EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1332

Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332 af 28. juli 2016 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til møbler (meddelt under nummer C(2016) 4778) (EØS-relevant tekst)

C/2016/4778

OJ L 210, 4.8.2016, p. 100–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1332/oj

4.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 210/100


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2016/1332

af 28. juli 2016

om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til møbler

(meddelt under nummer C(2016) 4778)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 6, stk. 7, og artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan produkter, hvis miljøbelastning er nedbragt gennem hele deres livscyklus, få tildelt EU's miljømærke.

(2)

Forordning (EF) nr. 66/2010 foreskriver, at der fastsættes specifikke miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(3)

I Kommissionens beslutning 2009/894/EF (2) er der opstillet miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation af møbler af træ, som gælder indtil den 31. december 2016.

(4)

For bedre at afspejle udbuddet af møbelprodukter på markedet og disse produkters udviklingstrin og tage hensyn til de seneste års innovation bør produktgruppen udvides til også at omfatte møbler, der ikke er af træ, og der bør opstilles et revideret sæt miljøkriterier.

(5)

De reviderede miljøkriterier tager sigte på at fremme brug af mere bæredygtigt producerede materialer (vurderet ud fra en livscyklusanalyse), at begrænse brugen af farlige stoffer, mængden af farlige restkoncentrationer og møblers bidrag til indeklimaproblemer og at øge salget af holdbare produkter af høj kvalitet, som er lette at reparere og skille ad. De reviderede kriterier og de dertilhørende vurderings- og verifikationskrav bør gælde i seks år efter vedtagelsen af denne afgørelse, idet denne produktgruppes innovationscyklus tages i betragtning.

(6)

Beslutning 2009/894/EF bør derfor erstattes.

(7)

Det er hensigtsmæssigt at tillade en overgangsperiode for producenter, hvis produkter har fået tildelt EU-miljømærket for møbler af træ på grundlag af miljøkriterierne i beslutning 2009/894/EF, så de får tilstrækkelig tid til at tilpasse deres produkter i overensstemmelse med de reviderede miljøkriterier og krav. Producenterne bør også have mulighed for at indgive ansøgninger baseret på de miljøkriterier, der er fastlagt i beslutning 2009/894/EF, i en tilstrækkelig lang periode.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Produktgruppen »møbler« omfatter fritstående eller indbyggede enheder, hvis primære funktion er at blive anvendt til opbevaring, placering eller ophængning af effekter og/eller til at ligge, sidde, spise, studere eller arbejde på/i/ved, uanset om det er til indendørs eller udendørs brug. Produktgruppen udvides til at omfatte møbler til private hjem og kontraktmøbler til brug uden for hjemmet. Sengerammer, ben, bunde og hovedgærder er omfattet af produktgruppen.

2.   Følgende produkter er ikke omfattet af produktgruppen:

a)

madrasser, som er omfattet af kriterierne i Kommissionens afgørelse 2014/391/EU (3)

b)

produkter, hvis primære funktion ikke falder ind under stk. 1, herunder lygtepæle, gelændere og hegn, stiger, ure, legeredskaber, fritstående eller væghængte spejle, elektrikerrør, pullerter og bygningselementer som trin, døre, vinduer, gulvbelægning og facadebeklædning

c)

brugte, istandsatte, renoverede eller ombyggede møbelprodukter

d)

møbler monteret i køretøjer til offentlig eller privat befordring

e)

møbelprodukter, der indeholder over 5 vægtprocent materialer, som ikke forekommer blandt de følgende: massivt træ, træbaserede plader, kork, bambus, rattan, plast, metaller, læder, belagte metervarer, tekstiler, glas og stoppe-/fyldmaterialer.

Artikel 2

I denne afgørelse forstås ved:

a)

læder, hvis narv er fuldstændig og klart synlig, og hvis eventuelle overfladebehandling med en transparent overfladefinish ikke overstiger en tykkelse på 0,01 mm, jf. EN 15987

b)

læder, som er blevet overfladebehandlet med en overfladefinish, der indeholder et tyndt lag farve, så narven er klart synlig, jf. EN 15987

c)

læder eller spaltlæder, hvis narv eller overflade er fuldstændig skjult med en overfladefinish med et tykt lag farve, jf. EN 15987

d)

læder eller spaltlæder med blank effekt opnået ved påføring af et lag farvet eller transparent lak eller syntetisk harpiks, hvis tykkelse ikke overstiger en tredjedel af produktets samlede tykkelse, jf. EN 15987

e)

læder eller spaltlæder, hvor overfladebehandlingen af ydersiden er over 0,15 mm tyk, men ikke overstiger en tredjedel af produktets samlede tykkelse, jf. EN 15987

f)

enhver organisk forbindelse med et begyndelseskogepunkt ikke over 250 °C målt ved normaltryk på 101,3 kPa, jf. definitionen i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF (4), og som i en kapillarkolonne elueres til og med tetradecan (C14H30)

g)

enhver organisk forbindelse med et begyndelseskogepunkt over 250 °C og under 370 °C målt ved normaltryk på 101,3 kPa, og som i en kapillarkolonne elueres efter n-tetradecan (C14H30) op til og med n-docosan (C22H46)

h)

»genvundet indhold«: det genvundne materiales andel af vægten af et produkt eller en emballage; kun materialer fra før og efter forbrugsleddet anses for at være genvundet indhold, jf. ISO 14021

i)

materiale, der udtages af affaldsstrømmen under en fremstillingsproces, men ikke materiale, som genbruges til omforarbejdning, formaling eller skrot, som er genereret i en proces, og som kan regenereres i denne samme proces, jf. ISO 14021, og heller ikke træaffald, flis og fibre fra hugst og udsavning

j)

materiale, der genereres af husholdninger eller virksomheder, industrianlæg og institutioner i deres rolle som slutbrugere af produktet, og som ikke længere kan anvendes til det tilsigtede formål, herunder returmaterialer fra distributionskæden, jf. ISO 14021

k)

materiale, som ellers ville være blevet bortskaffet som affald eller brugt til energigenvinding, men i stedet er blevet indsamlet og nyttiggjort/regenereret som et råmateriale i stedet for et nyt råmateriale til en genanvendelses- eller fremstillingsproces, jf. ISO 14021

l)

materiale, som er resultatet af en omforarbejdning af nyttiggjort/regenereret materiale ved hjælp af en fremstillingsproces og gjort til et slutprodukt eller et komponentmateriale til indarbejdning i et produkt, jf. ISO 14021, dog ikke træaffald, flis og fibre fra hugst og udsavning, jf. ISO 14021

m)

»træbaserede plader«: plader, der er fremstillet af træfibre ved en af flere forskellige processer, som kan involvere brug af høje temperaturer, tryk og bindende harpikser eller klæbemidler

n)

en plade lavet af flere lag lange træspåner og et bindemiddel, jf. EN 300. Spånerne i de yderste lag er rettet ind efter hinanden og ligger i længderetningen eller på tværs af pladen. Spånerne i det eller de midterste lag kan være fordelt tilfældigt eller i samme retning, normalt på tværs af spånerne i de yderste lag.

o)

et plademateriale fremstillet ved presning og varme af små dele af træ (flager, spåner, flis, savsmuld og lignende) og/eller andet træcellulosemateriale i smådele (flis af hør, hamp og bagasse og lignende) med tilsætning af et klæbemiddel, jf. EN 309

p)

lamineret træplade bestående i en række sammenlimede lag med skiftende fiberretning, jf. EN 313. Krydsfiner kan inddeles i mange forskellige underkategorier alt efter finerens struktur eller den primære anvendelse (f.eks. krydsfiner til møbler, vandfast krydsfiner til bådebyggeri)

q)

et bredt udvalg af pladetyper, der er defineret i EN 316 og EN 622, og som kan opdeles i kraft af deres fysiske egenskaber og fremstillingsprocessen, bl.a. i underkategorier af pladehårdheder og MDF-plader

r)

et stof, for hvilket der måles 70 % nedbrydning af opløst organisk kulstof inden for 28 dage eller 60 % af det maksimale teoretiske oxygenforbrug eller den maksimale teoretiske kuldioxidmængde inden for 28 dage ved en af følgende testmetoder: OECD 301 A, ISO 7827, OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 301 D, ISO 10708, OECD 301 E, OECD 301 F eller ISO 9408

s)

et stof, for hvilket der måles 70 % nedbrydning af opløst organisk kulstof inden for 28 dage eller 60 % af det maksimale teoretiske oxygenforbrug eller den maksimale teoretiske kuldioxidmængde inden for 28 dage ved en af følgende testmetoder: ISO 14593, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888 eller OECD 302 C

t)

»efterbehandling«: metode, hvorved overfladen på et materiale påføres et ydre lag eller en overfladebehandling. Der kan være tale om maling, tryk, lak, finer, laminat, imprægneret papir og folie

u)

»biocidholdigt produkt« som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (5):

stoffer eller blandinger i den form, hvori de leveres til brugeren, som består af, indeholder eller genererer et eller flere aktivstoffer, som er bestemt til at kunne ødelægge, afskrække, uskadeliggøre, hindre virkningen af eller bekæmpe virkningen af skadegørere på anden vis end blot ved fysisk eller mekanisk påvirkning

stoffer eller blandinger genereret fra stoffer eller blandinger, der ikke i sig selv er produkter i den i foregående afsnit omhandlede forstand, og som er bestemt til at kunne ødelægge, afskrække, uskadeliggøre, hindre virkningen af eller bekæmpe virkningen af skadegørere på anden vis end blot ved fysisk eller mekanisk påvirkning

en behandlet artikel, der har en primær biocidfunktion

v)

biocidholdige produkter, som ved overfladebehandling (f.eks. sprøjtning eller børstning) eller ved indtrængende processer (f.eks. trykimprægnering eller vakuumimprægnering) påføres træet (dvs. tømmer leveret til savværket til kommerciel udnyttelse og alle senere anvendelser af træet og de træbaserede produkter) eller selve de træbaserede produkter, eller som påføres andre typer underlag end træ (f.eks. murværk eller sokler) alene for at beskytte de tilstødende træprodukter eller træbaserede produkter mod angreb fra trænedbrydende organismer (f.eks. hussvamp og termitter) i henhold til den definition, der er fastlagt af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (kilde CEN/TC 38 »Durability of wood and wood-based products«)

w)

»E1«: en i alle EU-medlemsstaterne vedtaget klassificering for formaldehydholdige træbaserede plader på grundlag af formaldehydemissioner. Efter definitionen i bilag B til EN 13986 klassificeres en træbaseret plade som E1, hvis emissionerne efter 28 dage ved en klimakammermåling ifølge EN 717-1 er lig med en ligevægtskoncentration på 0,1 ppm (eller 0,124 mg/m3) formaldehyd eller derunder, eller hvis formaldehydindholdet bestemmes til at være 8 mg/100 g ovntørret plade eller derunder ved en måling ifølge EN 120, eller hvis formaldehydemissionsværdierne er 3,5 mg/m2·h eller derunder ifølge EN 717-2 eller 5,0 mg/m2·h eller derunder ved måling efter samme metode inden for tre dage efter produktionen

x)

metervarer med et separat ubrudt klæbende lag af gummi- og/eller plastbaseret materiale på for- og/eller bagside, jf. EN 13360, herunder polstermaterialer almindeligvis benævnt »kunstlæder«

y)

»tekstiler«: naturfibre, syntetiske fibre og regenererede cellulosefibre

z)

»naturfibre«: bomuld og andre naturlige cellulosefrøfibre, hør og andre bastfibre samt uld og andre keratinfibre

aa)

»syntetiske fibre«: akryl-, elastan-, polyamid-, polyester- og polypropylenfibre

bb)

»regenererede cellulosefibre«: lyocell-, modal- og viskosefibre

cc)

»polstermateriale«: materialer, som anvendes til betræk, fyld og stoppematerialer til stole, sofaer, senge og andre møbelprodukter og kan omfatte betrækmaterialer såsom læder, belagte metervarer og tekstiler og fyldmaterialer såsom bøjeligt polymert materiale baseret på latex og polyuretan

dd)

et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, indeholdende sådanne tilsætningsstoffer, som er nødvendige til bevarelse af stoffets stabilitet, og sådanne urenheder, som følger af fremstillingsprocessen, bortset fra opløsningsmidler, der kan udskilles, uden at det påvirker stoffets stabilitet eller ændrer dets sammensætning, som defineret i artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (6)

ee)

blanding eller opløsning, der er sammensat af to eller flere stoffer, som defineret i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1907/2006

ff)

»komponentdel«: fast og separat del, hvis facon og form ikke behøver at blive ændret forud for montagen af slutproduktet i dettes fuldt funktionelle form, selv om delens placering kan ændres under brug af slutproduktet, og som omfatter hængsler, skruer, rammer, skuffer, hjul og hylder

gg)

»komponentmateriale«: materiale, hvis facon og form kan ændres forud for montagen af møblet eller under brugen af møbelproduktet, og som omfatter tekstiler, læder, belagte metervarer og polyuretanskum brugt til polstring. Leveret tømmer kan anses for at være et komponentmateriale, men kan senere ændres til at være en komponentdel efter udsavning og forarbejdning.

Artikel 3

Et produkt kan kun få tildelt EU-miljømærket i medfør af forordning (EF) nr. 66/2010, hvis det tilhører produktgruppen »møbler« som defineret i artikel 1 i denne afgørelse og opfylder miljøkriterierne og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 4

Miljøkriterierne for produktgruppen »møbler« og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til disse kriterier, gælder i seks år efter vedtagelsen af denne afgørelse.

Artikel 5

Produktgruppen »møbler« får til administrative formål tildelt kodenummeret 049.

Artikel 6

Beslutning 2009/894/EF ophæves.

Artikel 7

1.   Uanset artikel 6 bedømmes ansøgninger om tildeling af EU-miljømærket for produkter i produktgruppen »møbler af træ« på de betingelser, der er fastlagt i beslutning 2009/894/EF, hvis de indgives før datoen for vedtagelse af denne afgørelse.

2.   Ansøgninger om tildeling af EU-miljømærket for produkter i produktgruppen »møbler af træ«, der indgives indtil to måneder efter datoen for vedtagelsen af denne afgørelse, kan enten baseres på kriterierne i beslutning 2009/894/EF eller på kriterierne i denne afgørelse.

Ansøgninger bedømmes efter de kriterier, de bygger på.

3.   EU-miljømærker, der er tildelt efter kriterierne i beslutning 2009/894/EF, kan anvendes i 12 måneder fra datoen for vedtagelse af denne afgørelse.

Artikel 8

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2016.

På Kommissionens vegne

Karmenu VELLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2009/894/EF af 30. november 2009 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til møbler af træ (EUT L 320 af 5.12.2009, s. 23).

(3)  Kommissionens afgørelse 2014/391/EU af 23. juni 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til madrasser (EUT L 184 af 25.6.2014, s. 18).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF af 21. april 2004 om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering og om ændring af direktiv 1999/13/EF (EUT L 143 af 30.4.2004, s. 87).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).


BILAG

GENERELLE FORHOLD

KRITERIER FOR EU-MILJØMÆRKET

Kriterier for tildeling af EU-miljømærket til møbelprodukter:

1.

Produktbeskrivelse

2.

Generelle krav til farlige stoffer og blandinger

3.

Træ, kork, bambus og rattan

4.

Plast

5.

Metaller

6.

Møbelbetrækmaterialer

7.

Møbelfyldmaterialer

8.

Glas: brug af tungmetaller

9.

Krav til slutproduktet

10.

Forbrugeroplysninger

11.

Oplysninger på EU-miljømærket

VURDERINGS- OG VERIFIKATIONSKRAV

Der er ved hvert kriterium anført specifikke vurderings- og verifikationskrav.

Når ansøgeren skal fremlægge erklæringer, dokumentation, analyser, prøvningsrapporter eller andet belæg for, at kriterierne opfyldes, kan disse stamme fra ansøgeren og/eller dennes leverandør(er) og/eller deres leverandør(er) osv., alt efter hvad der er relevant.

De ansvarlige organer skal fortrinsvis anerkende attester udstedt af organer, der er akkrediteret i henhold til de relevante harmoniserede standarder for prøvnings- og kalibreringslaboratorier, og verifikationer fra organer, der er akkrediteret i henhold til de relevante harmoniserede standarder for organer, der certificerer produkter, processer og tjenester.

Der kan eventuelt anvendes andre prøvningsmetoder end dem, der er anført ved de enkelte kriterier, hvis det ansvarlige organ, der skal vurdere ansøgningen, accepterer dem som ækvivalente.

De ansvarlige organer kan om nødvendigt kræve supplerende dokumentation og foretage uafhængig verifikation.

Det er en forudsætning, at produktet opfylder alle lovkrav i de lande, hvor det påtænkes markedsført. Ansøgeren skal afgive en erklæring om, at produktet opfylder dette krav.

