EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0958

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/958 af 9. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til fastlæggelse af de tekniske ordninger med henblik på en objektiv fremlæggelse af investeringsanbefalinger eller andre oplysninger med anbefalinger om eller forslag til en investeringsstrategi og afsløring af særlige interesser eller angivelse af interessekonflikter (EØS-relevant tekst)

C/2016/1403

OJ L 160, 17.6.2016, p. 15–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/06/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/958/oj

17.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/15


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/958

af 9. marts 2016

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til fastlæggelse af de tekniske ordninger med henblik på en objektiv fremlæggelse af investeringsanbefalinger eller andre oplysninger med anbefalinger om eller forslag til en investeringsstrategi og afsløring af særlige interesser eller angivelse af interessekonflikter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (1), særlig artikel 20, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er nødvendigt med harmoniserede standarder om investeringsanbefalinger eller andre oplysninger med anbefalinger om eller forslag til en investeringsstrategi (i det følgende benævnt »anbefalinger«), for at sådanne oplysninger kan fremlægges objektivt, klart og præcist, og for at interesser og interessekonflikter kan blive afsløret. De bør overholdes af personer, der udarbejder eller udbreder anbefalinger. Navnlig bør anbefalingerne fremlægges objektivt og på en måde, der ikke vildleder markedsdeltagerne eller offentligheden, så der sikres høje fairness-, redeligheds- og gennemsigtighedsstandarder på markedet.

(2)

Alle personer, der udarbejder eller udbreder investeringsanbefalinger, bør have etableret ordninger, der sikrer, at oplysninger fremlægges objektivt, og interesser eller interessekonflikter offentliggøres effektivt. Der bør endvidere indføres ordninger for de personkategorier, der i kraft af deres art og aktiviteter almindeligvis udgør en større risiko for markedets integritet og investorbeskyttelsen. Denne gruppe omfatter uafhængige analytikere, investeringsselskaber, kreditinstitutter, alle personer, hvis primære virksomhed er at udarbejde eller udbrede anbefalinger, og de fysiske personer, der arbejder for dem i henhold til en ansættelseskontrakt eller på anden vis, samt andre personer, der foreslår investeringsbeslutninger vedrørende finansielle instrumenter, og som ifølge egne oplysninger har finansiel erfaring eller ekspertise, eller som opfattes sådan af markedsdeltagerne (i det følgende benævnt »eksperter«). Blandt de indikatorer, der tjener til identifikation af sådanne eksperter, kan nævnes, hvor regelmæssigt de udarbejder anbefalinger, antallet af personer, der følger dem, når de udsteder anbefalinger, deres personlige beskæftigelsesmæssige baggrund, herunder om de tidligere har udarbejdet anbefalinger professionelt, og om deres hidtidige anbefalinger videreformidles eller er blevet videreformidlet af tredjeparter såsom medier.

(3)

Identiteten på de personer, der udarbejder anbefalinger, deres kompetente myndighed, hvis der er en sådan, og datoerne og tidspunkterne, hvor anbefalingerne blev færdige og dernæst udbredt, bør offentliggøres, da de kan udgøre vigtige oplysninger for investorer i forbindelse med deres investeringsbeslutninger.

(4)

Offentliggørelse af værdiansættelser og metoder er nyttige oplysninger til at forstå anbefalinger samt til at vurdere, i hvor høj grad de personer, der udarbejder dem, er konsistente i anvendelsen af deres værdiansættelser og metoder. Det bør tilstræbes, at anbefalinger udarbejdet af den samme person og knyttet til virksomheder, der tilhører den samme industri eller det samme land, konsekvent fremhæver en række konsistente fælles faktorer. Derfor bør uafhængige analytikere, investeringsselskaber, kreditinstitutter, personer, hvis primære virksomhed er at udarbejde anbefalinger, og de fysiske personer, der arbejder for dem i henhold til en ansættelseskontrakt eller på anden vis, samt eksperter i anbefalingerne redegøre for ændringer i de værdiansættelser og metoder, de anvender.

