EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1212

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1212 af 25. juli 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardskemaer og standardprocedurer til brug ved indberetning af oplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (EØS-relevant tekst)

C/2016/4618

OJ L 199, 26.7.2016, p. 6–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1212/oj

26.7.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1212

af 25. juli 2016

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardskemaer og standardprocedurer til brug ved indberetning af oplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (1), særlig artikel 99e, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør indføres fælles procedurer og skemaer til brug for kompetente myndigheder ved indberetning til Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA) af oplysninger vedrørende de administrative sanktioner og foranstaltninger, som myndighederne har pålagt, jf. artikel 99e i direktiv 2009/65/EF.

(2)

For at gøre det muligt for ESMA at identificere og registrere oplysningerne vedrørende de i henhold til artikel 99 i direktiv 2009/65/EF pålagte sanktioner og foranstaltninger korrekt, bør det pålægges de kompetente myndigheder at give ESMA detaljerede og harmoniserede oplysninger om de sanktioner og foranstaltninger, der underrettes om.

(3)

Det er nødvendigt at undgå eventuelle dobbeltregistreringer og negative kompetencekonflikter mellem flere indberetningsmyndigheder i en medlemsstat. Den mest effektive og økonomisk mindst belastende måde at nå et sådant mål på er at udpege et enkelt kontaktpunkt pr. medlemsstat for ESMA.

(4)

Med henblik på at sikre meningsfyldte oplysninger i den årlige rapport om sanktioner og foranstaltninger, som ESMA i henhold til artikel 99e, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF skal offentliggøre, bør de kompetente myndigheder indberette oplysningerne ved brug af særlige skemaer med tydelig angivelse af de i direktiv 2009/65/EF overtrådte artikler.

(5)

Ved indberetning af administrative sanktioner og foranstaltninger, som offentliggøres i henhold til artikel 99e, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF, bør sanktioner og foranstaltninger identificeres tydeligt med angivelse af tilstrækkeligt detaljerede oplysninger. Der bør derfor udarbejdes et skema, som de kompetente myndigheder skal bruge til dette formål.

(6)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(7)

ESMA har hverken gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, eller analyseret de potentielle relaterede omkostninger og fordele ved at indføre standardskemaer og standardprocedurer for de relevante kompetente myndigheder, da dette ville være urimeligt i forhold til skemaernes og procedurernes anvendelsesområde og virkning, idet adressaterne for de gennemførelsesmæssige tekniske standarder kun omfatter de nationale kompetente myndigheder i medlemsstaterne og ikke markedsdeltagere. ESMA har anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Kontaktpunkter

1.   I hver medlemsstat udpeger de kompetente myndigheder et enkelt kontaktpunkt med henblik på indberetning af de i artikel 2 og 3 omhandlede oplysninger og eventuel kommunikation om spørgsmål vedrørende indberetningen af sådanne oplysninger.

2.   De kompetente myndigheder underretter Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA) om det i stk. 1 omhandlede kontaktpunkt.

3.   ESMA udpeger et kontaktpunkt med henblik på modtagelse af de i artikel 2 omhandlede oplysninger og eventuel kommunikation om spørgsmål vedrørende modtagelsen af de i artikel 2 og 3 omhandlede oplysninger.

4.   ESMA offentliggør oplysninger om det i stk. 3 omhandlede kontaktpunkt på sit websted.

Artikel 2

Årlig indberetning af sammenfattede oplysninger

De kompetente myndigheder indberetter de i artikel 99e, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF omhandlede oplysninger til ESMA ved brug af skemaet i bilag I til denne forordning.

Nævnte oplysninger skal omfatte alle de sanktioner og foranstaltninger, der blev pålagt i det foregående kalenderår.

Skemaet udfyldes elektronisk og sendes med e-mail til ESMA via det i artikel 1, stk. 3, omhandlede kontaktpunkt senest den 31. marts hvert år.

Artikel 3

Procedurer og skemaer til brug ved indberetning

1.   De kompetente myndigheder indberetter de i artikel 99e, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF omhandlede administrative sanktioner og foranstaltninger til ESMA ved brug af de eksisterende grænseflader i det datakommunikationssystem — og den dertil knyttede database — som ESMA har oprettet med henblik på at modtage, lagre og offentliggøre oplysninger om nævnte administrative sanktioner og foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 99e i direktiv 2009/65/EF.

2.   De administrative sanktioner og foranstaltninger indberettes til ESMA ved brug af indberetningsskemaet i bilag II.

Artikel 4

Annullering og opdatering af indberetninger

1.   Hvis en kompetent myndighed ønsker at annullere en eksisterende indberetning, som den allerede har indgivet til ESMA i overensstemmelse med artikel 3, annullerer myndigheden den eksisterende indberetning og indgiver en ny.

2.   Hvis en kompetent myndighed ønsker at opdatere en eksisterende indberetning, som den allerede har indgivet til ESMA i overensstemmelse med artikel 3, indgiver myndigheden indberetningen på ny med de opdaterede oplysninger.

Artikel 5

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG I

Skema til brug ved årlig indgivelse af sammenfattede oplysninger vedrørende alle sanktioner og foranstaltninger, der er pålagt

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

BILAG II

Skema til brug ved indberetning af administrative sanktioner eller foranstaltninger, der er offentliggjort

Image

Tekst af billedet

Top