EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1017

Kommissionens forordning (EU) 2016/1017 af 23. juni 2016 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår uorganiske ammoniumsalte (EØS-relevant tekst)

C/2016/3779

OJ L 166, 24.6.2016, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1017/oj

24.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 166/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1017

af 23. juni 2016

om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår uorganiske ammoniumsalte

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 68, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med beskyttelsesklausulen i artikel 129, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006 meddelte Den Franske Republik den 14. august 2013 Kommissionen, Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) og de øvrige medlemsstater, at den havde vedtaget en midlertidig foranstaltning den 21. juni 2013 (2) for at beskytte offentligheden mod eksponering af ammoniak fra isoleringsmaterialer af cellulosevat med ammoniumsalte, der anvendes i bygninger.

(2)

Den foreløbige foranstaltning blev godkendt frem til den 14. oktober 2016 ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/505/EU (3) — vedtaget i henhold til artikel 129, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1907/2006.

(3)

I overensstemmelse med artikel 129, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1907/2006 indledte Den Franske Republik begrænsningsproceduren ved at fremsende et bilag XV-dossier den 18. juni 2014 til agenturet.

(4)

Bilag XV-dossieret (4) foreslog en begrænsning af uorganiske ammoniumsalte, der er tilsat celluloseisolationsmateriale som et flammehæmmende middel, fordi ammoniumsaltene kan føre til udledning af ammoniakgas under visse forhold. Dossieret foreslog 3 ppm som den maksimale grænseværdi for udledning af ammoniak fra celluloseisolationsmateriale, der er behandlet med uorganiske ammoniumsalte, i stedet for at fastsætte en maksimal grænseværdi for indholdet af ammoniumsalte i celluloseisolationsmaterialet. Dossieret viste, at det er nødvendigt med en indsats på EU-plan.

(5)

Den 3. marts 2015 vedtog agenturets Udvalg for Risikovurdering (»RAC«) en udtalelse om den begrænsning, der foreslås i bilag XV-dossieret, og det konkluderes i udtalelsen, at der er en risiko for menneskers sundhed som følge af udledning af ammoniak fra blandinger og artikler af celluloseisolationsmateriale, som skal håndteres. RAC konkluderede desuden, at den foreslåede begrænsning, som ændret af RAC, er den bedst egnede foranstaltning på EU-plan til at håndtere de påpegede risici med hensyn til effektiviteten i at minimere disse risici.

(6)

RAC foreslog, at begrænsningen omfatter markedsføring af celluloseisolationsmateriale indeholdende uorganiske ammoniumsalte, både i form af blandinger og af artikler. RAC anbefalede, at begrænsningen skal forpligte leverandører af blandinger af celluloseisolationsmateriale til at formidle videre gennem forsyningskæden og i sidste ende også til slutbrugerne (fagfolk og forbrugere), hvad det maksimalt tilladte belastningsniveau (5) var i blandingen af celluloseisolationsmaterialet, som blev anvendt i testen forud for markedsføring, for at vise at grænseværdien er overholdt, eksempelvis ved hjælp af den dokumentation, der ledsager blandingerne eller ved hjælp af mærkning. Begrænsningen bør også indeholde et krav om, at det maksimalt tilladte belastningsniveau, som det formidles af leverandøren, ikke overskrides, når blandingerne af celluloseisolationsmateriale anvendes af downstreambrugere, således at udledningen af ammoniak ikke overstiger det niveau, der blev fastslået i testen forud for markedsføring. RAC anbefalede også, at blandinger af celluloseisolationsmateriale, som udelukkende anvendes til fremstilling af artikler af celluloseisolationsmateriale, undtagelsesvist ikke behøver at overholde den maksimale grænseværdi for udledning af ammoniak, da den resulterende artikel, der produceres, selv skal overholde den maksimale grænseværdi for udledning, når den markedsføres eller anvendes.

(7)

Den 10. juni 2015 vedtog agenturets Udvalg for Socioøkonomisk Analyse (»SEAC«) en udtalelse om den begrænsning, der foreslås i bilag XV-dossieret, og det indikeres i udtalelsen, at den foreslåede begrænsning, som ændret af SEAC, er den bedst egnede foranstaltning på EU-plan til at håndtere de påpegede risici med hensyn til proportionaliteten af foranstaltningens socioøkonomiske fordele set i forhold til de socioøkonomiske omkostninger.

(8)

SEAC konkluderede, at erhvervsdrivende bør have en tidsfrist på to år i stedet for ét år som foreslået i bilag XV-dossieret, for at give dem tilstrækkelig tid til at sikre, at udledningen af ammoniak fra celluloseisolationsmateriale indeholdende uorganiske ammoniumsalte kommer under den fastsatte maksimale grænseværdi for udledning.

(9)

I udtalelserne fra RAC og SEAC var der enighed med Den Franske Republik om, at der ikke bør indrømmes en undtagelse til celluloseisolationsmateriale indeholdende uorganiske ammoniumsalte, der er tiltænkt udendørs anvendelse.

(10)

Agenturets forum for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter blev hørt under begrænsningsprocessen, og der blev taget hensyn til dets anbefalinger.

