EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1220

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1220 af 26. juli 2016 om godkendelse af L-threonin produceret af Escherichia coli som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter (EØS-relevant tekst)

C/2016/4630

OJ L 201, 27.7.2016, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1220/oj

27.7.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1220

af 26. juli 2016

om godkendelse af L-threonin produceret af Escherichia coli som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser. Forordningens artikel 10 indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 82/471/EØF (2).

(2)

L-threonin blev ved Kommissionens direktiv 88/485/EØF (3) godkendt uden tidsbegrænsning i henhold til direktiv 82/471/EØF og blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som et eksisterende produkt, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

I henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med samme forordnings artikel 7, er der indgivet en ansøgning om en ny vurdering af L-threonin som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter. Der er også indgivet ansøgninger om godkendelse af L-threonin til alle dyrearter i henhold til forordningens artikel 7. Ansøgningerne var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Ansøgningerne vedrører godkendelse af L-threonin produceret af Escherichia coli DSM 25086, Escherichia coli FERM BP-11383, Escherichia coli FERM BP-10942, Escherichia coli NRRL B-30843, Escherichia coli KCCM11133P, Escherichia coli DSM 25085, Escherichia coli CGMCC 3703 eller Escherichia coli CGMCC 7.58 som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter, og fodertilsætningsstoffet skal klassificeres i tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber«.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sine udtalelser af 9. juli 2013 (4), 29. januar 2014 (5), 9. september 2014 (6), 9. september 2015 (7), 1. december 2015 (8) og 19. april 2016 (9), at L-threonin produceret af Escherichia coli DSM 25086, Escherichia coli FERM BP-11383, Escherichia coli FERM BP-10942, Escherichia coli NRRL B-30843, Escherichia coli KCCM11133P, Escherichia coli DSM 25085, Escherichia coli CGMCC 3703 og Escherichia coli CGMCC 7.58 på de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har negative virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet, og at stoffet betragtes som en effektiv kilde til aminosyren threonin i foder; for at være fuldt effektivt i drøvtyggere bør det beskyttes mod nedbrydning i vommen. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(6)

Autoriteten har i sin udtalelse udtrykt bekymring for sikkerheden ved L-threonin for målarterne, når stoffet administreres via drikkevand. Autoriteten foreslår dog ikke et maksimumsindhold for L-threonin. I tilfælde af administration af L-threonin via drikkevand bør brugeren således advares om, at han skal tage højde for tilførslen af alle de væsentlige aminosyrer via foderet.

(7)

Vurderingen af L-threonin viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af stoffet godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(8)

Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelsen af L-threonin, bør der indrømmes en overgangsperiode, således at interesserede parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav i godkendelsen.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse

Det i bilaget opførte stof, der tilhører tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« og den funktionelle gruppe »aminosyrer, deres salte og analoger«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

1.   L-threonin som godkendt ved direktiv 88/485/EØF samt forblandinger, der indeholder stoffet, kan markedsføres indtil den 16. maj 2017 i overensstemmelse med de bestemmelser, der var gældende før den 16. august 2016, og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

2.   Fodermidler og foderblandinger, der indeholder det i stk. 1 omhandlede stof, kan markedsføres indtil den 16. august 2017 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 16. august 2016, og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der indgår i fødevareproduktion.

3.   Fodermidler og foderblandinger, der indeholder det i stk. 1 omhandlede stof, kan markedsføres indtil den 16. august 2018 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 16. august 2016, og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der ikke indgår i fødevareproduktion.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rådets direktiv 82/471/EØF af 30. juni 1982 om visse produkter, der anvendes i foderstoffer (EFT L 213 af 21.7.1982, s. 8).

(3)  Kommissionens direktiv 88/485/EØF af 26. juli 1988 om ændring af bilaget til Rådets direktiv 82/471/EØF om visse produkter, der anvendes i foderstoffer (EFT L 239 af 30.8.1988, s. 36).

(4)  EFSA Journal 2013;11(7):3319.

(5)  EFSA Journal 2014;12(2):3564.

(6)  EFSA Journal 2014;12(10):3825.

(7)  EFSA Journal 2015;13(9):4236.

(8)  EFSA Journal 2016;14(1):4344.

(9)  EFSA Journal 2016;14(5):4470.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber. Funktionel gruppe: aminosyrer, deres salte og analoger

3c410

L-threonin

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Pulver med et indhold af L-threonin på mindst 98 % (på tørstofbasis)

Aktivstoffets karakteristika:

L-threonin produceret ved fermentering med Escherichia coli DSM 25086 eller

Escherichia coli FERM BP-11383 eller

Escherichia coli FERM BP-10942 eller

Escherichia coli NRRL B-30843 eller

Escherichia coli KCCM 11133P eller

Escherichia coli DSM 25085 eller

Escherichia coli CGMCC 3703 eller

Escherichia coli CGMCC 7.58.

Kemisk formel: C4H9NO3

CAS-nummer: 72-19-5

Analysemetoder  (1):

Til bestemmelse af L-threonin i fodertilsætningsstoffet:

Food Chemical Codex »L-threonin monografi«.

Ionbyttekromatografi i kombination med postkolonnederivatisering og fotometrisk detektion (IEC-UV/FD) — EN ISO 17180.

Til bestemmelse af L-threonin i forblandinger:

Ionbyttekromatografi i kombination med postkolonnederivatisering og fotometrisk detektion (IEC-UV/FD) — EN ISO 17180 og

ionbytningskromatografi koblet med postkolonnederivatisering og fotometrisk påvisning (IEC-UV) — Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 (2) (bilag III, del F)

Til bestemmelse af L-threonin i forblandinger, foderblandinger, fodermidler og vand:

Ionbyttekromatografimetode med postkolonnederivatisering og fotometrisk detektion (IEC-UV): forordning (EF) nr. 152/2009 (bilag III, del F).

Alle arter

1.

L-threonin kan markedsføres og anvendes som et tilsætningsstof, der består af et præparat.

2.

Til brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn.

3.

L-threonin kan også anvendes via drikkevand.

4.

Erklæringer, der skal anføres på tilsætningsstoffets mærkning:

Vandindhold.

5.

Følgende oplyses på tilsætningsstoffets og forblandingernes mærkning:

»Hvis tilsætningsstoffet administreres via drikkevand, bør proteinoverskud undgås.«

16.8.2026


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 af 27. januar 2009 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af foder (EUT L 54 af 26.2.2009, s. 1)


Top