Miljømærkekriterierne afspejler de møbelprodukter på markedet, der klarer sig bedst ud fra et miljømæssigt synspunkt. Kriterierne gælder »pr. materiale« for at lette vurderingen, idet mange møbelprodukter kun vil indeholde et enkelt eller to af ovennævnte materialer.

Brug af kemikalier og frigivelse af forurenende stoffer til omgivelserne er en del af produktionsprocessen, men brugen af farlige stoffer er forbudt, når det er muligt, eller begrænset til det minimum, der er nødvendigt af hensyn til velfungerende møbelprodukter, der samtidig opfylder strenge kvalitets- og sikkerhedskrav. Derfor kan der i undtagelsestilfælde indrømmes undtagelse for specifikke stoffer/stofgrupper, således at miljøbelastningen ikke flyttes over til andre faser af livscyklussen eller andre påvirkninger, men kun når der ikke findes brugbare alternativer på markedet.

Kriterium 1 — Projektbeskrivelse

Tekniske tegninger, som illustrerer montagen af komponentdele/-materialer og underkomponentdele/-materialer, der udgør det endelige møbelprodukt, og dettes dimensioner skal sendes til det ansvarlige organ sammen med en liste over materialer anvendt til produktet med angivelse af produktets samlede vægt, og hvordan denne er fordelt på de forskellige materialer: massivt træ, træbaserede plader, kork, bambus, rattan, plast, metal, læder, belagte metervarer, tekstiler, glas og stoppe-/fyldmaterialer.

Eventuelle øvrige materialer, som ikke falder ind under førnævnte kategorier, skal opføres under »andre« materialer.

Den samlede mængde »andre« materialer må ikke overstige 5 % af produktets samlede vægt.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge dokumentation til det ansvarlige organ i form af:

i)

tekniske tegninger, som illustrerer de komponentdele/-materialer og underkomponentdele/-materialer, der er anvendt til møbelmontagen

ii)

en samlet liste over materialer med angivelse af produktets samlede vægt, og hvordan denne er fordelt på massivt træ, træbaserede plader, kork, bambus, rattan, plast, metal, læder, tekstiler, belagte metervarer, glas, stoppe-/fyldmaterialer og »andre« materialer. De forskellige materialers vægt skal udtrykkes i gram eller kilogram og angives som en procentdel af produktets samlede vægt.

Kriterium 2 — Generelle krav til farlige stoffer og blandinger

Forekomsten i produktet og i dets komponentdele/-materialer af i) de i tabel 1 anførte farlige stoffer, som er udpeget som særligt problematiske (substances of very high concern — SVHC) i henhold til artikel 59, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006, og ii) stoffer og blandinger, som opfylder kriterierne for klassificering, mærkning og emballering (CLP) i henhold til Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (1), skal begrænses i overensstemmelse med kriterium 2.1, 2.2 a) og 2.2 b).

I forbindelse med dette kriterium er SVHC på kandidatlisten og CLP-fareklassificeringer grupperet i tabel 1 efter deres farlige egenskaber.

Tabel 1

Faregruppeindplacering efter anvendelsesbegrænsninger

Gruppe 1-farer — SVHC og CLP

Farer, som identificerer et stof eller en blanding som tilhørende gruppe 1:

 

Stoffer, der forekommer på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (SVHC)

 

Stoffer klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene og/eller reproduktionstoksiske (CMR-stoffer), kategori 1A eller 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Gruppe 2-farer — CLP

Farer, som identificerer et stof eller en blanding som tilhørende gruppe 2:

 

Kategori 2 CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362

 

Kategori 1 akvatisk toksicitet: H400, H410

 

Kategori 1 og 2 akut toksicitet: H300, H310, H330

 

Kategori 1 aspirationstoksicitet: H304

 

Kategori 1 specifik målorgantoksicitet (STOT): H370, H372

 

Kategori 1 hudsensibiliserende: H317

Gruppe 3-farer — CLP

Farer, som identificerer et stof eller en blanding som tilhørende gruppe 3:

 

Kategori 2, 3 og 4 akvatisk toksicitet: H411, H412, H413

 

Kategori 3 akut toksicitet: H301, H311, H331, EUH070

 

Kategori 2 STOT: H371, H373

2.1.   Begrænsning af indholdet af særligt problematiske stoffer

Produktet og dets eventuelle komponentdele/-materialer må ikke indeholde særligt problematiske stoffer, som forekommer i koncentrationer på over 0,10 vægtprocent.

Der gøres ingen undtagelse fra dette krav for SVHC på kandidatlisten, som forekommer i produktet eller i dets komponentdele/-materialer i koncentrationer på over 0,10 vægtprocent.

Tekstiler, som er blevet tildelt EU's miljømærke på grundlag af miljøkriterierne i Kommissionens afgørelse 2014/350/EU (2), anses for at opfylde kriterium 2.1.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge erklæringer om, at der ikke i produktet eller nogen af de komponentdele/-materialer, der er anvendt til montering af produktet, forekommer særligt problematiske stoffer i en mængde, der svarer til eller overstiger de anførte koncentrationsgrænser herfor. I erklæringerne skal der henvises til seneste version af den kandidatliste, som er offentliggjort af ECHA (3).

For tekstiler, som er blevet tildelt EU's miljømærke i overensstemmelse med afgørelse 2014/350/EU, skal der fremlægges en kopi af miljømærkecertifikatet som bevis for overholdelsen.

2.2.   Begrænsning af anvendelsen i møbelprodukter af stoffer og blandinger klassificeret som CLP

Kravene er delt i to dele afhængigt af møbelproduktets fremstillingsstadium. Del a) gælder stoffer og blandinger, som bruges under færdigbehandling eller montage, der udføres direkte af møbelfabrikanten. Del b) gælder stoffer og blandinger, som bruges under fremstilling af de leverede komponentdele/-materialer.

Tekstiler, som er tildelt EU's miljømærke på grundlag af miljøkriterierne i afgørelse 2014/350/EU, anses for at have opfyldt kriterium 2.2 a) og 2.2 b).

2.2. a)   Stoffer og blandinger, som bruges af møbelfabrikanten

Ingen af de klæbemidler, lakker, malinger grundmalinger, træbeskyttelsesmidler, biocidholdige produkter (såsom trækonserveringsmidler), flammehæmmere, fyldmaterialer, vokser, olier, fugemasser, tætningsmidler, farvestoffer, harpikser eller smøreolier, som møbelfabrikanten bruger direkte, må klassificeres i en af de CLP-farer, der er anført i tabel 1, medmindre deres anvendelse i tabel 2 udtrykkelig er undtaget fra begrænsningen.

2.2. b)   Stoffer og blandinger, som bruges af leverandøren af definerede komponentdele/-materialer

Dette kriterium finder ikke anvendelse på de enkelte komponentdele/-materialer, som kommer fra leverandører, og som i) vejer 25 g eller derunder, og som ii) ikke kommer i direkte kontakt med brugerne under normal brug.

Ingen af de stoffer eller blandinger, som leverandørerne bruger, og som falder ind under det nedenfor definerede anvendelsesområde, må klassificeres med nogen af CLP-farerne i tabel 1, medmindre brugen af dem i tabel 2 udtrykkelig er undtaget fra begrænsningen.

Massivt træ og træbaserede plader: anvendelse af klæbemidler, lakker, malinger, træbeskyttelsesmidler, biocidholdige produkter (såsom trækonserveringsmidler), grundmalinger, flammehæmmere, fyldmaterialer, vokser, olier, fugemasser, tætningsmidler og harpikser.

Plast: pigmenter, blødgørere, biocidholdige produkter og flammehæmmere anvendt som tilsætningsstoffer.

Metaller: malinger, grundmalinger eller lakker anvendt på metaloverflade.

Tekstiler, læder og belagte metervarer til møbelpolstring: anvendelse af farvestoffer, lakker, optiske blegemidler, stabiliseringsmidler, hjælpeforbindelser, flammehæmmere, blødgørere, biocidholdige produkter eller vand-, smuds- og pletafvisende stoffer.

Møbelfyldmaterialer anvendelse af biocidholdige produkter, flammehæmmere eller blødgørere i materialet.

Tabel 2

Undtagelser fra de faredefinerede anvendelsesbegrænsninger i tabel 1 og tilknyttede betingelser

Type stof/blanding

Anvendelse

Klassificering(er), der indrømmes undtagelse fra

Betingelser for undtagelse

a)

Biocidholdige produkter (såsom trækonserverings-midler)

Behandling af møbelkomponent-dele og/eller polstermaterialer, der skal bruges i slutproduktet

Alle gruppe 2- og 3-farer i tabel 1 undtagen CMR-farer

Kun hvis det aktive stof, der findes i det biocidholdige produkt, er godkendt eller er ved at blive undersøgt, indtil der træffes afgørelse om godkendelse i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 eller er omfattet af bilag I til denne forordning, og under følgende omstændigheder, i relevant omfang:

i)

For konserveringsmidler til anvendelse i beholdere der er indeholdt i imprægneringsformuleringer, der er brugt til komponentdele/-materialer til indendørs- eller udendørsmøbler.

ii)

For konserveringsmidler til overfladefilm, der er indeholdt i imprægneringer, der er brugt alene til udendørsmøbler.

iii)

For beskyttelsesbehandling af træ, der skal bruges i udendørsmøbler, men kun hvis det oprindelige træ ikke opfylder kravene til holdbarhed i klasse 1 eller 2 ifølge EN 350.

iv)

For tekstiler eller belagte metervarer brugt i udendørsmøbler.

Verifikation:

Ansøgeren skal erklære, hvilke aktive stoffer i det biocidholdige produkt der i givet fald er blevet brugt i fremstillingen af de forskellige komponentdele/-materialer til møbler, understøttet af erklæringer fra leverandører, relevante sikkerhedsdatablade, CAS-numre og resultater fra EN 350-prøvninger i relevant omfang.

b)

Flammehæmmere

Tekstiler, læder, belagte metervarer i møbelbetræk-materialer og også fyldmaterialer.

H317, H373, H411, H412, H413

Produktet skal være beregnet til anvendelser, hvor det skal opfylde krav til brandbeskyttelse i ISO- eller EN-standarder eller medlemsstaternes regler og standarder for offentlige indkøb.

c)

Flammehæmmere/antimontrioxider

H351

Antimontrioxider er kun tilladt, når alle følgende betingelser er opfyldt:

i)

Produktet skal være beregnet til anvendelser, hvor det skal opfylde krav til brandbeskyttelse i ISO- eller EN-standarder eller medlemsstaternes regler og standarder for offentlige indkøb.

ii)

Det anvendes synergetisk med tekstiler eller belagte metervarer.

iii)

I lokaler, hvor flammehæmmeren påføres tekstilproduktet, skal afgivelsen til luften ligge under en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering i otte timer på 0,50 mg/m3.

d)

Nikkel

Komponentdele af metal

H317, H351, H372

Kun tilladt, når det anvendes i komponentdele af rustfrit stål eller forniklede komponentdele, og når nikkelfrigivelseshastigheden er mindre end 0,5 μg/cm2/uge ifølge EN 1811.

e)

Chromforbindelser

H317, H411

Undtagelsen gælder kun chrom(III)-forbindelser til galvanisering (f.eks. chrom(III)-klorid).

f)

Zinkforbindelser

H300, H310, H330, H400, H410

Undtagelsen gælder kun zinkforbindelser til galvanisering eller varmgalvanisering (såsom zinkoxid, zinkklorid og zinkcyanid).

g)

Farvestoffer til farvning og trykning uden pigmenter

Tekstiler, læder og belagte metervarer i møbelbetræk-materialer

H301, H311, H317, H331

Når der anvendes ikkestøvende formuleringer eller automatisk dosering og tilsætning af farvestoffer i farverier og trykkerier, således at arbejdstagernes eksponering minimeres.

H411, H412, H413

Farvningsprocesser, hvor der benyttes reaktive farvestoffer, direktfarvestoffer, kypefarvestoffer eller svovlfarvestoffer med disse klassifikationer, skal opfylde mindst én af følgende betingelser:

i)

brug af farvestoffer med høj affinitet

ii)

opnåelse af under 3 % defekte varer

iii)

brug af instrumentel farveafstemning

iv.

implementering af standardarbejdsanvisninger for farvningsprocessen

v.

brug af farvestoffjernelse ved behandlingen af spildevand (*).

Brug af spindfarvning og/eller digital trykning er undtaget fra disse betingelser.

h)

Optiske blegemidler

Tekstiler, læder og belagte metervarer i møbelbetræk-materialer

H411, H412, H413

Optiske blegemidler må kun anvendes i følgende tilfælde:

i)

ved trykning med hvide farver

ii)

som additiver i forbindelse med fremstilling af akryl, polyamid eller polyester med genvundet indhold.

i)

Vand-, smuds- og pletafvisende stoffer

Brug i enhver overfladebehand-ling af komponentdele/-materialer til møbler

H413

Det afvisende stof og nedbrydningsprodukterne skal være enten

i)

let eller inherent bionedbrydelige eller

ii)

meget lidt potentielt bioakkumulerbare (en logaritme for oktanol-vand-fordelingskoefficienten (Log Kow) på ≤ 3,2 en biokoncentrationsfaktor (BCF) på < 100) i vandmiljøet, herunder i akvatiske sedimenter.

j)

Stabiliseringsmidler og lakker

Brug i fremstilling af belagte metervarer

H411, H412, H413

Der skal anvendes automatisk dosering og/eller personlige værnemidler til at minimere arbejdstagernes eksponering. Mindst 95 % af disse tilsætningsstoffer skal udvise mindst 80 % nedbrydning af opløst organisk kulstof inden for 28 dage ved hjælp af prøvningsmetoderne OECD 303A/B og/eller ISO 11733.

k)

Hjælpestoffer (herunder bærestoffer (carriers), udjævningsmidler, dispergerings-midler, tensider, fortykningsmidler og bindemidler)

Brug i behandling af møbelbetræk-materialer (tekstiler, læder eller belagte metervarer)

H301, H311, H317, H331, H371, H373, H411, H412, H413, EUH070

Ingredienser skal formuleres med henblik på anvendelse i automatiske doseringssystemer, og processerne skal være i overensstemmelse med standardarbejdsanvisninger.

Stoffer klassificeret med H311 eller H331 må ikke forekomme i materialet i koncentrationer på 1,0 vægtprocent eller derover.

l)

Malinger, lakker, harpikser og klæbemidler

Alle typer komponentdele/-materialer i møbler

H304, H317, H412, H413, H371, H373

Der skal medfølge et sikkerhedsdatablad for den kemiske blanding, der tydeligt beskriver de korrekte personlige værnemidler og tilstrækkelige procedurer for opbevaring, håndtering, brug og bortskaffelse af disse blandinger under anvendelsen, og en erklæring om, at disse foranstaltninger er overholdt.

H350

Gælder kun for formaldehydbaserede harpikser, såfremt indholdet af fri formaldehyd i resinformuleringen (harpikser, klæbemidler og hærdningsmidler) ikke overstiger 0,2 vægtprocent ved bestemmelse efter ISO 11402 eller tilsvarende metode.

m)

Smøreolier

I komponentdele udformet til at bevæge sig gentagne gange under normal brug

Alle gruppe 2-farer undtagen CMR-farer og alle gruppe 3-farer i tabel 1.

Anvendelse af smøremidler er kun tilladt, hvis det ved relevante OECD- eller ISO-prøvninger kan påvises, at de er enten let eller inherent bionedbrydelige i vandmiljøet, herunder i akvatiske sedimenter.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at kriterium 2.2 a) og 2.2 b) er opfyldt, i givet fald understøttet af erklæringer fra leverandører. Erklæringerne skal understøttes af lister over relevante blandinger eller stoffer, som er anvendt, sammen med oplysninger om fareklassificering eller ingen klassificering af disse.

Følgende oplysninger skal for hvert stof og hver blanding fremlægges til støtte for erklæringen om, hvorvidt stoffet eller blandingen er fareklassificeret eller ikke:

i)

CAS-, EC- eller listenumre (når de findes for blandinger)

ii)

Den fysiske form og tilstand, hvori stoffet eller blandingen anvendes

iii)

Harmoniserede CLP-fareklassificeringer for stoffer

iv)

Selvklassificeringer i ECHA's REACH-database over registrerede stoffer (4) (hvis der ikke findes harmoniserede klassificeringer).

v)

Blandingsklassifikationer ifølge kriterierne i CLP-forordningen.

Hvis selvklassificeringer i REACH-databasen over registrerede stoffer skal behandles, skal fælles indsendelser prioriteres.

