EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0799

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 af 18. marts 2016 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 om fastsættelse af forskrifter for konstruktion, afprøvning, installering, brug og reparation af takografer og deres komponenter (EØS-relevant tekst)

C/2016/1597

OJ L 139, 26.5.2016, p. 1–506 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/799/oj

26.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/799

af 18. marts 2016

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 om fastsættelse af forskrifter for konstruktion, afprøvning, installering, brug og reparation af takografer og deres komponenter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport (1), særlig artikel 11 og artikel 12, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) nr. 165/2014 indførtes digitale takografer af anden generation, kaldet intelligente takografer, som omfatter en forbindelse til det globale satellitnavigationssystem (»GNSS«), kommunikationsudstyr til tidlig fjernafsløring og et interface med intelligente transportsystemer. Der skal udarbejdes specifikationer for de tekniske krav til konstruktion af intelligente takografer.

(2)

Udstyret til tidlig fjernafsløring, jf. artikel 9, stk. 4, i forordning (EU) nr. 165/2014 skal sende data fra den digitale takograf til en kontrolansvarlig ved vejsiden sammen med oplysninger om vægt og vægt pr. aksel for hele vogntoget (trækker og anhængere eller sættevogne), i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/53/EF (2). Dette vil give mulighed for, at kontrolmyndighederne kan foretage en effektiv og hurtig kontrol af køretøjer med færre elektroniske anordninger i førerkabinen.

(3)

I overensstemmelse med direktiv 96/53/EF skal udstyret til tidlig fjernafsløring benytte CEN DSRC-standarderne (3), som der henvises til i dette direktiv, i frekvensbåndet 5 795-5 805 MHz. Eftersom dette frekvensbånd ligeledes anvendes til elektronisk opkrævning af vejafgifter og for at undgå interferens mellem applikationerne til henholdsvis opkrævning af vejafgifter og kontrol, bør kontrolmedarbejderne ikke anvende udstyret til tidlig fjernafsløring ved et bompengeanlæg.

(4)

Der bør indføres nye sikkerhedsmekanismer for at opretholde sikkerhedsniveauet for den digitale takograf sammen med den intelligente takograf for at afhjælpe de nuværende sårbarheder. En af disse sårbarheder er de manglede udløbsdatoer på digitale certifikater. For at overholde bedste praksis på sikkerhedsområdet anbefales det, at brugen af digitale certifikater uden udløbsdato undgås. Den normale driftsmæssige gyldighedsperiode for køretøjsenheder bør være 15 år startende på udstedelsesdatoen for køretøjsenhedens digitale certifikater. Køretøjsenheder bør udskiftes efter denne gyldighedsperiode.

(5)

Det er et vigtigt aspekt ved effektiv drift af intelligente takografer, at de kan levere sikrede og pålidelige positionsoplysninger. Derfor er det formålstjenligt at sikre, at de er kompatible med tjenesterne med merværdi, som leveres af Galileo-programmet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1285/2013 (4) for at forbedre sikkerheden ved den intelligente takograf.

(6)

I henhold til artikel 8, stk. 1, artikel 9, stk. 1, og artikel 10, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 165/2014, bør de sikkerhedsmekanismer, der indføres ved denne forordning, gælde 36 måneder efter de nødvendige gennemførelsesretsakters ikrafttræden for at give producenterne mulighed for at udvikle den nye generation af intelligente takografer og modtage deres typegodkendelsesattester fra de kompetente myndigheder.

(7)

I henhold til forordning (EU) nr. 165/2014 skal køretøjer, der indregistreres første gang i en medlemsstat 36 måneder efter denne forordnings ikrafttræden, være udstyret med en intelligent takograf, der overholder kravene i denne forordning fra Kommissionen. Under alle omstændigheder skal alle køretøjer, der opererer i en anden medlemsstat end indregistreringsmedlemsstaten, udstyres med en lovlig intelligent takograf 15 år efter disse kravs ikrafttrædelsesdato.

