Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1253

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1253 af 29. juli 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 92/2010 for så vidt angår dataudvekslingen mellem toldmyndighederne og de nationale statistikmyndigheder og udarbejdelsen af statistikker (EØS-relevant tekst)

C/2016/4854

OJ L 205, 30.7.2016, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1253/oj

30.7.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1253

af 29. juli 2016

om ændring af forordning (EU) nr. 92/2010 for så vidt angår dataudvekslingen mellem toldmyndighederne og de nationale statistikmyndigheder og udarbejdelsen af statistikker

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 (1), særlig artikel 6, stk. 1, og artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med forordning (EF) nr. 471/2009 opstilles der en fælles ramme for systematisk udarbejdelse af EU-statistikker over varehandelen med tredjelande. Den vigtigste datakilde for disse statistikker er data fra toldangivelser. Nævnte forordning blev indført for at tage hensyn til specifikke og nye forenklinger i toldbehandlingen, som er gennemført i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2008 (2) (»den moderniserede toldkodeks«). Dette vedrørte navnlig »egen beregning«, som skulle omfatte en fritagelse fra at forelægge en angivelse for toldmyndighederne, og ordningen for centraliseret toldbehandling, ifølge hvilken toldformaliteter ved indførsel eller udførsel kunne gennemføres i mere end én medlemsstat.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (3) (»EU-toldkodeksen«) ophævede den moderniserede toldkodeks og erstattede fra den 1. maj 2016 toldbestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (4).

(3)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578 (5) fastlægger det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 280 i EU-toldkodeksen, og vedrører de elektroniske systemer, der skal udvikles i henhold til denne.

(4)

Indtil disse elektroniske systemer bliver tilgængelige, er der ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 (6) (»den delegerede overgangsretsakt«) fastsat overgangsforanstaltninger for udveksling af oplysninger mellem toldmyndighederne og mellem toldmyndighederne og de økonomiske operatører og for lagring af disse oplysninger.

(5)

Forordning (EF) nr. 471/2009 blev gennemført ved Kommissionens forordning (EU) nr. 92/2010 (7).

(6)

Det er nødvendigt at tilpasse forordning (EU) nr. 92/2010 til bestemmelserne i EU-toldkodeksen for så vidt angår de særlige procedurer for dataudveksling mellem toldmyndighederne og de nationale statistikmyndigheder, navnlig med hensyn til de forenklede toldbestemmelser, som benævnes centraliseret toldbehandling, jf. artikel 179 i EU-toldkodeksen.

(7)

Toldmyndighedernes aftale om en forenkling af udarbejdelsen af toldangivelser for varer, der henhører under forskellige underpositioner, bør afspejles i de udarbejdede statistikker.

(8)

For at indhente oplysninger om økonomisk relevante bevægelser mellem medlemsstaterne efter toldbehandlingen ved indførsel eller før toldbehandlingen ved udførsel bør der træffes foranstaltninger med henblik på at identificere de pågældende medlemsstater til handelsstatistiske formål.

(9)

Ændringer, der kræver en tilpasning af videresendelsen af data fra medlemsstaterne til Kommissionen (Eurostat), bør først finde anvendelse på de månedlige referenceperioder begyndende med referencemåneden januar 2017.

(10)

Forordning (EU) nr. 92/2010 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Statistikker over Udveksling af Goder med Tredjelande —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 92/2010 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Bestemmelser om dataudveksling mellem toldmyndighederne og de nationale statistikmyndigheder

1.   I denne forordning forstås ved:

a)   »centraliseret toldbehandling i overgangsperioden«: centraliseret toldbehandling som omhandlet i artikel 179 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (*) (»EU-toldkodeksen«), som involverer toldmyndigheder i mere end én medlemsstat, og hvor midlerne til udveksling af oplysninger mellem toldmyndighederne er omfattet af artikel 18 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 (**)

b)   »automatiseret centraliseret toldbehandling«: centraliseret toldbehandling, som involverer toldmyndigheder i mere end én medlemsstat, og hvor midlerne til udveksling af oplysninger mellem toldmyndighederne er omfattet af det transnationale elektroniske system til centraliseret toldbehandling for indførsel eller udførsel som angivet i det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 280 i EU-toldkodeksen (***).

2.   De nationale toldmyndigheder indsender straks og senest måneden efter den måned, i hvilken toldangivelserne blev godkendt eller gjort til genstand for toldafgørelser, til de nationale statistikmyndigheder registreringer om indførsel og udførsel baseret på toldangivelser

a)

som er indgivet til disse myndigheder, eller

b)

for hvilke den supplerende angivelse i henhold til artikel 225 i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2447 (****) er tilgængelig for disse toldmyndigheder gennem direkte elektronisk adgang i bevillingshaverens system.

Toldmyndighederne indsender til de nationale statistikmyndigheder reviderede indførsels- og udførselsregistreringer, hvis de allerede indsendte data rettes eller ændres.

Forpligtelsen til at indsende registreringer fra toldangivelserne til de nationale statistikmyndigheder gælder ikke for toldangivelser, der er omfattet af den automatiserede centraliserede toldbehandling, og som skal sendes til en anden medlemsstat i henhold til stk. 3.

Første afsnit berører ikke de nationale statistikmyndigheders ret til adgang til administrative registre og til at anvende disse registre som omhandlet i artikel 17a i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (*****).

3.   Med virkning fra datoen for gennemførelsen af ordningen for elektronisk dataudveksling, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 471/2009, dvs. så snart de respektive medlemsstater anvender automatiseret centraliseret toldbehandling, gælder følgende:

Hvis en toldangivelse er omfattet af automatiseret centraliseret toldbehandling, skal de toldmyndigheder, som toldangivelsen indgives til, sikre, at kopier af dataene fra disse toldangivelser videresendes inden for samme frist som angivet i stk. 2, første afsnit, til toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor varerne befinder sig på tidspunktet for indledningen af toldproceduren. Forpligtelsen til at videresende dataene skal også gælde for en toldangivelse, hvor den supplerende angivelse i henhold til artikel 225 i gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2447 er tilgængelig gennem direkte elektronisk adgang i bevillingshaverens system.