(5)

Interesserne hos de personer, der udarbejder anbefalinger, og de konflikter, der kan ligge i disse interesser, kan påvirke den holdning, som disse personer giver udtryk for i deres anbefalinger. For at sikre, at oplysningernes objektivitet og pålidelighed kan vurderes, bør der ske offentliggørelse af alle forbindelser og omstændigheder, der med rimelighed kan forventes at mindske oplysningernes objektivitet, herunder interesser eller interessekonflikter hos den person, der udarbejder anbefalingen, eller hos en person, der tilhører samme koncern, vedrørende det finansielle instrument eller den udsteder, som anbefalingen direkte eller indirekte vedrører.

(6)

Offentliggørelser af interesser eller interessekonflikter bør være specifikke nok til at gøre det muligt for anbefalingens modtager at danne sig et klart overblik over interessekonfliktens grad og art. Uafhængige analytikere, investeringsselskaber, kreditinstitutter, personer, hvis primære virksomhed er at udarbejde anbefalinger, og de fysiske personer, der arbejder for dem i henhold til en ansættelseskontrakt eller på anden vis, samt eksperter bør også offentliggøre, om de ejer en lang eller kort nettoposition over en forudbestemt tærskel i den udstedte aktiekapital for den udsteder, som anbefalingen vedrører. I denne sammenhæng bør de beregne den lange eller korte nettoposition i overensstemmelse med metoden til at beregne positioner i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 (2).

(7)

Af proportionalitetshensyn bør personer, der udarbejder anbefalinger, tillades at tilpasse deres ordninger for objektiv fremlæggelse og for offentliggørelse af interesser eller interessekonflikter inden for de i denne forordning fastsatte rammer, herunder når de udarbejder ikkeskriftlige anbefalinger, der tager form af møder, road shows eller audio- eller videokonferencer samt radio-, TV- eller internetinterviews.

(8)

Anbefalinger kan udbredes i uændret, ændret eller sammenfattet form af en anden person end den person, der udarbejdede dem. Den måde, hvorpå personer, der udbreder anbefalinger, behandler disse anbefalinger, kan have en væsentlig indvirkning på investorernes vurdering af anbefalingerne. Investorer, der overvejer deres investeringsbeslutninger, kan navnlig anse det som en værdifuld oplysning at have kendskab til identiteten af den person, der udbreder anbefalingen, og graden af ændringer i den oprindelige anbefaling.

(9)

Når de personer, der udbreder anbefalinger, kun ekstrapolerer nogle elementer af en oprindelig anbefaling, kan dette udgøre en væsentlig ændring af indholdet af den oprindelige anbefaling. En ændring af retningen i den oprindelige anbefaling (f.eks. ved at ændre en »købsanbefaling« til en anbefaling om at »holde« eller »sælge« eller omvendt eller ved at ændre kursmålet) bør altid opfattes som en væsentlig ændring.

(10)

Behandling af personoplysninger inden for rammerne af denne forordning bør ske i overensstemmelse med de nationale love eller administrative bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (3).

(11)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(12)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (4).

(13)

For at sikre velfungerende finansielle markeder er det nødvendigt, at nærværende forordning træder i kraft hurtigst muligt, og at bestemmelserne i nærværende forordning anvendes fra samme dato som bestemmelserne i forordning (EU) nr. 596/2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »ekspert«: en person som omhandlet i artikel 3, stk. 1, nr. 34), ii), i forordning (EU) nr. 596/2014, der gentagne gange foreslår investeringsbeslutninger vedrørende finansielle instrumenter, og som:

i)

ifølge egne oplysninger har finansiel ekspertise eller erfaring eller

ii)

fremlægger sin anbefaling på en sådan måde, at andre med rimelighed må tro, at vedkommende har finansiel ekspertise eller erfaring

b)   »koncern«: koncern som defineret i artikel 2, nr. 11), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU (5).

