Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0957

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/957 af 9. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for passende ordninger, systemer og procedurer samt indberetningsskemaer, der skal anvendes med henblik på at forebygge, afsløre og indberette misbrugspraksis eller mistænkelige ordrer eller transaktioner (EØS-relevant tekst)

C/2016/1402

OJ L 160, 17.6.2016, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/957/oj

17.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/957

af 9. marts 2016

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for passende ordninger, systemer og procedurer samt indberetningsskemaer, der skal anvendes med henblik på at forebygge, afsløre og indberette misbrugspraksis eller mistænkelige ordrer eller transaktioner

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (1), særlig artikel 16, stk. 5, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er nødvendigt at indføre nærmere bestemmelser om passende krav til de ordninger, procedurer og systemer, som markedsoperatører og investeringsselskaber, der driver en markedsplads, og personer, der som led i deres erhverv planlægger eller gennemfører transaktioner, bør have indført med henblik på at indberette ordrer og transaktioner, som kunne udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation under forordning (EU) nr. 596/2014. Sådanne krav burde bidrage til at forebygge og afsløre markedsmisbrug. De bør også bidrage til at sikre, at indberetninger, som fremsendes til kompetente myndigheder, er meningsfyldte, fuldstændige og nyttige. For at sikre effektiv afsløring af markedsmisbrug bør der indføres passende systemer til at overvåge ordrer og transaktioner. Sådanne systemer bør omfatte menneskelige analyser, som foretages af personale med passende uddannelse. Systemerne til overvågning af markedsmisbrug bør kunne udløse varslinger i overensstemmelse med foruddefinerede parametre for at gøre det muligt at foretage yderligere analyser af eventuel insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation. Hele processen vil sandsynligvis kræve en vis grad af automatisering.

(2)

For at lette og fremme en konsekvent tilgang og praksis i hele Unionen i forhold til at forebygge og afsløre markedsmisbrug bør der indføres nærmere bestemmelser, som harmoniserer indholdet i indberetninger om mistænkelige ordrer og transaktioner, skemaet til brug herfor og tidsfristerne.

(3)

Personer, der som led i deres erhverv planlægger eller gennemfører transaktioner, som indgår i algoritmisk handel og er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (2), bør indføre og opretholde de systemer, der er omhandlet i denne forordning og forordning (EU) nr. 596/2014, og bør fortsat være omfattet af artikel 17, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU.

(4)

Personer, der som led i deres erhverv planlægger eller gennemfører transaktioner, bør på passende betingelser kunne uddelegere overvågning, afsløring og identifikation af mistænkelige ordrer og transaktioner inden for en koncern eller uddelegere dataanalyse og udløsning af varslinger. En sådan delegation bør gøre det muligt at dele ressourcer, at udvikle og opretholde overvågningssystemer centralt og at opbygge ekspertise i forbindelse med overvågning af ordrer og transaktioner. En sådan delegation bør ikke forhindre de kompetente myndigheder i til enhver tid at vurdere, om de systemer, ordninger og procedurer, der er indført af den person, som funktionerne er uddelegeret til, er effektive i forhold til at opfylde forpligtelsen til at overvåge og afsløre markedsmisbrug. Indberetningsforpligtelsen og ansvaret for at opfylde kravene i denne forordning og artikel 16 i forordning (EU) nr. 596/2014 bør forblive hos den person, som uddelegerer funktioner.

(5)

Markedspladser bør have passende handelsregler, som bidrager til at forebygge insiderhandel, markedsmanipulation og forsøg på insiderhandel og markedsmanipulation. Markedspladser bør også have faciliteter, som giver mulighed for at genvise ordrebeholdningen med henblik på at analysere aktiviteten i en handelsperiode i forbindelse med algoritmisk handel, herunder højfrekvenshandel.

(6)

Et fælles harmoniseret skema til elektronisk fremsendelse af en indberetning om mistænkelige transaktioner og ordrer bør bidrage til at opfylde kravene i denne forordning og i artikel 16 i forordning (EU) nr. 596/2014 i markeder med stadigt flere grænseoverskridende ordrer og transaktioner. Det bør også lette effektiv deling af oplysninger om mistænkelige ordrer og transaktioner mellem kompetente myndigheder i forbindelse med grænseoverskridende undersøgelser.

(7)

Hvis de relevante felter i skemaet udfyldes tydeligt, fuldstændigt, objektivt og nøjagtigt, burde disse oplysninger gøre det lettere for de kompetente myndigheder straks at vurdere mistanken og iværksætte relevante foranstaltninger. Skemaet bør derfor gøre det muligt for de personer, som fremsender indberetningen, at videregive de oplysninger, som de anser for at være relevante, om de indberettede mistænkelige ordrer og transaktioner og forklare årsagerne til denne mistanke. Skemaet bør også give adgang til at formidle personoplysninger, som gør det muligt at identificere de personer, der er involveret i de mistænkelige ordrer og transaktioner, og at bistå de kompetente myndigheder med at foretage undersøgelser med henblik på hurtigt at analysere de mistænkte personers handelsadfærd og finde forbindelser til personer, som er involveret i andre mistænkelige handler. Sådanne oplysninger bør foreligge fra starten, således at undersøgelsens integritet ikke bringes i fare, hvis en kompetent myndighed bliver nødt til, mens undersøgelsen står på, at vende tilbage til den person, som har fremsendt indberetningen om mistænkelige transaktioner og ordrer. Sådanne oplysninger bør omfatte fødselsdato, adresse, oplysninger om personens beskæftigelse og regnskaber og i givet fald de berørte personers kundekode og nationale ID-nummer.

