EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0908

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/908 af 26. februar 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de kriterier, den procedure og de krav, der finder anvendelse ved fastlæggelse af en accepteret markedspraksis samt betingelserne for bibeholdelse heraf, afvikling heraf eller ændring af betingelserne for accepten heraf (EØS-relevant tekst)

C/2016/1087

OJ L 153, 10.6.2016, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/908/oj

10.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 153/3


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/908

af 26. februar 2016

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de kriterier, den procedure og de krav, der finder anvendelse ved fastlæggelse af en accepteret markedspraksis samt betingelserne for bibeholdelse heraf, afvikling heraf eller ændring af betingelserne for accepten heraf

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (1), særlig artikel 13, stk. 7, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fastlæggelse af fælles kriterier, procedurer og krav bør bidrage til udviklingen af ensartede ordninger på området accepteret markedspraksis, forbedre klarheden af de regler, i henhold til hvilke disse praksisser tillades, og fremme fair og effektiv adfærd blandt markedsdeltagerne. Det bør endvidere bidrage til, at markedet er velfungerende, og styrke markedsintegriteten.

(2)

For at sikre, at accepterede markedspraksisser ikke lægger hindringer i vejen for innovation og de finansielle markeders løbende dynamiske udvikling, bør de kompetente myndigheder ikke automatisk anse nye eller begyndende markedstendenser, der kunne medføre ny markedspraksis, for at være uacceptable. I stedet bør de kompetente myndigheder vurdere, om sådanne markedspraksisser opfylder kriterierne i denne forordning og i forordning (EU) nr. 596/2014.

(3)

Accepterede markedspraksisser bør anvendes på en måde, der sikrer markedsintegritet og investorbeskyttelse uden at skabe risici for andre markedsdeltagere og andre forbundne markeder. Der bør således tages behørigt hensyn til gennemsigtighed og betingelserne for de markedspraksisser, der foreslås som accepterede markedspraksisser. Når de kompetente myndigheder vurderer gennemsigtigheden af markedspraksisser, der foreslås som accepterede markedspraksisser, både for offentligheden og de kompetente myndigheder, bør de tage hensyn til de forskellige faser i anvendelsen af de potentielle accepterede markedspraksisser. Der bør således også fastsættes specifikke gennemsigtighedskrav for disse faser, navnlig før markedsdeltagerne anvender den accepterede markedspraksis, under anvendelsen, og når markedsdeltagerne ophører med at anvende den.

(4)

Markedspraksisser, der af de kompetente myndigheder kan fastlægges som accepterede markedspraksisser, kan være af forskellig type og karakter. Når en kompetent myndighed fastlægger en markedspraksis som accepteret markedspraksis, bør den vurdere hyppigheden af de offentliggørelser, som kræves af alle personer, der skal foretage dem, for at sikre, at den er tilpasset til og passende for den pågældende markedspraksis. Hyppigheden af offentliggørelserne bør sikre en balance mellem behovet for at informere offentligheden og forelægge den kompetente myndighed oplysninger til den løbende overvågning og byrden ved at offentliggøre oplysninger regelmæssigt for dem, der anvender den accepterede markedspraksis. Derudover bør de kompetente myndigheder, når de vurderer en markedspraksis, der kan anvendes uden for en markedsplads, tage højde for, om kravet om en betydelig grad af gennemsigtighed for markedet overholdes.

(5)

Kompetente myndigheder, der har accepteret en markedspraksis, bør sikre, at den overvåges tilstrækkeligt med behørig omhu og opmærksomhed. Personer, der anvender markedspraksissen, bør derfor pålægges at opbevare tilstrækkelige optegnelser over alle udførte transaktioner og ordrer, så de kompetente myndigheder har mulighed for at varetage deres tilsynsopgaver og udføre håndhævelsesforanstaltningerne i forordning (EU) nr. 596/2014. Det er ligeledes af afgørende betydning, at aktiviteterne i forbindelse med anvendelsen af markedspraksissen kan skelnes fra andre handelsaktiviteter, som de udfører for egen regning eller på kundernes vegne. Dette kan opnås ved at føre særskilte regnskaber.