KAPITEL II

UDARBEJDELSE AF ANBEFALINGER

Artikel 2

Identitet af personer, der udarbejder anbefalinger

1.   Personer, der udarbejder investeringsanbefalinger eller andre oplysninger, der anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi (i det følgende benævnt »anbefalinger«), skal klart og tydeligt i alle de anbefalinger, de udarbejder, offentliggøre deres identitet og følgende oplysninger om identiteten af alle andre personer, der er ansvarlige for udarbejdelsen af anbefalingen:

a)

navn og stillingsbetegnelse på alle de fysiske personer, der er involveret i udarbejdelsen af anbefalingen

b)

hvis en fysisk eller juridisk person, som er involveret i udarbejdelsen af anbefalingen, handler i henhold til en kontrakt, herunder en ansættelseskontrakt, eller på anden vis for en juridisk person: navnet på denne juridiske person.

2.   Hvis den person, der udarbejder anbefalinger, er et investeringsselskab, et kreditinstitut eller en fysisk person, der arbejder for et investeringsselskab eller et kreditinstitut i henhold til en ansættelseskontrakt eller på anden vis, skal denne person ud over de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, angive identiteten på den relevante kompetente myndighed i anbefalingen.

3.   Hvis den person, der udarbejder anbefalinger, ikke er en person som omhandlet i stk. 2, men er underlagt selvreguleringsstandarder eller adfærdskodekser vedrørende udarbejdelsen af anbefalinger, så skal denne person, ud over oplysningerne fastsat i stk. 1, henvise til disse standarder eller kodekser i anbefalingen.

Artikel 3

Generelle forpligtelser vedrørende objektiv fremlæggelse af anbefalinger

1.   Personer, der udarbejder anbefalinger, skal sikre, at deres anbefalinger opfylder følgende krav:

a)

at der sondres klart mellem faktiske forhold og fortolkninger, skøn, udtalelser og andre former for oplysninger, der ikke er faktuelle

b)

at alle væsentlige oplysningskilder er klart og tydeligt angivet

c)

at alle oplysningskilder er pålidelige, eller at det klart anføres, hvis der er tvivl om, hvorvidt en kilde er pålidelig

d)

at alle fremskrivninger, prognoser og kursmål klart angives som sådanne, og at de væsentlige antagelser ved udarbejdelsen eller brugen af dem angives

e)

at datoen og tidspunktet, hvor udarbejdelsen af anbefalingen blev færdiggjort, er markeret klart og tydeligt.

2.   Hvis offentliggørelsen af de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1, litra b) eller e), ikke står i forhold til anbefalingens længde eller form, herunder hvis der er tale om en ikkeskriftlig anbefaling, der er afgivet i form af f.eks. møder, road shows, audio- eller videokonferencer samt radio-, TV- eller internetinterviews, skal den person, der udarbejder anbefalinger, i anbefalingen angive, hvor de personer, der modtager anbefalingen, gratis kan få direkte og let adgang til de krævede oplysninger.

3.   Personer, der udarbejder anbefalinger, skal efter anmodning fra den kompetente myndighed dokumentere anbefalinger, de har udarbejdet.

Artikel 4

Yderligere forpligtelser i forbindelse med objektiv fremlæggelse af anbefalinger gældende for personer omhandlet i artikel 3, stk. 1, nr. 34), i), i forordning (EU) nr. 596/2014 og eksperter

1.   Ud over de oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, skal personer omhandlet i artikel 3, stk. 1, nr. 34), i), i forordning (EU) nr. 596/2014 og eksperter klart og tydeligt indsætte følgende oplysninger i anbefalingen:

a)

en erklæring om, hvorvidt anbefalingen har været fremlagt for den udsteder, som anbefalingen direkte eller indirekte vedrører, og om anbefalingen efterfølgende er blevet ændret

b)

et sammendrag af ethvert grundlag for værdiansættelse eller metode og de underliggende antagelser, der er anvendt til enten at vurdere et finansielt instrument eller en udsteder eller til at fastsætte et kursmål for et finansielt instrument, samt en angivelse af og et sammendrag af alle ændringer af værdiansættelsen, metoden eller de underliggende antagelser

c)

en angivelse af, hvor detaljerede oplysninger om værdiansættelsen eller metoden og de underliggende antagelser er direkte og let tilgængelige, i tilfælde af at den person, der udarbejder anbefalingerne, ikke har anvendt ejendomsretligt beskyttede modeller