(8)

For at gøre det lettere at fremsende en indberetning om mistænkelige transaktioner og ordrer bør skemaet gøre det muligt at vedlægge dokumentation og materiale til at underbygge indberetningen, bl.a. i form af et bilag med en oversigt over de ordrer eller transaktioner, der er relevante for indberetningen, og med en nærmere angivelse af priser og mængder.

(9)

Markedsoperatører og investeringsselskaber, der driver en markedsplads, og personer, der som led i deres erhverv planlægger eller gennemfører transaktioner, bør ikke indberette alle modtagne ordrer eller gennemførte transaktioner, som har udløst en intern varsling. Et sådant krav ville ikke være i overensstemmelse med kravet om. at det fra sag til sag vurderes, om der er rimelig grund til mistanke.

(10)

Indberetningerne om mistænkelige ordrer og transaktioner bør straks fremsendes til den relevante kompetente myndighed, når der er opstået rimelig mistanke om, at disse ordrer eller transaktioner kunne udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation. Analysen af, om en given ordre eller transaktion skal anses for at være mistænkelig, bør baseres på fakta og ikke på spekulationer eller formodninger og bør foretages så hurtigt som muligt. Den praksis, der går ud på at vente med at fremsende en indberetning med henblik på at medtage yderligere mistænkelige ordrer eller transaktioner, er ikke i overensstemmelse med forpligtelsen til at handle straks, når der allerede er opstået rimelig mistanke. Spørgsmålet om, hvorvidt der skal fremsendes en indberetning om mistænkelige ordrer og transaktioner, bør under alle omstændigheder vurderes fra sag til sag med henblik på at afgøre, om flere ordrer og transaktioner kan indberettes i en enkelt indberetning om mistænkelige ordrer og transaktioner. Endvidere bør den praksis, som går ud på at vente med at fremsende indberetninger om mistænkelige transaktioner og ordrer, indtil der er samlet et bestemt antal, ikke anses for at være i overensstemmelse med kravet om at indberette straks.

(11)

Der kan under visse omstændigheder opstå rimelig mistanke om insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation, et stykke tid efter at den mistænkelige aktivitet fandt sted, på baggrund af efterfølgende hændelser eller foreliggende oplysninger. Dette bør ikke være en grund til at undlade at indberette den mistænkelige aktivitet til den kompetente myndighed. For at kunne dokumentere, at indberetningsforpligtelserne under disse særlige omstændigheder er opfyldt, skal den person, som fremsender indberetningen, kunne begrunde forskellen mellem det tidspunkt, hvor den mistænkelige aktivitet fandt sted, og det tidspunkt, hvor der opstod rimelig mistanke om insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation.

(12)

Opbevaring af og adgang til fremsendte indberetninger om mistænkelige transaktioner og ordrer og analyser af mistænkelige ordrer og transaktioner, som ikke har ført til fremsendelse af en indberetning om mistænkelige transaktioner og ordrer, udgør en væsentlig del af procedurerne til afsløring af markedsmisbrug. Muligheden for at få adgang til og gennemgå den analyse, der er foretaget af fremsendte indberetninger om mistænkelige transaktioner og ordrer, og de mistænkelige ordrer og transaktioner, som er blevet analyseret, men i forbindelse med hvilke det er blevet konkluderet, at der ikke var rimelig grund til mistanke, vil være til hjælp for personer, der som led i deres erhverv planlægger eller gennemfører transaktioner, markedsoperatører og investeringsselskaber, der driver en markedsplads, når de vurderer efterfølgende mistænkelige ordrer eller transaktioner. Analyser af mistænkelige ordrer og transaktioner, som ikke i sidste ende førte til fremsendelse af en indberetning om mistænkelige transaktioner og ordrer, er til hjælp for disse personer, når de skal justere deres overvågningssystemer og afsløre adfærdsmønstre, som samlet set kunne føre til, at der opstår rimelig mistanke om insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation. Endvidere vil ovennævnte optegnelser også være til hjælp, når det skal dokumenteres, at kravene i denne forordning er opfyldt, og gøre det lettere for kompetente myndigheder at varetage deres tilsyns-, undersøgelses- og håndhævelsesfunktioner i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014.

(13)

Behandling af personoplysninger inden for rammerne af denne forordning bør foregå i overensstemmelse med de nationale bestemmelser til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (3).

(14)

Denne forordning bygger på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(15)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (4).

