EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0962

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/962 af 16. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende de ensartede formater, skemaer og definitioner for identifikation og videregivelse af oplysninger fra de kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne til Den Europæiske Banktilsynsmyndighed i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU (EØS-relevant tekst)

C/2016/3641

OJ L 160, 17.6.2016, p. 35–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/962/oj

17.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/35


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/962

af 16. juni 2016

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende de ensartede formater, skemaer og definitioner for identifikation og videregivelse af oplysninger fra de kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne til Den Europæiske Banktilsynsmyndighed i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 4, stk. 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 4, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU bestemmer, at forenklede forpligtelser kan anvendes på et institut, når de kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne under hensyntagen til de deri fastsatte kriterier og de retningslinjer, der er udarbejdet af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), jf. artikel 4, stk. 5, i nævnte direktiv, konstaterer, at instituttets sammenbrud og efterfølgende likvidation ved almindelig insolvensbehandling ikke forventes at få betydelig negativ indvirkning på de finansielle markeder, andre institutter, finansieringsvilkårene eller økonomien i almindelighed.

(2)

Med forbehold af artikel 4, stk. 9 og 10, i direktiv 2014/59/EU kræves det i samme direktivs artikel 4, stk. 8, at medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne kan dispensere fra anvendelsen af kravene i afsnit II, kapitel 1, afdeling 2 og 3, i nævnte direktiv på institutter, der er tilsluttet et centralt organ, og som helt eller delvis er undtaget fra de tilsynsmæssige krav i national ret i overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (2). Artikel 4, stk. 8, i direktiv 2014/59/EU kræver endvidere, at medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne dispenserer fra anvendelsen af kravene i afsnit II, kapitel 1, afdeling 2, i nævnte direktiv på institutter, der er medlemmer af en institutsikringsordning. Navnlig specificeres det i artikel 4, stk. 10, i direktiv 2014/59/EU, at institutter, der er under direkte tilsyn af Den Europæiske Centralbank i medfør af artikel 6, stk. 4, i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 (3), eller institutter, der i henhold til kriterier i nævnte forordning, udgør en væsentlig andel af en medlemsstats finansielle system, skal udarbejde deres egne genopretningsplaner i overensstemmelse med afsnit II, kapitel 1, afdeling 2, i direktiv 2014/59/EU og skal være genstand for individuelle genopretningsplaner i overensstemmelse med afdeling 3 i nævnte kapitel.

(3)

I artikel 4, stk. 7, i direktiv 2014/59/EU kræves det, at de kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne underretter EBA om, hvordan de har anvendt nævnte direktivs artikel 4, stk. 1, 8, 9 og 10, på institutterne i deres jurisdiktion. Denne forordning bør indeholde bestemmelser om skemaer for indgivelse af oplysninger vedrørende artikel 4, stk. 1 og 8, i direktiv 2014/59/EU, som kan udfyldes institutspecifikt eller på grundlag af kategori i overensstemmelse med den praksis, der anvendes af de kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne ved vurderingen af institutter med lignende træk, under henvisning til de i artikel 4, stk. 1, i nævnte direktiv omhandlede kriterier.

(4)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige standarder, som EBA har forelagt Kommissionen.

(5)

EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (4) —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Almindelige bestemmelser

1.   For at underrette Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) om anvendelsen af artikel 4, stk. 1, 8, 9 og 10, i direktiv 2014/59/EU på institutterne i deres jurisdiktioner sender de kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne EBA de oplysninger, der er identificeret i henhold til denne forordnings artikel 2 og 3.

2.   Med henblik på fremsendelse af oplysningerne i overensstemmelse med stk. 1 udfylder de kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne de relevante skemaer, der er anført i bilag I, og, hvor det er relevant, henviser de til de fakultative indikatorer, der er fastsat i bilag II.

3.   De kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne kan vælge at udfylde de i bilag I omhandlede skemaer på et fælles grundlag på følgende måde:

a)

de kompetente myndigheder udfylder de relevante dele af skemaerne med henblik på genopretningsplanlægningen

b)

de kompetente myndigheder udfylder de relevante dele af skemaerne med henblik på vurderingen af afviklingsmulighederne og afviklingsplanlægningen.

4.   Når de kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne fremsender de oplysninger, der er identificeret i henhold til denne forordnings artikel 2 og 3, til EBA, kan disse myndigheder henvise til en »kategori af institutter«, hvis de konstaterer, at to eller flere institutter har ensartede træk med hensyn til de i artikel 4, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU omhandlede kriterier for anvendelse af forenklede forpligtelser.