d)

en angivelse af, hvor væsentlige oplysninger om de anvendte ejendomsretligt beskyttede modeller er direkte og let tilgængelige i tilfælde af, at den person, der udarbejder anbefalingerne, har anvendt ejendomsretligt beskyttede modeller

e)

en fyldestgørende redegørelse for betydningen af de givne anbefalinger, f.eks. »køb«, »hold« eller »sælg«, og varigheden af den investering, som anbefalingen er knyttet til, samt en passende risikoadvarsel, der skal omfatte en følsomhedsanalyse af antagelserne

f)

en angivelse af den planlagte hyppighed af opdateringer til anbefalingen

g)

en angivelse af relevant dato og tidspunkt for alle priser på finansielle instrumenter nævnt i anbefalingen

h)

hvis en anbefaling afviger fra hidtidige anbefalinger vedrørende det samme finansielle instrument eller den samme udsteder, der har været udbredt i den foregående 12-månedersperiode, ændringen (ændringerne) og datoen for den tidligere anbefaling, og

i)

en liste over alle deres anbefalinger for finansielle instrumenter eller udstedere, der er udbredt i løbet af den foregående 12-månedersperiode, hvor følgende angives for hver anbefaling: datoen for udbredelsen, identiteten på den eller de i artikel 2, stk. 1, litra a), omhandlede fysiske personer, kursmålet og den relevante markedspris på udbredelsestidspunktet, anbefalingens retning og kursmålets eller anbefalingens gyldighedsperiode.

2.   Hvis offentliggørelsen af de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1, litra b), e) eller i) ikke står i forhold til anbefalingens længde eller form, herunder hvis der er tale om en ikkeskriftlig anbefaling, der er afgivet i form af f.eks. møder, road shows, audio- eller videokonferencer samt radio-, TV- eller internetinterviews, skal den person, der udarbejder anbefalinger, i anbefalingen angive, om de personer, der modtager anbefalingen, gratis kan få direkte og let adgang til de krævede oplysninger.

Artikel 5

Generelle forpligtelser i forbindelse med offentliggørelse af interesser eller interessekonflikter

1.   Personer, der udarbejder anbefalinger, skal i deres anbefalinger offentliggøre alle forbindelser og omstændigheder, der med rimelighed kan forventes at forringe anbefalingens objektivitet, herunder interesser eller interessekonflikter vedrørende dem selv eller fysiske eller juridiske personer, der arbejder for dem i henhold til en kontrakt, herunder en ansættelseskontrakt, eller på anden vis, og som var involveret i udarbejdelsen af anbefalingen, for så vidt angår det finansielle instrument eller den udsteder, som anbefalingen direkte eller indirekte vedrører.

2.   Hvis en person, der udarbejder anbefalinger som omhandlet i stk. 1, er en juridisk person, skal de oplysninger, der skal offentliggøres i henhold til stk. 1, også omfatte sådanne interesser eller interessekonflikter vedrørende enhver person, der hører til den samme koncern, der:

a)

er kendt eller med rimelighed må forventes at være kendt af de personer, der er involveret i udarbejdelsen af anbefalingen, eller

b)

er kendt af personer, der, selv om de ikke er involveret i udarbejdelsen af anbefalingen, har eller med rimelighed må forventes at have adgang til anbefalingen, førend den er færdig.

3.   Hvis en person, der udarbejder anbefalinger som omhandlet i stk. 1, er en fysisk person, skal de oplysninger, der skal offentliggøres i henhold til stk. 1, også omfatte interesser eller interessekonflikter vedrørende enhver nært tilknyttet person.

