EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0944

Rådets afgørelse (EU) 2016/944 af 6. juni 2016 om indgåelse af samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitbaseret navigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side

OJ L 157, 15.6.2016, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/944/oj

15.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 157/19


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/944

af 6. juni 2016

om indgåelse af samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitbaseret navigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 172, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2006/700/EF (2) blev samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitbaseret navigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side (3) (aftalen) undertegnet den 9. september 2006 med forbehold af dens indgåelse på et senere tidspunkt.

(2)

Aftalen skal fremme, lette og intensivere samarbejdet mellem parterne om civil global satellitnavigation.

(3)

Unionens holdning i udvalget, der er nedsat i henhold til aftalens artikel 14 (udvalget), skal vedtages af Rådet på forslag af Kommissionen, for så vidt udvalget skal vedtage retsakter, der har retsvirkninger, eller afgørelser, der suspenderer anvendelsen af aftalen.

(4)

Desuden bør Kommissionen for så vidt angår spørgsmål, der skal behandles af udvalget, og som ikke har retsvirkninger, koordinere Unionens holdning med medlemsstaterne.

(5)

Aftalen bør godkendes på Den Europæiske Unions vegne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitbaseret navigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side godkendes herved på Den Europæiske Unions vegne (4).

Artikel 2

Formanden for Rådet udpeger den person, der er beføjet til på Unionens vegne at afgive den meddelelse, der er omhandlet i aftalens artikel 18, stk. 1, med henblik på at udtrykke Den Europæiske Unions samtykke til at blive bundet af aftalen (5), og meddeler følgende:

»Som følge af ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten den 1. december 2009 er Den Europæiske Union trådt i stedet for og har efterfulgt Det Europæiske Fællesskab og udøver fra den nævnte dato alle Det Europæiske Fællesskabs rettigheder og påtager sig alle dets forpligtelser. Henvisninger i aftalen til »Det Europæiske Fællesskab« gælder derfor som henvisninger til »Den Europæiske Union««.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 6. juni 2016.

På Rådets vegne

H.G.J. KAMP

Formand


(1)  Godkendelse af 10.5.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Rådets afgørelse 2006/700/EF af 1. september 2006 om undertegnelse på Fællesskabets vegne af samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitbaseret navigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side (EUT L 288 af 19.10.2006, s. 30).

(3)  Samarbejdsaftale om et civilt globalt satellitbaseret navigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side (EUT L 288 af 19.10.2006, s. 31).

(4)  Teksten er offentliggjort i EUT L 288 af 19.10.2006, s. 31, sammen med afgørelsen om undertegnelse.

(5)  Datoen for ikrafttrædelse af aftalen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


Top