Artikel 2

Oplysninger, som de kompetente myndigheder skal forelægge

1.   For hver rapporteringsperiode som fastlagt i artikel 4 i denne forordning forelægger de kompetente myndigheder EBA følgende oplysninger om anvendelsen af forenklede forpligtelser vedrørende indholdet og detaljerne i genopretningsplanerne og den dato, hvor de første genopretningsplaner skal være udarbejdet, samt hyppigheden af ajourføringen af genopretningsplaner:

a)

antallet af kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er etableret i medlemsstaten

b)

antallet af aktiver og de samlede aktiver i kreditinstitutter og antallet af aktiver og de samlede aktiver i investeringsselskaber, for hvilke forenklede forpligtelser er blevet anvendt i henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU med henblik på genopretningsplanlægning, set i forhold til antallet af og de samlede aktiver i henholdsvis alle kreditinstitutter og alle investeringsselskaber, der er etableret i den pågældende medlemsstat

c)

antallet af aktiver og de samlede aktiver i institutter, der er givet dispensation efter artikel 4, stk. 8, i direktiv 2014/59/EU, set i forhold til antallet af aktiver og de samlede aktiver i alle institutter, der er etableret i den pågældende medlemsstat

d)

for hvert institut, eller hver kategori af institutter, for hvilke forenklede forpligtelser er blevet anvendt og fortsat finder anvendelse i henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU ved udgangen af hver rapporteringsperiode:

i)

LEI-nummer (LEI — Legal Entity Identifier) eller, hvis dette ikke foreligger, navnet på det institut eller de institutter, der henhører under kategorien

ii)

hvis rapporten vedrører en »kategori af institutioner«, en beskrivelse af grundlaget for fastlæggelse af denne kategori af institutter i henhold til artikel 1, stk. 4, i denne forordning

iii)

kvantitative oplysninger vedrørende anvendelsen af kriterierne om størrelse, indbyrdes forbundethed samt aktiviteternes omfang og kompleksitet, jf. artikel 4, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU

iv)

et resumé af de fakultative indikatorer, der er fastsat i bilag II til denne forordning, hvis sådanne blev anvendt i forbindelse med de kriterier, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU

v)

en beskrivelse af forenklede forpligtelser set i forhold til fulde forpligtelser

e)

for hvert institut eller hver kategori af institutter, der er givet dispensation efter artikel 4, stk. 8, i direktiv 2014/59/EU, en beskrivelse af det grundlag, hvorpå der er blevet givet dispensation under henvisning til kriterierne i artikel 4, stk. 8, litra a) og b), i direktiv 2014/59/EU.

2.   Med henblik på fremlæggelse af de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1, udfylder de kompetente myndigheder et eksemplar af hvert af indberetningsskemaerne i bilag I til denne forordning. Hvis en kompetent myndighed har anvendt en vægtning for særlige kriterier blandt de i artikel 4, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU omhandlede, således at disse har været særligt afgørende ved konstateringen af, at et institut eller en kategori af institutter bør være omfattet af forenklede forpligtelser, skal den kompetente myndighed anføre vægtningen af disse kriterier i sin rapport. Hvis den kompetente myndighed ikke har anvendt en vægtning for særlige kriterier blandt de i artikel 4, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU omhandlede, skal den kompetente myndighed i sin rapport anføre den relative betydning af kriterierne ved konstateringen af, at et institut eller en kategori af institutter bør være omfattet af forenklede forpligtelser.

Artikel 3

Oplysninger, som afviklingsmyndighederne skal forelægge

1.   For hver rapporteringsperiode som fastlagt i artikel 4 i denne forordning forelægger afviklingsmyndighederne EBA følgende oplysninger om anvendelsen af forenklede forpligtelser vedrørende indholdet og detaljerne i afviklingsplanerne og den dato, hvor de første afviklingsplaner skal være udarbejdet, samt hyppigheden af ajourføringen af afviklingsplaner:

a)

antallet af aktiver og de samlede aktiver i kreditinstitutter og antallet af aktiver og de samlede aktiver i investeringsselskaber, for hvilke forenklede forpligtelser er blevet anvendt i henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU med henblik på vurderingen af afviklingsmulighederne og afviklingsplanlægningen, set i forhold til antallet af og de samlede aktiver i henholdsvis alle kreditinstitutter og alle investeringsselskaber, der er etableret i den pågældende medlemsstat

b)

antallet af kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er givet dispensation efter artikel 4, stk. 8, i direktiv 2014/59/EU

c)

for hvert institut, eller hver kategori af institutter, for hvilke forenklede forpligtelser er blevet anvendt og fortsat finder anvendelse i henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU ved udgangen af hver rapporteringsperiode:

i)

