EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0973

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/973 af 17. juni 2016 om godkendelse af zinkbislysinat som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter (EØS-relevant tekst)

C/2016/3664

OJ L 161, 18.6.2016, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/06/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/973/oj

18.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 161/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/973

af 17. juni 2016

om godkendelse af zinkbislysinat som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

I henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er der indgivet en ansøgning om godkendelse af zinkchelat af L-lysinat HCl ledsaget af de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« af zinkchelat af L-lysinat HCl som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 20. oktober 2015 (2), at zinkchelat af L-lysinat HCl under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs eller forbrugeres sundhed, og at der ikke vil opstå sikkerhedsmæssige problemer for brugerne, forudsat at der træffes passende beskyttelsesforanstaltninger.

(5)

For så vidt angår virkningerne på miljøet, navnlig afvanding og afstrømning af zink til overfladevand, anbefalede autoriteten i sin udtalelse af 8. april 2014 (3) at mindske maksimumsindholdet af zink i fuldfoder til flere målarter. For ikke at risikere ikke at opfylde dyrenes fysiologiske behov, herunder i særlige livsperioder, eller andre negative virkninger på dyresundheden skal den af autoriteten anbefalede mindskelse af zinkindhold ikke indføres i én omgang. Med henblik på yderligere reduktion bør foderstofvirksomhedsledere og forskningsinstitutter opfordres til at indsamle nye videnskabelige data om de fysiologiske behov hos de forskellige dyrearter.

(6)

Autoriteten konkluderede yderligere, at zinkchelat af L-lysinat HCl kan betragtes som en effektiv kilde til zink for alle dyrearter og anbefalede at kalde det pågældende stof for zinkbislysinat. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det ved artikel 21 i forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium. Vurderingen af zinkbislysinat viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af stoffet godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte stof, der tilhører tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« og den funktionelle gruppe »forbindelser af sporstoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2015;13(11):4267.

(3)  EFSA Journal 2014;12(5):3668.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Indhold af grundstoffet (Zn) i mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber. Funktionel gruppe: forbindelser af sporstoffer

3b613

Zinkbislysinat

Tilsætningsstoffets karakteristika

Pulver eller granulat med et indhold af zink på mindst 13,5 % og et indhold af lysin på mindst 85,0 %.

Zink i form af zinkchelat af bislysinat HCl: mindst 85 %.

Aktivstoffets karakteristika

Zinkchelat af bislysinat HCl

Kemisk formel:

Zn(C6H13N2O2)2 × 2HCl × 2H2O

CAS-nummer: 23333-98-4

Analysemetoder  (1)

Til kvantificering af indholdet af lysin i tilsætningsstoffet og forblandingerne:

Ionbyttekromatografi i kombination med postkolonnederivatisering og fotometrisk detektion (IEC-UV/FD) eller

VDLUFA 4.11.6 eller EN ISO 17180.

Til kvantificering af det samlede indhold af zink i tilsætningsstoffet og forblandingerne:

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri (ICP-AES) — EN 15510 eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri efter trykoplukning (ICP-AES) — EN 15621.

Til kvantificering af det samlede indhold af zink i fodermidlerne og foderblandingerne:

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri (ICP-AES) — EN 15510 eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri efter trykoplukning (ICP-AES) — EN 15621 eller

Atomabsorptionsspektrometri (AAS) — Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 (2).

Alle dyrearter

Hunde og katte: 200 (i alt)

Laksefisk og mælkeerstatninger til kalve: 180 (i alt)

Smågrise, søer, kaniner og alle fisk undtagen laksefisk: 150 (i alt)

Andre arter og kategorier: 120 (i alt)

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foderet som forblanding.

2.

Zinkbislysinat kan markedsføres og anvendes som et tilsætningsstof, der består af et præparat.

3.

Til brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med de fornødne personlige værnemidler.

8. juli 2026


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 af 27. januar 2009 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af foder (EUT L 54 af 26.2.2009, s. 1).


Top