Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1179

Kommissionens forordning (EU) 2016/1179 af 19. juli 2016 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EØS-relevant tekst)

C/2016/4484

OJ L 195, 20.7.2016, p. 11–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1179/oj

20.7.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 195/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1179

af 19. juli 2016

om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (1), særlig artikel 37, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 indeholder to lister over harmoniseret klassificering og mærkning af farlige stoffer. Tabel 3.1 indeholder en liste over harmoniseret klassificering og mærkning af farlige stoffer baseret på de kriterier, der er anført i del 2-5 i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008. Tabel 3.2 indeholder en liste over harmoniseret klassificering og mærkning af farlige stoffer baseret på de kriterier, der er anført i bilag VI til Rådets direktiv 67/548/EØF (2).

(2)

Da direktiv 67/548/EØF er ophævet med virkning fra 1. juni 2015, bør tabel 3.2 i del 3 til bilag VI udgå. For at lette overgangen til fuld anvendelse af forordning (EF) nr. 1272/2008 bør denne ophævelse ikke få virkning før den 1. juni 2017.

(3)

Forslag til ny, opdateret eller slettet harmoniseret klassificering og mærkning af visse stoffer er indgivet til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i henhold til artikel 37 i forordning (EF) nr. 1272/2008. På baggrund af udtalelserne fra ECHA's Udvalg for Risikovurdering om forslagene og på baggrund af de berørte parters kommentarer er det hensigtsmæssigt at indføre, opdatere eller slette den harmoniserede klassificering og mærkning af visse stoffer.

(4)

Med hensyn til stoffet bly foreslår Udvalget for Risikovurdering i sin videnskabelige udtalelse af 5. december 2013 at klassificere det som reproduktionstoksisk i kategori 1A. I betragtning af den manglende vished for biotilgængeligheden af bly i massiv form må der imidlertid sondres mellem bly i massiv form (partikelstørrelse på 1 mm eller derover) og i pulverform (partikelstørrelse mindre end 1 mm). Der bør derfor indføres en specifik koncentrationsgrænse (SCL) ≥ 0,03 % for pulverformen og en generisk koncentrationsgrænse (GCL) ≥ 0,3 % for den massive form.

(5)

Hvad angår kobberholdige stoffer bør den anbefalede miljøklassificering i Udvalget for Risikovurderings udtalelser af 4. december 2014 optages i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, eftersom der foreligger tilstrækkelig videnskabelig dokumentation til at gøre denne nye klassifikation berettiget. De foreslåede M-faktorer for langtidsfare for vandmiljøet bør ikke medtages, da Udvalget for Risikovurdering har behov for at foretage en yderligere vurdering heraf på baggrund af videnskabelige oplysninger om toksicitet for vandmiljøet, som branchen forelagde, efter at Udvalget for Risikovurdering havde afgivet sin udtalelse til Kommissionen.

(6)

Forordning (EF) nr. 1272/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Da leverandørerne har behov for en vis frist for at tilpasse mærkningen og emballeringen af stoffer og blandinger til de nye klassificeringer samt sælge lagerbeholdninger, bør det ikke kræves, at de nye harmoniserede klassificeringer overholdes omgående. Denne frist vil også være nødvendig for at give leverandørerne mulighed for at tilpasse sig og opfylde andre lovgivningsmæssige forpligtelser, der følger af de nye harmoniserede klassificeringer for stoffer såsom dem, der er omhandlet i artikel 22, litra f), eller artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (3), i artikel 50 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (4) eller i artikel 44 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (5).

(8)

I overensstemmelse med overgangsbestemmelserne i forordning (EF) nr. 1272/2008, som tillader indførelse af de nye bestemmelser på et tidligere tidspunkt på frivillig basis, skal leverandørerne have mulighed for at anvende de nye harmoniserede klassificeringer samt for at tilpasse mærkningen og emballeringen, ligeledes på frivillig basis, inden fristen for overholdelse.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1272/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag VI ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

2)

Tabel 3.2 i bilag VI udgår.