(8)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2009 (5) havde man tilladelse til i en overgangsperiode, der udløb den 31. december 2013, at anvende en adapter for at gøre det muligt at montere takografer i type M1- og N1-køretøjer. På grund af tekniske problemer med at finde et alternativ til brugen af adapteren konkluderede eksperterne fra bilindustrien og takografbranchen sammen med Kommissionen, at der ikke fandtes mulighed for nogen alternativ løsning, uden at dette ville medføre store omkostninger for branchen, som ville være uforholdsmæssigt høje i forhold til markedets størrelse. Derfor bør der gives tilladelse til at anvende adapteren i type M1- og N1-køretøjer uden slutdato.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nævnt i artikel 42, stk. 3, i forordning (EU) nr. 165/2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   I denne forordning fastsættes de nødvendige bestemmelser for en ensartet anvendelse af følgende aspekter vedrørende takografer:

a)

registrering af køretøjets position på visse punkter i løbet af førerens daglige arbejdsperiode

b)

tidlig fjernafsløring af mulig manipulation eller misbrug af intelligente takografer

c)

interface med intelligente transportsystemer

d)

de administrative og tekniske krav til typegodkendelsesprocedurerne for takografer, herunder sikkerhedsmekanismerne.

2.   Konstruktion, afprøvning, installering, eftersyn, brug og reparation af intelligente takografer og deres komponenter skal ske i henhold til de tekniske krav i bilag 1C til denne forordning.

3.   Andre takografer end intelligente takografer skal, for så vidt angår konstruktion, afprøvning, installering, eftersyn, brug og reparation, fortsat overholde kravene i enten bilag 1 eller bilag 1B til Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 (6), alt efter hvad der er relevant.

4.   I henhold til artikel 10d i direktiv 96/53/EF skal udstyret til tidlig fjernafsløring ligeledes transmittere vægtdata fra et internt vejesystem i lastbilerne med henblik på tidlig fjernafsløring af svig.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning anvendes definitionerne i artikel 2 i forordning (EU) nr. 165/2014.

Desuden forstås ved:

1)   »digital takograf« eller »takograf af første generation«: digital takograf, som ikke er en intelligent takograf

2)   »eksternt GNSS-udstyr«: udstyr, der indeholder GNSS-modtageren, når køretøjsenheden ikke er en enkelt enhed, samt andre komponenter, der er nødvendige for at beskytte transmission af positionsdata til resten af køretøjsenheden

3)   »informationsmappe«: hele mappen, i elektronisk form eller papirform, der indeholder alle oplysninger, som fabrikanten eller dennes repræsentant har indgivet til typegodkendelsesmyndigheden med henblik på typegodkendelse af en takograf eller en komponent i denne, inklusive de i artikel 12, stk. 3, i forordning (EU) nr. 165/2014 nævnte certifikater, resultaterne af de afprøvninger, der defineres i bilag 1C til denne forordning samt tegninger, fotografier og andre relevante dokumenter

4)   »informationspakke«: informationsmappen i elektronisk form eller papirform, ledsaget af alle andre dokumenter, som typegodkendelsesmyndigheden har tilføjet til informationsmappen i forbindelse med udøvelsen af sine funktioner, herunder ved afslutningen af typegodkendelsesprocessen, EC-typegodkendelsesattesten for takografen eller en komponent i denne

5)   »indeks til informationspakken«: dokument med en nummereret liste over indholdet i informationspakken, hvori alle de relevante dele af denne pakke identificeres. Formatet af dette dokument skal skelne mellem de forskellige trin i EC-typegodkendelsesprocessen, herunder datoer for eventuelle revisioner og ajourføringer af pakken

6)   »udstyr til tidlig fjernafsløring«: udstyr i køretøjsenheden, der anvendes til at udføre målrettede vejkontroller

7)   »intelligent takograf« eller »takograf af anden generation«: digital takograf, der er i overensstemmelse med artikel 8, 9 og 10 i forordning (EU) nr. 165/2014 samt med bilag I C til nærværende forordning

8)   »takografkomponent« eller »komponent«: enhver af følgende elementer: køretøjsenheden, bevægelsessensoren, takografkortet, diagramarket, det eksterne GNSS-udstyr og udstyret til tidlig fjernafsløring

9)   »typegodkendelsesmyndighed«: myndighed i en medlemsstat, der er kompetent til at foretage typegodkendelse af takografen eller af dennes komponenter, godkendelsesprocessen, udstedelse og i givet fald tilbagekaldelse af typegodkendelsesattester, at fungere som kontaktpunkt for typegodkendelsesmyndigheder i andre medlemsstater og at sikre, at fabrikanterne opfylder deres forpligtelser vedrørende overholdelsen af kravene i denne forordning.