(16)

For at sikre velfungerende finansielle markeder er det nødvendigt, at nærværende forordning træder i kraft hurtigst muligt, og at bestemmelserne i nærværende forordning anvendes fra samme dato som bestemmelserne i forordning (EU) nr. 596/2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »indberetning om mistænkelige transaktioner og ordrer«: den indberetning om mistænkelige transaktioner og ordrer, herunder eventuel annullering eller ændring heraf, som kunne udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation, der skal udarbejdes i henhold til artikel 16, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 596/2014

b)   »elektroniske midler«: elektronisk udstyr til behandling (herunder digital komprimering), lagring og transmission af data, via kabel, radio, optisk teknologi eller andre elektromagnetiske midler

c)   »koncern«: koncern som defineret i artikel 2, nr. 11), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU (5)

d)   »ordre«: enhver ordre, herunder enhver quote, uanset om formålet hermed er en første afgivelse, en ændring, en opdatering eller en annullering af en ordre, og uanset type.

Artikel 2

Generelle krav

1.   Personer, der som led i deres erhverv planlægger eller gennemfører transaktioner, skal indføre og opretholde ordninger, systemer og procedurer, som sikrer:

a)

effektiv og løbende overvågning af alle modtagne og videresendte ordrer og alle gennemførte transaktioner med henblik på at afsløre og identificere ordrer og transaktioner, som kunne udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel og markedsmanipulation

b)

fremsendelse af indberetninger om mistænkelige transaktioner og ordrer til kompetente myndigheder i overensstemmelse med kravene i denne forordning og ved brug af skemaet i bilaget.

2.   De i stk. 1 omhandlede forpligtelser finder anvendelse på ordrer og transaktioner i forbindelse med alle finansielle instrumenter og finder anvendelse uden hensyn til:

a)

i hvilken egenskab ordren afgives eller transaktionen gennemføres

b)

den berørte type kunder

c)

om ordrerne blev afgivet eller transaktionerne gennemført på eller uden for en markedsplads.

3.   Markedsoperatører og investeringsselskaber, der driver en markedsplads, skal indføre og opretholde ordninger, systemer og procedurer, som sikrer:

a)

effektiv og løbende overvågning af alle modtagne ordrer og alle gennemførte transaktioner med henblik på at forebygge, afsløre og identificere insiderhandel, markedsmanipulation og forsøg på insiderhandel og markedsmanipulation

b)

fremsendelse af indberetninger om mistænkelige transaktioner og ordrer til kompetente myndigheder i overensstemmelse med kravene i denne forordning og ved brug af skemaet i bilaget.

4.   De i stk. 3 omhandlede forpligtelser finder anvendelse på ordrer og transaktioner i forbindelse med alle finansielle instrumenter og finder anvendelse uden hensyn til:

a)

i hvilken egenskab ordren afgives eller transaktionen gennemføres

b)

den berørte type kunder.

5.   Personer, der som led i deres erhverv planlægger eller gennemfører transaktioner, markedsoperatører og investeringsselskaber, der driver en markedsplads, skal sikre, at de i stk. 1 og 3 omhandlede ordninger, systemer og procedurer:

a)

er passende og står i et rimeligt forhold til deres forretningsaktiviteters omfang, størrelse og art

b)

vurderes regelmæssigt, som minimum i forbindelse med en årlig revision og intern kontrol, og opdateres om nødvendigt

c)

er genstand for tydelig skriftlig dokumentation, herunder eventuelle ændringer eller opdateringer heraf, med henblik på at sikre overensstemmelse med denne forordning, og at de dokumenterede oplysninger opbevares i en periode på fem år.

De i første afsnit omhandlede personer skal efter anmodning forelægge de i nævnte afsnits litra b) og c) omhandlede oplysninger for den kompetente myndighed.

Artikel 3

Forebyggelse, overvågning og afsløring

1.   De i artikel 2, stk. 1 og 3, omhandlede ordninger, systemer og procedurer skal:

a)

muliggøre individuelle og sammenlignende analyser af enhver transaktion, som gennemføres, og ordre, som afgives, ændres, annulleres eller afvises i markedspladsens systemer, og i forbindelse med personer, der som led i deres erhverv planlægger eller gennemfører transaktioner, også uden for en markedsplads

b)

udløse varslinger om aktiviteter, som kræver yderligere analyser med henblik på at afsløre eventuel insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation

c)

omfatte samtlige handelsaktiviteter, som de pågældende personer udfører.

2.   Personer, der som led i deres erhverv udfører eller organiserer transaktioner, og markedsoperatører og investeringsselskaber, der driver en markedsplads, skal efter anmodning fra den kompetente myndighed forelægge oplysninger, som viser, at deres systemer er passende og står i et rimeligt forhold til deres forretningsaktiviteters omfang, størrelse og art, herunder oplysninger om den grad af automatisering, der er indført i sådanne systemer.