LEI-nummer (LEI — Legal Entity Identifier) eller, hvis dette ikke foreligger, navnet på det institut eller de institutter, der henhører under kategorien

ii)

hvis rapporten vedrører en »kategori af institutioner«, en beskrivelse af grundlaget for fastlæggelse af denne kategori af institutter i henhold til artikel 1, stk. 4, i denne forordning

iii)

kvantitative oplysninger vedrørende anvendelsen af kriterierne om størrelse, indbyrdes forbundethed samt aktiviteternes omfang og kompleksitet, jf. artikel 4, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU

iv)

et resumé af de fakultative indikatorer, der er fastsat i bilag II til denne forordning, hvis sådanne blev anvendt i forbindelse med hvert af kriterierne

v)

en beskrivelse af forenklede forpligtelser set i forhold til fulde forpligtelser

d)

for hvert institut eller hver kategori af institutter, der er givet dispensation efter artikel 4, stk. 8, i direktiv 2014/59/EU, en beskrivelse af det grundlag, hvorpå der er blevet givet dispensation under henvisning til kriterierne i artikel 4, stk. 8, litra a) og b), i direktiv 2014/59/EU.

2.   Med henblik på fremlæggelse af de i stk. 1 omhandlede oplysninger udfylder de kompetente myndigheder et eksemplar af hvert af indberetningsskemaerne i bilag I til denne forordning. Hvis en afviklingsmyndighed har anvendt en vægtning for særlige kriterier blandt de i artikel 4, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU omhandlede, således at disse har været særligt afgørende ved konstateringen af, at et institut eller en kategori af institutter bør være omfattet af forenklede forpligtelser, skal afviklingsmyndigheden anføre og redegøre for vægtningen af disse kriterier i sin rapport. Hvis afviklingsmyndigheden ikke har anvendt en vægtning for særlige kriterier blandt de i artikel 4, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU omhandlede, skal afviklingsmyndigheden i sin rapport anføre den relative betydning af kriterierne ved konstateringen af, at et institut eller en kategori af institutter bør være omfattet af forenklede forpligtelser.

Artikel 4

Rapporteringsperioder og fremlæggelsesdatoer

1.   For så vidt angår de oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 1, begynder den første rapporteringsperiode den 1. januar 2015 og slutter den 30. april 2016. Oplysningerne vedrørende den første rapporteringsperiode forelægges EBA senest 30 dage efter denne forordnings ikrafttrædelse.

2.   For så vidt angår de oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 1, begynder den anden rapporteringsperiode den 1. maj 2016 og slutter den 30. april 2017. Oplysningerne vedrørende den anden rapporteringsperiode forelægges EBA senest den 1. juni 2017.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juni 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(3)  Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


BILAG I

Indberetningsskemaer

SKEMA 1

Artikel 4 i direktiv 2014/59/EU: Skema til indberetning af kvantitative data

[Noterne i dette skema er beregnet på at hjælpe myndighederne ved udfyldelsen af skemaet og udgør ikke en del af skemaet.]

Medlemsstat

 

Navnet på den kompetente myndighed/afviklingsmyndigheden, der forelægger rapporten

 

Referencedato

 

Antal kreditinstitutter, der er etableret i den pågældende medlemsstat

 

Antal investeringsselskaber, der er etableret i den pågældende medlemsstat

 

Antal kreditinstitutter, for hvilke forenklede forpligtelser er blevet anvendt i henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU

[Tallene skal leveres af den relevante myndighed, særskilt, med hensyn til forpligtelser vedrørende: genopretningsplanlægning, vurderinger af afviklingsmulighederne og afviklingsplanlægning.]

Antal investeringsselskaber, for hvilke forenklede forpligtelser er blevet anvendt i henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU

[Tallene skal leveres af den relevante myndighed, særskilt, med hensyn til forpligtelser vedrørende: genopretningsplanlægning, vurderinger af afviklingsmulighederne og afviklingsplanlægning.]

Antal institutter, der er givet dispensation efter artikel 4, stk. 8, i direktiv 2014/59/EU

 

LEI-nummer (LEI — Legal Entity Identifier) eller, hvis dette ikke foreligger, navnene på de institutter, som er etableret i den medlemsstat, som er under direkte tilsyn af Den Europæiske Centralbank i henhold til artikel 6, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1024/2013, eller som udgør en væsentlig andel af en medlemsstats finansielle system, som defineret i artikel 4, stk. 10, i direktiv 2014/59/EU, og derfor ikke er berettiget til dispensation i henhold til artikel 4, stk. 8, i direktiv 2014/59/EU

[Kun kompetente myndigheder skal udfylde dette afsnit i skemaet, da den vedrører overvågningsklassificeringer.]

SKEMA 2 (1)

Artikel 4, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU: Indberetningsskema

[Noterne i dette skema er beregnet på at hjælpe myndighederne ved udfyldelsen af skemaet og udgør ikke en del af skemaet.]

Medlemsstat

 

Navnet på den kompetente myndighed/afviklingsmyndigheden, der forelægger rapporten

[De kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne forventes at udarbejde en rapport, der omhandler de institutter, for hvilke der anvendes forenklede forpligtelser med hensyn til henholdsvis krav til genopretningsplanerne og krav til vurderinger af afviklingsmulighederne og afviklingsplaner (jf. listen i artikel 4, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU).

De kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne skal aflægge rapport om alle de institutter, for hvilke der anvendes forenklede forpligtelser. Med henblik på at opfylde dette krav kan de kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne vælge at udfylde dette skema for hvert enkelt institut eller for specifikke kategorier af institutter, der har fælles kendetegn og derfor vurderes på samme måde i forhold til de kriterier, der er anført i artikel 4, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU.]

Referenceperiode

 

Navnet på kategorien af kreditinstitutter eller navnet på kreditinstituttet

[Når der rapporteres på grundlag af en kategori, bør der anføres LEI-numre for hvert institut i kategorien; hvis sådanne ikke findes, bør institutternes navne angives.]

[Hvis rapporten udarbejdes for en specifik kategori af institutter, skal den omfatte en beskrivelse af kategorien, herunder de vigtigste kendetegn ved institutter i den pågældende kategori (f.eks. med henvisning til SREP-klassificeringen i overensstemmelse med EBA's retningslinjer i henhold til artikel 107, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF ( EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338) eller et andet relevant klassificeringssystem). Desuden skal der vedlægges en liste over LEI-numre, eller, hvis disse numre ikke foreligger, navnene på institutterne inden for denne kategori. Hvis der findes mere end én kategori af institutter, skal der udarbejdes en rapport for hver kategori.]

Navnet på kategorien af investeringsselskaber eller navnet på investeringsselskabet

[Når der rapporteres på grundlag af en kategori, bør der anføres LEI-numre for hvert institut i kategorien; hvis sådanne ikke findes, bør institutternes navne angives.]

[Se ovenfor.]

Antal institutter henhørende under kategorien

[Denne rubrik skal udfyldes, hvis rapporten vedrører en kategori af institutter.]

Grundlag for, under hensyntagen til de relevante kriterier i artikel 4, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU, at fastslå, at sammenbrud og efterfølgende likvidation ved almindelig insolvensbehandling af [institutterne henhørende under denne kategori/instituttet] ikke kan forventes at få en betydelig negativ indvirkning på de finansielle markeder, på andre institutter, på finansieringsvilkårene eller på økonomien i almindelighed. Beskrivelsen skal om muligt omfatte kvantitative oplysninger.

[I dette afsnit anføres, under hensyntagen til kriterierne i artikel 4, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU, de obligatoriske indikatorer, som der henvises til i nedenstående skema, og eventuelle fakultative indikatorer fra listen i bilag II til denne forordning, på grundlag af hvilke instituttet eller kategorien af institutter er blevet vurderet, og en beskrivelse af kendetegnene ved det institut/den kategori af institutter, for hvilke der anvendes forenklede forpligtelser. Hver myndighed bør i rapporten anføre en eventuel vægtning af de enkelte kriterier.]

Vægtning [Redegør for en eventuel vægtning, som er tildelt de enkelte kriterier med henblik på vurderingsprocessen.]

Kriterium

Indikator

Beskrivelse af instituttet/institutterne

[Indsæt kvantitative data i de relevante rubrikker. Hvis rapporten udarbejdes for en kategori af institutter, kan de kvantitative data anføres i form af et interval (f.eks. samlede aktiver i euro i interval A-B). Andre steder anvendes en udførlig beskrivelse.]

Størrelse

Aktiver i alt (2)

[Anfør kvantitative data. Dette kan omfatte et interval, hvis skemaet udfyldes på grundlag af en kategori.]

Aktiver i alt/medlemsstatens BNP

[Anfør kvantitative data. Dette kan omfatte et interval, hvis skemaet udfyldes på grundlag af en kategori.]

Alle indikatorer på listen over »fakultative« indikatorer i bilag II, der er taget i betragtning

 

Kun for investeringsselskaber:

Passiver i alt

[Anfør kvantitative data. Dette kan omfatte et interval, hvis skemaet udfyldes på grundlag af en kategori.]

Kunders penge i alt

[Anfør kvantitative data. Dette kan omfatte et interval, hvis skemaet udfyldes på grundlag af en kategori.]

Kunders aktiver i alt

[Anfør kvantitative data. Dette kan omfatte et interval, hvis skemaet udfyldes på grundlag af en kategori.]

Indtægter fra gebyrer og provisioner i alt

[Anfør kvantitative data. Dette kan omfatte et interval, hvis skemaet udfyldes på grundlag af en kategori.]

Indbyrdes forbundethed

Interbankpassiver (3)

[Anfør kvantitative data. Dette kan omfatte et interval, hvis skemaet udfyldes på grundlag af en kategori.]

Interbankaktiver (4)

[Anfør kvantitative data. Dette kan omfatte et interval, hvis skemaet udfyldes på grundlag af en kategori.]

