EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1093

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1093 af 6. juli 2016 om godkendelse af didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionat som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 (EØS-relevant tekst)

C/2016/4106

OJ L 182, 7.7.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1093/oj

7.7.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 182/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1093

af 6. juli 2016

om godkendelse af didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionat som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 89, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 (2) er der opstillet en liste over eksisterende aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel godkendelse til brug i biocidholdige produkter. Denne liste omfatter didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionat.

(2)

Didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionat er i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (3) blevet vurderet til anvendelse i produkter af produkttype 8, træbeskyttelsesmidler, som defineret i bilag V til nævnte direktiv, hvilket svarer til produkttype 8, som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

Italien blev udpeget som kompetent vurderingsmyndighed og fremsendte vurderingsrapporterne sammen med sine henstillinger den 20. november 2007.

(4)

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 fremsatte Udvalget for Biocidholdige Produkter den 8. december 2015 Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelse, hvori der var taget hensyn til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner.

(5)

Det fremgår af udtalelsen, at de biocidholdige produkter af produkttype 8, og som indeholder didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionat, kan forventes at opfylde kravene i artikel 5 i direktiv 98/8/EF, forudsat at visse betingelser vedrørende deres anvendelse er opfyldt.

(6)

Derfor bør didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionat godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8, forudsat at visse specifikationer og betingelser er opfyldt.

(7)

Der bør gå en vis tid, inden et aktivstof godkendes, således at de berørte parter kan træffe de fornødne forberedelser til at opfylde de nye krav.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionat godkendes som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 med forbehold af specifikationerne og betingelserne i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 af 10.10.2014, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).


BILAG

Almindeligt anvendt navn

IUPAC-navn

Identifikationsnr.

Aktivstoffets minimumsrenhedsgrad (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for godkendelsen

Produkttype

Særlige betingelser

Didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionat

IUPAC-navn:

Alpha-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethandiyl)propionat

EF-nr.: Ikke relevant

CAS-nr.: 94667-33-1

86,1 % vægtprocent (tørvægt)

1. januar 2018

31. december 2027

8

Godkendelserne af biocidholdige produkter meddeles på følgende betingelser:

1)

Ved vurderingen af produktet skal der lægges særlig vægt på den eksponering, den risiko og den effektivitet, der er forbundet med alle anvendelser, der er omfattet af ansøgningen om godkendelse, men som ikke har været behandlet i risikovurderingen af aktivstoffet på EU-plan.

2)

I betragtning af de risici, der er konstateret for de anvendelser, der er vurderet ved vurderingen af produktet skal der lægges særlig vægt på:

a)

industrielle og erhvervsmæssige brugere

b)

grundvand i forbindelse med behandlet træ, der hyppigt vil blive udsat for vejrlig.

3)

I betragtning af de risici, der er konstateret for overflade- og grundvand, skal det af etiketter og eventuelle sikkerhedsdatablade til de godkendte produkter fremgå, at industriel eller erhvervsmæssig anvendelse skal foregå inden for et begrænset område eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag med inddæmning, og at nyligt behandlet træ efter behandlingen skal lagres overdækket eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag — eller begge dele — for at forebygge direkte spild ned i jord eller vand, og at eventuelt spild fra produkter, der anvendes, skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.


(1)  Renheden som angivet i denne kolonne er det minimum af renheden af det aktive stof, der er anvendt til vurderingen efter artikel 89, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012. Aktivstoffet i det produkt, der markedsføres, kan have samme eller en anden renhedsgrad, hvis der er påvist teknisk ækvivalens med det vurderede aktivstof.


Top