Artikel 3

Lokaliseringsbaserede tjenester

1.   Fabrikanterne sikrer, at intelligente takografer er kompatible med de lokaliseringstjenester, der tilbydes af systemerne Galileo og den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste (»EGNOS«).

2.   Ud over de i stk. 1 omtalte systemer kan fabrikanterne også vælge at sikre kompatibilitet med andre satellitnavigationssystemer.

Artikel 4

Procedure for typegodkendelse af en takograf og takografkomponenter

1.   En fabrikant eller dennes repræsentant indgiver en ansøgning om typegodkendelse af en takograf eller en af dennes komponenter eller en gruppe af komponenter til typegodkendelsesmyndighederne, som udpeges af hver medlemsstat. Den skal bestå af en informationsmappe, der indeholder oplysninger om hver af de pågældende komponenter, herunder i givet fald typegodkendelsesattester for andre komponenter, der er nødvendige for at færdigbygge takografen samt alle andre relevante dokumenter.

2.   En medlemsstat meddeler typegodkendelse af enhver takograf, komponent eller gruppe af komponenter, der er i overensstemmelse med de administrative og tekniske krav i artikel 1, stk. 2 eller 3. I dette tilfælde udsteder typegodkendelsesmyndigheden en typegodkendelsesattest til ansøgeren, der er i overensstemmelse med modellen i bilag II til denne forordning.

3.   Typegodkendelsesmyndigheden kan anmode fabrikanten eller dennes repræsentant om at indsende eventuelle supplerende oplysninger.

4.   Fabrikanten eller dennes repræsentant stiller det nødvendige antal takografer eller takografkomponenter til rådighed for typegodkendelsesmyndighederne og for de organer, der er ansvarlige for at udstede de i artikel 12, stk. 3, i forordning (EU) nr. 165/2014 omhandlede attester, med henblik på at muliggøre en tilfredsstillende afvikling af typegodkendelsesproceduren.

5.   Når fabrikanten eller dennes repræsentant søger typegodkendelse af bestemte komponenter eller grupper af komponenter i en takograf, skal de stille de øvrige komponenter, som allerede er typegodkendt, samt andre dele, der er nødvendige for konstruktionen af den komplette takograf til rådighed for typegodkendelsesmyndighederne, således at disse myndigheder kan foretage de nødvendige afprøvninger.

Artikel 5

Ændringer af typegodkendelser

1.   Fabrikanten eller dennes repræsentant underretter straks de typegodkendelsesmyndigheder, der har meddelt den oprindelige typegodkendelse, om eventuelle ændringer i software eller hardware til takografen eller i arten af materialer brugt til dens fremstilling, der er registreret i informationspakken, og fremsender en ansøgning om ændring af typegodkendelsen.

2.   Typegodkendelsesmyndighederne kan revidere eller forlænge den eksisterende typegodkendelse eller udstede en ny typegodkendelse afhængigt af ændringernes art og kendetegn.

Der foretages en »revision«, hvis typegodkendelsesmyndigheden finder, at ændringerne i takografens software eller hardware eller arten af de materialer, der er anvendt til fremstillingen, er uvæsentlige. I så fald udsteder typegodkendelsesmyndigheden de reviderede dokumenter i informationspakken med angivelse af de foretagne ændringer og datoen for deres godkendelse. En ajourført udgave af informationspakken i konsolideret form ledsaget af en detaljeret beskrivelse af de foretagne ændringer er tilstrækkeligt til at opfylde dette krav.