(6)

Statussen for den enhed, der anvender den accepterede markedspraksis, er et særligt element, der skal tages hensyn til, især når den pågældende enhed handler på vegne af en anden person, som er den direkte beneficiant af markedspraksissen, eller for dennes regning. De kompetente myndigheder bør vurdere, om det at være tilsynsbelagt er relevant for accepten af den markedspraksis, der er under overvejelse.

(7)

Når en kompetent myndighed vurderer indflydelsen af markedspraksisser, der foreslås som accepterede markedspraksisser, på markedets likviditet og effektivitet, bør den tage formålet med markedspraksisserne i betragtning — for eksempel om formålet med markedspraksisserne i en bestemt situation er at fremme regelmæssig handel med illikvide finansielle instrumenter, at undgå »abusive squeezes« eller at angive priser, når der er risiko for ikke at have modparter i en handel, eller at fremme en hensigtsmæssig markedsadfærd, hvor en deltager har en dominerende stilling. For så vidt angår pris kunne sådanne formål også være at minimere kursudsving forårsaget af meget store spreads og begrænset udbud af eller efterspørgsel efter et finansielt instrument uden at bringe en markedstendens i fare, skabe prisgennemsigtighed eller fremme en fair prisfastsættelse på markeder, hvor det meste af handelen foregår uden for en markedsplads.

(8)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(9)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2).

(10)

For at sikre velfungerende finansmarkeder er det nødvendigt, at denne forordning træder i kraft hurtigst muligt, og at bestemmelserne i denne forordning anvendes fra samme dato som bestemmelserne i forordning (EU) nr. 596/2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIG BESTEMMELSE

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved »tilsynsbelagte personer«:

a)

investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (3)

b)

kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (4)

c)

finansielle modparter som defineret i artikel 2, nr. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (5)

d)

enhver, der er underlagt krav om tilladelse, organisatoriske krav og overvågning fra »kompetente finansmyndigheders« eller »nationale regulerende myndigheders« side som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 (6)

e)

enhver, der er underlagt krav om tilladelse, organisatoriske krav og overvågning fra kompetente myndigheders, reguleringsmyndigheders eller agenturers side, som er ansvarlige for spot- eller derivatmarkeder for råvarer

f)

operatører med overholdelsesforpligtelser i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (7) om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner.

KAPITEL II

ACCEPTERET MARKEDSPRAKSIS

AFDELING 1

Fastlæggelse af en accepteret markedspraksis

Artikel 2

Generelle krav

1.   Inden fastlæggelsen af en markedspraksis som accepteret markedspraksis skal den kompetente myndighed:

a)

vurdere markedspraksissen i forhold til hvert af de kriterier, der er fastlagt i artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 596/2014, og som specificeres yderligere i afdeling 2 i dette kapitel

b)

rådføre sig, hvor det er hensigtsmæssigt, med relevante organer, herunder som minimum repræsentanter for udstedere, investeringsselskaber, kreditinstitutter, investorer, deltagere på markedet for emissionskvoter, markedsoperatører, der driver en multilateral handelsfacilitet (MHF) eller en organiseret handelsfacilitet (OHF) og operatører på et reguleret marked og andre myndigheder, om, hvorvidt en markedspraksis bør fastlægges som accepteret markedspraksis.

2.   Kompetente myndigheder, der agter at fastlægge en markedspraksis som accepteret markedspraksis, underretter ESMA og de andre kompetente myndigheder herom i overensstemmelse med proceduren i afdeling 3, ved anvendelse af skemaet i bilaget.