3.   Markedsoperatører og investeringsselskaber, der driver en markedsplads, skal i det omfang, det er passende og rimeligt i forhold til deres forretningsaktiviteters omfang, størrelse og art, anvende softwaresystemer og have indført procedurer, som bidrager til at forebygge og afsløre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation.

De i første afsnit omhandlede systemer og procedurer skal omfatte software, som giver mulighed for udskudt automatiseret læsning, genvisning og analyse af ordrebeholdningsdata, og sådant software skal have tilstrækkelig kapacitet til at fungere i et algoritmisk handelsmiljø.

4.   Personer, der som led i deres erhverv udfører eller organiserer transaktioner, og markedsoperatører og investeringsselskaber, der driver en markedsplads, skal indføre og opretholde ordninger og procedurer, som sikrer et passende omfang af menneskelig analyse i forbindelse med overvågning, afsløring og identifikation af transaktioner og ordrer, som kunne udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation.

5.   Markedsoperatører og investeringsselskaber, der driver en markedsplads, skal indføre og opretholde ordninger og procedurer, som sikrer et passende omfang af menneskelig analyse også i forbindelse med forebyggelse af insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation.

6.   En person, der som led i sit erhverv organiserer eller udfører transaktioner, er berettiget til ved skriftlig aftale at uddelegere varetagelsen af de funktioner, der indebærer overvågning, afsløring og identifikation af ordrer og transaktioner, som kunne udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation, til en juridisk person, som udgør en del af den samme koncern. Den person, som uddelegerer disse funktioner, bevarer det fulde ansvar for, at alle forpligtelser i henhold til denne forordning og artikel 16 i forordning (EU) nr. 596/2014, opfyldes, og skal sikre, at ordningen er tydeligt dokumenteret, og at opgaverne og ansvaret er tildelt og aftalt, herunder varigheden af delegationen.

7.   En person, der som led i sit erhverv organiserer eller udfører transaktioner, kan ved skriftlig aftale uddelegere varetagelsen af analyse af data, herunder ordre- og transaktionsdata, og udløsning af de varslinger, der er nødvendige for, at en sådan person kan varetage overvågning, afsløring og identifikation af ordrer og transaktioner, som kunne udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation, til tredjemand (»serviceyder«). Den person, som uddelegerer disse funktioner, bevarer det fulde ansvar for, at alle forpligtelser i henhold til denne forordning og artikel 16 i forordning (EU) nr. 596/2014, opfyldes, og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser:

a)

vedkommende skal bevare den nødvendige ekspertise og de nødvendige ressourcer til at vurdere kvaliteten af de tjenesteydelser, der leveres, og serviceydernes organisatoriske egnethed, til at overvåge de uddelegerede tjenesteydelser og til løbende at styre de risici, der er forbundet med delegationen af disse funktioner

b)

vedkommende skal have direkte adgang til alle relevante oplysninger om dataanalysen og udløste varslinger.

Den skriftlige aftale skal indeholde en beskrivelse af de rettigheder og forpligtelser, som gælder for den person, der uddelegerer de i første afsnit omhandlede funktioner, og af serviceyderens rettigheder og forpligtelser. Den skal også omfatte de forhold, som berettiger den person, der uddelegerer funktionerne, til at ophæve en sådan aftale.

8.   I forbindelse med de i artikel 2, stk. 1 og 3, omhandlede ordninger og procedurer skal personer, der som led i deres erhverv planlægger eller gennemfører transaktioner, markedsoperatører og investeringsselskaber, der driver en markedsplads, i en periode på fem år opbevare dokumentation for den analyse, der er foretaget af ordrer og transaktioner, som kunne udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation, og begrundelsen for at fremsende eller at undlade at fremsende en indberetning om mistænkelige transaktioner og ordrer. Disse oplysninger fremsendes til de kompetente myndigheder efter anmodning.

De i første afsnit omhandlede personer skal sikre, at de i artikel 2, stk. 1 og 3, omhandlede ordninger og procedurer garanterer og bevarer de i første afsnit omhandlede oplysningers fortrolighed.

Artikel 4

Uddannelse

1.   Personer, der som led i deres erhverv udfører eller organiserer transaktioner, markedsoperatører og investeringsselskaber, der driver en markedsplads, skal organisere og sørge for effektiv og omfattende uddannelse af personale, som deltager i overvågning, afsløring og identifikation af ordrer og transaktioner, som kunne udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation, herunder personale, som deltager i behandling af ordrer og transaktioner. En sådan uddannelse skal finde sted regelmæssigt, være passende og stå i et rimeligt i forhold til forretningsaktiviteternes omfang, størrelse og art.

2.   Markedsoperatører og investeringsselskaber, der driver en markedsplads, skal også sørge for den i stk. 1 omhandlede uddannelse af personale, som deltager i forebyggelse af insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation.