Udestående gældsinstrumenter (5)

[Anfør kvantitative data. Dette kan omfatte et interval, hvis skemaet udfyldes på grundlag af en kategori.]

Antal udenlandske datterselskaber og filialer

[Anfør kvantitative data. Denne rubrik skal ikke udfyldes, hvis skemaet udfyldes på grundlag af en kategori.]

Clearings-, betalings- og afviklingstjenester leveret til institutter og andre

[Giv en beskrivelse af sådanne tjenester, der leveres af det pågældende institut eller den pågældende kategori af institutter.]

Alle indikatorer på listen over »fakultative« indikatorer i bilag II, der er taget i betragtning

 

Aktiviteternes omfang og kompleksitet

Værdi af OTC-derivater (notionel værdi) (6)

[Anfør kvantitative data. Dette kan omfatte et interval, hvis skemaet udfyldes på grundlag af en kategori.]

Passiver på tværs af jurisdiktioner (7)

[Anfør kvantitative data. Dette kan omfatte et interval, hvis skemaet udfyldes på grundlag af en kategori.]

Fordringer på tværs af jurisdiktioner (8)

[Anfør kvantitative data. Dette kan omfatte et interval, hvis skemaet udfyldes på grundlag af en kategori.]

Indlån i alt

[Anfør kvantitative data. Dette kan omfatte et interval, hvis skemaet udfyldes på grundlag af en kategori.]

Dækkede indskud i alt

[Anfør kvantitative data. Dette kan omfatte et interval, hvis skemaet udfyldes på grundlag af en kategori.]

Alle indikatorer på listen over »fakultative« indikatorer i bilag II, der er taget i betragtning

 

Risikoprofil

Samlet pointtal for tilsynskontrol- og evalueringsprocessen (SREP)

[Dette kan omfatte et interval, hvis skemaet udfyldes på grundlag af en kategori.]

SREP-pointtal tildelt kapitalgrundlaget

[Dette kan omfatte et interval, hvis skemaet udfyldes på grundlag af en kategori.]

SREP-pointtal tildelt likviditetens tilstrækkelighed

[Dette kan omfatte et interval, hvis skemaet udfyldes på grundlag af en kategori.]

SREP-pointtal tildelt interne styringsordninger og kontroller i hele instituttet

[Dette kan omfatte et interval, hvis skemaet udfyldes på grundlag af en kategori.]

Alle indikatorer på listen over »fakultative« indikatorer i bilag II, der er taget i betragtning

 

Retlig status

Myndighedernes tilladelser og godkendelser, navnlig hvad angår brug af avancerede modeller til beregning af kapitalgrundlagskrav for kreditrisiko, markedsrisiko og operationel risiko

[Giv en beskrivelse af de regulerede aktiviteter, som instituttet eller institutkategorien, har tilladelse til at udføre, og beskriv, om der anvendes avancerede modeller (hvis ja, beskrives den anvendte model).]

Alle indikatorer på listen over »fakultative« indikatorer i bilag II, der er taget i betragtning

 

Virksomhedens art

SREP-pointtal tildelt forretningsmodel og strategi

[Dette kan omfatte et interval, hvis skemaet udfyldes på grundlag af en kategori.]

Instituttets stilling i de jurisdiktioner, hvor det driver virksomhed, hvad angår kritiske funktioner og centrale forretningsområder, der tilbydes inden for hver enkelt jurisdiktion, og instituttets markedsandel

[Giv en beskrivelse af de kritiske funktioner og centrale forretningsområder, der tilbydes inden for hver enkelt jurisdiktion. Hvis skemaet udfyldes på grundlag af en kategori, kan dette have form af en generel beskrivelse af de kritiske funktioner og centrale forretningsområder, som institutterne tilbyder inden for kategorien.]

Alle indikatorer på listen over »fakultative« indikatorer i bilag II, der er taget i betragtning

 

Ejerstruktur

Aktionærernes koncentrationsgrad

[De bedes i Deres svar anføre, hvor stor en procentdel af aktierne, der indehaves af de fem største stamaktionærer. Hvis skemaet udfyldes på grundlag af en kategori, kan dette have form af en generel beskrivelse af aktionærernes koncentrationsgrad for institutter inden for kategorien.]

Alle indikatorer på listen over »fakultative« indikatorer i bilag II, der er taget i betragtning

 

Juridisk form

Instituttets struktur: Er instituttet del af en koncern, og har koncernen i bekræftende fald en kompleks struktur med en høj grad af indbyrdes forbundethed

[Hvis skemaet udfyldes på grundlag af en kategori, kan dette have form af en generel beskrivelse af strukturen af institutterne inden for kategorien.]

Instituttets juridiske form (f.eks. privat aktieselskab, selskab med begrænset ansvar eller anden selskabsform, der er defineret i national lovgivning)

[Hvis skemaet udfyldes på grundlag af en kategori, kan dette have form af en generel beskrivelse af den juridiske form for institutterne inden for kategorien.]