Artikel 2

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Denne forordning finder anvendelse fra den 1. marts 2018.

Artikel 1, nr. 2), anvendes fra den 1. juni 2017.

3.   Uanset stk. 2 må stoffer og blandinger før den 1. marts 2018 klassificeres, mærkes og emballeres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 som ændret ved nærværende forordning.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juli 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (EFT 196 af 16.8.1967, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).


BILAG

I bilag VI, del 3, tabel 3.1, til forordning (EF) nr. 1272/2008 foretages følgende ændringer:

a)

Angivelserne, der svarer til indeksnumrene 607-331-00-5 og 609-066-00-0, slettes.

b)

Angivelserne, der svarer til indeksnumrene 006-035-00-8, 029-002-00-X, 602-020-00-0, 602-033-00-1, 603-055-00-4, 604-030-00-0, 604-092-00-9, 605-013-00-0, 605-022-00-X, 606-014-00-9, 606-021-00-7, 607-056-00-0, 607-059-00-7, 607-157-00-X, 607-172-00-1, 607-375-00-5, 607-623-00-2, 613-166-00-X, 613-121-00-4, 616-011-00-4, 616-037-00-6 og 616-207-00-X, erstattes af følgende angivelser:

Indeksnr.

International kemisk identifikation

EF nr.

CAS nr.

Klassificering

Mærkning

Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer

Noter

Fareklasse- og kategorikode(r)

Faresætningskode(r)

Piktogram-, signalordskode(r)

Faresætningskode(r)

Suppl. faresætningskode(r)

»006-035-00-8

pirimicarb (ISO); 2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamat

245-430-1

23103-98-2

Carc. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H351

H331

H301

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H351

H331

H301

H317

H410

 

M = 10

M = 100«

 

»029-002-00-X

dikobberoxid;

kobber(I)oxid

215-270-7

1317-39-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H302

H318

H410

 

M = 100«

 

»602-020-00-0

1,2-dichlorpropan;

propylendichlorid

201-152-2

78-87-5

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

H225

H350

H332

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H332

H302«

 

 

 

»602-033-00-1

chlorbenzen

203-628-5

108-90-7

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H226

H332

H315

H411

GHS02

GHS07

GHS09

Wng

H226

H332

H315

H411«

 

 

 

»603-055-00-4

propylenoxid;

1,2-epoxypropan; methyloxiran

200-879-2

75-56-9

Flam. Liq. 1

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H224

H350

H340

H331

H311

H302

H335

H319

GHS02

GHS08

GHS06

Dgr

H224

H350

H340

H331

H311

H302

H335

H319«

 

 

 

»604-030-00-0

bisphenol A;

4,4′-isopropylidendiphenol

201-245-8

80-05-7

Repr. 1B

STOT SE 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H360F

H335

H318

H317

GHS08

GHS05 GHS07

Dgr

H360F

H335

H318

H317«

 

 

 

»604-092-00-9

phenol, dodecyl-, forgrenet; [1]

phenol, 2-dodecyl-, forgrenet; [2]

phenol, 3-dodecyl-, forgrenet; [3]

phenol, 4-dodecyl-, forgrenet; [4]

phenol, (tetrapropenyl) derivater [5]

310-154-3 [1]

[2]

[3]

[4]

[5]

121158-58-5 [1]

[2]

[3]

210555-94-5 [4]

74499-35-7 [5]

Repr. 1B

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H360F

H314

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H360F

H314

H410

 

M = 10

M = 10«

 

»605-013-00-0

chloralose (INN);

(R)-1,2-O-(2,2,2-trichlorethyliden)-α-D-glucofuranose; glucochloralose; anhydroglucochloral

240-016-7

15879-93-3

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 3

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H301

H336

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H332

H301

H336

H410

 