Artikel 5

Indberetningsforpligtelser

1.   Personer, der som led i deres erhverv udfører eller organiserer transaktioner, markedsoperatører og investeringsselskaber, der driver en markedsplads, skal indføre og opretholde effektive ordninger, systemer og procedurer, som med henblik på fremsendelse af en indberetning om mistænkelige transaktioner og ordrer sætter dem i stand til at vurdere, om en ordre eller transaktion kunne udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation. Disse ordninger, systemer og procedurer skal i behørigt omfang tage højde for de elementer, som svarer til faktisk insiderhandel eller markedsmanipulation eller forsøg herpå i henhold til artikel 8 og 12 i forordning (EU) nr. 596/2014, og for den ikke-udtømmende række af indikatorer for markedsmanipulation, der er omhandlet i bilag I til nævnte forordning og yderligere præciseret i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/522 (6).

2.   Alle de i stk. 1 omhandlede personer, som deltager i behandlingen af den samme ordre eller transaktion, er ansvarlige for at vurdere, om der skal fremsendes en indberetning om mistænkelige transaktioner og ordrer.

3.   De i stk. 1 omhandlede personer skal sikre, at oplysninger fremsendt som en del af en indberetning om mistænkelige transaktioner og ordrer, er baseret på fakta og analyser, under hensyn til alle de oplysninger, som de har til rådighed.

4.   De i stk. 1 omhandlede personer skal råde over procedurer, som sikrer, at hverken den person, som er genstand for den fremsendte indberetning om mistænkelige transaktioner og ordrer, eller personer, som ikke i kraft af deres funktion eller stilling inden for den indberettende person skal have kendskab til fremsendelse af en indberetning om mistænkelige transaktioner og ordrer, informeres om, at der er blevet eller vil blive eller forventes at blive fremsendt en indberetning om mistænkelige transaktioner og ordrer til den kompetente myndighed.

5.   De i stk. 1 omhandlede personer skal færdiggøre indberetningen om mistænkelige transaktioner og ordrer og sikre, at hverken den person, som er genstand for den fremsendte indberetning om mistænkelige transaktioner og ordrer, eller personer, som ikke skal have kendskab til fremsendelse af en indberetning om mistænkelige transaktioner og ordrer, informeres om, at der vil blive fremsendt en indberetning om mistænkelige transaktioner og ordrer, herunder hvis der indhentes oplysninger om den person, som er genstand for indberetningen om mistænkelige transaktioner og ordrer, med henblik på at udfylde visse felter.

Artikel 6

Tidsfrister for indberetninger om mistænkelige transaktioner og ordrer

1.   Personer, der som led i deres erhverv planlægger eller gennemfører transaktioner, markedsoperatører og investeringsselskaber, der driver en markedsplads, skal sikre, at de råder over effektive ordninger, systemer og procedurer, således at der straks kan fremsendes en indberetning om mistænkelige transaktioner og ordrer, jf. artikel 16, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 596/2014, når der er begrundet mistanke om faktisk insiderhandel eller markedsmanipulation eller forsøg herpå.

2.   De i stk. 1 omhandlede ordninger, systemer og procedurer skal gøre det muligt at fremsende indberetninger om mistænkelige transaktioner og ordrer i forbindelse med tidligere transaktioner og ordrer, hvis der er opstået mistanke på baggrund af efterfølgende hændelser eller oplysninger.

I sådanne tilfælde skal den person, der som led i sit erhverv planlægger eller gennemfører transaktioner, markedsoperatører og investeringsselskaber, der driver en markedsplads, i indberetningen om mistænkelige transaktioner og ordrer til den kompetente myndighed redegøre for tidsforskydningen mellem mistanken om overtrædelse og fremsendelsen af indberetningen om mistænkelige transaktioner og ordrer under hensyn til de særlige omstændigheder i det givne tilfælde.

3.   Personer, der som led i deres erhverv planlægger eller gennemfører transaktioner, markedsoperatører og investeringsselskaber, der driver en markedsplads, skal til den kompetente myndighed fremsende eventuelle yderligere oplysninger, som de får kendskab til, efter at indberetningen om mistænkelige transaktioner og ordrer oprindeligt blev fremsendt, og skal fremsende alle oplysninger eller dokumenter, som den kompetente myndighed anmoder om.

Artikel 7

Indholdet i indberetninger om mistænkelige transaktioner og ordrer

1.   Personer, der som led i deres erhverv planlægger eller gennemfører transaktioner, markedsoperatører og investeringsselskaber, der driver en markedsplads, skal fremsende en indberetning om mistænkelige transaktioner og ordrer ved brug af skemaet i bilaget.