3.   Når en kompetent myndighed fastlægger en markedspraksis som accepteret markedspraksis i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EU) nr. 596/2014 og med denne forordning, skal den på sit websted offentliggøre afgørelsen om at fastlægge markedspraksissen som accepteret markedspraksis og en beskrivelse af den accepterede markedspraksis i overensstemmelse med skemaet i bilaget, herunder følgende oplysninger:

a)

en beskrivelse af de typer personer, der kan anvende den accepterede markedspraksis

b)

en beskrivelse af de typer personer eller grupper af personer, der kan drage fordel af anvendelsen af den accepterede markedspraksis, enten ved at anvende den direkte eller gennem udpegelse af en anden person, som anvender markedspraksissen (»beneficiant«)

c)

en beskrivelse af, hvilken type finansielt instrument den accepterede markedspraksis vedrører

d)

en angivelse af, om den accepterede markedspraksis kan anvendes i en bestemt periode, og en beskrivelse af situationer eller forhold, som fører til midlertidig afbrydelse, suspendering eller afvikling af praksissen.

De personer, som er omhandlet i litra a), er ansvarlige for enhver handelsbeslutning, herunder afgivelse af ordrer, annullering eller ændring af ordrer og afslutning af transaktioner, eller for udførelsen af handler i forbindelse med den accepterede markedspraksis.

AFDELING 2

Præcisering af kriterier, der skal tages i betragtning ved fastlæggelse af accepteret markedspraksis

Artikel 3

Gennemsigtighed

1.   Ved bestemmelse af, om en markedspraksis kan fastlægges som accepteret markedspraksis, og om den opfylder kriteriet i artikel 13, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 596/2014, skal de kompetente myndigheder undersøge, om markedspraksissen sikrer, at følgende oplysninger offentliggøres:

a)

inden en markedspraksis anvendes som accepteret markedspraksis:

i)

identiteterne på beneficianterne og personerne, der anvender den, og den person deriblandt, som har ansvaret for at opfylde gennemsigtighedskravene i litra b) og c) i nærværende stykke

ii)

en liste over de finansielle instrumenter, i forbindelse med hvilke den accepterede markedspraksis vil finde anvendelse

iii)

en angivelse af, i hvilken periode den accepterede markedspraksis anvendes, og hvilke situationer eller forhold, som fører til midlertidig afbrydelse, suspendering eller afvikling af dens anvendelse

iv)

en liste over de markedspladser, hvor den accepterede markedspraksis vil, blive anvendt, og hvis det er relevant en angivelse af muligheden for at udføre handler uden for en markedsplads

v)

en angivelse af det maksimumsbeløb og det maksimale antal finansielle instrumenter, der afsættes til anvendelsen af den accepterede markedspraksis, hvor det er relevant.

b)

når markedspraksissen anvendes som accepteret markedspraksis:

i)

med jævne mellemrum nærmere oplysninger om handelsaktiviteter vedrørende anvendelsen af den accepterede markedspraksis, såsom antallet af udførte transaktioner, handelsvolumen, den gennemsnitlige transaktionsstørrelse, det gennemsnitlige noterede spread og priserne for udførte transaktioner

ii)

eventuelle ændringer i tidligere offentliggjorte oplysninger om den accepterede markedspraksis, herunder ændringer vedrørende de tilgængelige ressourcer i form af kontanter og finansielle instrumenter, ændringer i identiteten af de personer, der anvender den accepterede markedspraksis og eventuelle ændringer i tildelingen af kontanter eller finansielle instrumenter på konti, der tilhører beneficianten eller de personer, der anvender den accepterede markedspraksis.

c)

når markedspraksissen ikke længere anvendes som en accepteret markedspraksis på initiativ af den person, der anvendte den, beneficianten eller begge

i)

det faktum at anvendelsen af den accepterede markedspraksis er ophørt

ii)

en beskrivelse af, hvordan den accepterede markedspraksis er blevet anvendt

iii)

årsagerne til, at anvendelsen af den accepterede markedspraksis er ophørt.

For så vidt angår litra b), nr. i), kan daglige aggregerede tal være acceptable i forbindelse med de relevante kategorier af oplysninger, hvor flere transaktioner udføres i samme handelsperiode.