Hvis en klassificering registreres med anmærkningen for manglende data (»data lacking«) eller ikkefyldestgørende grundlag for klassificering (»inconclusive«), eller hvis stoffet endnu ikke er registreret i REACH-databasen, skal der fremlægges toksikologiske oplysninger, der opfylder kravene i bilag VII til forordning (EF) nr. 1907/2006, og som er tilstrækkelige til at underbygge fyldestgørende selvklassificeringer i overensstemmelse med bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008 og ECHA's vejledning. I tilfælde af registreringer med anmærkningerne »data lacking« eller »inconclusive« skal selvklassificeringerne verificeres, idet følgende informationskilder accepteres:

i)

toksikologiske undersøgelser og farevurderinger udført af ECHA's ligestillede kontrolmyndigheder (5), medlemsstaternes kontrolmyndigheder eller mellemstatslige myndigheder

ii)

et fuldt udfyldt sikkerhedsdatablad i henhold til bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006

iii)

en dokumenteret ekspertvurdering foretaget af en professionel toksikolog. Denne skal bygge på en gennemgang af videnskabelig litteratur og eksisterende prøvningsdata, om nødvendigt understøttet af resultater fra nye prøvninger udført af uafhængige laboratorier ved hjælp af metoder godkendt af ECHA

iv)

en attest, i givet fald baseret på en ekspertvurdering, udstedt af et akkrediteret overensstemmelsesvurderingsorgan, som foretager farevurderinger i henhold til det globale harmoniserede system til klassificering og mærkning af kemikalier (GHS) eller CLP-fareklassificeringssystemer.

Oplysninger om stoffers eller blandingers farlige egenskaber kan i overensstemmelse med bilag XI til forordning (EF) nr. 1907/2006 fremskaffes på anden måde end ved forsøg, for eksempel ved hjælp af alternative metoder såsom in vitro-metoder, ved hjælp af modeller for kvantitative struktur-aktivitets-relationer eller ved hjælp af kategorisering af stoffer og analogislutninger (»read-across«).

For undtagne stoffer og blandinger angivet i tabel 2 skal ansøgeren fremlægge bevis for, at alle undtagelsesbetingelser er opfyldt.

Tekstilbaserede materialer, som er blevet tildelt EU's miljømærke i overensstemmelse med afgørelse 2014/350/EU, anses for at have opfyldt kriterium 2.2 a) og 2.2 b), men der skal fremlægges en kopi af miljømærkecertifikatet.

Kriterium 3 — Træ, kork, bambus og rattan

Termen »træ« betegner ikke blot massivt træ, men også træflis og træfibre. Hvis kriterierne alene vedrører træbaserede plader, nævnes dette i titlen på disse kriterier.

Plastfolier, der er fremstillet ved anvendelse af vinylchloridmonomerer (VCM), må ikke anvendes i nogen af møbelproduktets dele.

3.1.   Bæredygtigt træ, kork, bambus og rattan

Dette kriterium finder kun anvendelse, når indholdet af træ eller træbaserede plader i slutproduktet overstiger 5 vægtprocent af dettes vægt (eksklusive emballage).

For alt træ og rattan og al kork og bambus skal der forelægges en sporbarhedscertificering udstedt ifølge en uafhængig tredjepartscertificeringsordning, f.eks. Forest Stewardship Council (FSC) og Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) eller tilsvarende.

For alt nyt træ og rattan og al kork og bambus skal der forelægges gyldige certifikater om bæredygtigt forvaltede skove udstedt ifølge en uafhængig tredjepartscertificeringsordning såsom FSC, PEFC og lignende, og det må ikke stamme fra GMO-træsorter.

Hvis det i henhold til en certificeringsordning er tilladt at blande ikkecertificeret materiale med certificeret materiale og/eller genvundne materialer i et produkt eller en produktionslinje, skal mindst 70 % af træ-, kork-, bambus- eller rattanmaterialet, alt efter hvad der er relevant, bestå af bæredygtigt certificeret nyt materiale og/eller genvundet materiale.

Ikke-certificeret materiale skal være omfattet af en kontrolordning, som sikrer, at det stammer fra lovlige kilder og opfylder eventuelle andre krav i certificeringsordningen vedrørende ikke-certificeret materiale.

Certificeringsorganer, der udsteder skovcertifikater og/eller sporbarhedscertifikater (chain of custody), skal være akkrediteret eller anerkendt ifølge den pågældende certificeringsordning.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller i givet fald materialeleverandøren skal fremlægge en overensstemmelseserklæring understøttet af gyldige sporbarhedscertifikater fra uafhængige tredjeparter for alt træ og rattan og al kork og bambus, der er anvendt i produktet eller produktionslinjen, og påvise, at mindst 70 % af materialet hidrører fra skove eller områder, der forvaltes i henhold til principper for bæredygtig skovforvaltning, og/eller fra genvundne kilder, som opfylder de krav, der er fastlagt i den relevante uafhængige sporbarhedsordning. FSC, PEFC eller tilsvarende ordninger accepteres som uafhængig tredjepartscertificering. Såfremt det i henhold til ordningen ikke er et specifikt krav, at alt nyt materiale skal tilvejebringes fra GMO-fri sorter, skal yderligere bevis forelægges som dokumentation herfor.

Hvis produktet eller produktionslinjen omfatter ikkecertificeret nyt materiale, skal der fremlægges bevis for, at indholdet af ikkecertificeret nyt materiale ikke overstiger 30 % og er omfattet af en kontrolordning, som sikrer, at det stammer fra lovlige kilder og opfylder eventuelle andre krav i certificeringsordningen vedrørende ikkecertificeret materiale.

3.2.   Stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger

I tillæg til de generelle betingelser for farlige stoffer, der er fastlagt i kriterium 2, skal følgende betingelser specifikt finde anvendelse på enhver komponentdel i møbler fremstillet af træ, kork, bambus eller rattan eller specifikt alene på træbaserede plader, når sidstnævnte term indgår i kriteriets titel:

3.2. a)   Forurenende stoffer i genvundet træ, der anvendes i træbaserede plader

Genvundne træfibre eller genvundet træflis, der anvendes i fremstillingen af træbaserede plader, skal prøves i overensstemmelse med EPF-standarden (European Panel Federation) for leveringsbetingelser for genvundet træ (6) og overholde grænserne for forurenende stoffer i henhold til tabel 3.

Tabel 3

Grænseværdier for forurenende stoffer i genvundet træ

Forurenende stof

Grænseværdi

(mg/kg genvundet træ)

Forurenende stof

Grænseværdi

(mg/kg genvundet træ)

Arsen (As)

25

Kviksølv (Hg)

25

Cadmium (Cd)

50

Fluor (F)

100

Chrom (Cr)

25

Klor (Cl)

1 000

Kobber (Cu)

40

Pentachlorphenol (PCP)

5

Bly (Pb)

90

Creosot (benzo(a)pyren)

0,5

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal enten fremlægge:

i)

en erklæring fra fabrikanten af træbaserede plader om, at der ikke er anvendt genvundne træfibre i pladen, eller

ii)

en erklæring fra fabrikanten af træbaserede plader om, at alle genvundne træfibre, der er anvendt, er blevet repræsentativt prøvet i overensstemmelse med EPF-standarden fra 2002, understøttet af relevante prøvningsrapporter, som påviser, at prøverne af genvundet træ overholder de grænseværdier, der er angivet i tabel 3

iii)

en erklæring fra fabrikanten af træbaserede plader om, at alle genvundne træfibre, der er anvendt, er blevet repræsentativt prøvet i overensstemmelse med EPF-standarden fra 2002 eller andre tilsvarende standarder med tilsvarende eller skrappere grænseværdier, understøttet af relevante prøvningsrapporter, som påviser, at prøverne af genvundet træ overholder de grænseværdier, der er angivet i tabel 3.

3.2. b)   Tungmetaller i malinger, grundmalinger og lakker

Malinger, grundmalinger eller lakker brugt på træ eller træbaserede materialer må ikke indeholde stoffer baseret på cadmium, bly, chrom(VI), kviksølv, arsen eller selen i koncentrationer på over 0,010 vægtprocent for hvert enkelt metal i maling-, grundmaling- eller lakformuleringen i beholderen.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller i givet fald materialeleverandøren skal fremlægge en erklæring om overholdelse af dette kriterium og de respektive sikkerhedsdatablade fra leverandørerne af de anvendte malinger, grundmalinger og/eller lakker.

3.2. c)   VOC-indhold i malinger, grundmalinger og lakker

Dette kriterium finder ikke anvendelse på ubehandlede træoverflader eller naturtræsoverflader, som er behandlet med sæbe, voks eller olie.

Dette kriterium finder kun anvendelse, når indholdet af træ eller træbaserede plader, der er overfladebehandlet (undtagen ubehandlede træoverflader eller naturtræsoverflader, som er behandlet med sæbe, voks eller olie) i det endelige møbelprodukt overstiger 5 vægtprocent af dettes vægt (eksklusive emballage).

Det er ikke nødvendigt, at kravene i dette kriterium opfyldes, hvis der kan påvises overensstemmelse med kriterium 9.5.

VOC-indholdet i malinger, grundmalinger eller lakker brugt til overfladebehandling af træ eller træbaserede plader, som er anvendt til møbelproduktet, må ikke overstige 5 % (koncentration i beholderen).

Der må imidlertid anvendes overfladebehandling med højere VOC-indhold, hvis det kan påvises:

at den samlede mængde VOC i den maling, grundmaling eller lak, der er brugt under overfladebehandlingsprocessen, udgør under 30 g/m2 overfladebehandlet overfladeareal, eller

at den samlede mængde VOC i den maling, grundmaling eller lak, der er brugt under overfladebehandlingsprocessen, udgør mellem 30 og 60 g/m2 overfladebehandlet overfladeareal, og at overfladebehandlingskvaliteten opfylder alle krav i tabel 4.

Tabel 4

Krav til overfladebehandlingskvalitet, hvis anvendelsen af VOC udgør 30-60 g/m2

Prøvningsnorm

Betingelse

Krævet resultat

EN 12720. Møbler — Bestemmelse af overfladers modstandsevne over for kolde væsker

Kontakt med vand

Ingen ændring efter 24 timers kontakt

Kontakt med fedt

Ingen ændring efter 24 timers kontakt

Kontakt med alkohol

Ingen ændring efter 1 times kontakt

Kontakt med kaffe

Ingen ændring efter 1 times kontakt

EN 12721. Møbler — Bestemmelse af overfladers modstandsevne over for våd varme

Kontakt med en varmekilde på 70 °C

Ingen ændring efter prøvning

EN 12722. Møbler — Bestemmelse af overfladers modstandsevne over for tør varme

Kontakt med en varmekilde på 70 °C

Ingen ændring efter prøvning

EN 15186. Møbler — Bedømmelse af overfladers modstandsdygtighed over for ridsning

Ingen ændring efter prøvning

Metode A: ingen ridser ≥ 0,30 mm ved et tryk på 5 N eller

Metode B: ingen ridser synlige i ≥ 6 inspektionshuller i kontrolskabelonen ved et tryk på 5 N.

Vurdering og verifikation: Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med angivelse af, om denne er opnået, fordi møbelproduktet er undtaget fra kriteriet, eller som følge af den kontrollerede brug af VOC under overfladebehandlingsprocessen.

I sidstnævnte tilfælde skal ansøgerens erklæring ledsages af oplysninger fra maling-, grundmaling- eller lakleverandøren om VOC-indhold og -densitet (begge angivet i g/l) i malingen, grundmalingen eller lakken og en beregning af det faktiske VOC-indhold i procent.

Hvis VOC-indholdet i malingen, grundmalingen eller lakken er større end 5 % (koncentration i beholderen), skal ansøgeren enten:

i)

fremlægge beregninger, der påviser, at den mængde VOC, der faktisk er anvendt på det overfladebehandlede overfladeareal af det endelige samlede møbelprodukt er under 30 g/m2 i overensstemmelse med vejledningen i tillæg I, eller

ii)

fremlægge beregninger, der påviser, at den mængde VOC, der faktisk er anvendt på det overfladebehandlede overfladeareal af det endelige samlede møbelprodukt er under 60 g/m2 i overensstemmelse med vejledningen i tillæg I, og fremlægge prøvningsrapporter, der påviser overholdelse af kravene for overfladebehandling i tabel 4.

3.3.   Formaldehydafgasning fra træbaserede paneler

Dette kriterium finder kun anvendelse, når indholdet af træbaserede plader i det endelige møbelprodukt (eksklusive emballage) overstiger 5 vægtprocent.

Formaldehydafgasningen fra alle træbaserede plader, som er leveret i den form, hvori de anvendes i møbelproduktet (med andre ord ubehandlede, overfladehandlede, belagte, finerede), og som er fremstillet ved brug af formaldehydbaserede harpikser, skal enten være:

lavere end 50 % af den grænseværdi, der tillader klassificering af dem som E1, eller

lavere end 65 % af E1-grænseværdien i tilfælde af anvendelse af MDF-plader (Medium Density Fibreboard) eller

lavere end de grænser, der er fastsat i CARB Phase II eller de japanske standarder F3 star eller F4 star.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium med angivelse af, at panelerne ikke er yderligere ændret eller behandlet af ansøgeren på en måde, som ville stille spørgsmålstegn ved deres overholdelse af grænseværdierne for formaldehydafgasning for de leverede paneler. Vurderingen og verifikationen af plader med lav formaldehydafgasning skal variere afhængigt af den certificeringsordning, de er omfattet af. Hvilken dokumentation, der kræves for de forskellige ordninger, er angivet i tabel 5.

Tabel 5

Vurdering og verifikation af plader med lav formaldehydafgasning

Certificeringsordning

Kontroldokumentation

E1 (som defineret i bilag B til EN 13986)

En erklæring fra fabrikanten af de træbaserede plader om, at pladen overholder E1-emissionsgrænsen på 50 % eller i tilfælde af MDF-plader 65 %, understøttet af rapporter over prøvning udført ifølge enten EN 717-2, EN 120, EN 717-1 eller tilsvarende metoder.

CARB — California Air Resources Board: Phase II-grænser

En erklæring fra fabrikanten af de træbaserede plader understøttet af prøvningsresultater i henhold til ASTM E1333 eller ASTM D6007, som påviser, at pladerne overholder grænseværdierne for formaldehydafgasning ifølge Phase II defineret i »California Composite Wood Products Regulation 93120« (7).

Den træbaserede plade kan mærkes i overensstemmelse med afsnit 93120.3(e) med angivelse af oplysninger om fabrikantens navn, varepartiets nummer eller batchnummer og tildelt CARB-nummer for tredjepartscertificeringsorganet (denne del er ikke obligatorisk, hvis produkterne sælges uden for Californien, eller hvis de blev fremstillet uden brug af tilsat formaldehyd (NAF) eller bestemte formaldehydbaserede harpikser med ultralavt emissionsniveau (ULEF).

F3 eller F4 star-grænser

En erklæring fra fabrikanten af de træbaserede plader om overensstemmelse med grænseværdierne for formaldehydafgasning i henhold til JIS A 5905 (for træfiberplader) eller JIS A 5908 (for spånplader og krydsfiner) understøttet af prøvningsdata ifølge JIS A 1460-exsikkatormetoden.

Kriterium 4 — Plast

Plast fremstillet under anvendelse af vinylchloridmonomerer (VCM) må ikke anvendes i møbelproduktets dele.

4.1.   Mærkning af plastkomponentdele

Plastkomponentdele med en masse over 100 g skal mærkes i overensstemmelse med EN ISO 11469 og EN ISO 1043 (del 1-4). Mærkningen skal ske med mindst 2,5 mm høje typer.

Hvis der med forsæt indarbejdes fyldmaterialer, flammehæmmere eller blødgørere i plasten i en mængde over 1 vægtprocent, skal deres forekomst også angives på mærkningen i henhold til EN ISO 1043 del 2-4.

Undtagelsesvis tillades det at undlade mærkning af plastkomponentdele med en vægt over 100 g, hvis:

mærkningen ville påvirke plastkomponentdelens ydeevne eller funktionalitet

mærkningen ikke er teknisk mulig på grund af produktionsmetoden

delene ikke kan mærkes, fordi der ikke er plads nok på overfladen til, at mærkningen kan ske med tilpas læselige typer til, at et genbrugsselskab kan identificere den.

I ovenstående tilfælde, hvor undladelse af mærkning er tilladt, skal yderligere oplysninger om polymertypen og eventuelle additiver jf. kravene i EN ISO 11469 og EN ISO 1043 (del 1-4) inkluderes i forbrugeroplysningerne som omhandlet i kriterium 10.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium med angivelse af alle plastkomponentdele med en vægt over 100 g i møbelproduktet og af, hvorvidt de er mærket i henhold til EN ISO 11469 og EN ISO 1043 (del 1-4).

Mærkningen af plastkomponentdele skal fremstå tydelig ved visuel inspektion af plastkomponentdelene. Mærkningen skal ikke nødvendigvis være tydeligt synlig i det endelige monterede møbelprodukt.