2.   De i stk. 1 omhandlede personer, som fremsender indberetningen om mistænkelige transaktioner og ordrer, skal udfylde de felter, der er relevante for de indberettede ordrer eller transaktioner, tydeligt og præcist. En indberetning om mistænkelige transaktioner og ordrer skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

a)

identifikation af den person, som fremsender indberetningen om mistænkelige transaktioner og ordrer, og i tilfælde af personer, der som led i deres erhverv planlægger eller gennemfører transaktioner, også den egenskab, i hvilken den person, som fremsender indberetningen om mistænkelige transaktioner og ordrer, optræder, navnlig når personen handler for egen regning eller udfører ordrer på vegne af tredjeparter

b)

beskrivelse af ordren eller transaktionen, herunder:

i)

type ordre og type handel, navnlig blokhandler, og hvor aktiviteten fandt sted

ii)

pris og mængde

c)

begrundelsen for, at ordren eller transaktionen mistænkes for at udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation

d)

midler til at identificere personer, som deltager i den ordre eller transaktion, der kunne udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation, herunder den person, som afgav eller udførte ordren, og den person, på hvis vegne ordren er afgivet eller udført

e)

andre oplysninger og anden dokumentation, som må anses for at være af relevans for den kompetente myndighed med henblik på at afsløre, undersøge og håndhæve bestemmelser om insiderhandel, markedsmanipulation og forsøg på insiderhandel og markedsmanipulation.

Artikel 8

Midler til fremsendelse

1.   Personer, der som led i deres erhverv planlægger eller gennemfører transaktioner, markedsoperatører og investeringsselskaber, der driver en markedsplads, skal fremsende en indberetning om mistænkelige transaktioner og ordrer, herunder eventuelt dokumentation eller bilag, til den i kompetente myndighed, jf. artikel 16, stk. 1 og 3, i forordning (EU) nr. 596/2014, ved brug af de elektroniske midler, som den kompetente myndighed har angivet.

2.   De kompetente myndigheder skal offentliggøre de i stk. 1 omhandlede elektroniske midler på deres websted. Disse elektroniske midler skal sikre oplysningernes fuldstændighed, integritet og fortrolighed under fremsendelsen.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 3. juli 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/522 af 17. december 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår en undtagelse for visse offentlige organer og centralbanker i tredjelande, indikatorerne for markedsmanipulation, tærsklerne for offentliggørelse af viden, den kompetente myndighed for underretninger om udsættelse, tilladelse til handel i lukkede perioder og typer af anmeldelsespligtige transaktioner udført af ledende medarbejdere (EUT L 88 af 5.4.2016, s. 1).


BILAG

Skema til indberetning af mistænkelige transaktioner og ordrer

AFDELING 1 —   

IDENTITETEN PÅ DEN ENHED/PERSON, SOM FREMSENDER INDBERETNINGEN OM MISTÆNKELIGE TRANSAKTIONER OG ORDRER

Personer, der som led i deres erhverv planlægger eller gennemfører transaktioner/markedsoperatører og investeringsselskaber, der driver en markedsplads — angiv i hvert tilfælde:

Navn på den fysiske person

[Fornavn(e) og efternavn(e) på den fysiske person, som er ansvarlig for at fremsende indberetningen om mistænkelige transaktioner og ordrer i den indberettende enhed.]

Stilling i den indberettende enhed

[Stillingsbetegnelse for den fysiske person, som er ansvarlig for at fremsende indberetningen om mistænkelige transaktioner og ordrer i den indberettende enhed.]

Navn på den indberettende enhed

[Fulde navn på den indberettende enhed, herunder for juridiske personer:

den juridiske form som angivet i selskabsregistret i det land, i henhold til hvis lovgivning enheden er registret, hvis det er relevant, og

LEI-koden (Legal Entity Identifier) i overensstemmelse med ISO 17442, hvis det er relevant.]

Adresse på den indberettende enhed

[Fuldstændig adresse (f.eks. gade, husnummer, postnummer, by, delstat/provins) og land.]

Egenskab, i hvilken enheden handler i forhold til ordrer og transaktioner, som kunne udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation

[Beskrivelse af den egenskab, i hvilken enheden handlede i forhold til den eller de ordrer eller transaktioner, som kunne udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation, f.eks. udfører ordrer på vegne af kunder, handler for egen regning, driver en markedsplads, systematisk internalisator.]

Type handelsaktivitet (markedsdannelse, arbitrage etc.) og type instrumenter (værdipapirer, derivater etc.), som den indberettende enhed handler med

(Hvis oplysningerne foreligger)

Forhold til den person, som er genstand for den indberetning om mistænkelige transaktioner og ordrer, der fremsendes

[Beskrivelse af eventuelle selskabsrelaterede, kontraktmæssige eller organisatoriske ordninger, omstændigheder eller forbindelser]

Kontaktperson i tilfælde af indhentning af yderligere oplysninger

[Person i den indberettende enhed, som der kan rettes henvendelse til ved indhentning af yderligere oplysninger i forbindelse med denne indberetning (f.eks. compliance officer) og relevante kontaktoplysninger:

fornavn(e) og efternavn(e)

kontaktpersonens stilling i den indberettende enhed

arbejds-e-mailadresse.]

AFDELING 2 —   

TRANSAKTION/ORDRE

Beskrivelse af det finansielle instrument:

[Beskriv det finansielle instrument, som er genstand for indberetningen om mistænkelige transaktioner og ordrer, med en nærmere angivelse af:

det fulde navn på det finansielle instrument eller en beskrivelse heraf

instrumentets ID-kode som defineret i Kommissionen delegerede forordning vedtaget i henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014, hvis det er relevant, eller andre koder

type finansielt instrument i henhold til den taksonomi, der anvendes til at klassificere det finansielle instrument, og den tilknyttede kode (CFI-kode i henhold til ISO 10962).]