2.   Ved bestemmelse af, om en markedspraksis kan fastlægges som accepteret markedspraksis, og om den opfylder kriteriet i artikel 13, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 596/2014, skal de kompetente myndigheder undersøge, om markedspraksissen sikrer, at de forelægges følgende oplysninger:

a)

inden en markedspraksis anvendes som en accepteret markedspraksis: ordningerne eller kontrakterne mellem de identificerede beneficianter og de personer, der skal anvende markedspraksissen, når denne er fastlagt som accepteret markedspraksis, i tilfælde hvor sådanne ordninger eller kontrakter er nødvendige for anvendelsen heraf

b)

når markedspraksissen anvendes som accepteret markedspraksis: en periodisk rapport til den kompetente myndighed med nærmere oplysninger om udførte transaktioner og om anvendelse af eventuelle ordninger eller kontrakter mellem beneficianten og de personer, der anvender den accepterede markedspraksis.

Artikel 4

Sikring af markedskræfternes funktion og samspil mellem udbud og efterspørgsel

1.   Ved bestemmelse af, om en markedspraksis, der foreslås som accepteret markedspraksis, opfylder kriteriet i artikel 13, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 596/2014, tager de kompetente myndigheder i betragtning, om markedspraksissen begrænser andre markedsdeltageres muligheder for at reagere på transaktioner. De kompetente myndigheder tager også som minimum følgende kriterier vedrørende de typer personer, der skal anvende markedspraksissen, når denne er fastlagt som accepteret markedspraksis, i betragtning:

a)

hvorvidt de er tilsynsbelagte personer

b)

hvorvidt de er medlemmer af en markedsplads, hvor den accepterede markedspraksis vil blive anvendt

c)

hvorvidt de fører optegnelser over ordrer og transaktioner i forbindelse med den anvendte markedspraksis på en sådan måde, at de nemt kan skelnes fra andre handelsaktiviteter, herunder ved at føre særskilte regnskaber for anvendelsen af den accepterede markedspraksis især for at vise, at de indførte ordrer registreres særskilt og enkeltvis uden at samle ordrer fra flere kunder

d)

hvorvidt de har indført specifikke interne procedurer, der gør følgende muligt:

i)

øjeblikkelig identifikation af aktiviteter, der vedrører markedspraksissen

ii)

nem adgang for den kompetente myndighed til optegnelser over relevante ordrer og transaktioner efter anmodning.

e)

hvorvidt de har de nødvendige ressourcer til overholdelse og revision, således at de altid kan overvåge og sikre overholdelsen af betingelserne for den accepterede markedspraksis

f)

hvorvidt de opbevarer de i litra c) omhandlede optegnelser i en periode på mindst fem år.

2.   De kompetente myndigheder tager i betragtning, i hvilket omfang markedspraksissen fastlægger en forudfastsat liste over handelsbetingelserne for dens anvendelse som accepteret markedspraksis, herunder grænser med hensyn til priser og mængder og grænser for positioner.

3.   De kompetente myndigheder vurderer, i hvilket omfang markedspraksissen og ordningen for eller kontrakten på dens anvendelse:

a)

gør det muligt for den person, der anvender den accepterede markedspraksis, at handle uafhængigt af beneficianten uden at være underlagt instrukser, oplysninger eller indflydelse fra beneficianten med hensyn til den måde, hvorpå handelen skal udføres

b)

gør det muligt at undgå interessekonflikter mellem beneficianten og kunderne hos den person, der anvender den accepterede markedspraksis.

Artikel 5

Indflydelse på markedets likviditet og effektivitet

Ved vurderingen af, om en markedspraksis, der foreslås som accepteret markedspraksis, opfylder kriteriet i artikel 13, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 596/2014, bedømmer de kompetente myndigheder den indflydelse, markedspraksissen har på som minimum følgende elementer:

a)

handelsvolumen

b)

antal ordrer i ordrebogen (ordredybde)

c)

den hurtighed, hvormed udførelsen af transaktionerne sker

d)

volumenvægtet gennemsnitskurs for en enkelt handelsperiode, den daglige slutkurs

e)

bud-/udbudsspread, kursudsvinget og volatiliteten

f)

noteringernes og transaktionernes formelle rigtighed.