M = 10

M = 10

»605-022-00-X

glutaral; glutaraldehyd;

1,5-pentandial

203-856-5

111-30-8

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

STOT SE 3

Skin Corr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 2

H330

H301

H335

H314

H334

H317

H400

H411

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H301

H335

H314

H334

H317

H410

EUH071

STOT SE 3; H335: 0,5 % ≤ C < 5 %

M = 1«

 

»606-014-00-9

chlorphacinon (ISO);

2-[(4-chlorphenyl)(phenyl)acetyl]-1H-inden-1,3(2H)-dion

223-003-0

3691-35-8

Repr. 1B

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H410

 

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (blod): C ≥ 0,1 %

STOT RE 2; H373 (blod):

0,01 % ≤ C < 0,1 %

M = 1

M = 1«

 

»606-021-00-7

N-methyl-2-pyrrolidon; 1-methyl-2-pyrrolidon

212-828-1

872-50-4

Repr. 1B

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H360D***

H335

H315

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360D***

H335

H315

H319

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %«

 

»607-056-00-0

warfarin (ISO);

4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-chromen-2-on; [1]

(S)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2-benzopyron; [2]

(R)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2-benzopyron [3]

201-377-6

[1]

226-907-3

[2]

226-908-9

[3]

81-81-2 [1]

5543-57-7

[2]

5543-58-8

[3]

Repr. 1A

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Chronic 2

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H411

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H411

 

Repr. 1A; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (blod): C ≥ 0,5 %

STOT RE 2; H373 (blod): 0,05 % ≤ C < 0,5 %«

 

»607-059-00-7

coumatetralyl (ISO); 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin

227-424-0

5836-29-3

Repr. 1B

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H311

H300

H372 (blod)

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H311

H300

H372 (blod)

H410

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (blod): C ≥ 1,0 %

STOT RE 2; H373 (blod) 0,1 % ≤ C < 1,0 %

M = 10«

 

»607-157-00-X

difenacoum (ISO); 3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin

259-978-4

56073-07-5

Repr. 1B

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H410

 

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (blod): C ≥ 0,02 % STOT RE 2; H373 (blod):

0,002 % ≤ C < 0,02 %

M = 10

M = 10«

 

»607-172-00-1

brodifacoum (ISO);

4-hydroxy-3-(3-(4′-brom-4-biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin

259-980-5

56073-10-0

Repr. 1A

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H410

 

Repr. 1A; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (blod): C ≥ 0,02 % STOT RE 2; H373 (blod):

0,002 % ≤ C < 0,02 %

M = 10

M = 10«

 

»607-375-00-5

flocoumafen (ISO); reaktionsblanding af: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluormethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin og trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluormethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin

421-960-0

90035-08-8

Repr. 1B

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H410

 

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (blod): C ≥ 0,05 %

STOT RE 2; H373 (blod):

0,005 % ≤ C < 0,05 %

M = 10

M = 10«

 

»607-623-00-2

diisobutylphthalat

201-553-2

84-69-5

Repr. 1B

H360Df

GHS08

Dgr

H360Df«

 

 

 

»613-166-00-X

flumioxazin (ISO);

2-[7-fluor-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-isoindol-1,3(2H)-dion

103361-09-7

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410

 

M = 1 000

M = 1 000 «

 

»613-121-00-4

chlorsulfuron (ISO); 2-chlor-N-[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2- yl)amino]carbonyl]benzensulphonamid

265-268-5

64902-72-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1 000

M = 100«

 

»616-011-00-4

N,N-dimethylacetamid

204-826-4

127-19-5

Repr. 1B

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

H360D***

H332

H312

GHS08

GHS07

Dgr

H360D***

H332

H312«

 

 

 

»616-037-00-6

acetochlor (ISO); 2-chlor-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamid

251-899-3

34256-82-1

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 3

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361f

H332

H335

H373 (nyre)

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H361f

H332

H335

H373 (nyre)

H315

H317

H410

 

M = 1 000

M = 100«

 

»616-207-00-X

polyhexamethylenbiguanid-hydrochlorid

PHMB

32289-58-0

27083-27-8

Carc. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H330

H302

H372 (luftveje) (inhalation)

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H351

H330

H302

H372 (luftveje) (inhalation)

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 10«

 

c)

Følgende angivelser indsættes efter indeksnumrenes orden:

Indeksnr.