[Yderligere oplysninger om ordrer og transaktioner i forbindelse med OTC-derivater

(Nedenstående liste med data er ikke udtømmende)

Identificer OTC-derivattypen (f.eks. differencekontrakter, swaps, credit default swaps og OTC-optioner) ved hjælp af de i artikel 4, stk. 3, litra b), i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 omhandlede typer.

Beskriv OTC-derivatets kendetegn, herunder som minimum, hvis det er relevant for den givne derivattype, følgende:

nominelt beløb (pålydende)

prisangivelsens valuta

udløbsdato

præmie (pris)

rentesats.

Beskriv som minimum følgende, hvis det er relevant for den givne OTC-derivattype:

Margen, forudbetaling og nominel størrelse eller værdi af det underliggende finansielle instrument

Transaktionsvilkår, f.eks. strikekursen, kontraktvilkårene (f.eks. gevinst eller tab ved spread betting pr. mindste kursændring).

Beskriv OTC-derivatets underliggende finansielle instrument, med en nærmere angivelse af:

Det fulde navn på det underliggende finansielle instrument eller en beskrivelse heraf

Instrumentets ID-kode som defineret i Kommissionens delegerede forordning, som skal vedtages i henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014, hvis det er relevant, eller andre koder

type finansielt instrument i henhold til den taksonomi, der anvendes til at klassificere det finansielle instrument, og den tilknyttede kode (CFI ISO 10962).]

Dato og tidspunkt for transaktioner eller ordrer, som kunne udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation

[Angiv dato/datoerne og tidspunktet/tidspunkterne for ordren/ordrerne eller transaktionen/transaktionerne, med en nærmere angivelse af tidszonen.]

Marked, hvor ordren blev afgivet eller transaktionen udført

[Angiv:

navn og kode til at identificere markedspladsen, den systematiske internalisator eller den organiserede handelsplatform uden for Unionen, hvor ordren blev afgivet og transaktionen gennemført, jf. Kommissionens delegerede forordning vedtaget i henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014, eller

»uden for en markedsplads«, hvis ordren ikke blev afgivet eller transaktionen ikke blev gennemført på ovennævnte steder.]

Sted (land)

[Fulde navn på landet og ISO 3166-1-landekode bestående af to tegn.]

[Angiv:

det sted, hvor ordren blev afgivet (hvis oplysningen foreligger)

det sted, hvor ordren blev udført.]

Beskrivelse af ordren eller transaktionen

[Beskriv som minimum følgende kendetegn ved den eller de indberettede ordrer eller transaktioner

transaktionens referencenummer ordrens referencenummer (hvis det er relevant)

afregningsdato og -tidspunkt

købs-/salgspris

volumen/mængde af finansielle instrumenter

[I tilfælde af flere ordrer eller transaktioner, som kunne udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation, kan nærmere oplysninger om priser og mængder i forbindelse med sådanne ordrer og transaktioner videregives til de kompetente myndigheder i et bilag til indberetningen om mistænkelige transaktioner og ordrer.]

oplysninger om ordreafgivelsen, der som minimum skal omfatte følgende:

type ordre (f.eks. »køb med en grænse på x EUR«)

den måde, hvorpå ordren blev afgivet (f.eks. elektronisk ordrebeholdning)

det tidspunkt, hvor ordren blev afgivet

den person, som rent faktisk afgav ordren

den person, som rent faktisk modtog ordren

de midler, hvormed ordren blev fremsendt.

Oplysninger om annullering eller ændring af ordren (hvis det er relevant):

tidspunktet for ændringen eller annulleringen

den person, som ændrede eller annullerede ordren

ændringens art (f.eks. ændring af pris eller kvantitet) og ændringens omfang

[I tilfælde af flere ordrer eller transaktioner, som kunne udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation, kan nærmere oplysninger om priser og mængder i forbindelse med sådanne ordrer og transaktioner videregives til de kompetente myndigheder i et bilag til indberetningen om mistænkelige transaktioner og ordrer.]

de midler, hvormed ordren blev ændret (f.eks. via e-mail, telefon etc.).]

AFDELING 3 —   

BESKRIVELSE AF MISTANKENS KARAKTER

Mistankens karakter

[Angiv, hvilken type misligholdelse de indberettede ordrer eller transaktioner kunne udgøre:

markedsmanipulation

insiderhandel

forsøg på markedsmanipulation

forsøg på insiderhandel.]

Årsager til mistanken

[Beskriv aktiviteten (transaktioner og ordrer, den måde, hvorpå ordrerne blev afgivet eller transaktionen udført, og de kendetegn ved ordrerne og transaktionerne, som gør dem mistænkelige), og hvordan den indberettende person blev opmærksom på forholdet, og angiv årsagerne til mistanke.