(11)

Den 25. juni 2015 forelagde agenturet udtalelserne fra RAC og SEAC (6) for Kommissionen. På grundlag af disse udtalelser konkluderede Kommissionen, at der er en uacceptabel risiko for menneskers sundhed ved celluloseisolationsmateriale indeholdende uorganiske ammoniumsalte, hvor udledningen af ammoniak når op på eller overstiger en koncentration på 3 ppm under de specificerede prøvningsbetingelser.

(12)

Der findes i øjeblikket ikke en specifik metode til at måle udledningen af ammoniak fra celluloseisolationsmateriale indeholdende uorganiske ammoniumsalte. Derfor bør en eksisterende prøvningsmetode, jf. den tekniske specifikation CEN/TS 16516, tilpasses, så den kan anvendes til at vurdere om begrænsningen for uorganiske ammoniumsalte overholdes indtil der udvikles en specifik metode hertil.

(13)

De berørte parter bør gives tilstrækkelig tid til at træffe de fornødne foranstaltninger for at sikre, at udledningen af ammoniak ikke overstiger den fastsatte grænse, hvis der anvendes uorganiske ammoniumsalte i celluloseisolationsmateriale. Anvendelsen af begrænsningen for uorganiske ammoniumsalte bør derfor udskydes. Af hensyn til kontinuiteten og retssikkerheden bør begrænsningen dog gælde umiddelbart efter denne forordnings ikrafttræden i en medlemsstat, som allerede har iværksat nationale foranstaltninger til begrænsning af ammoniumsalte i celluloseisolationsmaterialer, der er blevet godkendt af Kommissionen i forbindelse med REACH-beskyttelsesproceduren.

(14)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  Journal Officiel de la République Française af 3. juli 2013, »Kendelse af 21. juni 2013 om forbud mod markedsføring, import, salg og distribution og fremstilling af isoleringsmateriale af cellulosevat med ammoniumsalte som tilsætningsstof«. Udkastet til kendelsen blev først forelagt Kommissionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter.

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/505/EU af 14. oktober 2013 om godkendelse af den foreløbige foranstaltning truffet af Den Franske Republik i henhold til artikel 129 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for at begrænse anvendelsen af ammoniumsalte i isoleringsmateriale af cellulosevat (EUT L 275 af 16.10.2013, s. 52).

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/999a106c-6baf-48c7-8764-0c55576a2517.

(5)  Belastningsniveauet for celluloseisolationsmaterialet (f.eks. angivet i kg/m2) udtrykkes i tykkelse (f.eks. angivet i m) og massefylde (f.eks. angivet i kg/m3).

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/522a9f94-058a-4bef-9818-f265a1d2d64d.


BILAG

I bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 tilføjes følgende punkt:

»65.

Uorganiske ammoniumsalte

1.

Må ikke markedsføres eller anvendes i blandinger eller artikler af celluloseisolationsmateriale efter den 14. juli 2018, medmindre udledningen af ammoniak fra disse blandinger eller artikler resulterer i en koncentration, der er mindre end 3 ppm på volumenbasis (2,12 mg/m3) under de i punkt 4 angivne prøvningsbetingelser.

En leverandør af blandinger af celluloseisolationsmateriale indeholdende uorganiske ammoniumsalte skal oplyse modtageren eller forbrugeren, om det maksimalt tilladte belastningsniveau for blandinger af celluloseisolationsmateriale, udtrykt i tykkelse og massefylde.

En downstreambruger af blandinger af celluloseisolationsmateriale indeholdende uorganiske ammoniumsalte skal sikre, at den maksimalt tilladte belastning, som den blev formidlet af leverandøren, ikke er overskredet.

2.

Som undtagelse finder stk. 1 ikke anvendelse på markedsføring af blandinger af celluloseisolationsmateriale, som udelukkende er beregnet til fremstilling af artikler af celluloseisolationsmateriale, eller på anvendelsen af disse blandinger til fremstilling af artikler af celluloseisolationsmateriale.

3.

I tilfælde af at en medlemsstat har nationale midlertidige foranstaltninger, der er gældende den 14. juli 2016, som er godkendt af Kommissionen i henhold til artikel 129, stk. 2, litra a), finder bestemmelserne i stk. 1 og 2 anvendelse fra denne dato.

4.

Overholdelse af den maksimale grænseværdi for udledning, som er fastsat i stk. 1, første afsnit, skal påvises i overensstemmelse med den tekniske specifikation CEN/TS 16516, som er tilpasset på følgende måde:

a)

testens varighed skal være mindst 14 dage i stedet for 28 dage

b)

udledningen af ammoniakgas skal måles mindst én gang om dagen under testen

c)

den maksimale udledning må ikke nås eller overstiges i nogen måling, der foretages under testen

d)

den relative fugtighed skal være på 90 % i stedet for 50 %

e)

der skal anvendes en passende metode til at måle udledningen af ammoniakgas

f)

det maksimale belastningsniveau, udtrykt i tykkelse og massefylde, skal registreres under stikprøveudtagningen af de blandinger eller artikler af celluloseisolationsmaterialet, der skal testes.«


Top