Hvis plastkomponentdele med en vægt over 100 g ikke er blevet mærket, skal ansøgeren fremlægge begrundelse for den manglende mærkning og angive, hvor de relevante oplysninger fremgår af forbrugeroplysningerne.

I tilfælde af tvivl med hensyn til arten af den plast, der er brugt til komponentdele med en vægt over 100 g, og hvis leverandøren ikke fremlægger den påkrævede information, skal der som bevis fremlægges data fra laboratorieprøvninger, hvor der er anvendt infrarød eller Raman-spektroskopi eller enhver anden egnet analyseteknik til at identificere arten af plastpolymeren og mængden af fyldmaterialer eller andre additiver, til støtte for EN ISO 11469- og EN ISO 1043-mærkningen.

4.2.   Stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger

I tillæg til de generelle krav til farlige stoffer som fastlagt i kriterium 2 finder nedenstående betingelser anvendelse på plastkomponentdele.

4.2a)   Tungmetaller i plastadditiver

Plastkomponentdele og overfladelag må ikke fremstilles ved brug af additiver, som indeholder forbindelser med cadmium (Cd), chrom(VI) (CrVI), bly (Pb), kviksølv (Hg) eller tin (Sn).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at produktet opfylder dette kriterium.

Hvis der kun bruges nyfremstillet plast, kan en erklæring fra leverandøren af det nye plastmateriale om, at der ikke er brugt additiver med indhold af cadmium, chrom(VI), bly, kviksølv eller tin, accepteres.

Når nyfremstillet plast kombineres med genvundne genbrugsplastmaterialer fra før forbrugsleddet fra kendte kilder og/eller med polyethylentereftalat (PET), polystyren (PS), polyethylen (PE) eller polypropylen (PP) fra efter forbrugsleddet fra kommunale indsamlingsordninger, kan en erklæring fra leverandøren af det genvundne plastmateriale om, at der ikke med forsæt er tilsat forbindelser med cadmium, chrom(VI), bly, kviksølv eller tin, accepteres.

Hvis der ikke fremlægges relevante erklæringer fra leverandøren, eller hvis den nyfremstillede plast kombineres med genvundne materialer fra før forbrugsleddet fremstillet af blandede eller ukendte kilder, skal en repræsentativ prøvning af plastkomponentdelene påvise disses overensstemmelse med betingelserne i tabel 6.

Tabel 6

Vurdering og verifikation af tungmetalurenheder i plast

Metal

Metode

Grænseværdi (mg/kg)

Nyt

Genvundet

Cd

Røntgenfluorescens eller syreoplukning efterfulgt af induktivt koblet plasma- eller atomabsorptionsspektrometri eller andre lignende metoder til måling af samlet metalindhold

100

1 000

Pb

100

1 000

Sn

100

1 000

Hg

100

1 000

CrVI

EN 71-3

0,020

0,20

4.3.   Genvundet plastindhold

Dette kriterium finder kun anvendelse, hvis det samlede indhold af plastmateriale i møbelproduktet overstiger 20 % af produktets samlede vægt (eksklusive emballage).

Der skal i gennemsnit være et genvundet indhold af plastdele på mindst 30 vægtprocent (eksklusive emballage).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring fra plastleverandøren(-erne) om det gennemsnitlige genvundne indhold i det endelige møbelprodukt. Hvis plastkomponentdele kommer fra forskellige kilder eller leverandører, skal det gennemsnitlige genvundne indhold beregnes for hver plastkilde, og det samlede gennemsnitlige genvundne plastindhold i det endelige møbelprodukt skal anføres.

Erklæringen om det genvundne indhold fra plastproducenten(-erne) skal understøttes af sporbarhedsdokumentation for den genvundne plast. Alternativt kan der opgives oplysninger om levering af partiet jf. den ramme, der er fastlagt i tabel 1 i EN 15343.

Kriterium 5 — Metaller

I tillæg til de generelle krav til farlige stoffer som fastlagt i kriterium 2 finder nedenstående betingelser anvendelse på metalkomponentdele i møbelproduktet.

5.1.   Galvaniseringsbegrænsninger

Chrom(VI) eller cadmium må ikke bruges til galvanisering af metalkomponentdele i det endelige møbelprodukt.

Nikkel må kun bruges til galvanisering, hvis nikkelfrigivelsen fra den galvaniserede komponentdel er under 0,5 μg/cm2/uge ifølge EN 1811.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring fra leverandøren af metalkomponentdelen(-e) om, at der ikke er anvendt plettering med chrom(VI) eller cadmium til nogen af metalkomponentdelene.

Hvis der er brugt nikkel til galvanisering, skal ansøgeren fremlægge en erklæring fra leverandøren af metalkomponentdelene understøttet af en rapport over prøvning udført i henhold til EN 1811, som viser en nikkelfrigivelseshastighed på under 0,5 μg/cm2/uge.

5.2.   Tungmetaller i malinger, grundmalinger og lakker

Malinger, grundmalinger eller lakker brugt på metalkomponentdele må ikke indeholde additiver baseret på cadmium, bly, chrom(VI), kviksølv, arsen eller selen i koncentrationer på over 0,010 vægtprocent for hvert enkelt metal i maling-, grundmaling- eller lakformuleringen i beholderen.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om overholdelse af dette kriterium og de respektive sikkerhedsdatablade fra leverandørerne af de anvendte malinger, grundmalinger eller lakker.

5.3.   VOC-indhold i malinger, grundmalinger og lakker

Dette delkriterium finder kun anvendelse, når indholdet af overfladebehandlede metalkomponentdele i det endelige møbelprodukt overstiger 5 vægtprocent (eksklusive emballage).

Det er ikke nødvendigt at opfylde kravene i dette delkriterium, hvis der kan påvises overensstemmelse med kriterium 9.5.

VOC-indholdet i malinger, grundmalinger eller lakker brugt til overfladebehandling af metalkomponentdele, som er anvendt til møbelproduktet, må ikke overstige 5 % (koncentration i beholderen).

Der må imidlertid anvendes overfladebehandling med højere VOC-indhold, hvis det kan påvises:

at den samlede mængde VOC i den maling, grundmaling eller lak, der er brugt under overfladebehandlingsprocessen, udgør under 30 g/m2 overfladebehandlet overfladeareal, eller

at den samlede mængde VOC i den mængde maling, grundmaling eller lak, der er brugt under overfladebehandlingsprocessen, udgør mellem 30 og 60 g/m2 overfladebehandlet overfladeareal, og at overfladebehandlingskvaliteten opfylder kravene i tabel 7.

Tabel 7

Krav til overfladebehandlingskvalitet, hvis anvendelsen af VOC udgør 30-60 g/m2

Prøvningsnorm

Betingelse

Krævet resultat

EN 12720. Møbler — Bestemmelse af overfladers modstandsevne over for kolde væsker

Kontakt med vand

Ingen ændring efter 24 times kontakt

Kontakt med fedt

Ingen ændring efter 24 times kontakt

Kontakt med alkohol

Ingen ændring efter 1 times kontakt

Kontakt med kaffe

Ingen ændring efter 1 times kontakt

EN 12721. Møbler — Bestemmelse af overfladers modstandsevne over for våd varme

Kontakt med en varmekilde på 70 °C

Ingen ændring efter prøvning

EN 12722. Møbler — Bestemmelse af overfladers modstandsevne over for tør varme

Kontakt med en varmekilde på 70 °C

Ingen ændring efter prøvning

EN 15186. Møbler — Bedømmelse af overfladers modstandsdygtighed over for ridsning

Ingen ændring efter prøvning

Metode A: ingen ridser ≥ 0,30 mm ved et tryk på 5 N eller

Metode B: ingen ridser synlige i ≥ 6 inspektionshuller i kontrolskabelonen ved et tryk på 5 N.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med angivelse af, om denne er opnået, fordi møbelproduktet er undtaget fra kriteriet, eller som følge af den kontrollerede brug af VOC under overfladebehandlingsprocessen.

I sidstnævnte tilfælde skal ansøgerens erklæring understøttes af oplysninger fra maling-, grundmaling- eller lakleverandøren om VOC-indhold og -densitet (begge angivet i g/l) i malingen, grundmalingen eller lakken og det faktiske VOC-indhold i procent.

Hvis VOC-indholdet i malingen, grundmalingen eller lakken er større end 5 % (koncentration i beholderen), skal ansøgeren enten:

fremlægge beregninger, der påviser, at den mængde VOC, der faktisk er anvendt på det overfladebehandlede overfladeareal af det endelige samlede møbelprodukt er under 30 g/m2 i overensstemmelse med vejledningen i tillæg I, eller

fremlægge beregninger, der påviser, at den mængde VOC, der faktisk er anvendt på det overfladebehandlede overfladeareal af det endelige monterede møbelprodukt er under 60 g/m2 i overensstemmelse med vejledningen i tillæg I, og fremlægge prøvningsrapporter, der påviser overholdelse af kravene for overfladebehandling i tabel 7.

Kriterium 6 — Møbelbetrækmaterialer

Møbelbetrækmaterialer fremstillet under anvendelse af vinylchloridmonomerer (VCM) må ikke anvendes i nogen af møbelproduktets dele.

6.1.   Fysiske kvalitetskrav

Læder brugt som møbelbetrækmateriale skal opfylde de fysiske kvalitetskrav, der er angivet i tillæg II.

Tekstiler brugt som møbelbetrækmateriale skal opfylde de fysiske kvalitetskrav, der er angivet i tabel 8.

Belagte metervarer brugt som møbelbetrækmateriale skal opfylde de fysiske kvalitetskrav, der er angivet i tabel 9.

Tabel 8

Fysiske krav til møbelbetrækmaterialer af tekstilstoffer

Prøvningsfaktor

Metode

Aftagelige og vaskbare betræk

Ikkeaftagelige og vaskbare betræk

Dimensionsændring under vask og tørring

Husholdningsvask: ISO 6330 + EN ISO 5077 (vask tre gange ved den temperatur, der angives på produktet, med tumblertørring efter hver vask)

Industrivask: ISO 15797 + EN ISO 5077 (ved mindst 75 °C)

vævede møbelstoffer: ± 2,0 %

vævede møbelbolsterstoffer: ± 3,0 %

uvævede møbelbolsterstoffer: ± 5,0 %

uvævede møbelstoffer: ± 6,0 %

Ikke relevant

Vaskeægthed

Husholdningsvask: ISO 105-C06

Industrivask: ISO 15797 + ISO 105-C06 (ved mindst 75 °C)

≥ gråskala 3-4 for farveændring

≥ gråskala 3-4 for afsmitning

Ikke relevant

Våd gnideægthed (**)

ISO 105 X12

≥ gråskala 2-3

≥ gråskala 2-3

Tør gnideægthed (**)

ISO 105 X12

≥ gråskala 4

≥ gråskala 4

Lysægthed

ISO 105 B02

≥ gråskala 5 (***)

≥ gråskala 5 (***)

Stoffets pilling- og slidbestandighed

Strikkede og uvævede produkter: ISO 12945-1

Vævede stoffer: ISO 12945-2

ISO 12945-1 resultat > 3

ISO 12945-2 resultat > 3

ISO 12945-1 resultat > 3

ISO 12945-2 resultat > 3


Tabel 9

Fysiske krav til møbelbetrækmaterialer af belagte metervarer

Egenskab

Metode

Krav

Brudstyrke

ISO 1421

CH ≥ 35 daN og TR ≥ 20 daN

Prøvning af de belagte metervarers rivestyrke ved hjælp af bukserivningsmetoden

ISO 13937/2

CH ≥ 2,5 daN og TR ≥ 2 daN

Farveægthed ved kunstig vejrpåvirkning — falmningsprøvning med xenon-buelampe

EN ISO 105-B02

Indendørsbrug ≥ 6

Udendørsbrug ≥ 7

Tekstiler — slidstyrke med Martindale-metoden

ISO 5470/2

≥ 75 000

Bestemmelse af lagbinding

EN 2411

CH ≥ 1,5daN og TR ≥ 1,5daN

Hvor: daN = dekanewton, CH = trend og TR = islæt.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring fra den relevante leverandør af læder, tekstil eller belagte metervarer understøttet af de relevante prøvningsrapporter med angivelse af, at møbelbetrækmaterialet opfylder de fysiske krav til læder, tekstil eller belagte metervarer som specificeret i henholdsvis tillæg II, tabel 8 og tabel 9.

Tekstilbaserede materialer, som er blevet tildelt EU's miljømærke i overensstemmelse med afgørelse 2014/350/EU, anses for at have opfyldt dette kriterium, men der skal fremlægges en kopi af miljømærkecertifikatet.

6.2.   Kemiske prøvningskrav

Dette kriterium finder anvendelse på møbelbetrækmaterialer i den endelige behandlede form, hvori de bruges til møbelproduktet. I tillæg til de generelle betingelser for farlige stoffer i kriterium 2 finder følgende begrænsninger i tabel 10 specifikt anvendelse på møbelbetrækmaterialer:

Tabel 10

Kemiske prøvningskrav til læder, tekstiler og belagte metervarer til brug som betræk

Kemisk stof

Anvendelse

Grænseværdi (mg/kg)

Prøvningsmetode

Begrænsede arylaminer fra spaltning af azofarvestoffer (****)

Læder

≤ 30 pr. amin (****)

EN ISO 17234-1

Tekstiler og belagte metervarer

EN ISO 14362-1 og EN ISO 14362-3

Chrom(VI)

Læder

< 3 (*****)

EN ISO 17075

Fri formaldehyd

Læder

≤ 20 (for børnemøbler) (******) eller ≤ 75 for andre møbler

EN ISO 17226-1

Tekstiler og belagte metervarer

EN ISO 14184-1

Ekstraherbare tungmetaller

Læder

Arsen ≤ 1,0

Antimon ≤ 30,0

EN ISO 17072-1

Chrom ≤ 200,0

Cadmium ≤ 0,1

Kobolt ≤ 4,0

Kobber ≤ 50,0

Bly ≤ 1,0

Kviksølv ≤ 0,02

Nikkel ≤ 1,0

 

Tekstiler og belagte metervarer

Arsen ≤ 1,0

Antimon ≤ 30,0 (*******)

EN ISO 105 E04

Chrom ≤ 2,0

Cadmium ≤ 0,1

Kobolt ≤ 4,0

Kobber ≤ 50,0

Bly ≤ 1,0

Kviksølv ≤ 0,02

Nikkel ≤ 1,0

 

Chlorphenoler

Læder

Pentachlorphenol ≤ 0,1 mg/kg

Tetrachlorphenol ≤ 0,1 mg/kg

EN ISO 17070

Alkylphenoler

Læder, tekstiler og belagte metervarer

Nonylphenol, blandede isomerer (CAS nr. 25154-52-3)

4-Nonylphenol (CAS nr. 104-40-5)

4-Nonylphenol, forgrenet (CAS nr. 84852-15-3)

Octylphenol (CAS nr. 27193-28-8)

4-Octylphenol (CAS nr. 1806-26-4)

4-tert-Octylphenol (CAS nr. 140-66-9)

Alkylphenolethoxylater (APEO) og derivater deraf:

 

Polyoxyethyleret octylphenol (CAS nr. 9002-93-1)

 

Polyoxyethyleret nonylphenol (CAS nr. 9016-45-9)

 

Polyoxyethyleret p-nonylphenol (CAS nr. 26027-38-3)

Grænseværdi, samlet sum:

 

≤ 25 mg/kg — tekstiler eller belagte metervarer

 

≤ 100 mg/kg — læder

For læder:

EN ISO 18218-2 (indirekte metode)

For tekstiler og belagte metervarer:

EN ISO 18254 for alkylphenolethoxylater For alkylphenoler skal der udføres en prøvning af slutproduktet ved opløsningsmiddelekstraktion efterfulgt af væske- eller gaskromatografi-massespektrometri (LC-MS eller GC-MS).

Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er)

Tekstiler, belagte metervarer eller læder

PAH'er omfattet af begrænsninger i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006:

 

Chrysen (CAS nr. 218-01-9)

 

Benzo[a]anthracen (CAS nr. 56-55-3)

 

Benzo[k]fluoranthen (CAS nr. 207-08-9)

 

Benzo[a]pyren (CAS nr. 50-32-8)

 

Dibenzo[a,h]anthrancen (CAS nr. 53-70-3)

 

Benzo[j]fluoranthen (CAS nr. 205-82-3)

 

Benzo[b]fluoranthen (CAS nr. 205-99-2)

 

Benzo[e]pyren (CAS nr. 192-97-2)

Individuelle grænser for ovenstående 8 PAH'er:

≤ 1 mg/kg

Yderligere PAH'er underlagt begrænsninger:

 

Naphthalen (CAS nr. 91-20-3)

 

Acenaphthylen (CAS nr. 208-96-8)

 

Acenaphthen (CAS nr. 83-32-9)

 

Fluoren (CAS nr. 86-73-7)

 

Phenanthren (CAS nr. 85-01-8)

 

Anthracen (CAS nr. 120-12-7)

 

Fluoranthen (CAS nr. 206-44-0)

 

Pyren (CAS nr. 129-00-0)

 

Indeno[1,2,3-c,d]pyren (CAS nr. 193-39-5)

 

Benzo[g,h,i]perylen (CAS nr. 191-24-2)

Samlet sum, grænser for ovenstående 18 PAH'er:

≤ 10 mg/kg

AfPS GS 2014:01 PAK

N,N-Dimethylacetamid (CAS nr. 127-19-5)

Elastan eller akrylbaserede tekstiler

Resultat ≤ 0,005 vægtprocent (≤ 50 mg/kg)

Ekstraktion med opløsningsmidler fulgt af gas- eller væskekromatografi-massespektrometri (GC/LC-MS)

Chloralkaner

Læder

C10-C13 (SCCP) chloralkaner ikke påviselige

C14-C17 (MCCP) chloralkaner ≤ 1 000 mg/kg

EN ISO 18219

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at møbelbetrækmaterialet af læder, tekstil eller belagte metervarer overholder de grænser, der er specificeret i tabel 10, understøttet af prøvningsrapporter.

Tekstilbaserede materialer, som er blevet tildelt EU's miljømærke i overensstemmelse med afgørelse 2014/350/EU, anses for at have opfyldt dette kriterium, men der skal fremlægges en kopi af miljømærkecertifikatet.

6.3.   Begrænsninger under produktionsprocessen

Hvis møbelbetrækmaterialerne udgør mere end 1,0 vægtprocent af møbelproduktets samlede vægt (eksklusive emballage), skal leverandøren af materialet overholde de begrænsninger for anvendelse, der er angivet i tabel 11 for brug af farlige stoffer under produktionen.

Tabel 11

Stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger og bruges i produktionsfaserne for læder, tekstil og belagte metervarer

1.—   Farlige stoffer brugt i forskellige produktionsfaser

a)   Vaskemidler, tensider, blødgøringsmidler og kompleksdannere

Anvendelsesområde:

Farvnings- og efterbehandlingsfaserne i produktionen af tekstiler, læder eller belagte metervarer

Alle nonioniske og kationiske vaskemidler og overfladeaktive stoffer skal være bionedbrydelige under anaerobe forhold.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring fra producenten af læderet, tekstilerne eller de belagte metervarer understøttet af en erklæring fra vedkommendes kemikalieleverandører og relevante sikkerhedsdatablade samt prøvningsresultater (EN ISO 11734, ECETOC nr. 28 eller OECD 311).

Den seneste revision af databasen for vaskemiddelingredienser (Detergent Ingredients Database) bør anvendes som reference for bionedbrydelighed og kan efter den kompetente myndigheds skøn accepteres som et alternativ til at fremlægge prøvningsrapporter.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

Langkædede perfluoralkylsulfonater (≥ C6) og perfluorcarboxylsyrer (≥ C8) må ikke bruges i produktionsprocessen.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring fra producenten af læderet, tekstilerne eller de belagte metervarer understøttet af en erklæring fra vedkommendes kemikalieleverandører og relevante sikkerhedsdatablade om, at disse stoffer ikke bruges i de enkelte produktionsfaser.

b)   Hjælpestoffer (brugt i blandinger, formuleringer og klæbemidler)

Anvendelsesområde:

Farvnings- og efterbehandlingsprocesser i produktionen af læder, tekstiler eller belagte metervarer.

Følgende stoffer må ikke bruges i nogen blandinger eller formuleringer under farvnings- og efterbehandlingsprocesser i produktionen af læder, tekstiler eller belagte metervarer:

 

bis(hydrogeneret talgalkyl)dimethylammoniumchlorid (DTDMAC)

 

distearyldimethylammoniumchlorid (DSDMAC)

 

di(hærdet talg)dimethylammoniumchlorid (DHTDMAC)

 

ethylendiamintetraacetat (EDTA)

 

diethylentriaminpentaacetat (DTPA)

 

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol

 

nitrilotrieddikesyre (NTA).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring fra leverandøren af læderet, tekstilerne eller de belagte metervarer understøttet af relevante sikkerhedsdatablade om, at disse forbindelser ikke er blevet brugt i farvnings- og efterbehandlingsprocessen i produktionen af læder, tekstiler eller belagte metervarer.

c)   Opløsningsmidler

Anvendelsesområde:

Forarbejdning af læder, tekstiler eller belagte metervarer.

Følgende stoffer må ikke bruges i nogen blandinger eller formuleringer til forarbejdningen af læder, tekstiler eller belagte metervarer:

 

2-methoxyethanol

 

N,N-dimethylformamid

 

1-methyl-2-pyrrolidon

 

bis(2-methoxyethyl)ether

 

4,4′-diaminodiphenylmethan

 

1,2,3-trichlorpropan

 

1,2-dichloroethan (ethylendichlorid)

 

2-ethoxyethanol

 

Benzen-1,4-diamindihydrochlorid

 

Bis(2-methoxyethyl)ether

 

Formamid

 

N-methyl-2-pyrrolidon

 

Trichlorethylen.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring fra producenten af læderet, tekstilerne eller de belagte metervarer understøttet af relevante sikkerhedsdatablade om, at disse opløsningsmidler ikke er blevet brugt i produktionsprocesserne for læder, tekstiler eller belagte metervarer.

2. —   Farvestoffer brugt i farvnings- og trykkeprocesser

i)

Bærestoffer (carriers) anvendt i farvningsprocessen

Anvendelsesområde:

Farvnings- og trykkeprocesser

Hvis der anvendes dispersionsfarvestoffer, må der ikke anvendes halogenerede farvningsacceleratorer (bærestoffer (carriers), f.eks. 1,2-dichlorbenzen, 1,2,4-trichlorbenzen, chlorphenoxyethanol).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring understøttet af erklæringer fra producenter af læder, tekstiler eller belagte metervarer og kemikalieleverandører samt relevante sikkerhedsdatablade om, at der ikke er brugt halogenerede carriers under farvningen af læder, tekstiler eller belagte metervarer i møbelproduktet.

ii)

Chrombejdsefarvestoffer

Anvendelsesområde:

Farvnings- og trykkeprocesser

Der må ikke benyttes chrombejdsefarvestoffer.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring understøttet af erklæringer fra producenter af læder, tekstiler eller belagte metervarer og kemikalieleverandører samt relevante sikkerhedsdatablade om, at der ikke er brugt chrombejdsefarvestoffer under farvningen af læder, tekstiler eller belagte metervarer i møbelproduktet.

iii)

Pigmenter

Anvendelsesområde:

Farvnings- og trykkeprocesser

Der må ikke bruges pigmenter baseret på cadmium, bly, chrom(VI), kviksølv, arsen og antimon.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring understøttet af erklæringer fra producenter af læder, tekstiler eller belagte metervarer og kemikalieleverandører samt relevante sikkerhedsdatablade om, at der ikke er brugt pigmenter baseret på de nævnte tungmetaller under farvning af eller tryk på læder, tekstiler eller belagte metervarer, der indgår i møbelproduktet.

3. —   Efterbehandlingsprocesser

Fluorforbindelser

Anvendelsesområde:

Møbelbetrækmaterialer med integreret vand- eller pletafvisende funktion

Der må ikke bruges fluorforbindelser til slutimprægnering af møbelbetrækmaterialer for at give det vand-, plet- eller olieafvisende funktion. Denne begrænsning omfatter perfluorholdige og polyfluorholdige stoffer. Behandling uden brug af fluor ved hjælp af stoffer, som er let eller inhærent bionedbrydelige og meget lidt potentielt bioakkumulerbare i vandmiljøet, skal være tilladt.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en overensstemmelseserklæring understøttet af erklæringer fra producenter af læder, tekstiler eller belagte metervarer, erklæringer fra kemikalieleverandører samt relevante sikkerhedsdatablade om, at der ikke er brugt fluorholdige, perfluorholdige eller polyfluorholdige stoffer under efterbehandlingen af læder, tekstiler eller belagte metervarer.

I mangel af en acceptabel erklæring kan den kompetente myndighed kræve yderligere prøvning af betrækmaterialet i henhold til metoderne i CEN/TS 15968.

For behandlinger uden brug af fluor kan der påvises let eller inhærent bionedbrydelige egenskaber ved prøvning udført efter følgende metoder: OECD 301 A, ISO 7827, OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 301 D, ISO 10708, OECD 301 E, OECD 301 F, ISO 9408.

For at påvise et lavt potentiale til bioakkumulering skal der foretages en prøvning, som viser oktanol-vand-fordelingskoefficienter (Log Kow) på < 3,2 eller biokoncentrationsfaktorer (BCF) på < 100.

Med behandlinger uden brug af fluor bør den seneste revision af databasen for vaskemiddelingredienser (Detergent Ingredients Database) anvendes som reference for bionedbrydelighed og kan efter den kompetente myndigheds skøn accepteres som et alternativ til at fremlægge prøvningsrapporter.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

4. —   Kvaliteten af spildevand og specifikt vandforbrug fra garverier

Anvendelsesområde:

Læderproduktionsproces

i)

COD-værdien i spildevand fra lædergarverier må ikke overstige 200 mg/l ved udledning til overfladevand efter (intern eller ekstern) spildevandsbehandling.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller materialeleverandøren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse understøttet af detaljeret dokumentation og prøvningsrapporter i henhold til ISO 6060, som viser, at kriteriet er opfyldt for månedsgennemsnit i seks måneder før indgivelse af ansøgningen. Dataene skal dokumentere, at produktionsanlægget eller, hvis spildevandet behandles eksternt, rensningsanlægget opfylder kriteriet.

ii)

Den samlede chromkoncentration i garverispildevand efter behandling må ikke overstige 1 mg/l som specificeret i Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/84/EU (8)

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller materialeleverandøren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse understøttet af en prøvningsrapport i henhold til ISO 9174 eller EN 1233 eller EN ISO 11885 for chrom, som viser, at kriteriet er opfyldt for månedsgennemsnit i seks måneder før indgivelse af ansøgningen. Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om overholdelse af BAT 10 og enten BAT 11 eller 12 i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/84/EU vedrørende reduktion af chromindholdet i spildevandsudledning.

iii)

Vandforbrug udtrykt i årlig gennemsnitlig vandmængde forbrugt pr. ton råhud og -skind må ikke overstige nedenstående grænser:

Huder

28 m3/t

Skind

45 m3/t

Vegetabilsk garvet læder

35 m3/t

Svineskind

80 m3/t

Fåreskind

180 l/skind

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om overholdelse af kriteriet fra læderleverandøren eller læderproducenten. Erklæringen skal indeholde en specifikation af den årlige læderproduktion og det tilhørende vandforbrug baseret på månedlige gennemsnitsværdier af de seneste 12 måneder før indsendelse af ansøgningen og målt på mængden af udledt spildevand.

Hvis læderproduktionsprocessen foregår på forskellige lokaliteter, skal ansøgeren eller halvfabrikataleverandøren fremlægge dokumentation for mængden af udledt vand (m3)) i forhold til enten mængden i tons (t) af læder, der er forarbejdet til halvfabrikata, eller antal skind til fåreskind baseret på månedlige gennemsnitsværdier i de 12 måneder forud for indsendelse af ansøgningen.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal samle alle relevante erklæringer, sikkerhedsdatablade og ledsagende prøvningsrapporter fra producenter af læder, tekstil eller belagte metervarer eller deres leverandører, som er relevante for at påvise overholdelsen af kravene om ikke at bruge de farlige stoffer i tabel 11.

Tekstilbaserede møbelbetrækmaterialer, som er blevet tildelt EU-miljømærket i overensstemmelse med afgørelse 2014/350/EU, anses for at have opfyldt dette krav om ikke at bruge de i listen angivne farlige stoffer under produktionsprocessen.

6.4.   Bomuld og andre naturlige cellulosefrøfibre

Bomuld med mindst 70 vægtprocent genvundet indhold er fritaget fra kravene i kriterium 6.4.

Bomuld og andre naturlige cellulosefrøfibre (herefter »bomuld«), som ikke er genvundne fibre, skal have et minimumsindhold af enten økologisk bomuld (se kriterium 6.4 a)) eller IPM-bomuld (Integrated Pest Management — integreret skadedyrsbekæmpelse) (se kriterium 6.4 b)).

Tekstiler, som er tildelt EU's miljømærke på grundlag af miljøkriterierne i afgørelse 2014/350/EU, anses for at opfylde kriterium 6.4.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller i givet fald materialeleverandøren skal fremlægge en erklæring om overholdelse af kriteriet.

Hvis tekstiler med EU-miljømærket anvendes, skal ansøgeren fremsende en kopi af miljømærkecertifikatet, som viser, at det blev tildelt i henhold til afgørelse 2014/350/EU.

Eventuelt genvundet indhold skal kunne spores tilbage til behandlingen af råmaterialet. Det verificeres ved en uafhængig tredjeparts certificering af leverandørkæden eller ved dokumentation indsendt af råmaterialeleverandørerne og forarbejdningsvirksomhederne.

6.4. a)   Standard for økologisk produktion

Mindst 10 vægtprocent af den ikke genvundne bomuld, der anvendes i betræk, skal være dyrket i henhold til kravene i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (9), USA's National Organic Programme (NOP — nationale økologiske program) eller i henhold til tilsvarende lovgivningsmæssige krav fastsat af EU's handelspartnere. Den økologiske bomuld må indeholde økologisk dyrket bomuld og økologisk bomuld dyrket i en omlægningsfase.

Hvis den økologiske bomuld skal blandes med konventionel bomuld eller IPM-bomuld, skal bomulden stamme fra ikke genetisk modificerede sorter.

Påstand om økologisk indhold må kun gøres, når andelen af økologisk bomuld er mindst 95 %.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller i givet fald materialeleverandøren skal fremlægge en erklæring om overholdelse af andelen af økologisk bomuld, understøttet af dokumentation, certificeret af et uafhængigt kontrolorgan, for, at bomulden er produceret i overensstemmelse med produktions- og inspektionskravene i forordning (EF) nr. 834/2007, USA's National Organic Programme (NOP) eller tilsvarende krav fastsat af andre handelspartnere. Verifikationen skal ske årligt for hvert enkelt oprindelsesland.

Ansøgeren eller i givet fald materialeleverandøren skal vise, at kravet med hensyn til minimumsandelen af økologisk bomuld er opfyldt, på grundlag af den årlige bomuldsmængde, der er indkøbt for at fremstille de(t) endelige produkt(er) og for hver produktlinje. Registreringer af transaktioner og/eller fakturaer skal forelægges som dokumentation for den indkøbte mængde af certificeret bomuld.

For konventionel bomuld eller IPM-bomuld, som anvendes i blandinger med økologisk bomuld, skal en screeningskontrol for almindelige genetiske ændringer godtages som bevis for, at bomuldssorten opfylder kriteriet.

6.4. b)   Bomuldsproduktion i henhold til IPM-principper og pesticidbegrænsninger

Mindst 20 vægtprocent af de ikke genvundne bomuldsfibre, der anvendes i betrækket, skal være dyrket i henhold til IPM-principper som defineret af FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisations (FAO's) IPM-program eller systemer med integreret afgrødestyring (Integrated Crop Management — ICM), som omfatter IPM-principper.

IPM-bomuld, som er beregnet til brug i slutproduktet, skal dyrkes uden anvendelse af følgende stoffer: aldicarb, aldrin, campheclor (toxaphen), captafol, chlordan, 2,4,5-T, chlordimeform, cypermethrin, DDT, dieldrin, dinoseb og salte deraf, endosulfan, endrin, heptachlor, hexachlorobenzen, hexachlorcyclohexan (alle isomerer), methamidophos, methylparathion, monocrotophos, neonicotinoider (clothianidin, imidacloprid, thiametoxam), parathion og pentachlorphenol.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller materialeleverandøren skal fremlægge en erklæring om overholdelse af kriterium 6.4 b) understøttet af dokumentation for, at mindst 20 vægtprocent af den bomuld i produktet, som ikke er genvundet, er blevet dyrket af landbrugere, som har deltaget i formelle uddannelsesprogrammer under FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation eller offentlige IPM- og ICM-programmer og/eller er blevet revideret som led i IPM-ordninger certificeret af en tredjepart. Verifikationen skal enten ske årligt for hvert oprindelsesland eller på grundlag af certificeringer for al IPM-bomuld, der er indkøbt til fremstilling af produktet.

Ansøgeren eller i givet fald materialeleverandøren skal også erklære, at IPM-bomulden ikke blev dyrket ved brug af nogen af de stoffer, som er anført i kriterium 6.4 b). IPM-certificeringsordninger, som udelukker brugen af anførte stoffer, anerkendes som bevis for overholdelse.