En »forlængelse« foretages, hvis typegodkendelsesmyndigheden finder, at ændringerne i takografens software eller hardware eller arten af de materialer, der er anvendt til fremstillingen, er væsentlige. I så fald kan den anmode om, at der foretages yderligere afprøvninger, og underretter fabrikanten eller dennes repræsentant herom. Hvis disse afprøvninger er tilfredsstillende, udsteder typegodkendelsesmyndigheden en revideret typegodkendelsesattest, hvorpå angives et nummer, der henviser til den meddelte forlængelse. På typegodkendelsesattesten angives årsagen til forlængelsen og datoen for dens udstedelse.

3.   I indholdsfortegnelsen i informationspakken anføres datoen for den seneste forlængelse eller revision af typegodkendelsen eller datoen for den seneste konsolidering af den ajourførte udgave af typegodkendelsen.

4.   En typegodkendelse er nødvendig, hvis de ønskede ændringer af en typegodkendt takograf eller dens komponenter ville medføre, at der udstedes en ny sikkerheds- eller interoperabilitetsattest.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 2. marts 2016.

Bilagene gælder imidlertid fra den 2. marts 2019 med undtagelse af tillæg 16, der anvendes fra den 2. marts 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 60 af 28.2.2014, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 96/53/EF af 25. juli 1996 om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet (EFT L 235 af 17.9.1996, s. 59).

(3)  Dedicated Short Range Communications-standarder fra Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 og ISO 14906.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1285/2013 af 11. december 2013 om etablering og drift af de europæiske satellitbaserede navigationssystemer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 876/2002 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2009 af 23. januar 2009 om niende tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport (EUT L 21 af 24.1.2009, s. 3).

(6)  Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport (EFT L 370 af 31.12.1985, s. 8).


BILAG I C

Forskrifter for konstruktion, afprøvning, montering og eftersyn

INDLEDNING 12

1

DEFINITIONER 13

2

KONTROLAPPARATETS GENERELLE EGENSKABER OG FUNKTIONER 19

2.1

Generelle egenskaber 19

2.2

Funktioner 20

2.3

Funktionstilstande 21

2.4

Sikkerhed 22

3

KONSTRUKTIONS- OG FUNKTIONSKRAV TIL KONTROLAPPARAT 22

3.1

Overvågning af isætning og udtagning af kort 22

3.2

Måling af hastighed, position og afstand 23

3.2.1

Måling af den tilbagelagte vejstrækning 23

3.2.2

Måling af hastigheden 23

3.2.3

Måling af position 24

3.3

Tidsmåling 24

3.4

Overvågning af føreraktiviteter 24

3.5

Overvågning af kørestatus 25

3.6

Indlæsning foretaget af fører 25

3.6.1

Indlæsning af de steder, hvor den daglige arbejdstid begynder og/eller slutter 25

3.6.2

Manuel indlæsning af føreraktiviteter og førerens samtykke til brug af ITS-grænsefladen 25

