EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1155

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1155 af 14. juli 2016 om ligeværdigheden af USA's offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF (meddelt under nummer C(2016) 4363) (EØS-relevant tekst)

C/2016/4363

OJ L 190, 15.7.2016, p. 80–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1155/oj

15.7.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 190/80


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/1155

af 14. juli 2016

om ligeværdigheden af USA's offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF

(meddelt under nummer C(2016) 4363)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (1), særlig artikel 46, stk. 2, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 45, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF skal en medlemsstats kompetente myndigheder registrere samtlige tredjelandsrevisorer og -revisionsfirmaer, som afgiver revisionspåtegning vedrørende årsregnskabet eller det konsoliderede regnskab for virksomheder registreret uden for Unionen, hvis omsættelige værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked i denne medlemsstat. I henhold til artikel 45, stk. 3, i direktiv 2006/43/EF skal medlemsstaterne underlægge sådanne revisorer og revisionsfirmaer deres offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer.

(2)

For så vidt angår revisorer og revisionsfirmaer i et tredjeland kan medlemsstaterne fritage for eller ændre kravene i artikel 45, stk. 1 og 3, i direktiv 2006/43/EF på grundlag af gensidighed, såfremt de offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer i det pågældende tredjeland betragtes som ligeværdige med direktivets krav. De betingelser, der skal opfyldes for at fritage fra eller ændre kravene i artikel 45, stk. 1 og 3, i direktiv 2006/43/EF som følge af konstateringen af ligeværdighed, fastsættes i en samarbejdsaftale, jf. artikel 46, stk. 3, i direktiv 2006/43/EF, mellem medlemsstaten og det pågældende tredjelands offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystem og meddeles Kommissionen.

(3)

Ved gennemførelsesafgørelse 2013/281/EU (2) vurderede Kommissionen, at de offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer, som USA's kompetente myndigheder varetager, nemlig The Securities and Exchange Commission of the United States of America og The Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America, var ligeværdige med medlemsstaternes offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer. Nævnte gennemførelsesafgørelse ophører med at finde anvendelse den 31. juli 2016. Ligeværdigheden af de to systemer bør derfor vurderes igen.

(4)

Den tidsmæssigt begrænsede anvendelse af gennemførelsesafgørelse 2013/281/EU skyldtes manglende tillid til modpartens tilsynssystemer. Der er derfor blevet foretaget en gennemgang af samarbejdsmekanismen mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og USA's kompetente myndigheder med henblik på at evaluere de fremskridt, der er opnået med hensyn til at etablere gensidig tillid. Siden vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse 2013/281/EU er der blevet etableret visse former for tillid, herunder en forpligtelse til at undgå unødvendigt dobbeltarbejde og til at definere tilgange til samarbejde, der fører til en højere grad af tillid i fremtiden.

(5)

Når der er tale om en virksomhed registreret i USA, hvis omsættelige værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked i en medlemsstat, men ikke i USA, bør den pågældende medlemsstat sikre, at alle de revisionsforpligtelser, der er knyttet til en sådan virksomheds regnskaber, er omfattet af de samarbejdsaftaler, der indgås med USA's kompetente myndigheder, for således at fastslå, hvilket offentligt tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystem der skal finde anvendelse på sådanne virksomheders revisorer. Når en revisor eller et revisionsfirma i en anden medlemsstat har påtaget sig sådanne revisionsforpligtelser, bør den pågældende medlemsstat samarbejde for at sikre, at revisionsforpligtelserne er omfattet af et af deres offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer. Disse ordninger forhindrer ikke medlemsstaterne i at indgå samarbejdsaftaler om individuelle kvalitetssikringskontroller mellem deres kompetente myndigheder og USA's kompetente myndigheder.

(6)

En konklusion om ligeværdigheden af et tredjelands offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer i henhold til artikel 46, stk. 2, i direktiv 2006/43/EF foregriber ikke den afgørelse, som Kommissionen, jf. direktivets artikel 47, stk. 3, første afsnit, kan træffe vedrørende tilstrækkeligheden af de krav, som de kompetente myndigheder i det pågældende tredjeland opfylder.

(7)

Det endelige mål med samarbejdet mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og USA's kompetente myndigheder for så vidt angår offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer er at etablere tillid til modpartens tilsynssystemer på grundlag af ligeværdighed.

(8)

Kommissionen har med bistand fra Den Europæiske Gruppe af Revisionstilsynsorganer foretaget en vurdering af de offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer, der varetages af The Securities and Exchange Commission of the United States of America og The Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America. Vurderingen blev foretaget på grundlag af kriterierne i artikel 29, 30 og 32 i direktiv 2006/43/EF, der gælder for medlemsstaternes offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer. De offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer, der varetages af The Securities and Exchange Commission of the United States of America og The Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America, opfylder krav, der er ligeværdige med dem, der er fastsat i nævnte direktivs artikel 29, 30 og 32.

(9)

The Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America har beføjelser inden for offentligt tilsyn, ekstern kvalitetssikring og undersøgelser af revisorer og revisionsfirmaer. The Securities and Exchange Commission of the United States of America har beføjelser til at føre tilsyn med The Public Company Accounting Oversight Boards aktiviteter.

(10)

De kompetente myndigheder i USA har til hensigt yderligere at evaluere medlemsstaternes offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer, inden de træffer en beslutning om fuld tillid til det tilsyn, som deres kompetente myndigheder udfører. I betragtning af at fravigelsen i henhold til artikel 46 i direktiv 2006/43/EF er baseret på gensidighedsprincippet, bør der foretages en gennemgang af samarbejdsmekanismen mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og USA's kompetente myndigheder med henblik på at evaluere de fremskridt, der er opnået med hensyn til at etablere gensidig tillid. I gennemgangen bør der også tages højde for, hvorvidt medlemsstaterne for så vidt angår deres offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer har haft problemer med at blive anerkendt som ligeværdige af USA's kompetente myndigheder. Denne afgørelse bør derfor kun gælde i en begrænset periode.

(11)

Uanset den tidsmæssige begrænsning vil Kommissionen regelmæssigt overvåge, hvorledes det tilsyns- og reguleringsmæssige samarbejde udvikler sig. Denne afgørelse vil blive taget op til overvejelse, når det er relevant i lyset af tilsyns- og reguleringsmæssige ændringer i Unionen og i USA, og idet der tages hensyn til tilgængelige kilder til relevante oplysninger. Dette kan føre til tilbagetrækning af anerkendelsen af ligeværdighed.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 48, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på artikel 46, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF anses de offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer, der varetages af The Securities and Exchange Commission of the United States of America og The Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America, for at opfylde krav, der er ligeværdige med dem, der er fastsat i nævnte direktivs artikel 29, 30 og 32.

Artikel 2

Artikel 1 er ikke til hinder for, at der indgås samarbejdsaftaler om individuelle kvalitetssikringskontroller mellem en medlemsstats kompetente myndigheder og USA's kompetente myndigheder.

Artikel 3

Denne afgørelse anvendes fra den 1. august 2016 til den 31. juli 2022.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2016.

På Kommissionens vegne

Jonathan HILL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/281/EU af 11. juni 2013 om ligeværdigheden af USA's offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF (EUT L 161 af 13.6.2013, s. 8).


Top