Artikel 6

Indflydelse på markedets korrekte funktion

1.   Ved bestemmelse af, om en markedspraksis, der foreslås som accepteret markedspraksis, opfylder kriteriet i artikel 13, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 596/2014, tager de kompetente myndigheder følgende elementer i betragtning:

a)

muligheden for, at markedspraksissen kan påvirke prisdannelsen på en markedsplads

b)

i hvilket omfang markedspraksissen kan gøre det lettere at vurdere fastsættelsen af priserne og ordrerne, som er ført ind i ordrebogen, og hvorvidt de transaktioner, der skal gennemføres, eller de ordrer, der skal indføres, som forudsætning for dens anvendelse som en accepteret markedspraksis ikke er i strid med handelsreglerne på den pågældende markedsplads:

c)

metoderne til offentliggørelse af de i artikel 3 nævnte oplysninger, herunder hvor på den relevante handelsplatforms websted de offentliggøres og, hvor det er hensigtsmæssigt, hvor på beneficianternes websteder de samtidig offentliggøres

d)

i hvilket omfang markedspraksissen fastlægger en forudfastsat liste over situationer og omstændigheder, hvor dens anvendelse som accepteret markedspraksis midlertidigt suspenderes eller begrænses, f.eks. bestemte handelsperioder eller faser som eksempelvis auktionsfaser, overtagelser, første udbud, kapitaludvidelser og andet udbud.

For så vidt angår stk. 1, litra b), skal en markedspraksis, hvorved transaktioner og ordrer overvåges i realtid af markedsoperatøren eller investeringsselskabet eller markedsoperatører, der driver en MHF eller en OHF, også tages i betragtning.

2.   De kompetente myndigheder vurderer, i hvilket omfang markedspraksissen muliggør:

a)

afgivelse og udførelse af ordrer med forbindelse til dens anvendelse i en auktions åbnings- eller slutfase i en handelsperiode

b)

afgivelse og udførelse af ordrer eller transaktioner med forbindelse til dens anvendelse i perioder, hvor der foretages stabiliseringer og tilbagekøbstransaktioner.

Artikel 7

Fare for integriteten af forbundne markeder

Ved vurderingen af, om en markedspraksis, der foreslås som accepteret markedspraksis, opfylder kriteriet i artikel 13, stk. 2, litra e), i forordning (EU) nr. 596/2014, tager de kompetente myndigheder følgende i betragtning:

a)

hvorvidt transaktioner i forbindelse med anvendelsen af markedspraksissen, når denne er fastlagt som accepteret markedspraksis, vil blive indberettet regelmæssigt til de kompetente myndigheder

b)

hvorvidt de ressourcer (kontanter eller finansielle instrumenter), der afsættes til anvendelsen af den accepterede markedspraksis, står i et rimeligt forhold til og afspejler formålene med den accepterede markedspraksis

c)

arten og størrelsen af kompensationen for ydelser, der leveres inden for rammerne af anvendelsen af en accepteret markedspraksis, og hvorvidt kompensationen beregnes som et fast beløb; hvor der foreslås variabel kompensation, må dette ikke føre til adfærd, der kan være til skade for markedets integritet eller dets korrekte funktion, og de kompetente myndigheder skal have adgang til at vurdere den

d)

hvorvidt de typer personer, der anvender den accepterede markedspraksis, sikrer, hvor det er relevant for det pågældende marked, en tilstrækkelig adskillelse mellem aktiver afsat til anvendelsen af den accepterede markedspraksis og eventuelle kunders aktiver eller deres egne aktiver

e)