3.6.3

Indlæsning af særlige omstændigheder 27

3.7

Forvaltning af virksomhedslåse 27

3.8

Overvågning af kontrolaktiviteter 28

3.9

Detektion af hændelser og/eller fejl 28

3.9.1

Hændelsen »isætning af ugyldigt kort« 28

3.9.2

Hændelsen »kortkonflikt« 28

3.9.3

Hændelsen »tidsoverlapning« 28

3.9.4

Hændelsen »kørsel uden behørigt kort« 29

3.9.5

Hændelsen »isætning af kort under kørslen« 29

3.9.6

Hændelsen »sidste kortsession ikke korrekt afsluttet« 29

3.9.7

Hændelsen »overskridelse af tilladt hastighed« 29

3.9.8

Hændelsen »afbrydelse af strømforsyning« 29

3.9.9

Hændelsen »fejl ved kommunikation med faciliteten til fjernkommunikation« 29

3.9.10

Hændelsen »manglende positionsoplysninger fra GNSS-modtager« 29

3.9.11

Hændelsen »fejl ved kommunikation med det eksterne GNSS-udstyr« 30

3.9.12

Hændelsen »fejl ved køredata« 30

3.9.13

Hændelsen »køretøjsbevægelseskonflikt« 30

3.9.14

Hændelsen »forsøg på sikkerhedsbrud« 30

3.9.15

Hændelsen »tidskonflikt« 30

3.9.16

Fejlen »kort« 30

3.9.17

Fejlen »kontrolapparat« 30

3.10

Indbyggede tester og selvtester 31

3.11

Læsning fra datalager 31

3.12

Registrering og lagring i datalageret 31

3.12.1

Identifikationsdata for apparat 32

3.12.1.1

Identifikationsdata for køretøjsenhed 32

3.12.1.2

Identifikationsdata for bevægelsessensor 32

3.12.1.3

Identifikationsdata for globale satellitnavigationssystemer (GNSS) 33

3.12.2

Nøgler og certifikater 33

3.12.3

Data vedrørende isætning og udtagning af førerkort eller værkstedskort 33

3.12.4

Føreraktivitetsdata 34

3.12.5

Steder og positioner, hvor daglige arbejdsperioder starter og slutter og/eller hvor tre timers sammenhængende køretid nås 34

3.12.6

Kilometertællerdata 35

3.12.7

Detaljerede hastighedsdata 35

3.12.8

Data vedrørende hændelser 35

3.12.9

Data vedrørende fejl 37

3.12.10

Kalibreringsdata 38

3.12.11

Tidsjusteringsdata 39

3.12.12

Kontrolaktivitetsdata 39

3.12.13

Data vedrørende virksomhedslåse 39

3.12.14

Data vedrørende dataoverførselsaktivitet 39

3.12.15

Data vedrørende særlige omstændigheder 40

3.12.16

Data vedrørende takografkort 40

3.13

Læsning fra takografkort 40

3.14

Registrering og lagring på takografkort 40

3.14.1

Registrering og lagring på takografkort af første generation 40

3.14.2

Registrering og lagring på takografkort af anden generation 41

3.15

Visning på skærm 41

3.15.1

Standardskærmbillede 42

3.15.2

Visning af advarsel 43

3.15.3

Adgang via menu 43

3.15.4

Andre skærmbilleder 43

3.16

Udskrivning 43

3.17

Advarsler 44

3.18

Dataoverførsel til eksterne medier 45

3.19

Fjernkommunikation i forbindelse med målrettede vejsidekontroller 45

3.20

Udlæsning af data til supplerende eksterne enheder 46

3.21

Kalibrering 47

3.22

Kalibreringskontrol ved vejsiden 47

3.23

Tidsjustering 48

3.24

Funktionsspecifikationer 48

3.25

Materialer 48

3.26

Mærkning 49

4

KONSTRUKTIONS- OG FUNKTIONSKRAV TIL TAKOGRAFKORT 49

4.1

Synlige data 49

4.2

Sikkerhed 52

4.3

Standarder 53

4.4

Miljømæssige og elektriske specifikationer 53

4.5

Lagring af oplysninger 53

4.5.1

Elementærfiler til identifikation og kortstyring 54

4.5.2

Identifikation af IC-kort 54

4.5.2.1

Identifikation af chip 54

4.5.2.2

DIR (findes kun i takografkort af anden generation) 54

4.5.2.3

ATR-oplysninger (betingede, findes kun i takografkort af anden generation) 54

4.5.2.4

Oplysninger med udvidet længde (betingede, findes kun i takografkort af anden generation) 55

4.5.3

Førerkort 55

4.5.3.1

Takografapplikation (tilgængelig for køretøjsenheder af første og anden generation) 55

4.5.3.1.1

Identifikation af applikation 55

4.5.3.1.2

Nøgler og certifikater 55

4.5.3.1.3

Identifikation af kort 55

4.5.3.1.4

Identifikation af kortindehaver 55

4.5.3.1.5

Dataoverførsel på kort 55

4.5.3.1.6

Oplysninger om førerbevis 55

4.5.3.1.7

Data vedrørende hændelser 56

4.5.3.1.8

Data vedrørende fejl 56

4.5.3.1.9

Føreraktivitetsdata 57

4.5.3.1.10

Data vedrørende anvendte køretøjer 57

4.5.3.1.11

Steder, hvor den daglige arbejdstid begynder og/eller slutter 58

4.5.3.1.12

Kortsessionsdata 58

4.5.3.1.13

Kontrolaktivitetsdata 58

4.5.3.1.14

Data vedrørende særlige omstændigheder 58

4.5.3.2

Takografapplikation af anden generation (ikke tilgængelig for køretøjsenheder af første generation) 59