International kemisk identifikation

EF-nr.

CAS-nr.

Klassificering

Mærkning

Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer

Noter

Fareklasse- og kategorikode(r)

Faresætningskoder

Piktogram-, signalordskoder

Faresætningskode(r)

Suppl. faresætningskoder

»005-020-00-3

dinatriumoctaborat, vandfrit; [1]

dinatriumoctaborat-tetrahydrat [2]

234-541-0 [1]

234-541-0 [2]

12008-41-2 [1]

12280-03-4 [2]]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD«

 

 

 

»014-046-00-4

e-glasmikrofibre af repræsentativ sammensætning; [calcium-aluminium-silicatfibre uden bestemt orientering og med følgende repræsentative sammensætning (i vægtprocent): SiO2 50,0-56,0 %, Al2O3 13,0-16,0 %, B2O3 5,8-10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0-24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Proces: fremstilles typisk ved flammetrækning og rotation. (Andre enkeltelementer kan forefindes i små mængder; proceslisten udelukker ikke innovation).]

Carc. 1B

H350i

GHS08

Dgr

H350i

 

 

»014-047-00-X

glasmikrofibre af repræsentativ sammensætning; [calcium-aluminium-silicatfibre uden bestemt orientering og med følgende repræsentative sammensætning (i vægtprocent): SiO2 55,0-60,0 %, Al2O3 4,0-7,0 %, B2O3 8,0-11,0 %, ZrO2 0,0-4,0 %, Na2O 9,5-13,5 %, K2O 0,0-4,0 %, CaO 1,0-5,0 %, MgO 0,0-2,0 %, Fe2O3 < 0,2 %, ZnO 2,0-5,0 %, BaO 3,0-6,0 %, F2 < 1,0 %. Proces: fremstilles typisk ved flammetrækning og rotation. (Andre enkeltelementer kan forefindes i små mængder; proceslisten udelukker ikke innovation).]

Carc. 2

H351 (inhalation)

GHS08

Wng

H351 (inhalation)

 

 

»029-015-00-0

kobberthiocyanat

214-183-1

1111-67-7

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

EUH032

M = 10«

 

»029-016-00-6

kobber(II) oxid

215-269-1

1317-38-0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100«

 

»029-017-00-1

dikobberchloridtrihydroxid

215-572-9

1332-65-6

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H332

H301

H410

 

M = 10«

 

»029-018-00-7

tetrakobberhexahydroxidsulfat; [1]

tetrakobberhexahydroxidsulfat-hydrat [2]

215-582-3 [1]

215-582-3 [2]

1333-22-8 [1]

12527-76-3 [2]

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 10«

 

»029-019-01-X

kobberflager (med et ydre lag af alifatisk syre)

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H319

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H302

H319

H410

 

M = 10«

 

»029-020-00-8

kobber(II)carbonat--kobber(II) hydroxid (1:1)

235-113-6

12069-69-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H319

H410

 

M = 10«

 

»029-021-00-3

kobberdihydroxid;

kobber(II)hydroxid

243-815-9

20427-59-2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1 Aquatic

Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H318

H410

 

M = 10«

 

»029-022-00-9

bordeauxvæske;

reaktionsprodukter af kobbersulfat og calciumdihydroxid

8011-63-0

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H318

H410

 

M = 10«

 

»029-023-00-4

kobbersulfatpentahydrat

231-847-6

7758-99-8

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

 

M = 10«

 

»082-013-00-1

bly i pulverform;

[partikeldiameter < 1 mm]

231-100-4

7439-92-1

Repr. 1A

Lact.

