EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1156

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1156 af 14. juli 2016 om de kompetente myndigheders tilstrækkelighed i USA i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF (meddelt under nummer C(2016) 4364) (EØS-relevant tekst)

C/2016/4364

OJ L 190, 15.7.2016, p. 83–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1156/oj

15.7.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 190/83


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/1156

af 14. juli 2016

om de kompetente myndigheders tilstrækkelighed i USA i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF

(meddelt under nummer C(2016) 4364)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (1), særlig artikel 47, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 47, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF må medlemsstaternes kompetente myndigheder kun tillade overførsel til de kompetente myndigheder i et tredjeland af revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, som de har godkendt, og af kontrol- eller undersøgelsesrapporter vedrørende de pågældende revisioner, hvis disse myndigheder opfylder krav, som er blevet kendt tilstrækkelige af Kommissionen, og der foreligger gensidige arbejdsaftaler mellem dem og de kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater.

(2)

Ved gennemførelsesafgørelse 2013/280/EU (2) vurderede Kommissionen, at USA's kompetente myndigheder, nemlig The Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America og The Securities and Exchange Commission of the United States of America, opfylder krav, der er tilstrækkelige med henblik på artikel 47, stk. 1, litra c), i direktiv 2006/43/EF. Nævnte gennemførelsesafgørelse har fundet anvendelse siden den 1. august 2013 og vil ophøre med at finde anvendelse den 31. juli 2016. Det skal derfor fastlægges, om USA's kompetente myndigheder fortsat opfylder krav, som er tilstrækkelige med henblik på overførsel til disse myndigheder af revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, og af kontrol- eller undersøgelsesrapporter.

(3)

Den tidsmæssigt begrænsede anvendelse af gennemførelsesafgørelse 2013/280/EU skyldtes manglende tillid til modpartens tilsynssystemer. Der er derfor blevet foretaget en gennemgang af navnlig samarbejdsmekanismen mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og USA's kompetente myndigheder med henblik på at evaluere de fremskridt, der er opnået med hensyn til at etablere gensidig tillid. Siden vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse 2013/280/EU er der blevet etableret visse former for tillid, herunder en forpligtelse til at undgå unødvendigt dobbeltarbejde og til at definere tilgange til samarbejde, der fører til en højere grad af tillid i fremtiden.

(4)

En afgørelse om tilstrækkelighed i henhold til artikel 47, stk. 3, i direktiv 2006/43/EF omhandler ikke andre specifikke krav vedrørende overførsel af revisionsarbejdspapirer og andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, og af kontrol- eller undersøgelsesrapporter, som f.eks. gensidige arbejdsaftaler mellem de kompetente myndigheder, jf. artikel 47, stk. 1, litra d), i nævnte direktiv, eller kravene vedrørende videregivelse af personoplysninger, jf. artikel 47, stk. 1, litra e), i nævnte direktiv.

(5)

Overførsel af revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, og af kontrol- eller undersøgelsesrapporter til den kompetente myndighed i et tredjeland afspejler den væsentlige offentlige interesse i at føre uafhængigt offentligt tilsyn. Derfor bør de kompetente myndigheder i medlemsstaterne inden for rammerne af de arbejdsaftaler, der er omhandlet i artikel 47, stk. 2, i direktiv 2006/43/EF, sikre, at USA's kompetente myndigheder kun anvender dokumenter, der er overført til disse myndigheder i henhold til artikel 47, stk. 1, i nævnte direktiv, til at udføre deres funktion inden for offentligt tilsyn, kvalitetssikring og undersøgelser af revisorer eller revisionsfirmaer.

(6)

Overførslen af revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer til den kompetente myndighed i et tredjeland, omfatter adgang til eller videregivelse af disse papirer til en sådan myndighed fra revisorer eller revisionsfirmaer, der er indehaver af papirerne, efter forudgående tilladelse fra den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat, eller fra myndigheden selv.

(7)

Når der gennemføres kontrol eller undersøgelser, må revisorer og revisionsfirmaer kun give adgang til eller overføre deres revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter til USA's kompetente myndigheder på de betingelser, der er fastsat i artikel 47 i direktiv 2006/43/EF og i denne afgørelse.

(8)

Med henblik på offentligt tilsyn, kvalitetssikring og undersøgelser af revisorer og revisionsfirmaer bør medlemsstaterne sikre, at kontakt mellem revisorer eller revisionsfirmaer, som de har godkendt, og USA's kompetente myndigheder finder sted via de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat, jf. dog artikel 47, stk. 4, i direktiv 2006/43/EF.