Kriterium 7 — Møbelfyldmaterialer

7.1.   Latexskum

7.1. a)   Stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger

Koncentrationerne af nedenstående stoffer i latexskum må ikke overstige de i tabel 12 anførte grænseværdier.

Tabel 12

Stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger, og som bruges i latexskum til møbelfyldmaterialer

Stofgruppe

Stof

Grænseværdi (ppm)

Betingelser for vurdering og verifikation

Chlorphenoler

Mono- og dichlorphenoler (salte og estere)

1

A

Andre chlorphenoler

0,1

A

Tungmetaller

As (arsen)

0,5

B

Cd (cadmium)

0,1

B

Co (kobolt)

0,5

B

Cr (chrom), i alt

1

B

Cu (kobber)

2

B

Hg (kviksølv)

0,02

B

Ni (nikkel)

1

B

Pb (bly)

0,5

B

Sb (antimon)

0,5

B

Pesticider (prøves kun for skum, hvor naturlig latex udgør mindst 20 vægtprocent)

Aldrin

0,04

C

o,p-DDE

0,04

C

p,p-DDE

0,04

C

o,p-DDD

0,04

C

p,p-DDD

0,04

C

o,p-DDT

0,04

C

p,p-DDT

0,04

C

Diazinon

0,04

C

Dichlorfenthion

0,04

C

Dichlorvos

0,04

C

Dieldrin

0,04

C

Endrin

0,04

C

Heptachlor

0,04

C

Heptachlorepoxid

0,04

C

Hexachlorbenzen

0,04

C

Hexachlorcyclohexan

0,04

C

α-hexachlorcyclohexan

0,04

C

β-hexachlorcyclohexan

0,04

C

γ-hexachlorcyclohexan (lindan)

0,04

C

δ-hexachlorcyclohexan

0,04

C

Malathion

0,04

C

Methoxychlor

0,04

C

Mirex

0,04

C

Parathion-ethyl

0,04

C

Parathion-methyl

0,04

C

Andre specifikke stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger

Butadien

1

D

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med kriterium 7.1 a) og i relevant omfang prøvningsrapporter efter følgende metoder:

A.

For chlorphenoler skal ansøgeren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning: 5 g prøve findeles, og chlorphenolerne ekstraheres i form af phenoler (PCP), natriumsalte (SPP) eller estere. Ekstrakterne analyseres ved gaskromatografi (GC). Detektion sker med massespektrometer eller elektronindfangningsdetektor (ECD).

B.

For tungmetaller skal ansøgeren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning: En findelt prøve udludes ifølge DIN 38414-S4 eller tilsvarende i forholdet 1:10. Filtratet herfra filtreres gennem et 0,45 μm membranfilter (om nødvendigt under tryk). Den fremkomne opløsning undersøges for indhold af tungmetaller ved induktivt koblet plasma-atomemissionsspektrometri (ICP-OES, ICP-AES) eller ved atomabsorptionsspektrometri med hydrid- eller kolddampteknik.

C.

For pesticider skal ansøgeren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning: 2 g prøve ekstraheres i ultralydsbad med en blanding af hexan og dichlormethan (85:15). Ekstraktet renses ved rystning med acetonitril eller ved adsorptionskromatografi på florisil. Måling og kvantificering sker ved gaskromatografi med elektronindfangningsdetektor eller ved koblet gaskromatografi/massespektrometri. Prøvningen for pesticider skal udføres på latexskum, der består af mindst 20 % naturlig latex.

D.

For butadien skal ansøgeren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning. Efter findeling og vejning af latexskummet gennemføres en headspaceprøveudtagning. Indholdet af butadien bestemmes ved gaskromatografi med flammeioniseringsdetektor.

7.1. b)   VOC-emissioner efter 24 timer

Koncentrationen af nedenstående stoffer beregnet ved klimakammermetoden må ikke overstige de i tabel 13 angivne grænseværdier efter 24 timer.

Tabel 13

Grænseværdier for VOC-emissioner for latexskum

Stof

Grænseværdi (mg/m3)

1,1,1-trichlorethan

0,2

4-Phenylcyclohexen

0,02

Carbondisulfid

0,02

Formaldehyd

0,005

Nitrosaminer (********)

0,0005

Styren

0,01

Tetrachlorethylen

0,15

Toluen

0,1

Trichlorethylen

0,05

Vinylchlorid

0,0001

Vinylcyclohexen

0,002

Aromatiske kulbrinter (i alt)

0,3

VOC (i alt)

0,5

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med kriterium 7.1 b), som i relevant omfang skal understøttes af en prøvningsrapport med resultaterne af en klimakammermåling ifølge ISO 16000-9.

Den indpakkede prøve opbevares ved stuetemperatur i mindst 24 timer. Derefter pakkes prøven ud og placeres øjeblikkeligt i klimakammeret. Prøven placeres i en holder til prøveemnet, der giver kontakt med luften på alle sider. Klimafaktorerne tilpasses i overensstemmelse med ISO 16000-9. Af hensyn til sammenligningen af prøvningsresultaterne skal den arealspecifikke ventilationsrate (q = n/l) være 1. Ventilationsraten skal ligge i intervallet 0,5-1. Udtagningen af luftprøver indledes 24 ± 1 timer efter, at kammeret er fyldt, og varer 1 time; til analyse af formaldehyd og andre aldehyder benyttes der DNPH-patroner, og til analyse af andre flygtige organiske forbindelser benyttes der Tenax TA. Prøveudtagningen kan vare længere for andre forbindelser, men skal være afsluttet efter 30 timer.

Analysen af formaldehyd og andre aldehyder skal være i overensstemmelse med ISO 16000-3. Analysen af andre flygtige organiske forbindelser skal være i overensstemmelse med ISO 16000-6, medmindre andet er angivet.

Prøvninger ifølge standard CEN/TS 16516 anses for ækvivalente med prøvninger ifølge ISO 16000-standardserien.

Analysen af nitrosaminer sker ved gaskromatografi kombineret med detektion ved termisk energianalyse (GC-TEA) ifølge BGI 505-23-metoden (tidligere: ZH 1/120.23) eller en ækvivalent metode.

7.2.   Polyurethanskum (PUR-skum)

7.2. a)   Stoffer og blandinger, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger

Koncentrationerne af nedenstående stoffer og blandinger i PUR-skum må ikke overstige de i tabel 14 anførte grænseværdier.

Tabel 14

Fortegnelse over stoffer og blandinger i PUR, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger

Kategori af stoffer

Stof (akronym, CAS-nummer, grundstofsymbol)

Grænseværdi

Metode

Biocid-holdige produkter

 

Ikke tilsat med forsæt

A

Flamme-hæmmere

 

Ikke tilsat (medmindre det sker i overensstemmelse med betingelserne i tabel 2, litra b) og c)

A

Tung-metaller

As (arsen)

0,2 ppm

B

Cd (cadmium)

0,1 ppm

B

Co (kobolt)

0,5 ppm

B

Cr (chrom), i alt

1,0 ppm

B

Cr VI (chrom VI)

0,01 ppm

B

Cu (kobber)

2,0 ppm

B

Hg (kviksølv)

0,02 ppm

B

Ni (nikkel)

1,0 ppm

B

Pb (bly)

0,2 ppm

B

Sb (antimon)

0,5 ppm

B

Se (selen)

0,5 ppm

B

Plastblød-gørings-midler

Dibutylphthalat (DBP, 84-74-2) (*********)

0,01 vægtprocent (summen af alle 6 phthalater i møbler til børn under 3 år)

C

Di-n-octylphthalat (DNOP, 117-84-0) (*********)

Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP, 117-81-7) (*********)

Butylbenzylphthalat (BBP, 85-68-7) (*********)

Diisodecylphthalat (DIDP, 26761-40-0)

Diisononylphthalat (DINP, 28553-12-0)

ECHA, Kandidatlisten (**********) phthalater

Ikke tilsat med forsæt

A

TDA og MDA

2,4-toluendiamin (2,4-TDA, 95-80-7)

5,0 ppm

D

4,4′-diaminodiphenylmethan

(4,4′-MDA, 101-77-9)

5,0 ppm

D

Organiske tinforbindel-ser

Tributyltin (TBT)

50 ppb

E

Dibutyltin (DBT)

100 ppb

E

Monobutyltin (MBT)

100 ppb

E

Tetrabutyltin (TeBT)

Monooctyltin (MOT)

Dioctyltin (DOT)

Tricyclohexyltin (TcyT)

Triphenyltin (TPhT)

v

Tilsammen

500 ppb

E

Andre specifikke stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger

Chlorerede og bromerede dioxiner og furaner

Ikke tilsat med forsæt

A

Chlorerede kulbrinter: (1,1,2,2-tetrachlorethan, pentachlorethan, 1,1,2-trichlorethan, 1,1-dichlorethylen)

Ikke tilsat med forsæt

A

Chlorerede phenoler (PCP, TeCP, 87-86-5)

Ikke tilsat med forsæt

A

Hexachlorcyclohexan (58-89-9)

Ikke tilsat med forsæt

A

Monomethyldibromdiphenylmethan (99688-47-8)

Ikke tilsat med forsæt

A

Monomethyldichlordiphenylmethan (81161-70-8)

Ikke tilsat med forsæt

A

Nitriter

Ikke tilsat med forsæt

A

Polybromerede biphenyler (PBB, 59536-65-1)

Ikke tilsat med forsæt

A

Pentabromdiphenylether (PeBDE, 32534-81-9)

Ikke tilsat med forsæt

A

Octabromdiphenylether (OBDE, 32536-52-0)

Ikke tilsat med forsæt

A

Polychlorerede biphenyler (PCB, 1336-36-3)

Ikke tilsat med forsæt

A

Polychlorerede terphenyler (PCT, 61788-33-8)

Ikke tilsat med forsæt

A

Tris(2,3-dibrompropyl)phosphat (TRIS, 126-72-7)

Ikke tilsat med forsæt

A

Trimethylphosphat (512-56-1)

Ikke tilsat med forsæt

A

Tris(aziridinyl)phosphinoxid (TEPA, 545-55-1)

Ikke tilsat med forsæt

A

Tris(2-chlorethyl)phosphat (TCEP, 115-96-8)

Ikke tilsat med forsæt

A

Dimethylmethylphosphonat (756-79-6)

Ikke tilsat med forsæt

A

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at produktet opfylder kriterium 7.2 a). Hvis der er behov for prøvning, skal ansøgeren fremlægge prøvningsresultaterne og påvise overensstemmelse med grænserne i tabel 14. Hvis der er behov for analyse, skal der til metode B, C, D og E udtages 6 sammensatte prøver i en maksimal dybde af 2 cm fra yderfladerne af det materiale, der er sendt til det pågældende laboratorium.

A.

For biocidholdige produkter, phthalater og andre specifikke stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger, skal ansøgeren fremlægge en erklæring understøttet af erklæringer fra skumfabrikanterne om, at de ikke er tilsat med forsæt under skumproduktionen.

B.

For tungmetaller skal ansøgeren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning: En findelt prøve udludes ifølge DIN 38414-S4 eller tilsvarende i forholdet 1:10. Filtratet herfra filtreres gennem et 0,45 μm membranfilter (om nødvendigt under tryk). Den fremkomne opløsning undersøges for indhold af tungmetaller ved induktivt koblet plasma-atomemissionsspektrometri (ICP-OES, ICP-AES) eller ved atomabsorptionsspektrometri med hydrid- eller kolddampteknik.

C.

For den totale mængde plastblødgøringsmidler skal ansøgeren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning. Der skal ekstraheres efter en valideret metode, f.eks. subsonisk ekstraktion af 0,3 g prøve i et hætteglas med 9 ml tert-Butylmethylether i 1 time fulgt af bestemmelse af phthalater ved gaskromatografi med en enkelt selektiv ion-monitering (SIM).

D.

For TDA og MDA skal ansøgeren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning. Ekstraktion af en 0,5 g sammensat prøve i en 5 ml sprøjte udføres med 2,5 ml 1 % vandig eddikesyre. Sprøjten tømmes, og væsken suges op igen. Efter 20 gentagelser gemmes den endelige ekstrakt til analysen. En ny portion på 2,5 ml 1 % vandig eddikesyre tilføres derefter sprøjten, som igen tømmes og fyldes 20 gange. Herefter samles ekstrakten med den første ekstrakt og fortyndes med eddikesyre til 10 ml i en målekolbe. Ekstrakterne skal analyseres ved højtryksvæskekromatografi (HPLC-UV) eller HPLC-MS. Hvis analysen foretages ved HPLC-UV og der er mistanke om interferens, foretages en ny analyse ved højtryksvæskekromatografi- massespektrometri (HPLC-MS).

E.

For organiske tinforbindelser skal ansøgeren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning. En sammensat prøve på 1-2 g skal blandes med mindst 30 ml ekstraktionsmiddel i 1 time i ultralydsbad ved stuetemperatur. Som ekstraktionsmiddel anvendes følgende blanding: 1 750 ml methanol + 300 ml eddikesyre + 250 ml bufferopløsning (pH 4,5). Bufferopløsningen består af 164 g natriumacetat, der opløses i 1 200 ml vand og 165 ml eddikesyre, hvorefter der fyldes op med vand til 2 000 ml. Efter ekstraktionen derivatiseres alkyltinforbindelsen ved tilsætning af 100 μl natriumtetraethylborat opløst i tetrahydrofuran (THF) (200 mg/ml THF). Derivatet ekstraheres med n-hexan, og prøven underkastes endnu en ekstraktionsprocedure. De to hexanekstrakter samles og anvendes til bestemmelse af de organiske tinforbindelser ved gaskromatografi med selektiv ion-monitering (SIM).

7.2. b)   VOC-emissioner efter 72 timer

Koncentrationen af nedenstående stoffer beregnet ved klimakammermetoden må ikke overstige de i tabel 15 angivne værdier efter 72 timer.

Tabel 15

Grænseværdier for VOC-emissioner for PUR-skum efter 72 timer

Stof (CAS-nummer)

Grænseværdi (mg/m3)

Formaldehyd (50-00-0)

0,005

Toluen (108-88-3)

0,1

Styren (100-42-5)

0,005

Hver enkelt forbindelse, som kan påvises, og som er klassificeret som C1A eller C1B ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008

0,005

Alle forbindelser, som kan påvises, og som er klassificeret som C1A eller C1B ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008, tilsammen

0,04

Aromatiske kulbrinter

0,5

VOC (i alt)

0,5

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at produktet opfylder kriterium 7.2 b). I relevant omfang skal erklæringen understøttes af prøvningsresultater, som påviser overensstemmelse med grænserne i tabel 15. Kombinationen af prøver og klimakammer skal være enten:

 

1 prøve med målene 25 × 20 × 15 cm anbragt i et klimakammer på 0,5 m3, eller

 

2 prøver med målene 25 × 20 × 15 cm anbragt i et klimakammer på 1,0 m3.

Skumprøven skal anbringes i bunden af et klimakammer og konditioneres i 3 dage ved 23 °C, 50 % relativ luftfugtighed, et luftskifte n på 0,5 pr. time og en kammerbelægning L på 0,4 m2/m3 (= samlet eksponeret prøveoverflade i forhold til kammerets dimensioner uden forsegling af kanter og bagside) ifølge ISO 16000-9 og ISO 16000-11.

Prøveudtagningen påbegyndes 72 ± 2 timer efter fyldning af kammeret og varer 1 time; der benyttes patroner med Tenax TA og DNPH til analyse af henholdsvis VOC og formaldehyd. Afgivet VOC opfanges på Tenax TA i adsorptionsrør og analyseres derefter ved termodesorption-GC-MS ifølge ISO 16000-6.

Resultaterne er semikvantitative og udtrykkes i toluenækvivalenter. Alle specificerede analyter rapporteres fra en koncentrationsgrænse ≥ 1 μg/m3. Værdien for VOC i alt er summen af alle analyter med en koncentration ≥ 1 μg/m3, som elueres i retentionstidsintervallet fra n-hexan (C6) til n-hexadecan (C16), begge inklusive. Værdien for alle forbindelser, som kan påvises, og som er klassificeret som C1A eller C1B ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008, tilsammen er summen af alle sådanne stoffer med en koncentration ≥ 1 μg/m3. Hvis prøvningsresultaterne ligger højere end standardgrænseværdierne, skal der udføres en stofspecifik kvantitativ bestemmelse. Formaldehyd bestemmes ved opsamling af prøveluften på DNPH-patroner og efterfølgende analyse ved HPLC/UV ifølge ISO 16000-3.

Prøvninger ifølge standard CEN/TS 16516 anses for ækvivalente med prøvninger ifølge ISO 16000-standardserien.

7.2. c)   Opskumningsmidler

Halogenerede organiske forbindelser må ikke anvendes som opskumningsmiddel eller hjælpeopskumningsmiddel.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring fra skumfabrikanten om, at der ikke anvendes sådanne opskumningsmidler.