hvorvidt de opgaver, som varetages af henholdsvis beneficianterne og de personer, der anvender den accepterede markedspraksis, eller hvor det er relevant, de opgaver, som de deler, er klart defineret

f)

hvorvidt de typer personer, der vil anvende den accepterede markedspraksis, har indført en organisationsstruktur og tilstrækkelige interne ordninger, som sikrer, at handelsmæssige beslutninger i forbindelse med den accepterede markedspraksis forbliver fortrolige i forhold til andre afdelinger inden for samme person og uafhængige af handelsordrer fra kunder, porteføljeforvaltning eller ordrer, der er afgivet for egen regning

g)

hvorvidt der er indført en tilstrækkelig rapporteringsproces mellem beneficianten og den person, der anvender den accepterede markedspraksis, til udveksling af oplysninger, som er nødvendige for overholdelsen af deres retlige eller kontraktlige forpligtelser, hvis det er relevant.

Artikel 8

Undersøgelse af markedspraksissen

Ved vurderingen af, om en markedspraksis, der foreslås som accepteret markedspraksis, opfylder kriteriet i artikel 13, stk. 2, litra f), i forordning (EU) nr. 596/2014, tager de kompetente myndigheder især hensyn til resultater af eventuelle undersøgelser på de markeder, de overvåger, som måtte rejse tvivl om den accepterede markedspraksis, som skal fastlægges.

Artikel 9

Markedets strukturelle karakteristika

Når de kompetente myndigheder, i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, litra g), i forordning (EU) nr. 596/2014, tager detailinvestorers deltagelse på det relevante marked i betragtning, vurderer de som minimum:

a)

markedspraksissens eventuelle påvirkning af de private investorers interesser, hvis markedspraksissen vedrører finansielle instrumenter, der handles på markeder, hvorpå detailinvestorer deltager

b)

hvorvidt markedspraksissen øger sandsynligheden for, at private investorer kan finde modparter i finansielle instrumenter med lav likviditet uden at øge de risici, som de udsættes for.

AFDELING 3

Procedurer

Artikel 10

Underretning om planer om at fastlægge en accepteret markedspraksis

1.   De kompetente myndigheder underretter i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3 i forordning (EU) nr. 596/2014 pr. post eller e-mail ESMA og de andre kompetente myndigheder samtidigt om, at de agter at fastlægge en accepteret markedspraksis, ved hjælp af en på forhånd fastlagt liste over kontaktpunkter, som de kompetente myndigheder og ESMA opretter og jævnligt opdaterer.

2.   Den i stk. 1 omhandlede underretning skal indeholde følgende oplysninger:

a)

en erklæring om, at de kompetente myndigheder agter at fastlægge en accepteret markedspraksis samt den forventede dato for fastlæggelsen

b)

den underrettende kompetente myndigheds identitet og kontaktoplysningerne for kontaktpersonen eller kontaktpersonerne inden for den kompetente myndighed (navn, kontortelefonnummer og -e-mail, titel)

c)

en detaljeret beskrivelse af markedspraksissen, herunder:

i)

en identificering af de typer finansielle instrumenter og markedspladser, på hvilke den accepterede markedspraksis vil blive anvendt

ii)

type personer, der kan anvende den accepterede markedspraksis

iii)

type beneficianter

iv)

en angivelse af, om markedspraksissen kan anvendes i en bestemt periode, og af situationer eller forhold, som fører til midlertidig afbrydelse, suspendering eller afvikling af praksissen

d)

årsagen til, at praksissen kunne udgøre markedsmanipulation, jf. artikel 12 i forordning (EU) nr. 596/2014

e)

nærmere oplysninger om den vurdering, der er foretaget i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 596/2014.

3.   Den i stk. 1 omhandlede underretning skal indeholde en tabel til vurdering af en foreslået markedspraksis i henhold til skemaet i bilaget.