(9)

Medlemsstaterne bør sikre, at de i direktiv 2006/43/EF krævede arbejdsaftaler, som tillader, at revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, eller kontrol- eller undersøgelsesrapporter overføres mellem deres kompetente myndigheder og USA's kompetente myndigheder, indgås på grundlag af gensidighed og omfatter beskyttelse af de reviderede virksomheders erhvervsmæssige hemmeligheder og følsomme kommercielle oplysninger, som er indeholdt i sådanne papirer, herunder deres industrielle og intellektuelle ejendomsret; samme beskyttelse bør gælde de revisorer eller revisionsfirmaer, der reviderede de pågældende virksomheder.

(10)

Hvis en overførsel af revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, eller af kontrol- eller undersøgelsesrapporter til USA's kompetente myndigheder indebærer videregivelse af personoplysninger, er denne videregivelse kun lovlig, hvis den også opfylder kravene vedrørende international videregivelse af oplysninger, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (3). Derfor skal medlemsstaterne i henhold til artikel 47, stk. 1, litra e), i direktiv 2006/43/EF sikre, at udvekslingen af personoplysninger mellem deres kompetente myndigheder og USA's kompetente myndigheder sker i overensstemmelse med kapitel IV i direktiv 95/46/EF. Medlemsstaterne bør sikre, at der foreligger tilstrækkelige forholdsregler til beskyttelse af de udvekslede personoplysninger, navnlig gennem bindende aftaler mellem deres kompetente myndigheder og USA's kompetente myndigheder, og at USA's kompetente myndigheder ikke videregiver personoplysninger indeholdt i de overførte dokumenter uden forudgående tilladelse fra de kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater.

(11)

Medlemsstaterne kan beslutte at acceptere, at kontrol, der gennemføres af deres kompetente myndigheder, gennemføres i fællesskab med USA's kompetente myndigheder, når dette er nødvendigt for at sikre et effektivt tilsyn. Medlemsstaterne kan tillade, at samarbejde med USA's kompetente myndigheder finder sted i form af fælles kontrol eller gennem observatører, som ikke har beføjelse til at foretage kontrol eller undersøgelser, og som ikke har adgang til fortrolige revisionsarbejdspapirer, til andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, eller til kontrol- eller undersøgelsesrapporter. Et sådant samarbejde bør altid finde sted under de betingelser, der er fastsat i artikel 47, stk. 2, i direktiv 2006/43/EF og i denne afgørelse, især hvad angår kravet om at respektere suverænitet, fortrolighed og gensidighed. Medlemsstaterne bør sikre, at enhver fælles kontrol, der foretages i Unionen af deres kompetente myndigheder og USA's kompetente myndigheder, jf. artikel 47 i direktiv 2006/43/EF, som hovedregel sker under ledelse af de kompetente myndigheder i den berørte medlemsstat.

(12)

The Securities and Exchange Commission of the United States of America har beføjelse til at undersøge revisorer og revisionsfirmaer; denne afgørelse bør kun omfatte The Securities and Exchange Commission of the United States of America's beføjelse til at undersøge revisorer og revisionsfirmaer. The Securities and Exchange Commission of the United States of America har truffet tilstrækkelige forholdsregler med mulighed for sanktioner og forbyder nuværende og tidligere medarbejdere at videregive fortrolige oplysninger til tredjemand eller andre myndigheder. I henhold til USA's lovgivning kan The Securities and Exchange Commission overføre dokumenter svarende til dem, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF, og som vedrører undersøgelser, som den måtte foretage af sådanne revisorer og revisionsfirmaer, til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne. På det grundlag opfylder The Securities and Exchange Commission of the United States of America krav, som bør kendes tilstrækkelige i henhold til artikel 47, stk. 1, litra c), i direktiv 2006/43/EF.

(13)

The Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America har beføjelser inden for offentligt tilsyn, ekstern kvalitetssikring og undersøgelser af revisorer og revisionsfirmaer. Myndigheden har truffet tilstrækkelige forholdsregler med mulighed for sanktioner og forbyder nuværende og tidligere medarbejdere at videregive fortrolige oplysninger til tredjemand eller andre myndigheder. I henhold til USA's lovgivning kan The Public Company Accounting Oversight Board overføre dokumenter svarende til dem, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF, til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne. På det grundlag opfylder The Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America krav, som bør kendes tilstrækkelige i henhold til artikel 47, stk. 1, litra c), i direktiv 2006/43/EF.