4.5.3.2.1

Identifikation af applikation 59

4.5.3.2.2

Nøgler og certifikater 59

4.5.3.2.3

Identifikation af kort 59

4.5.3.2.4

Identifikation af kortindehaver 59

4.5.3.2.5

Dataoverførsel på kort 59

4.5.3.2.6

Oplysninger om førerbevis 59

4.5.3.2.7

Data vedrørende hændelser 59

4.5.3.2.8

Data vedrørende fejl 60

4.5.3.2.9

Føreraktivitetsdata 61

4.5.3.2.10

Data vedrørende anvendte køretøjer 61

4.5.3.2.11

Steder og positioner, hvor den daglige arbejdstid begynder og/eller slutter 62

4.5.3.2.12

Kortsessionsdata 62

4.5.3.2.13

Kontrolaktivitetsdata 62

4.5.3.2.14

Data vedrørende særlige omstændigheder 63

4.5.3.2.15

Data vedrørende anvendte køretøjsenheder 63

4.5.3.2.16

Data vedrørende den position, hvor tre timers sammenhængende køretid nås 63

4.5.4

Værkstedskort 63

4.5.4.1

Takografapplikation (tilgængelig for køretøjsenheder af første og anden generation) 63

4.5.4.1.1

Identifikation af applikation 63

4.5.4.1.2

Nøgler og certifikater 63

4.5.4.1.3

Identifikation af kort 64

4.5.4.1.4

Identifikation af kortindehaver 64

4.5.4.1.5

Dataoverførsel på kort 64

4.5.4.1.6

Kalibrerings- og tidsjusteringsdata 64

4.5.4.1.7

Data vedrørende hændelser og fejl 65

4.5.4.1.8

Føreraktivitetsdata 65

4.5.4.1.9

Data vedrørende anvendte køretøjer 65

4.5.4.1.10

Data vedrørende steder, hvor den daglige arbejdstid begynder og/eller slutter 65

4.5.4.1.11

Kortsessionsdata 65

4.5.4.1.12

Kontrolaktivitetsdata 65

4.5.4.1.13

Data vedrørende særlige omstændigheder 65

4.5.4.2

Takografapplikation af anden generation (ikke tilgængelig for køretøjsenheder af første generation) 65

4.5.4.2.1

Identifikation af applikation 65

4.5.4.2.2

Nøgler og certifikater 66

4.5.4.2.3

Identifikation af kort 66

4.5.4.2.4

Identifikation af kortindehaver 66

4.5.4.2.5

Dataoverførsel på kort 66

4.5.4.2.6

Kalibrerings- og tidsjusteringsdata 66

4.5.4.2.7

Data vedrørende hændelser og fejl 67

4.5.4.2.8

Føreraktivitetsdata 67

4.5.4.2.9

Data vedrørende anvendte køretøjer 67

4.5.4.2.10

Data vedrørende steder, hvor den daglige arbejdstid begynder og/eller slutter 67

4.5.4.2.11

Kortsessionsdata 67

4.5.4.2.12

Kontrolaktivitetsdata 67

4.5.4.2.13

Data vedrørende anvendte køretøjsenheder 67

4.5.4.2.14

Data vedrørende den position, hvor tre timers sammenhængende køretid nås 68

4.5.4.2.15

Data vedrørende særlige omstændigheder 68

4.5.5

Kontrolkort 68

4.5.5.1

Takografapplikation (tilgængelig for køretøjsenheder af første og anden generation) 68

4.5.5.1.1

Identifikation af applikation 68

4.5.5.1.2

Nøgler og certifikater 68

4.5.5.1.3

Identifikation af kort 68

4.5.5.1.4

Identifikation af kortindehaver 68

4.5.5.1.5

Kontrolaktivitetsdata 69

4.5.5.2

Takografapplikation af anden generation (ikke tilgængelig for køretøjsenheder af første generation) 69