7.3.   Andre møbelfyldmaterialer

Brug af andre materialer som fyld til møbelpolstring kan tillades, hvis følgende betingelser er opfyldt:

De generelle krav til farlige stoffer som fastlagt i kriterium 2 er overholdt

Halogenerede organiske forbindelser er ikke anvendt som opskumningsmiddel eller hjælpeopskumningsmiddel

Fjer og/eller dun må ikke bruges som stoppe-/fyldmateriale

Hvis stoppe-/fyldmaterialet indeholder kokosfibre, gummieret med latex, er overensstemmelsen med kriterium 7.1 a) og 7.1 b) påvist.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med angivelse af:

i)

arten af stoppe-/fyldmaterialet og eventuelle andre blandede materialer

ii)

at materialet ikke indeholder særligt problematiske stoffer eller farlige stoffer, hvis brug ikke er specifikt undtaget i tabel 2

iii)

at der ikke er anvendt halogenerede organiske forbindelser som opskumningsmiddel eller hjælpeopskumningsmiddel

iv)

at der ikke er anvendt dun og/eller fjer i stoppe-/fyldmaterialet

v)

at overensstemmelsen med kriterium 7.1 er påvist angående stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger, samt VOC-emissioner, hvis der er anvendt kokosfibre, gummieret med latex.

Kriterium 8 — Glas: brug af tungmetaller

Dette kriterium finder anvendelse på ethvert glasmateriale i det endelige møbelprodukt uanset den vægtprocent, det udgør

Glas anvendt i møbelproduktet skal overholde følgende krav:

må ikke indeholde blyholdigt glas

må ikke indeholde større mængder urenheder af bly, kviksølv eller cadmium end 100 mg/kg pr. metal

specielt med hensyn til glas til spejle skal malinger, grundmalinger eller lakker brugt til spejlets bagbeklædning have et blyindhold på under 2 000 mg/kg af stoffet i beholderen. Overfladebehandlingen skal påføres ved »tinprocessen« og ikke »kobberprocessen«.

Vurdering og verifikation:

i)

Ansøgeren skal fremlægge en erklæring fra glasleverandøren om, at der ikke er anvendt blyholdigt glas til det endelige møbelprodukt. Hvis der ikke fremlægges en tilfredsstillende erklæring, kan det kompetente organ kræve en analyse af glasset i det endelige møbelprodukt via en ikke-destruktiv metode med et transportabelt røntgenfluorescensinstrument.

ii)

Ansøgeren skal fremlægge en erklæring fra glasleverandøren om, at glasset i møbelproduktet ikke indeholder større mængder urenheder af bly, kviksølv eller cadmium end 100 mg/kg (0,01 vægtprocent). Hvis der ikke fremlægges en tilfredsstillende erklæring, kan det kompetente organ kræve en analyse af disse metaller ved røntgenfluorescens ifølge principperne i ASTM F2853-10-standarden eller tilsvarende.

iii)

Ansøgeren skal fremlægge en erklæring fra spejlleverandøren om, at enhver maling-, grundmaling- eller lakformulering brugt til bagbeklædning til spejle indeholder mindre end 2 000 mg/kg bly (0,2 vægtprocent). Erklæringen skal ledsages af et relevant sikkerhedsdatablad eller lignende dokumentation. Der skal fremlægges en yderligere erklæring fra leverandøren af spejlglasset om, at overfladebehandlingen af bagsiden er blevet udført med »tinprocessen« og ikke »kobberprocessen«.

Kriterium 9 — Krav til slutproduktet

9.1.   Brugsegnethed

Møbler med EU-miljømærket skal anses for egnede til formålet, hvis de opfylder de krav, der er fastsat i de seneste versioner af enhver relevant EN-standard, der figurerer i tillæg IV, som vedrører produktets holdbarhed, dimensioner, sikkerhed og styrke.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, hvilke eventuelle standarder i tillæg IV der gælder for produktet, og dernæst fremlægge en erklæring om overholdelse af enhver relevant EN-standard understøttet af prøvningsrapporter fra møbelfabrikanten og/eller leverandører af komponentdele/- materialer.

9.2.   Udvidet produktgaranti

Ansøgeren skal uden ekstra omkostning give fem års garanti fra den dato, produktet bliver leveret. Denne garanti skal gives uanset fabrikantens og forhandlerens nationale lovbestemte forpligtelser.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse og angive de vilkår og betingelser for den udvidede produktgaranti, som fremgår af forbrugeroplysningsdokumentationen, og som opfylder minimumskravene i dette kriterium.

9.3.   Udbud af reservedele

Møbelfabrikanten skal udbyde reservedele til kunderne i en periode på mindst fem år fra datoen for levering af produktet. Den eventuelle pris for reservedelene skal stå mål med den samlede pris på møbelproduktet. Der skal opgives kontaktoplysninger til brug for bestilling af reservedele.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at der udbydes reservedele til kunderne i en periode på mindst fem år fra datoen for levering af produktet. Reservedelene skal leveres gratis i garantiperioden, hvis produktet findes at være fejlbehæftet ved normal brug, eller til en forholdsmæssig pris, hvis produktet er blevet ødelagt ved forkert brug. Kontaktoplysninger skal indgå i forbrugerinformationen.

9.4.   Konstruktion med henblik på demontering

Med hensyn til møbler bestående af flere forskellige komponentdele/- materialer skal produktet være konstrueret til at blive demonteret for at lette reparation, genbrug og genanvendelse. Der skal leveres enkle og illustrerede vejledninger i at demontere og udskifte ødelagte komponentdele/- materialer. Demontering og udskiftning skal kunne udføres uden særlige forudsætninger og ved hjælp af almindeligt håndværktøj.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge tekniske tegninger, som illustrerer, hvordan man kan montere/demontere møblet ved hjælp af almindeligt værktøj og uden særlige forudsætninger. Med hensyn til betræk kan demontering indebære brug af lynlås- eller velcrolukninger til at fastgøre/frigøre sofapuder til/fra rammen og adskille indvendigt fyldmateriale fra betrækmaterialet. Om nødvendigt skal der findes fastgørelsesanordninger med skruer, der skrues direkte i træbaserede plader, sådan at skruen kan skrues i et nyt sted ved fornyet montering af møblet, efter at den blev fjernet fra det første sted i forbindelse med demonteringen.

9.5.   VOC-emissioner

Der skal udføres en prøvning af VOC-emissioner, hvis møbelproduktet indeholder komponentdele/- materialer fra nedenstående liste:

møbelbetrækmaterialer af læder

møbelbetrækmaterialer af belagte metervarer

enhver komponentdel, som udgør over 5 % af møbelproduktets samlede vægt (eksklusive emballage), og som er blevet behandlet med overfladebehandlingsformuleringer med et højt VOC-indhold (over 5 %), påført i et omfang, som overstiger 30 g/m2 overfladebehandlet overfladeareal, eller hvis mængde ikke er beregnet.

Emballering og levering af prøver sendt til analyse, håndtering og behandling af disse, klimakammerkrav og gasanalysemetoder skal følge de procedurer, der er beskrevet i ISO 16000-standardserien.

Prøvningen kan udføres på hele møbelproduktet (se betingelser og grænser i tabel 16) eller i mindre klimakamre specifikt beregnet til de komponentdele/- materialer, der er anført ovenfor (se betingelser og grænser i tabel 17).

VOC-emissionerne må ikke overstige grænseværdierne i tabel 16 og 17.

Tabel 16

Maksimale grænseværdier for VOC-emissioner for specifikke møbelprodukter

Prøvningsparameter

Lænestole og sofaer

Kontorstole

Andre møbler

Kammerets rumfang

Mellem 2 og 10 m3

Belægningsgrad

Produktet skal optage ca. 25 % af kammerets rumfang

 (***********) 0,5-1,5 m2/m3

Ventilationsrate

4,0 m3/t

2,0 m3/t

 (***********) 0,5-1,5 t– 1

Stof

3d

28d

3d

28d

28d

Formaldehyd

60 μg/m3

60 μg/m3

60 μg/m3

TVOC (***********)

≤ 3 000 μg/m3

≤ 400 μg/m3

≤ 450 μg/m3

≤ 450 μg/m3

TSVOC

≤ 100 μg/m3

≤ 80 μg/m3

≤ 80 μg/m3

C-stoffer (10)

≤ 10 μg/m3 (samlet grænse)

≤ 1 μg/m3 (pr. stof)

≤ 10 μg/m3 (samlet grænse)

≤ 1 μg/m3 (pr. stof)

≤ 1 μg/m3 (pr. stof)

R-værdi for LCI-stoffer (11)

≤ 1

≤ 1

≤ 1


Tabel 17

Maksimale grænseværdier for VOC-emissioner for udvalgte møbelmaterialer/-dele

Prøvningsparameter

Overfladebehandlede komponentdele

Møbelbetrækmaterialer af læder eller belagte metervarer

Mindste tilladte kammerrumfang

200 l for træbaserede komponentdele

20 l for andre komponentdele

20 l

Ventilationsrate

0,5 h– 1

1,5 m3/m2h.

Stof

3d

28d

3d

28d

Formaldehyd

60 μg/m3

60 μg/m3

TVOC

≤ 3 000 μg/m3

≤ 400 μg/m3

≤ 450 μg/m3

TSVOC

≤ 100 μg/m3

≤ 80 μg/m3

C-stoffer (12)

≤ 10 μg/m3 (samlet grænse)

≤ 1 μg/m3 (pr. stof)

≤ 10 μg/m3 (samlet grænse)

≤ 1 μg/m3 (pr. stof)

R-værdi for LCI-stoffer (13)

≤ 1

≤ 1

Vurdering og verifikation: Hvis møbelproduktet vurderes at skulle underlægges en VOC-emissionsprøvning af slutproduktet, skal ansøgeren fremlægge en erklæring om overensstemmelse understøttet af en prøvningsrapport fra klimakammerprøvning udført ifølge ISO 16000-standardserien. Prøvning udført ifølge CEN/TS 16516 skal anses for at svare til ISO 16000. Hvis grænseværdierne for koncentrationen i kammeret efter 28 dage kan opfyldes allerede efter 3-27 dage efter indsættelse af prøven i kammeret, kan kravene erklæres at være overholdt, og prøvningen kan bringes til ophør før tid.

Prøvningsdata fra en periode på indtil 12 måneder forud for ansøgningen om EU-miljømærket skal anses for gyldige for produkter eller komponentdele/-materialer, hvis der ikke er ændret ved fremstillingsprocessen eller de kemiske formuleringer i et omfang, som kunne anses for at øge VOC-emissionerne fra slutproduktet eller de pågældende komponentdele/-materialer.

Prøvningsdata, der viser overholdelse af grænserne i tabel 17 for relevante komponentdele/-materialer, som leveres direkte af leverandørerne, accepteres også, hvis de er understøttet af en erklæring fra den pågældende leverandør.

Kriterium 10 — Forbrugeroplysninger

Et enkelt forbrugeroplysningsdokument skal leveres sammen med produktet og skal på det sprog, der tales i det land, hvor produktet markedsføres, omfatte følgende:

en produktbeskrivelse i henhold til kravene i kriterium 1

en detaljeret beskrivelse af de bedste måder, hvorpå forbrugeren kan bortskaffe produktet (dvs. genbrug, ansøgerens tilbagetagelsesinitiativ, genanvendelse, energigenvinding osv.) rangordnet efter miljøvirkning

oplysninger om polymertyperne i enhver plastkomponentdel med en vægt over 100 g, som ikke er mærket ifølge kravene i kriterium 4.1.

en erklæring om, at betegnelse, beskrivelse, etikettering eller mærkning af læder er sket i overensstemmelse med kravene i EN 15987 og EN 16223

en tydelig tilkendegivelse af de forhold, hvorunder møbelproduktet bør bruges, f.eks. indendørs, udendørs, temperaturintervaller, bæreevne og korrekt rengøring

oplysninger om den anvendte glastype, eventuelle sikkerhedsoplysninger, dets egnethed til kontakt med hårde materialer som glas, metal eller sten og oplysninger om korrekt bortskaffelse af glasset, f.eks. om det er egnet til genvundet glas

en erklæring om overholdelse af relevante brandsikkerhedsforskrifter for polstermøbler i det land, de sælges i, oplysninger om, hvilke flammehæmmere der eventuelt er brugt, og af hvilke materialer i givet fald

for indendørsmøbler en erklæring om undladelse af brug af biocidholdige produkter med henblik på en desinficerende virkning og for udendørsmøbler en erklæring om, hvilke aktive stoffer i biocidholdige produkter der eventuelt er brugt, og i givet fald af hvilke materialer

en erklæring om overensstemmelse med relevante EN-standarder som nævnt i kriterium 9.1 og tillæg IV

relevante oplysninger om vilkår og betingelser for produktgarantien jf. kravene i kriterium 9.2

relevante kontaktoplysninger med henblik på bestilling af reservedele jf. kravene i kriterium 9.3

velillustrerede monterings- og demonteringsvejledninger jf. kravene i kriterium 9.4.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en kopi af forbrugeroplysningsdokumentet, som leveres sammen med produktet, og som viser overensstemmelse med hvert af punkterne i kriteriet i relevant omfang.

Kriterium 11 — Oplysninger på EU-miljømærket

Hvis det valgfrie mærke med tekstrubrik anvendes, skal det, hvor det er relevant, indeholde tre af følgende udsagn:

træ, kork, bambus og rattan fra bæredygtigt forvaltede skove

genvundet indhold (træ eller plast)

stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger

ikke behandlet med biocidholdige produkter

ikke behandlet med flammehæmmere

lav formaldehydafgasning

lav VOC-emission

konstrueret til demontering og enkel reparation

Hvis der er brugt tekstiler til betræk med indhold af økologisk eller IPM-bomuld, kan teksten vises i tekstrubrik 2 på EU-miljømærket som følger:

Tabel 18

Oplysninger, der kan fremgå sammen med EU-miljømærket vedrørende bomuld i tekstiler

Varespecifikation

Tekst, der kan påføres

Produktets indhold er over 95 % økologisk

Tekstiler fremstillet af økologisk bomuld

Over 70 % af indholdet i dette produkt er dyrket i henhold til IPM-principper

Bomuld dyrket under anvendelse af færre pesticider

Retningslinjerne for brugen af det valgfrie mærke med tekstboks kan findes i »Guidelines for use of the Ecolabel logo« på webstedet:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at produktet opfylder dette kriterium.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.)

(2)  Kommissionens afgørelse 2014/350/EU af 5. juni 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til tekstilprodukter (EUT L 174 af 13.6.2014, s. 45).

(3)  ECHA, Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table.

(*)  Farvestoffjernelse ved spildevandsrensning anses for at finde sted, når spildevandet fra farveriet opfylder følgende spektrale koefficienter: i) 7 m– 1 ved 436 nm, 5 m– 1 ved 525 nm og 3 m– 1 ved 620 nm.

(4)  ECHA, REACH-databasen over registrerede stoffer: http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances.

(5)  ECHA, Samarbejde med ligestillede kontrolmyndigheder: http://echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies.

(6)  »EPF Standard for delivery conditions of recycled wood«, oktober 2002. Foreligger online på: http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf.

(7)  Regulation 93120 »Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products« California Code of Regulations.

(**)  Gælder ikke for hvide produkter eller for produkter, der hverken er farvede eller trykte.

(***)  Gråskala 4 tillades dog, når metervarer til møbelbetræk både er let farvede (standarddybde < 1/12) og består af blandinger med mere end 20 % uld eller andre keratinfibre eller af blandinger med mere end 20 % hør eller andre bastfibre.

(****)  I alt 22 arylaminer anført i punkt 43 i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 samt to andre forbindelser (jf. tabel 1 i tillæg III, hvor alle arylaminer, der skal prøves, er oplyst). Detektionsgrænsen for EN ISO 17234-1 er 30 mg/kg.

(*****)  Detektionsgrænsen for EN ISO 17075 antages generelt at være 3 mg/kg.

(******)  Møbler specifikt udformet til spædbørn og børn under tre år.

(*******)  Hvis de prøvede tekstiler er blevet behandlet synergetisk med antimontrioxider i overensstemmelse med undtagelsesbetingelserne for brug af antimontrioxider i litra c) i tabel 2, skal produktet undtages fra at skulle opfylde udledningsgrænse for antimon.

(8)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/84/EU af 11. februar 2013 om fastsættelse af BAT-konklusioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner, for så vidt angår garvning af huder og skind (EUT L 45 af 16.2.2013, s. 13).

(9)  Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).

(********)  N-nitrosodimethylamin (NDMA), N-nitrosodiethylamin (NDEA), N-nitrosomethylethylamin (NMEA), N-nitrosodiisopropylamin (NDIPA), N-nitrosodi-n-propylamin (NDPA), N-nitrosodi-n-butylamin (NDBA), N-nitrosopyrrolidinon (NPYR), N-nitrosopiperidin (NPIP), N-nitrosomorpholin (NMOR).