Artikel 11

Udtalelse fra ESMA

1.   Efter modtagelsen af den i artikel 13, stk. 4, i forordning (EU) nr. 596/2014 omhandlede underretning, og før den udtalelse, som kræves i henhold til samme stykke, afgives, indleder ESMA på eget initiativ eller efter anmodning fra en kompetent myndighed en proces med henblik på at meddele den underrettende kompetente myndighed eventuelle foreløbige bemærkninger, betænkeligheder, meningsforskelle eller anmodninger om præcisering vedrørende den meddelte markedspraksis. Den underrettende kompetente myndighed kan forelægge yderligere oplysninger for ESMA vedrørende den meddelte markedspraksis.

2.   Hvis der under den i stk. 1 omhandlede proces indføres grundlæggende eller væsentlige ændringer, der påvirker den meddelte markedspraksis' grundlag eller indhold eller den underrettende kompetente myndigheds vurdering, indstilles processen for ESMA's afgivelse af en udtalelse om den meddelte markedspraksis. Hvis det er relevant, indleder den kompetente myndighed en ny proces med henblik på at fastlægge den ændrede praksis som en accepteret markedspraksis i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, i forordning (EU) nr. 596/2014.

AFDELING 4

Bibeholdelse, ændring og afvikling af en accepteret markedspraksis

Artikel 12

Gennemgang af en fastlagt accepteret markedspraksis

1.   Kompetente myndigheder, der har fastlagt accepteret markedspraksis, vurderer jævnligt og mindst hvert andet år, hvorvidt betingelserne for fastlæggelsen af den accepterede markedspraksis i artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 596/2014 og i afdeling 2 i dette kapitel stadig overholdes.

2.   Uanset den jævnlige gennemgang i overensstemmelse med artikel 13, stk. 8, i forordning (EU) nr. 596/2014 udløses den i stk. 1 omhandlede vurderingsproces også, når:

a)

der pålægges en sanktion, som vedrører en fastlagt accepteret markedspraksis

b)

en eller flere af betingelserne for accept af en fastlagt markedspraksis, som følge af en væsentlig ændring af markedsmiljøet, jf. samme forordnings artikel 13, stk. 8, ikke længere overholdes

c)

en kompetent myndighed har begrundet mistanke om, at der er eller bliver begået handlinger, som er i strid med forordning (EU) nr. 596/2014, af beneficianter af den accepterede markedspraksis eller af personer, der anvender den.

3.   Hvis vurderingen viser, at en fastlagt accepteret markedspraksis ikke længere overholder betingelserne i den kompetente myndigheds oprindelige vurdering som anført i afdeling 2, foreslår den kompetente myndighed enten en ændring af betingelserne for accepten eller afvikler den accepterede markedspraksis under hensyntagen til kriterierne i artikel 13.

4.   De kompetente myndigheder meddeler ESMA resultatet af vurderingsprocessen, også når den accepterede markedspraksis bibeholdes uden ændringer.

5.   Når en kompetent myndighed foreslår en ændring af betingelserne for accepten af en fastlagt accepteret markedspraksis, skal den overholde kravene i artikel 2.

6.   Når en kompetent myndighed beslutter at afvikle en fastlagt accepteret markedspraksis, skal den offentliggøre beslutningen og underrette alle andre kompetente myndigheder og ESMA om den samtidigt samt oplyse afviklingsdatoen med henblik på en ajourføring af listen over accepterede markedspraksisser, som den har offentliggjort i henhold til artikel 13, stk. 9, i forordning (EU) nr. 596/2014.