Artikel 6

Yderligere forpligtelser i forbindelse med offentliggørelse af interesser eller interessekonflikter vedrørende personer omhandlet i artikel 3, stk. 1, nr. 34), i), i forordning (EU) nr. 596/2014 og eksperter

1.   Ud over de i artikel 5 krævede oplysninger skal en person som omhandlet i artikel 3, stk. 1, nr. 34), i), i forordning (EU) nr. 596/2014 og en ekspert i anbefalingen indsætte følgende oplysninger om deres interesser og interessekonflikter vedrørende den udsteder, som anbefalingen direkte eller indirekte vedrører:

a)

hvis vedkommende ejer en lang eller kort nettoposition, der overskrider tærsklen på 0,5 % af udstederens samlede udstedte aktiekapital, beregnet i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EU) nr. 236/2012 og med kapitel III og IV i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 918/2012 (6): en erklæring herom med oplysning om, hvorvidt nettopositionen er lang eller kort

b)

hvis udstederen ejer over 5 % af sin samlede udstedte aktiekapital: en erklæring herom

c)

hvis den person, der udarbejder anbefalingen, eller andre personer, der tilhører samme koncern som denne person:

i)

er market maker eller likviditetsstiller i udstederens finansielle instrumenter: en erklæring herom

ii)

i den foregående 12-månedersperiode har været »lead manager« eller »co-lead manager« for eventuelle offentliggjorte udbud af udstederens finansielle instrumenter: en erklæring herom

iii)

er part i en aftale med udstederen vedrørende investeringsselskabers levering af tjenesteydelser fastsat i afsnit A og B i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (7): en erklæring herom, under forudsætning af at dette ikke vil føre til offentliggørelse af fortrolige forretningsoplysninger, og at aftalen har været i kraft i den foregående 12-månedersperiode eller i løbet af den samme periode har givet anledning til en forpligtelse til at betale eller modtage kompensation

iv)

er part i en aftale med udstederen vedrørende anbefalingens udarbejdelse: en erklæring herom.

2.   Hvis en person som omhandlet i stk. 1 er et investeringsselskab, et kreditinstitut eller en fysisk eller en juridisk person, der arbejder for et investeringsselskab eller et kreditinstitut i henhold til en kontrakt, herunder en ansættelseskontrakt, eller på anden vis, skal denne person ud over de oplysninger, der er fastsat i stk. 1, angive følgende oplysninger i anbefalingen:

a)

en beskrivelse af de effektive interne organisatoriske og administrative ordninger og oplysningsbarrierer, der er indført for at forebygge og undgå interessekonflikter for så vidt angår anbefalingerne

b)

hvis aflønningen af fysiske eller juridiske personer, der arbejder for vedkommende i henhold til en ansættelseskontrakt eller på anden vis, og som har været involveret i udarbejdelsen af anbefalingen, er direkte knyttet til transaktioner vedrørende investeringsselskabstjenesteydelser, jf. afsnit A og B i bilag I til direktiv 2014/65/EU, eller til andre typer transaktioner, som personen eller andre juridiske personer, der er del af den samme koncern, gennemfører, eller til handelsgebyrer som personen eller andre juridiske personer, der er del af den samme koncern, modtager: en erklæring herom

c)

oplysninger om kursen på og anskaffelsesdatoen for aktier, hvis fysiske personer, der arbejder for den i første afsnit omhandlede person i henhold til en ansættelseskontrakt eller på anden vis, og som har været involveret i udarbejdelsen af anbefalingen, før det offentlige udbud af aktier fra den udsteder, som anbefalingen direkte eller indirekte vedrører, modtager eller køber disse.

3.   Hvis den i stk. 1 omhandlede person er et investeringsselskab, et kreditinstitut eller en fysisk eller juridisk person, der i henhold til en ansættelseskontrakt eller på anden vis arbejder for et investeringsselskab eller et kreditinstitut, skal denne person hvert kvartal offentliggøre, hvor stor en andel af alle anbefalinger der i løbet af den foregående 12-månedersperiode lød på »køb«, »hold«, »sælg« eller lignende termer, og hvor stor en andel af udstedere svarende til hver af disse kategorier denne person i den foregående 12-månedersperiode har leveret væsentlige investeringsselskabstjenesteydelser til, jf. afsnit A og B i bilag I til direktiv 2014/65/EU.