Videresendelse anses for sikret og fristen for overholdt, hvis videresendelsen mellem medlemsstaterne finder sted i henhold til bestemmelserne i artikel 231 og 232 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447.

De modtagende toldmyndigheder videresender straks dataene til deres nationale statistikmyndigheder. Dette berører dog ikke de nationale statistikmyndigheders ret til adgang til administrative registre og til at anvende disse registre som omhandlet i artikel 17a i forordning (EF) nr. 223/2009.

4.   Toldmyndighederne kontrollerer på anmodning af de nationale statistikmyndigheder, om de indførsels- og udførselsregistreringer, de har indsendt, er korrekte og fuldstændige.

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1)."

(**)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 af 17. december 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69 af 15.3.2016, s. 1)."

(***)  Den seneste er Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578 af 11. april 2016 om fastlæggelsen af arbejdsprogrammet vedrørende udviklingen og indførelsen af de elektroniske systemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen (EUT L 99 af 15.4.2016, s. 6)."

(****)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558)."

(*****)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).«"

2)

Artikel 2, stk. 1, litra a), affattes således::

»a)

indførsels- og udførselsregistreringerne, som toldmyndighederne har indsendt i henhold til de i artikel 1 omhandlede forpligtelser«.

3)

I artikel 2, stk. 2, foretages følgende ændringer:

i)

Litra g) affattes således:

»g)

varekode

hvis statistikkerne udarbejdes ved hjælp af den datakilde, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 471/2009, og denne datakilde i henhold til de nationale statistikmyndigheders undersøgelsesresultater er berørt af den tilladelse fra toldmyndighederne, der er omhandlet i artikel 177 i EU-toldkodeksen, skal de nationale statistikmyndigheder give mulighed for, at de data, hvis relevans eller kvalitet er berørt af denne tilladelse, kan identificeres i deres udarbejdede statistikker«.

ii)

Litra h) affattes således:

»h)

medlemsstat, hvor varerne befinder sig på tidspunktet for indledningen af toldproceduren. De nationale statistikmyndigheder er dog kun forpligtet til at indsamle disse oplysninger, hvis indførslerne eller udførslerne vedrører toldangivelser, der er omfattet af centraliseret toldbehandling i overgangsperioden

medlemsstat, i hvilken toldangivelsen indgives. De nationale statistikmyndigheder er dog kun forpligtet til at indsamle disse oplysninger, hvis indførslerne eller udførslerne vedrører toldangivelser, der er omfattet af automatiseret centraliseret toldbehandling«.

iii)

Litra i) affattes således:

»i)

bestemmelsesmedlemsstaten ved indførsel.

For de indførselsregistreringer, hvor der ikke foreligger tolddata om bestemmelsesmedlemsstaten, skal medlemsstaterne anvende andre oplysninger fra toldangivelsen, som de anser for relevante for bestemmelsesmedlemsstatens udarbejdelse af udenrigshandelsstatistikker.

Hvis de nationale statistikmyndigheder ikke kan indhente direkte eller indirekte oplysninger, der muliggør udarbejdelsen, skal de angive geonomenklaturkoden »QV«, hvis de antager, at bestemmelsesmedlemsstaten ikke er den samme som den medlemsstat, hvor varerne befinder sig på tidspunktet for indledningen af toldproceduren«.

iv)

Litra j) affattes således:

»j)

den egentlige udførselsmedlemsstat ved udførsel.

For de udførselsregistreringer, hvor der ikke foreligger tolddata om den egentlige udførselsmedlemsstat, skal de nationale statistikmyndigheder gøre brug af andre oplysninger fra toldangivelsen, som de anser for relevante for den egentlige udførselsmedlemsstats udarbejdelse af udenrigshandelsstatistikker.

Hvis de nationale statistikmyndigheder ikke kan indhente direkte eller indirekte oplysninger, der muliggør udarbejdelsen, skal de angive geonomenklaturkoden »QV«, hvis de antager, at den egentlige udførselsmedlemsstat ikke er den samme som den medlemsstat, hvor varerne befinder sig på tidspunktet for indledningen af toldproceduren«.

v)

Litra l) affattes således:

»l)

afsendelsesland ved indførsel«.

4)

Artikel 2, stk. 3, første punktum, affattes således:

»Statistikkerne skal indeholde tilpasninger vedrørende manglende, forsinkede eller ufuldstændige registreringer.«

5)

Artikel 2, stk. 4, første punktum, affattes således:

»Medlemsstaterne kan udarbejde mindre detaljerede statistikker end fastlagt i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 471/2009 for enkelttransaktioner under den statistiske tærskel.«

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, stk. 3, og artikel 1, stk. 4, finder anvendelse på referenceperioder fra januar 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 23.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2008 af 23. april 2008 om EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks) (EUT L 145 af 4.6.2008, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578 af 11. april 2016 om fastlæggelsen af arbejdsprogrammet vedrørende udviklingen og indførelsen af de elektroniske systemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen (EUT L 99 af 15.4.2016, s. 6).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 af 17. december 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69 af 15.3.2016, s. 1).

(7)  Kommissionens forordning (EU) nr. 92/2010 af 2. februar 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande, for så vidt angår dataudveksling mellem toldmyndighederne og de nationale statistikmyndigheder, udarbejdelse af statistikker og kvalitetsvurdering (EUT L 31 af 3.2.2010, s. 4).


Top