Alle indikatorer på listen over »fakultative« indikatorer i bilag II, der er taget i betragtning

 

Medlemskab af en institutsikringsordning eller af andre kooperative systemer for gensidig solidaritet som omhandlet i artikel 113, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013

Instituttets funktion i systemet som deltager eller centralt institut eller som leverandør af kritiske funktioner til systemet

[Giv en beskrivelse af instituttets funktion i systemet (f.eks. som deltager eller centralt institut eller som leverandør af kritiske funktioner til andre deltagere, eller muligvis som en part, der er udsat for systemets koncentrationsrisiko).]

Hvis skemaet udfyldes på grundlag af en kategori, kan dette have form af en generel beskrivelse af institutterne inden for kategorien.]

Garantifondens relative størrelse i forhold til instituttets samlede midler

[Anfør kvantitative data. Dette kan omfatte et interval, hvis skemaet udfyldes på grundlag af en kategori.]

Alle indikatorer på listen over »fakultative« indikatorer i bilag II, der er taget i betragtning

 

Andre bemærkninger

[Giv en beskrivelse af eventuelle andre faktorer, som er taget i betragtning i forbindelse med ovenstående beskrivelse.]

Beskrivelse af de forenklede forpligtelser, der anvendes på kategorien af institutter/instituttet

[I dette afsnit anføres under hensyntagen, hvor det er relevant, til:

de relevante artikler [præciseres nærmere] i direktiv 2014/59/EU i den relevante række i tabellen

afsnit A i bilaget til direktiv 2014/59/EU og Kommissionens forordning om supplerende regler vedrørende indholdet af genopretningsplaner

afsnit B i bilaget til direktiv 2014/59/EU og Kommissionens forordning om supplerende regler vedrørende krav til afviklingsplaner

afsnit C i bilaget til direktiv 2014/59/EU

en beskrivelse af forskellen mellem fulde forpligtelser og de forenklede forpligtelser, der finder anvendelse.]

Beskriv de forenklede forpligtelser, for så vidt angår genopretningsplaners nærmere indhold

[De bedes beskrive forskellen mellem fulde forpligtelser og de forenklede forpligtelser, der finder anvendelse (dvs. hvad er det, som instituttet eller institutterne ikke behøver at overholde), hvilke elementer er f.eks. ikke påkrævede i henhold til de forenklede forpligtelser, der anvendes på instituttet/kategorien af institutter, under hensyntagen til listen i afsnit A i bilaget til direktiv 2014/59/EU og Kommissionens forordning om supplerende regler vedrørende indholdet af genopretningsplaner.]

Beskriv de forenklede forpligtelser, for så vidt angår afviklingsplaners nærmere indhold

 

Hvornår blev/skal den første genopretningsplan/afviklingsplan udarbejdet/udarbejdes, og hvor ofte skal den ajourføres

 

Beskriv de forenklede forpligtelser, for så vidt angår det nærmere indhold af de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 5, stk. 5, artikel 11, stk. 1, og artikel 12, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU og i henhold til afsnit A og B i nævnte direktivs bilag

 

Beskriv de forenklede forpligtelser, for så vidt angår detaljeringsgraden af de oplysninger, der kræves til vurdering af afviklingsmulighederne i artikel 15 og 16 i direktiv 2014/59/EU samt afsnit C i direktivets bilag

 

SKEMA 3

Artikel 4, stk. 8, i direktiv 2014/59/EU: Indberetningsskema

[Noterne i dette skema er beregnet på at hjælpe myndighederne ved udfyldelsen af skemaet og udgør ikke en del af skemaet.]

Medlemsstat

 

Navnet på den kompetente myndighed/afviklingsmyndigheden, der forelægger rapporten

[De kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne forventes at udarbejde en rapport, der omhandler de institutter, der er givet dispensation, for så vidt angår de relevante krav i kapitel I, afdeling 2 og 3, i direktiv 2014/59/EU. De kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne skal aflægge rapport om alle de institutter, der er givet dispensation.]

Referenceperiode

 

Navnet på kategorien af kreditinstitutter eller navnet på kreditinstituttet

[Når der rapporteres på grundlag af en kategori, bør der anføres LEI-numre for hvert institut i kategorien; hvis sådanne ikke findes, bør institutternes navne angives.]

[Hvis rapporten udfyldes for en specifik kategori af institutter, gives en beskrivelse af kategorien, herunder de vigtigste kendetegn ved institutter i den pågældende kategori (f.eks. med henvisning til SREP-klassificeringen eller et andet relevant klassificeringssystem). Vedlæg også en liste over LEI-numrene eller, hvis disse numre ikke foreligger, navnene på institutterne inden for kategorien. Hvis der findes mere end én kategori af institutter, skal der udarbejdes en rapport for hver kategori.]

