EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1327

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1327 af 1. august 2016 om EU-anerkendelse af det indiske skibsregister i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe (meddelt under nummer C(2016) 4895) (EØS-relevant tekst)

C/2016/4895

OJ L 209, 3.8.2016, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1327/oj

3.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 209/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/1327

af 1. august 2016

om EU-anerkendelse af det indiske skibsregister i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe

(meddelt under nummer C(2016) 4895)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 af 23. april 2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe (1), særlig artikel 4, stk. 1,

under henvisning til brev af 17. december 2012 fra de bulgarske myndigheder, hvori Kommissionen anmodes om at udstede EU-anerkendelse af det indiske skibsregister, Indian Register of Shipping, (i det følgende benævnt IRS), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 391/2009 skal medlemsstater, der ønsker at bemyndige en organisation, som endnu ikke er anerkendt, indgive anmodning om anerkendelse til Kommissionen.

(2)

Den 17. december 2012 indgav Republikken Bulgarien en anmodning om anerkendelse af IRS ledsaget af fuldstændige oplysninger om og dokumentation for organisationens overholdelse af minimumskravene i bilag I til forordning (EF) nr. 391/2009 og dens forpligtelse til at overholde bestemmelserne i artikel 8, stk. 4, og artikel 9, 10 og 11.

(3)

Kommissionen har med bistand fra Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) verificeret, at IRS opfylder alle minimumskravene i bilag I til forordning (EF) nr. 391/2009.

(4)

Kommissionen har ligeledes verificeret, at IRS har forpligtet sig til at overholde bestemmelserne i artikel 8, stk. 4, og artikel 9, 10 og 11 i forordning (EF) nr. 391/2009.

(5)

Vurderingen var baseret på gennemgangen den dokumentation, som de bulgarske myndigheder, der gennemførte en revision af IRS i maj 2011, havde indgivet, samt resultaterne af tre inspektioner, som Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur i 2013 udførte på vegne af Kommissionen i IRS' hovedkontor og i to af IRS' filialer, herunder en i Indien og en i Kina. Kommissionen færdiggjorde sin vurdering i februar 2016 på grundlag af en afsluttende revision af IRS, som de bulgarske søfartsmyndigheder udførte ved udgangen af 2015.

(6)

I tilfælde, hvor der blev konstateret mangler, udarbejdede og gennemførte IRS hensigtsmæssige udbedrende foranstaltninger. Gennemførelsen af udbedrende foranstaltninger er stadig i gang og vil blive overvåget. Dette rejser dog ikke tvivl om den samlede vurdering af IRS med henblik på anerkendelsen.

(7)

Kommissionen verificerede særlig, om IRS råder over et effektivt og veletableret kvalitetsstyringssystem, der er certificeret som værende i overensstemmelse med de relevante lovbestemte standarder og industristandarder og er gennemført i hele organisationen.

(8)

Under vurderingsprocessen samarbejdede IRS fuldt ud og på effektiv og gennemsigtig vis med de bulgarske søfartsmyndigheder, Kommissionen og Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur, og IRS viste, at det er i stand til proaktivt at forbedre sin organisation og sine procedurer.

(9)

IRS' resultater på områderne sikkerhed og forureningsforebyggelse ligger lidt under gennemsnittet for de organisationer, der i øjeblikket er anerkendt af EU, men anses for at være tilfredsstillende. I 2011, 2012, 2013 og 2014 lå IRS i den øverste ende af præstationskategorien »middel« i Parisaftalememorandummet om havnestatskontrol. Dertil kommer, at USA's kystvagt ikke under sin havnestatskontrolordning har registreret IRS for nogen tilbageholdelser med relation til den anerkendte organisation i perioden 2010-2014, og IRS lå i befandt sig i præstationskategorien »høj« i Tokyoaftalememorandummet om havnestatskontrol i 2011, 2012, 2013 og 2014. Det blev dog bemærket, at en væsentlig del af flåden i IRS klasse fører indisk flag og sejler i indenlandske farvande og er derfor ikke underlagt havnestatskontrollens inspektioner.

(10)

Den retlige enhed, til hvilken anerkendelsen bør udstedes, er »Indian Register of Shipping«, der blev registreret i 1975 i Indien som et almennyttigt aktieselskab i henhold til afsnit 25 i den indiske selskabslov (Indian Companies Act) af 1956. IRS er registreret i delstaten Maharashtra i Indien, dets hovedsæde ligger i Mumbai, og dets handelsbetegnelse af »IRClass«.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 (2)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det indiske skibsregister anerkendes i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 391/2009.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2016.

På Kommissionens vegne

Violeta BULC

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 131 af 28.5.2009, s. 11.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) og om ændring af forordningerne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe (EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1).


Top