Artikel 13

Kriterier for ændring eller afvikling af en fastlagt accepteret markedspraksis

Ved vurderingen af, om en fastlagt accepteret markedspraksis bør afvikles, eller om der bør foreslås en ændring af betingelserne for accepten af den, tager de kompetente myndigheder hensyn til:

a)

i hvilket omfang beneficianterne eller de personer, der anvender den accepterede markedspraksis, har overholdt de betingelser, som er fastlagt i henhold til den pågældende accepterede markedspraksis

b)

i hvilket omfang adfærden hos beneficianterne eller de personer, der anvender den accepterede markedspraksis, har resulteret i, at nogle af kriterierne i artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 596/2014 ikke længere opfyldes

c)

i hvilket omfang markedsdeltagerne ikke har anvendt den accepterede markedspraksis i et bestemt tidsrum

d)

hvorvidt en væsentlig ændring af det relevante markedsmiljø, jf. artikel 13, stk. 8, i forordning (EU) nr. 596/2014, resulterer i, at nogle af betingelserne for fastlæggelsen af den accepterede markedspraksis ikke længere kan overholdes eller ikke længere er nødvendige at overholde, under særlig hensyntagen til:

i)

hvorvidt formålet med den accepterede markedspraksis er blevet umuligt at opnå

ii)

hvorvidt den fortsatte anvendelse af den fastlagte accepterede markedspraksis kan have en negativ indvirkning på integriteten eller effektiviteten af de markeder, der er under overvågning af den kompetente myndighed.

e)

hvorvidt der foreligger en situation, der er omfattet af en generel afviklingsbestemmelse i selve den fastlagte markedspraksis.

KAPITEL III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSE

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 3. juli 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2016 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).


BILAG

Skema til underretning om hensigt om at fastlægge accepteret markedspraksis

Accepteret markedspraksis vedrørende [indsæt titel]

Foreslået dato for fastlæggelsen af den accepterede markedspraksis: [indsæt datoen for, hvornår den accepterede markedspraksis forventes at blive fastlagt af den underrettende kompetente myndighed]

Beskrivelse af den accepterede markedspraksis:

[indsæt tekst, herunder en identificering af de typer finansielle instrumenter og markedspladser, på hvilke den accepterede markedspraksis vil blive anvendt; type person, der kan anvende den accepterede markedspraksis; type modtagere og en angivelse af, om markedspraksissen kan anvendes i en bestemt periode, og af situationer eller forhold, som fører til midlertidig afbrydelse, suspendering eller afvikling af praksissen]

Begrundelse for, at praksissen kunne udgøre markedsmanipulation

[indsæt tekst]

VURDERING

Følgende kriterier er taget i betragtning

Den kompetente myndigheds konklusion og begrundelse

a)

Graden af gennemsigtighed, som tilføres markedet.

[begrund, hvorfor det vurderes, at kriteriet er opfyldt]

b)

Graden af sikring af markedskræfternes funktion og et passende samspil mellem udbud og efterspørgsel.

[begrund, hvorfor det vurderes, at kriteriet er opfyldt]

c)

Indflydelse på markedets likviditet og effektivitet.

[begrund, hvorfor det vurderes, at kriteriet er opfyldt]

d)

Handelsmekanismen på det relevante marked og markedsdeltagernes mulighed for at reagere hensigtsmæssigt og rettidigt på den nye markedssituation, der skabes af praksissen.

[begrund, hvorfor det vurderes, at kriteriet er opfyldt]

e)

Farer for integriteten af direkte eller indirekte forbundne markeder, hvad enten de er regulerede eller ej, i de relevante finansielle instrumenter inden for Unionen.

[begrund, hvorfor det vurderes, at kriteriet er opfyldt]

f)

Resultatet af enhver undersøgelse af den pågældende markedspraksis foretaget af en kompetent myndighed eller af en anden myndighed, navnlig en undersøgelse af, hvorvidt den pågældende markedspraksis har overtrådt regler med sigte på at forhindre markedsmisbrug eller adfærdskodekser, uanset om det direkte eller indirekte vedrører det pågældende marked eller hermed forbundne markeder i Unionen.

[begrund, hvorfor det vurderes, at kriteriet er opfyldt]

g)

Strukturelle karakteristika for det relevante marked, bl.a. hvorvidt det er reguleret, de pågældende typer af finansielle instrumenter, der handles, og markedsdeltagere, herunder omfanget af private investorers deltagelse på det relevante marked.

[begrund, hvorfor det vurderes, at kriteriet er opfyldt]


Top