H360FD

H362

GHS08

Dgr

H360FD

H362

 

Repr. 1A; H360D: C ≥ 0,03 %«

 

»082-014-00-7

bly i massiv form;

[partikeldiameter ≥ 1 mm]

231-100-4

7439-92-1

Repr. 1A

Lact.

H360FD

H362

GHS08

Dgr

H360FD

H362«

 

 

 

»605-040-00-8

hydroxyisohexyl 3-cyclohexencarboxaldehyd (INCI); reaktionsblanding af 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-en-1-carbaldehyd og 3-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-en-1-carbaldehyd; [1]

4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-en-1-carbaldehyd; [2]

3-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-en-1-carbaldehyd [3]

- [1]

250-863-4 [2]

257-187-9 [3]

130066-44-3 [1]

31906-04-4 [2]

51414-25-6 [3]

Skin Sens. 1A

H317

GHS07

Wng

H317«

 

 

 

»607-716-00-8

bromadiolon (ISO); 3-[3-(4′-brombiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on

249-205-9

28772-56-7

Repr. 1B

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H410

 

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (blod): C ≥ 0,005 % STOT RE 2; H373 (blod):

0,0005 % ≤ C < 0,005 %

M = 1

M = 1«

 

»607-717-00-3

difethialon (ISO);

3-[3-(4′-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-on

104653-34-1

Repr. 1B

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H410

EUH070

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (blod): C ≥ 0,02 % STOT RE 2; H373 (blod):

0,002 % ≤ C < 0,02 %

M = 100

M = 100«

 

»607-718-00-9

perfluornonan-1-oic syre [1] samt natriumsalte [2] og ammoniumsalte [3] heraf

206-801-3 [1]

[2]

[3]

375-95-1 [1]

21049-39-8 [2]

4149-60-4 [3]

Carc. 2

Repr. 1B

Lact.

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

H351

H360Df

H362

H332

H302

H372 (lever, thymus, milt)

H318

GSH08

GSH07

GHS05

Dgr

H351

H360Df

H362

H332

H302

H372 (lever, thymus, milt)

H318«

 

 

 

»607-719-00-4

dicyclohexylphthalat

201-545-9

84-61-7

Repr. 1B

Skin Sens. 1

H360D

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H360D

H317«

 

 

 

»608-067-00-3

3,7-dimethylocta-2,6-dienenitril

225-918-0

5146-66-7

Muta. 1B

H340

GHS08

Dgr

H340«

 

 

 

»612-288-00-0

bupirimat (ISO);

5-butyl-2-ethylamin-6-methylpyrimidin-4-yl dimethylsulfamat

255-391-2

41483-43-6

Carc. 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 1

H351

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H317

H410

 

M = 1«

 

»612-289-00-6

triflumizol (ISO);

(1E)-N-[4-chlor-2-(trifluormethyl)phenyl]-1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propoxyethanimin

68694-11-1

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H302

H373 (lever)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360D

H302

H373 (lever)

H317

H410

 

M = 1

M = 1«

 

»616-218-00-X

benzovindiflupyr (ISO); N-[9-(dichlormethylen)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methannaphthalen-5-yl]-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid

1072957-71-1

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H410

 

M = 100

M = 100«

 

»616-219-00-5

fluopyram (ISO); N-{2-[3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]ethyl}-2-(trifluormethyl)benzamid

658066-35-4

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411«

 

 

 

»616-220-00-0

pencycuron (ISO); 1-[(4-chlorphenyl)methyl]-1-cyclopentyl-3-phenylurea

266-096-3

66063-05-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1«

 

»617-023-00-2

tert-butylhydroperoxid

200-915-7

75-91-2

Muta. 2

H341

GHS08

Wng

H341«

 

 

 


Top