4.   Hvis offentliggørelsen af de i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger ikke står i forhold til anbefalingens længde eller form, herunder hvis der er tale om en ikkeskriftlig anbefaling, der er afgivet i form af møder, road shows eller audio- eller videokonferencer samt radio-, TV- eller internetinterviews, skal den person, der udarbejder anbefalinger, i anbefalingen angive, hvor de personer, der modtager anbefalingen, gratis kan få direkte og let adgang til de krævede oplysninger.

Artikel 7

Udarbejderens udbredelse af anbefalinger

Hvis en person, der udarbejder anbefalinger, udbreder en anbefaling, som personen har udarbejdet, så skal denne person i anbefalingen angive dato og tidspunkt for anbefalingens første udbredelse.

KAPITEL III

UDBREDELSE AF ANBEFALINGER UDARBEJDET AF TREDJEPARTER

Artikel 8

Ordninger for udbredelse af anbefalinger

1.   Personer, der udbreder anbefalinger udarbejdet af tredjeparter, skal meddele følgende oplysninger til de personer, der modtager anbefalingerne:

a)

deres identitet, klart og tydeligt

b)

alle forbindelser og omstændigheder, der med rimelighed må forventes at forringe den objektive fremlæggelse af anbefalingen, herunder interesser eller interessekonflikter vedrørende finansielle instrumenter eller den udsteder som anbefalingen direkte eller indirekte vedrører

c)

dato og tidspunkt, hvor anbefalingen først blev udbredt.

2.   Hvis den i stk. 1 omhandlede person er et investeringsselskab, et kreditinstitut eller en fysisk eller en juridisk person, der arbejder for et investeringsselskab eller et kreditinstitut i henhold til en kontrakt, herunder en ansættelseskontrakt, eller på anden vis, skal denne person ud over de oplysninger, der er fastsat i stk. 1, meddele følgende oplysninger til de personer, der modtager anbefalingerne:

a)

identiteten på den relevante kompetente myndighed

b)

personens egne interesser eller interessekonflikter, jf. artikel 5 og artikel 6, stk. 1 og 2, medmindre denne person handler som udbredelseskanal for anbefalinger udarbejdet inden for den samme koncern uden at have nogen indflydelse på valget af, hvilken anbefaling der skal udbredes.

Artikel 9

Yderligere ordninger for udbredelse af resuméer eller uddrag af anbefalinger

1.   Ud over de i artikel 8 fastsatte oplysninger skal personer, der udbreder et resumé eller et uddrag af en anbefaling udarbejdet af en tredjepart, sikre, at dette resumé eller uddrag:

a)

er klart og ikke vildledende

b)

er identificeret som et resumé eller et uddrag

c)

indeholder en klar identificering af den oprindelige anbefaling.

2.   De i stk. 1 omhandlede personer skal også sikre, at de i artikel 2-6 omhandlede oplysninger vedrørende den person, der udarbejder anbefalingen, gøres tilgængelige enten direkte i selve resuméet eller uddraget eller gennem en henvisning til, hvor denne oplysning kan fås gratis af de personer, der modtager resuméet eller uddraget af anbefalingen.

Artikel 10

Yderligere ordninger for udbredelse af væsentligt ændrede anbefalinger

1.   Ud over de i artikel 8 fastsatte oplysninger skal personer, der udbreder en anbefaling udarbejdet af en tredjepart, der er ændret væsentligt, sikre, at anbefalingen klart og detaljeret angiver den væsentlige ændring.

2.   De i stk. 1 omhandlede personer skal opfylde kravene i artikel 2-5 for så vidt angår den væsentlige ændring og indsætte en henvisning i den væsentligt ændrede anbefaling til, hvor oplysningerne fastsat i artikel 2-6 om den person, der udarbejdede den oprindelige anbefaling, kan fås gratis af de personer, der modtager den væsentligt ændrede anbefaling.

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 11

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 3. juli 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps (EUT L 86 af 24.3.2012, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 918/2012 af 5. juli 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps med hensyn til definitioner, beregning af korte nettopositioner, dækkede credit default swaps på statsobligationer, meddelelsestærskler, likviditetstærskler for suspension af begrænsninger, betydelige fald i værdien for finansielle instrumenter og negative hændelser (EUT L 274 af 9.10.2012, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).


Top