Grundlag for at give dispensation under henvisning til de relevante kriterier, der er fastsat i artikel 4, stk. 8, i direktiv 2014/59/EU

Institutter, som er tilknyttet et centralt organ, og som helt eller delvis er undtaget fra de tilsynsmæssige krav i national ret i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013

[I dette afsnit gives en beskrivelse af kendetegnene ved [kategorien af institutter/instituttet].]

Institutter, der er medlemmer af en institutsikringsordning

 


(1)  Hvis der ikke foreligger indikatorværdier i overensstemmelse med de definitioner, der er fastsat i dette skema, fordi de relevante enheder, som henhører under anvendelsesområdet, ikke aflægger regnskab ved hjælp af IFRS-standarder og ikke er omfattet af kravene vedrørende skemaerne for finansielle oplysninger (»FINREP«), bør de kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne anvende passende alternativer. I så fald bør de relevante myndigheder sikre, at disse alternativer er behørigt forklaret og i videst muligt omfang stemmer overens med definitionerne i dette skema.

(2)  Med henblik på dette skema beregnes »samlede aktiver« på verdensplan i overensstemmelse med FINREP (IFRS eller almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (Generally Accepted Accounting Principles — [GAAP]) — F 01.01, række 380, kolonne 010.

(3)  I forbindelse med dette skema beregnes »interbankpassiver« på verdensplan i overensstemmelse med FINREP (IFRS eller GAAP) → F 20.06, række 020 + 030 + 050 + 060 + 100 + 110, kolonne 010, alle lande (z-aksen).

(4)  I forbindelse med dette skema beregnes »interbankaktiver« på verdensplan i overensstemmelse med FINREP (IFRS eller GAAP) → F 20.04, række 020 + 030 + 050 + 060 + 110 + 120 + 170 + 180, kolonne 010, alle lande (z-aksen).

(5)  I forbindelse med dette skema beregnes »udestående gældsinstrumenter« på verdensplan i overensstemmelse med FINREP (IFRS eller GAAP) → F 01.02, række 050 + 090 + 130, kolonne 010.

(6)  I forbindelse med dette skema beregnes »værdi af OTC-derivater« (notionel værdi) på verdensplan i overensstemmelse med: FINREP (IFRS) → F 10.00, række 300 + 310 + 320, kolonne 030 + F 11.00, række 510 + 520 + 530, kolonne 030 eller FINREP (GAAP) → F 10.00, række 300 + 310 + 320, kolonne 050 + F 11.00, række 510 + 520 + 530, kolonne 030.

(7)  I forbindelse med dette skema beregnes »passiver på tværs af jurisdiktioner« på verdensplan i overensstemmelse med FINREP (IFRS eller GAAP) → F 20.06, række 010 + 040 + 070, kolonne 010, alle lande undtagen hjemlandet (z-aksen). Bemærk: Den beregnede værdi bør udelukke i) intra-office-passiver og ii) udenlandske filialers og datterselskabers forpligtelser over for modparter i samme værtsland.

(8)  I forbindelse med dette skema beregnes »fordringer på tværs af jurisdiktioner« på verdensplan i overensstemmelse med FINREP (IFRS eller GAAP) → F 20.04, række 010 + 040 + 080 + 140, kolonne 010, alle lande undtagen hjemlandet (z-aksen). Bemærk: Den beregnede værdi bør udelukke i) intra-office-aktiver og ii) udenlandske filialers og datterselskabers forpligtelser over for modparter i samme værtsland.


BILAG II

Liste over fakultative indikatorer

Fakultative indikatorer  (1)

Aktiver i alt (2)

Samlet EAD

Aktiver i alt/medlemsstatens BNP

Samlet EAD/medlemsstatens BNP

Risikovægtede aktiver i alt

Passiver i alt

Kunders penge i alt

Kunders aktiver i alt

Indtægter fra gebyrer og provisioner i alt

Markedskapitalisering

Værdi af aktiver i depot

Værdi af OTC-derivater (notionel værdi) (3)

Interbankaktiver

Interbankpassiver

Den finansielle sektors samlede passiver

Den finansielle sektors samlede aktiver

Passiver på tværs af jurisdiktioner

Fordringer på tværs af jurisdiktioner

Udestående gældsinstrumenter

Værdien af indenlandske betalingstransaktioner

Indlån i alt

Dækkede indskud i alt

Private indskud fra indskydere i Unionen

Værdi af udlån til den private sektor, herunder bevilgede faciliteter og syndikerede lån

Antal udlån til den private sektor

Antal anfordringskonti — erhverv

Antal anfordringskonti — detail

Antal detailkunder

Antal indenlandske datterselskaber og filialer

Antal udenlandske datterselskaber og filialer (opdeles i datterselskaber og filialer, der er etableret i henholdsvis andre medlemsstater og i tredjelande)