Beskrivelsen kan bl.a. omfatte følgende (kriterierne er kun vejledende, og listen ikke udtømmende):

for finansielle instrumenter optaget til handel på/handlet på en markedsplads: en beskrivelse af den type interaktion i forbindelse med ordrebeholdningen/transaktioner, som kunne udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation

for OTC-derivater: nærmere oplysninger om transaktioner eller ordrer vedrørende det underliggende aktiv og oplysninger om enhver potentiel forbindelse mellem handler på det underliggende aktivs kontantmarked og de indberettede handler vedrørende OTC-derivatet.]

AFDELING 4 —   

IDENTITETEN PÅ DEN PERSON, HVIS ORDRER ELLER TRANSAKTIONER KUNNE UDGØRE INSIDERHANDEL, MARKEDSMANIPULATION ELLER FORSØG PÅ INSIDERHANDEL ELLER MARKEDSMANIPULATION (»DEN MISTÆNKTE PERSON«)

Navn

[For fysiske personer: fornavn(e) og efternavn(e).]

[For juridiske personer: det fulde navn, herunder den juridiske form som angivet i selskabsregistret i det land, i henhold til hvis lovgivning enheden er registret, hvis det er relevant, og LEI-koden (Legal Entity Identifier) i overensstemmelse med ISO 17442, hvis det er relevant.]

Fødselsdato

[Kun for fysiske personer.]

[åååå-mm-dd]

Nationalt ID-nummer (hvis relevant)

[Hvis det er relevant i den berørte medlemsstat.]

[Nummer og/eller tekst]

Adresse

[Fuldstændig adresse (f.eks. gade, husnummer, postnummer, by, delstat/provins) og land.]

Oplysninger om beskæftigelse

Sted

Stilling

[Oplysninger om den mistænkte persons beskæftigelse fra interne oplysningskilder, som den indberettende enhed har adgang til (f.eks. regnskabsdokumentation i forbindelse med kunder, system med personaleoplysninger i forbindelse med en ansat i den indberettende enhed).]

Kontonummer

[Nummeret på kontant- eller værdipapirkonti, eventuelle fælles konti eller eventuelle fuldmagter til den mistænkte enheds/persons konto.]

Kundekode i forbindelse med indberetning af transaktioner i henhold til forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter (eller en anden identifikationskode)

[Hvis den mistænkte person er kunde hos den indberettende enhed.]

Forhold til udstederen af de berørte finansielle instrumenter (hvis det er relevant, og hvis oplysningerne foreligger)

[Beskrivelse af eventuelle selskabsrelaterede, kontraktmæssige eller organisatoriske ordninger, omstændigheder eller forbindelser]

AFDELING 5 —   

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Baggrund eller andre oplysninger, som den indberettende enhed anser for at være af relevans for indberetningen

[Følgende liste er ikke udtømmende:

Den mistænkte persons status (f.eks. detailkunde, institutioner)

Den type intervention, som den mistænkte enhed/person foretager (for egen regning, på vegne af kunder, andet);

Størrelsen af den mistænkte enheds/persons portefølje

Den dato, hvor forretningsforbindelsen med kunden startede, hvis den mistænkte enhed/person er kunde hos den indberettende person/enhed

Den type aktiviteter, som den mistænkte enheds handelsenhed varetager (hvis disse oplysninger foreligger)

Den mistænkte enheds/persons handelsmønstre. Følgende oplysninger kan være nyttige:

den mistænkte enheds/persons handelsvaner med hensyn til brug af gearing og short selling og hyppigheden af brugen heraf

forholdet mellem omfanget af den indberettede ordre/transaktion og det gennemsnitlige omfang af de ordrer, som er afgivet/transaktioner, som er udført af den mistænkte enhed/person i de seneste 12 måneder

den mistænkte enheds/persons vaner med hensyn til de udstedere, hvis værdipapirer enheden/personen har handlet med, eller de typer finansielle instrumenter, der er handlet med i de seneste 12 måneder, navnlig om den indberettede ordre/transaktion vedrører en udsteder, hvis værdipapirer den mistænkte enhed/person har handlet med i det seneste år.

Andre enheder/personer, som vides at være involveret i de ordrer og transaktioner, som kunne udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation:

Navne

Aktivitet (f.eks. udfører ordrer på vegne af kunder, handler for egen regning, driver en markedsplads, systematisk internalisator etc.).]

AFDELING 6 —   

VEDLAGT DOKUMENTATION

[Angiv den dokumentation, der videregives sammen med indberetningen om mistænkelige transaktioner og ordrer.

En sådan dokumentation kan f.eks. være e-mails, optagelser af samtaler, fortegnelser over ordrer/transaktioner, bekræftelser, børsmæglerrapporter, dokumenter vedrørende fuldmagter og oplysninger fra medierne, hvis det er relevant.

Hvis de i afdeling 2 i dette skema omhandlede nærmere oplysninger om ordrerne/transaktionerne videregives i et særskilt bilag, angives titlen på dette bilag.]


Top