(14)

Denne afgørelse berører ikke de samarbejdsaftaler, der er omhandlet i artikel 25, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF (4).

(15)

En konklusion om tilstrækkeligheden af de krav, som de kompetente myndigheder i et tredjeland opfylder i henhold til artikel 47, stk. 3, første afsnit, i direktiv 2006/43/EF, foregriber ikke den afgørelse, som Kommissionen, jf. direktivets artikel 46, stk. 2, kan træffe vedrørende ligeværdigheden af det pågældende tredjelands offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer.

(16)

Denne afgørelse har til formål at fremme et effektivt samarbejde mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og USA's kompetente myndigheder. Den skal give disse myndigheder mulighed for at udøve deres beføjelser vedrørende offentligt tilsyn, ekstern kvalitetssikring og undersøgelser og for samtidig at beskytte de berørte parters rettigheder. Medlemsstaterne er forpligtet til at give Kommissionen meddelelse om de gensidige arbejdsaftaler, de har indgået med USA's kompetente myndigheder, for at give Kommissionen mulighed for at vurdere, om samarbejdet er i overensstemmelse med artikel 47 i direktiv 2006/43/EF.

(17)

Det endelige mål med samarbejdet mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og USA's kompetente myndigheder for så vidt angår offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer er at etablere tillid til modpartens tilsynssystemer. På den måde bør overførsel af revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, og af kontrol- eller undersøgelsesrapporter blive en undtagelse. Den gensidige tillid vil blive baseret på ligeværdighed mellem Unionens revisortilsynssystemer og USA's revisortilsynssystemer.

(18)

De kompetente myndigheder i USA har til hensigt yderligere at evaluere medlemsstaternes revisortilsynssystemer, inden de træffer en beslutning om fuld tillid til det tilsyn, som deres kompetente myndigheder udfører. Der bør derfor foretages en gennemgang af samarbejdsmekanismen mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og USA's kompetente myndigheder med henblik på at evaluere de fremskridt, der er opnået med hensyn til at etablere tillid til modpartens tilsynssystemer. Denne afgørelse bør derfor kun gælde i en begrænset periode.

(19)

Uanset den tidsmæssige begrænsning vil Kommissionen regelmæssigt overvåge, hvorledes det tilsyns- og reguleringsmæssige samarbejde udvikler sig. Denne afgørelse vil blive taget op til overvejelse, når det er relevant i lyset af tilsyns- og reguleringsmæssige ændringer i Unionen og i USA, og idet der tages hensyn til tilgængelige kilder til relevante oplysninger. Dette kan føre til tilbagetrækning af anerkendelsen af ligeværdighed.

(20)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse afgav udtalelse den 27. maj 2016.

(21)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 48, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

The Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America og The Securities and Exchange Commission of the United States of America opfylder krav, som skal anses for tilstrækkelige, jf. artikel 47, stk. 1, litra c), i direktiv 2006/43/EF, med henblik på overførsler af revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter og af kontrol- og undersøgelsesrapporter i henhold til artikel 47, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sikrer, at i tilfælde, hvor revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, udelukkende indehaves af en revisor eller et revisionsfirma, der er registeret i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor koncernrevisoren er registreret, og hvis kompetente myndighed har modtaget en anmodning fra en af de myndigheder, der er nævnt i artikel 1, overføres sådanne papirer eller dokumenter kun til den kompetente myndighed, der har anmodet herom, hvis den kompetente myndighed i den første medlemsstat udtrykkeligt har givet tilladelse hertil.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at enhver fælles kontrol, der foretages i Unionen af deres kompetente myndigheder og USA's kompetente myndigheder, opfylder betingelserne i artikel 47 i direktiv 2006/43/EF, og at den som hovedregel sker under ledelse af de kompetente myndigheder i den berørte medlemsstat.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at enhver bilateral arbejdsaftale mellem deres kompetente myndigheder og USA's kompetente myndigheder opfylder de betingelser for samarbejde, som er fastsat i denne artikel.

Artikel 3

Denne afgørelse anvendes fra den 1. august 2016 til den 31. juli 2022.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2016.

På Kommissionens vegne

Jonathan HILL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/280/EU af 11. juni 2013 om de kompetente myndigheders tilstrækkelighed i USA i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF (EUT L 161 af 13.6.2013, s. 4).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38).


Top