Medlemskab af det finansielle markeds infrastruktur

Kritiske funktioner, som instituttet leverer til andre selskaber i en koncern, eller som selskaber i en koncern leverer til instituttet

Kritiske funktioner og centrale forretningsområder i hver relevant jurisdiktion, herunder levering af tjenesteydelser til andre institutter

Clearings-, betalings- og afviklingstjenester, der leveres til markedsdeltagerne eller andre og antal øvrige leverandører på markedet

Betalingstjenester, der leveres til markedsdeltagerne eller andre og antal øvrige leverandører på markedet

Geografisk opdeling af instituttets aktiviteter (herunder antallet af jurisdiktioner, hvor instituttet og datterselskaber driver virksomhed, og virksomhedens størrelse)

Instituttets markedsandel pr. forretningsområde for hver jurisdiktion (f.eks. indlån, realkreditlån til privatkunder, ikke-sikrede lån, kreditkort, lån til SMV'er, lån til erhvervslivet, handelsfinansiering, betalingsaktiviteter samt levering af andre kritiske tjenester)

Typen af myndighedernes tilladelser og godkendelser (f.eks. investeringsselskab eller kreditinstitut, brug af avancerede modeller til beregning af kapitalgrundlagskrav for kreditrisiko, markedsrisiko og operationel risiko)

Udlån til den private sektor (indenlandske modtagere)

Udlån til den private sektor (modtagere i en bestemt region)

Realkreditlån til modtagere i Unionen

Realkreditlån til indenlandske modtagere

Detaillån til modtagere etableret i Unionen

Detaillån til indenlandske modtagere

SREP-pointtal (samlet)

SREP-pointtal for kapitalgrundlag, likviditetens tilstrækkelighed, interne styringsordninger og kontroller i hele instituttet

Myndighedernes tilladelser og godkendelser, navnlig hvad angår brug af avancerede modeller til beregning af kapitalgrundlagskrav for kreditrisiko, markedsrisiko og operationel risiko

Instituttets overordnede forretningsmodel, modellens levedygtighed og bæredygtighed af instituttets strategi baseret på resultaterne af den analyse af forretningsmodellen, der udføres som led i SREP i overensstemmelse med EBA's retningslinjer for de fælles procedurer og metoder for SREP. Myndighederne kan til dette formål anvende SREP-pointtallet for forretningsmodellen og strategien

Instituttets stilling i de jurisdiktioner, hvor det driver virksomhed, hvad angår kritiske funktioner og centrale forretningsområder, der tilbydes inden for hver enkelt jurisdiktion, og instituttets markedsandel (koncentration)

Hvorvidt aktionærerne er koncentreret eller spredt, navnlig under hensyntagen til antallet af kvalificerede aktionærer og det omfang, hvori aktionærstrukturen kan have virkninger for adgangen til visse genopretningsforanstaltninger for instituttet og afviklingsværktøjer for afviklingsmyndigheden

Instituttets struktur, herunder en vurdering af, om instituttet er en del af en gruppe, og i givet fald om gruppen har en kompliceret eller enkel struktur, for så vidt angår finansielle og operationelle indbyrdes afhængigheder

Instituttets juridiske form (f.eks. privat aktieselskab, selskab med begrænset ansvar eller anden selskabsform, der er defineret i national lovgivning)

Garantifondens størrelse i forhold til instituttets samlede midler (kun institutsikringsordninger og andre systemer for gensidig solidaritet)

Systemet for gensidig solidaritets type og dets risikostyringspolitikker og -procedurer

Graden af sammenhæng med andre deltagere i institutsikringsordninger


(1)  Hvis der ikke foreligger indikatorværdier i overensstemmelse med de definitioner, der er fastsat i dette bilag, fordi de relevante enheder, som henhører under anvendelsesområdet, ikke aflægger regnskab ved hjælp af IFRS-standarder og ikke er omfattet af FINREP-krav, bør de kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne anvende passende alternativer (f.eks. fra de nationale GAAP). I så fald bør de relevante myndigheder sikre, at disse alternativer er behørigt forklaret og i videst muligt omfang stemmer overens med definitionerne i dette skema.

(2)  »Samlede aktiver« beregnes på verdensplan i overensstemmelse med FINREP (IFRS eller GAAP) — F 01.01, række 380, kolonne 010

(3)  »Værdi af OTC-derivater« (notionel værdi) beregnes på verdensplan i overensstemmelse med: FINREP (IFRS) → F 10.00, række 300 + 310 + 320, kolonne 030 + F 11.00, række 510 + 520 + 530, kolonne 030 eller FINREP (GAAP) → F 10.00, række 300 + 310 + 320, kolonne 050 + F 11.00, række 510 + 520 + 530, kolonne 030


Top