(*********)  0,01 vægtprocent (summen af 4 phthalater i alle andre møbelprodukter).

(**********)  Der henvises til den på ansøgningstidspunktet seneste version af den kandidatliste, som ECHA udgiver.

(***********)  Selv om der er plads til at variere belægningsgraden og ventilationsraten for andre møbler, skal forholdet mellem belægningsgraden (m2/m3) og ventilationsraten (t– 1) altid være 1,0.

(10)  Formaldehyd er udeladt af beregningerne af kumulative kræftfremkaldende VOC-emissioner og har i stedet fået fastsat sin egen grænse.

(11)  R-værdi = alle kvotienter tilsammen (Ci/LCIi) < 1 (hvor Ci = stoffets koncentration i klimakammerluften, LCIi = stoffets LCI-værdi som defineret ved de seneste data i henhold til European Collaborative Action »Urban air, indoor environment and human exposure«).

(12)  Formaldehyd er udeladt af beregningerne af kumulative kræftfremkaldende VOC-emissioner og har i stedet fået fastsat sin egen grænse.

(13)  R-værdi = alle kvotienter tilsammen (Ci/LCIi) < 1 (hvor Ci = stoffets koncentration i klimakammerluften, LCIi = stoffets LCI-værdi som defineret ved de seneste data i henhold til European Collaborative Action »Urban air, indoor environment and human exposure«).

Tillæg I

VEJLEDNING I BEREGNING AF VOC ANVENDT I OVERFLADEBEHANDLINGSMIDLER

Beregningsmetoden kræver følgende oplysninger:

samlet overfladebehandlet overfladeareal af det endelige samlede møbelprodukt

VOC-indholdet i overfladebehandlingsmidlet (i g/l)

mængden af overfladebehandlingsmiddel før behandlingsprocessen

antal identiske enheder, der behandles under processen

mængden af resterende overfladebehandlingsmiddel efter behandlingsprocessen.

Beregningen kan f.eks. se ud som følger:

Samlet overfladebehandlet overfladeareal af det endelige samlede møbelprodukt

= 1,5 m2

VOC-indholdet i overfladebehandlingsmidlet (i g/l)

= 120 g/l

Mængden (1) af overfladebehandlingsmiddel før behandlingsprocessen

= 18,5 l

Antal identiske enheder, der behandles under processen

= 4

Mængden (1) af resterende overfladebehandlingsmiddel efter behandlingsprocessen.

= 12,5 l


Samlet overfladebehandlet areal

= 4 × 1,5m2

= 6 m2

Samlet mængde anvendt overfladebehandlingsmiddel

= 18,5 l — 12,5 l

= 6 l

Samlet VOC påført overfladen

= 3,9 l × 120 g/l

= 468 g

Samlet VOC påført pr. m2

= 468 g/6 m2

= 78 g/m2

Hvis mere end ét overfladebehandlingsmiddel påføres, f.eks. grundmalinger og slutbehandlinger, skal volumenforbruget og VOC-indholdet også beregnes og lægges sammen.

En af mulighederne for at sænke det samlede VOC-indhold i overfladebehandlingsmidler er at anvende mere effektive teknikker. Nedenfor gives en vejledende oversigt over forskellige overfladebehandlingsteknikkers virkning:

Tabel

Vejledende virkningsgrader for overfladebehandlingsteknikker

Overfladebehandlingsteknik

Virkning

(%)

Virkningsgrad

Sprøjtelakering uden genvinding

50 %

0,5

Sprøjtelakering, elektrostatisk

65 %

0,65

Sprøjtelakering med genvinding

70 %

0,7

Sprøjtelakering, klokke, disk

80 %

0,8

Valselakering

95 %

0,95

Tæppelakering

95 %

0,95

Vakuumlakering

95 %

0,95

Dypning

95 %

0,95

Overrisling

95 %

0,95


(1)  Bemærk, at vægt kan bruges i stedet for volumen, så længe densiteten i overfladebehandlingsmidlet er kendt og tages i betragtning ved beregningen.

Tillæg II

EN 13336-KRAV TIL MØBELLÆDER

Tabel

Fysiske krav til læder brugt til møbler med EU-miljømærket (jf. EN 13336)

Grundlæg-gende egenskaber

Prøvningsmetode

Anbefalede værdier

Nubuck, ruskind og anilin (*)

Semianilin (*)

Overtrukket, dækfarvet og andet (*)

pH og ΔpH

EN ISO 4045

≥ 3,5 (hvis pH er < 4,0, skal ΔpH være ≤ 0,7

Rivestyrke, gennemsnitsværdi

EN ISO 3377-1

> 20 N

Farvningers gnideægthed ved gnidning frem og tilbage

EN ISO 11640

Fingerens samlede vægt 1 000 g

Basisk svedopløsning som defineret i EN ISO 11641

Aspekter, der skal evalueres

Læderfarven ændres og smitter af på filt

Læderfarven ændres og smitter af på filt, overfladebehandling ikke ødelagt

Brug af tør filt

50 gentagelser, ≥ 3 på gråskala

500 gentagelser, ≥ 4 på gråskala

Brug af våd filt

20 gentagelser, ≥ 3 på gråskala

80 gentagelser, ≥ 3/4 på gråskala

250 gentagelser, ≥ 3/4 på gråskala

Brug af filt vædet med kunstig sved

20 gentagelser, ≥ 3 på gråskala

50 gentagelser, ≥ 3/4 på gråskala

80 gentagelser, ≥ 3/4 på gråskala

Farveægthed ved kunstig dagslyspåvirkning

EN ISO 105-B02 (metode 3)

≥ 3 på blåskala

≥ 4 på blåskala

≥ 5 på blåskala

Overfladebehandlingens vedhæftning, tør

EN ISO 11644

≥ 2N/10 mm

Tør bøjningsevne

EN ISO 5402-1

Alene for anilinlæder med transparent overfladebehandling, 20 000 gentagelser (ingen revner i overfladebehandling)

50 000 gentagelser (ingen revner i overfladebehandling)

50 000 gentagelser (ingen revner i overfladebehandling)

Farveægthed ved vandpletning

EN ISO 15700

≥ 3 på gråskala (ingen vedvarende opsvulmning)

Overfladebehandlingens bestandighed over for revnedannelse fremkaldt af kulde

EN ISO 17233

– 15 °C (ingen revner i finish)

Brandmodstandsevne

EN 1021 eller relevante nationale standarder

Bestået


(*)  Definitioner af disse lædertyper er ifølge EN 15987.

Tillæg III

FORBUDTE ARYLAMINFORBINDELSER I SLUTMATERIALER AF LÆDER, TEKSTIL OG BELAGTE METERVARER

Her angives de stoffer, der er indeholdt i punkt 43 i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006, som der skal prøves for i enhver farvet læder (ved hjælp af EN 17234-standarden) eller tekstiler (ved hjælp af EN 14362-1 og -3-standarden).

Tabel 1

Kræftfremkaldende arylaminer, der skal prøves for, i tekstiler eller læder

Arylamin

CAS-nr.

Arylamin

CAS-nr.

4-aminodiphenyl

92-67-1

4,4′-oxydianilin

101-80-4

benzidin

92-87-5

4,4′-thiodianilin

139-65-1

4-chlor-o-toluidin

95-69-2

o-toluidin

95-53-4

2-naphthylamin

91-59-8

2,4-diaminotoluen

95-80-7

o-amino-azotoluen

97-56-3

2,4,5-trimethylanilin

137-17-7

2-amino-4-nitrotoluen

99-55-8

4-aminoazobenzen

60-09-3

4-chloranilin

106-47-8

o-anisidin

90-04-0

2,4-diaminoanisol

615-05-4

2,4-xylidin

95-68-1

4,4′-diaminodiphenylmethan

101-77-9

2,6-xylidin

87-62-7

3,3′-dichlorbenzidin

91-94-1

p-cresidin

120-71-8

3,3′-dimethoxybenzidin

119-90-4

3,3′-dimethylbenzidin

119-93-7

3,3′-dimethyl-4,4′-diaminodiphenylmethan

838-88-0

4,4′-methylen-bis-(2-chloranilin)

101-14-4

En række andre farvestofforbindelser, hvis anvendelse ikke er direkte begrænset gennem punkt 43 i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006, er kendt for gennem spaltning under forarbejdningen at danne nogle af de forbudte stoffer på listen i tabel 21. For at mindske usikkerheden om overholdelsen af den fastsatte grænse på 30 mg/kg for stofferne i tabel 21 mest muligt, anbefales det fabrikanterne at undgå brug af de farvestoffer, der er anført i tabel 22, uden at de er forpligtet til det.

Tabel 2

Vejledende liste over farvestoffer, der gennem spaltning kan danne kræftfremkaldende arylaminer

Dispersionsfarvestoffer

Basiske farvestoffer

Disperse Orange 60

Disperse Yellow 7

Basic Brown 4

Basic Red 114

Disperse Orange 149

Disperse Yellow 23

Basic Red 42

Basic Yellow 82

Disperse Red 151

Disperse Yellow 56

Basic Red 76

Basic Yellow 103

Disperse Red 221

Disperse Yellow 218

Basic Red 111

 

Sure farvestoffer

CI Acid Black 29

CI Acid Red 4

CI Acid Red 85

CI Acid Red 148

CI Acid Black 94

CI Acid Red 5

CI Acid Red 104

CI Acid Red 150

CI Acid Black 131

CI Acid Red 8

CI Acid Red 114

CI Acid Red 158

CI Acid Black 132

CI Acid Red 24

CI Acid Red 115

CI Acid Red 167

CI Acid Black 209

CI Acid Red 26

CI Acid Red 116

CI Acid Red 170

CI Acid Black 232

CI Acid Red 26:1

CI Acid Red 119:1

CI Acid Red 264

CI Acid Brown 415

CI Acid Red 26:2

CI Acid Red 128

CI Acid Red 265

CI Acid Orange 17

CI Acid Red 35

CI Acid Red 115

CI Acid Red 420

CI Acid Orange 24

CI Acid Red 48

CI Acid Red 128

CI Acid Violet 12

CI Acid Orange 45

CI Acid Red 73

CI Acid Red 135

 

Direkt-farvestoffer

Direct Black 4

Direct Blue 192

Direct Brown 223

Direct Red 28

Direct Black 29

Direct Blue 201

Direct Green 1

Direct Red 37

Direct Black 38

Direct Blue 215

Direct Green 6

Direct Red 39

Direct Black 154

Direct Blue 295

Direct Green 8

Direct Red 44

Direct Blue 1

Direct Blue 306

Direct Green 8,1

Direct Red 46

Direct Blue 2

Direct Brown 1

Direct Green 85

Direct Red 62

Direct Blue 3

Direct Brown 1:2

Direct Orange 1

Direct Red 67

Direct Blue 6

Direct Brown 2

Direct Orange 6

Direct Red 72

Direct Blue 8

Basic Brown 4

Direct Orange 7

Direct Red 126

Direct Blue 9

Direct Brown 6

Direct Orange 8

Direct Red 168

Direct Blue 10

Direct Brown 25

Direct Orange 10

Direct Red 216

Direct Blue 14

Direct Brown 27

Direct Orange 108

Direct Red 264

Direct Blue 15

Direct Brown 31

Direct Red 1

Direct Violet 1

Direct Blue 21

Direct Brown 33

Direct Red 2

Direct Violet 4

Direct Blue 22

Direct Brown 51

Direct Red 7

Direct Violet 12

Direct Blue 25

Direct Brown 59

Direct Red 10

Direct Violet 13

Direct Blue 35

Direct Brown 74

Direct Red 13

Direct Violet 14

Direct Blue 76

Direct Brown 79

Direct Red 17

Direct Violet 21

Direct Blue 116

Direct Brown 95

Direct Red 21

Direct Violet 22

Direct Blue 151

Direct Brown 101

Direct Red 24

Direct Yellow 1

Direct Blue 160

Direct Brown 154

Direct Red 26

Direct Yellow 24

Direct Blue 173

Direct Brown 222

Direct Red 22

Direct Yellow 48

Tillæg IV

MØBELPRODUKTETS HOLDBARHED, STYRKE OG ERGONOMISKE STANDARDER

Tabel

Vejledende liste over EN-møbelstandarder (udarbejdet af det tekniske udvalg CEN/TC 207 »Furniture«), som er relevante for kriterium 9.1.

Standard

Titel

Polstrede møbler

EN 1021-1

Møbler — Bestemmelse af antændeligheden af polstrede møbler — Del 1: Antændelseskilde svarende til glødende cigaret

EN 1021-2

Møbler — Bestemmelse af antændeligheden af polstrede møbler — Del 2: Antændelseskilde svarende til tændstikflamme

Kontormøbler

EN 527-1

Kontormøbler — Arbejdsborde til kontor — Del 1: Mål

EN 527-2

Kontormøbler — Arbejdsborde til kontor — Del 2: Grundlæggende sikkerhedskrav

EN 1023-2

Kontormøbler — Skærmvægge — Del 2: Grundlæggende sikkerhedskrav

EN 1335-1

Kontormøbler — Kontorstole — Del 1: Mål — Bestemmelse af dimensioner

EN 1335-2

Kontormøbler — Kontorstole — Del 2: Sikkerhedskrav

EN 14073-2

Opbevaringsmøbler til kontor — Del 2: Sikkerhedskrav

EN 14074

Kontormøbler — Borde, skriveborde og opbevaringsmøbler — Prøvningsmetoder til bestemmelse af bevægelige deles styrke og holdbarhed. (Efter prøvning må komponenterne ikke være ødelagt og skal stadig fungere som påtænkt).

Udemøbler

EN 581-1

Møbler til udendørs brug — Siddemøbler og borde til camping, privat og offentlig brug — Del 1: Generelle sikkerhedskrav

EN 581-2

Møbler til udendørs brug — Siddemøbler og borde til camping, privat og offentlig brug — Del 2: Krav til mekanisk sikkerhed og prøvningsmetoder for siddemøbler

EN 581-3

Møbler til udendørs brug — Siddemøbler og borde til camping, privat og offentlig brug — Del 3: Mekaniske sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for borde

Siddemøbler

EN 1022

Boligmøbler — Siddemøbler — Bestemmelse af stabilitet

EN 12520

Møbler — Styrke, holdbarhed og sikkerhed — Krav til siddemøbler til privat brug

EN 12727

Møbler — Siddemøbler fastmonterede i rækker — Prøvningsmetoder og krav til styrke og holdbarhed

EN 13759

Møbler — Betjeningsmekanismer for siddemøbler og sovesofaer — Prøvningsmetoder

EN 14703

Møbler — Sammenkoblingsbeslag til siddemøbler til offentlig brug sat sammen i en række — Styrkekrav og prøvningsmetoder

EN 16139

Møbler — Styrke, holdbarhed og sikkerhed — Krav til siddemøbler til kontraktmarkedet

Borde

EN 12521

Møbler — Styrke, holdbarhed og sikkerhed — Krav til borde til privat brug

EN 15372

Møbler — Styrke, holdbarhed og sikkerhed — Krav til borde til kontraktmarkedet

Køkkenmøbler

EN 1116

Køkkenelementer — Koordinationsmål for køkkenelementer og køkkenudstyr (hvidevarer)

EN 14749

Opbevaringsenheder og bordplader til brug i bolig og køkken — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

Senge

EN 597-1

Møbler — Bestemmelse af antændeligheden af madrasser og sengebunde — Del 1: Antændelseskilde: glødende cigaret

EN 597-2

Møbler — Bestemmelse af antændeligheden af madrasser og sengebunde — Del 2: Antændelseskilde: tændstikflamme

EN 716-1

Møbler — Barnesenge og sammenklappelige barnesenge til privat brug — Del 1: Sikkerhedskrav

EN 747-1

Møbler — Etagesenge og høje senge til privat brug — Del 1: Krav til sikkerhed, styrke og holdbarhed

EN 1725

Boligmøbler — Senge og madrasser — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

EN 1957

Boligmøbler — Senge og madrasser — Prøvningsmetoder til bestemmelse af funktionelle egenskaber og vurderingskriterier

EN 12227

Møbler — Kravlegårde til privat brug — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

Opbevaringsmøbler

EN 16121

Opbevaringsmøbler til kontraktmarkedet — Krav til sikkerhed, styrke, holdbarhed og stabilitet

Andre typer møbler

EN 1729-1

Møbler — Stole og borde til uddannelsesinstitutioner — Del 1: Funktionelle mål

EN 1729-2

Møbler — Stole og borde til uddannelsesinstitutioner — Del 2: Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

EN 13150

Laboratorieborde — Dimensioner, sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

EN 14434

Tavler til uddannelsesinstitutioner — Ergonomiske, tekniske og sikkerhedsmæssige krav og deres prøvningsmetoder


Top