennemført i overensstemmelse med følgende prøvningsmetoder: Ekstraktion — EN ISO 105-E04-2013 (sur svedopløsning). Påvisning: EN ISO 17072-1 for læder, ICP-MS, ICP-OES (for tekstiler og plast).

Prøvningen foretages årligt i licensperioden med henblik på at dokumentere fortsat overensstemmelse med kriteriet.

Metalkomponenter

Migrationen af nikkel fra nikkelholdige metallegeringer, som er i direkte og langvarig berøring med huden, skal være under 0,5 μg/cm2/uge.

0,5μg/cm2/uge

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller materialeleverandøren/materialeleverandørerne skal forelægge en erklæring om, at der ikke er nikkel til stede i fodtøjets bestanddele, understøttet af attestering fra fabrikanten af metaldelene, eller en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, understøttet af resultaterne af prøvningsmetode EN 1811.

Chromgarvet læder

Hvad angår sko, som indeholder chromgarvet læder, må der ikke være chrom (VI) i slutproduktet.

Ikke påviselig

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller materialeleverandøren/materialeleverandørerne skal forelægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, understøttet af resultaterne fra en prøvningsrapport, som bygger på prøvningsmetoden EN ISO 17075 (påvisningsværdi: 3 ppm). Forberedelsen af prøvestykker skal ske i overensstemmelse med angivelserne i EN ISO 4044.

Prøvningen foretages årligt i licensperioden med henblik på at dokumentere fortsat overensstemmelse med kriteriet. Ikke-chromgarvet læder er undtaget fra dette krav.

Hvad angår sko, som indeholder chromgarvet læder, skal det ekstraherbare chromindhold i slutproduktet, være mindre end 200 mg/kg.

200 mg/kg

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller materialeleverandøren/materialeleverandørerne skal forelægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, understøttet af resultaterne fra en prøvningsrapport, som bygger på prøvningsmetoden EN ISO 17072-1.

Prøvningen foretages årligt i licensperioden med henblik på at dokumentere fortsat overensstemmelse med kriteriet. Ikke-chromgarvet læder er undtaget fra dette krav.

f)   

TDA og MDA

PU

2,4-toluendiamin (2,4-TDA, 95-80-7)

4,4′-diaminodiphenylmethan (4,4′-MDA, 101-77-9)

Under 5 mg/kg for hver

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, understøttet af prøvningsresultater tilvejebragt efter følgende fremgangsmåde: Ekstraktion med 1 % vandig eddikesyre. Prøven skal bestå af seks stykker, der udtages fra undersiden af hvert prøveemne (ned til højst 2 cm under overfladen). Ekstraktionen gentages fire gange på samme skumprøve, idet forholdet mellem prøvevægten og volumenet hver gang er 1:5. Hvis analysen foretages ved HPLC-UV, og der er mistanke om interferens, foretages en ny analyse ved HPLC-MS.

g)   

Formaldehyd

Slutprodukt/læder, tekstil

Mængden af fri og hydrolyseret formaldehyd i fodtøjets komponenter må ikke overskride følgende grænseværdier:

tekstiler: < 20 mg/kg,

læder: < 20 mg/kg (børnefodtøj); 75 mg/kg (foring og bindsål); 100 mg/kg for øvrige dele af produktet.

Fastsatte grænseværdier

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller materialeleverandøren/materialeleverandørerne skal forelægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, understøttet af resultaterne af en prøvningsrapport, som er baseret på følgende prøvningsmetoder: tekstiler: EN ISO 14184-1; læder: EN ISO 17226-1.

h)   

Antimon

Rå polyesterfibre

Indholdet af antimon i rå polyesterfibre må ikke overstige 260 ppm.

260 mg/kg

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller fiberproducenten skal enten forelægge en erklæring om, at disse stoffer ikke er anvendt under fremstillingsprocessen, eller en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, understøttet af en prøvningsrapport, som er baseret på følgende prøvningsmetoder: direkte bestemmelse ved atomabsorptionsspektrometri eller induktivt koblet plasmamasse-spektrometri. Denne prøvning skal gennemføres på en sammensat prøve af rå fibre inden vådbehandling.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).


Top