EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1006

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1006 af 22. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 255/2010 for så vidt angår ICAO-bestemmelserne, jf. artikel 3, stk. 1 (EØS-relevant tekst)

C/2016/3740

OJ L 165, 23.6.2016, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1006/oj

23.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 165/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1006

af 22. juni 2016

om ændring af forordning (EU) nr. 255/2010 for så vidt angår ICAO-bestemmelserne, jf. artikel 3, stk. 1

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 551/2004 af 10. marts 2004 om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum (»luftrumsforordningen«) (1), særlig artikel 6, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 3, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 255/2010 (2) opfylder de i artikel 1, stk. 3, omhandlede parter eller repræsentanter, der handler på disses vegne, som planlægger, koordinerer og gennemfører ATFM-foranstaltninger, de ICAO-bestemmelser, der er angivet i bilaget. Dette bilag henviser til definitioner og forskellige bestemmelser i bilag 11 til konventionen angående international civil luftfart (Chicagokonventionen), og nærmere bestemt til den 13. udgave fra juli 2001 med ændring nr. 47. Siden vedtagelsen af forordning (EU) nr. 255/2010 har ICAO ændret en række definitioner og bestemmelser i Chicagokonventionens bilag 11, af hvilke den seneste er indarbejdningen af ændring nr. 49.

(2)

Bilaget til forordning (EU) nr. 255/2010 henviser ligeledes til bestemmelserne i ICAO's regionale supplerende procedurer (dok. 7030), nærmere bestemt til den 5. udgave fra 2007. Den 5. udgave af dok. 7030 er dog dateret i 2008, og henvisningen til udgivelsesdatoen i 2007 skal derfor rettes.

(3)

Henvisningerne i forordning (EU) nr. 255/2010 til bilag 11 til Chicagokonventionen og ICAO dok. 7030 bør derfor rettes og opdateres med henblik på at gøre det muligt for medlemsstaterne at overholde deres internationale retlige forpligtelser og sikre overensstemmelse med ICAO's internationale lovgivningsmæssige ramme.

(4)

Forordning (EU) nr. 255/2010 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Fælles Luftrum, der er nedsat ved artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 (3)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 255/2010 affattes således:

»BILAG

Liste over ICAO-bestemmelser om lufttrafiktjenester

1.

Kapitel 3, stykke 3.7.5 (Lufttrafikregulering), i bilag 11 til Chicago-konventionen — Lufttrafiktjenester (13. udgave — juli 2001, med ændring nr. 49).

2.

Kapitel 3 (ATS-kapacitet og lufttrafikregulering) i ICAO dok. 4444 — Procedures for Air Navigation Services — Air Traffic Management (PANS-ATM) (15. udgave — 2007).

3.

Kapitel 8, stykke 8.3 (undtagelser fra tildeling af ATFM-slots) i ICAO dok. 7030, regionale supplerende procedurer (5. udgave — 2008).

4.

Kapitel 8, stykke 8.4 1.c) (Luftfartøjsoperatørers overholdelse af ATFM-foranstaltninger) i ICAO dok. 7030, regionale supplerende procedurer (5. udgave — 2008).

5.

Kapitel 2, stykke 2.3.2 (Ændringer af EOBT) i ICAO dok. 7030, regionale supplerende procedurer (5. udgave — 2008).«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 20.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 255/2010 af 25. marts 2010 om fastlæggelse af fælles regler for lufttrafikregulering (ATFM) (EUT L 80 af 26.3.2010, s. 10).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«) (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1).


Top