4.5.5.2.1

Identifikation af applikation 69

4.5.5.2.2

Nøgler og certifikater 69

4.5.5.2.3

Identifikation af kort 69

4.5.5.2.4

Identifikation af kortindehaver 69

4.5.5.2.5

Kontrolaktivitetsdata 70

4.5.6

Virksomhedskort 70

4.5.6.1

Takografapplikation (tilgængelig for køretøjsenheder af første og anden generation) 70

4.5.6.1.1

Identifikation af applikation 70

4.5.6.1.2

Nøgler og certifikater 70

4.5.6.1.3

Identifikation af kort 70

4.5.6.1.4

Identifikation af kortindehaver 70

4.5.6.1.5

Virksomhedsaktivitetsdata 70

4.5.6.2

Takografapplikation af anden generation (ikke tilgængelig for køretøjsenheder af første generation) 71

4.5.6.2.1

Identifikation af applikation 71

4.5.6.2.2

Nøgler og certifikater 71

4.5.6.2.3

Identifikation af kort 71

4.5.6.2.4

Identifikation af kortindehaver 71

4.5.6.2.5

Virksomhedsaktivitetsdata 71

5

MONTERING AF KONTROLAPPARATET 72

5.1

Montering 72

5.2

Installationsplade 73

5.3

Plombering 74

6

KONTROL, EFTERSYN OG REPARATIONER 74

6.1

Autorisering af installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter 74

6.2

Kontrol af nye eller reparerede instrumenter 75

6.3

Monteringsinspektion 75

6.4

Periodisk kontrol 75

6.5

Måling af fejl 76

6.6

Reparationer 76

7

UDSTEDELSE AF KORT 76

8

TYPEGODKENDELSE AF KONTROLAPPARATUR OG TAKOGRAFKORT 77

8.1

Almindelige bestemmelser 77

8.2

Sikkerhedsattest 78

8.3

Funktionsattest 78

8.4

Interoperabilitetsattest 78

8.5

Typegodkendelsesattest 79

8.6

Undtagelsesprocedure: første interoperabilitetsattest til kontrolapparater og takografkort af anden generation 80

INDLEDNING

Den første generation af digitale takografsystemer har været i brug siden den 1. maj 2006. I indenlandsk transport kan de bruges, indtil de er udtjent. I international transport derimod skal alle køretøjer 15 år efter ikrafttræden af denne forordning være udstyret med en intelligent takograf af anden generation, som opfylder bestemmelserne i denne forordning.

Dette bilag indeholder kravene til anden generation af kontrolapparater og takografkort. Fra og med datoen for indførelse skal anden generation af kontrolapparater installeres i køretøjer, der registreres for første gang, og anden generation af takografkort skal udstedes.

For at fremme en gnidningsløs indførelse af anden generation af takografsystemer

skal anden generation af takografkort udformes, så de også kan bruges i første generation af køretøjsenheder

vil udskiftning af gyldige takografkort af første generation ikke blive krævet på datoen for indførelse.

Dette vil gøre det muligt for førere at beholde deres unikke førerkort og bruge begge systemer med det.

Anden generation af kontrolapparater vil dog kun blive kalibreret ved brug af anden generation af værkstedskort.

Dette bilag indeholder samtlige krav til interoperabiliteten mellem første og anden generation af takografsystemer.

Tillæg 15 indeholder nærmere oplysninger om, hvordan de to systemers sameksistens skal administreres.

Liste over tillæg

Tillæg 1:

DATAORDLISTE

Tillæg 2:

SPECIFIKATION AF TAKOGRAFKORT

Tillæg 3:

PIKTOGRAMMER

Tillæg 4:

UDSKRIFTER

Tillæg 5:

SKÆRM

Tillæg 6:

STIK TIL KALIBRERING OG DATAOVERFØRSEL PÅ FRONTPANELET

Tillæg 7:

PROTOKOLLER FOR DATAOVERFØRSEL

Tillæg 8:

KALIBRERINGSPROTOKOL

Tillæg 9:

TYPEGODKENDELSE — LISTE OVER MINDSTEKRAV TIL PRØVER

Tillæg 10:

SIKKERHEDSKRAV

Tillæg 11:

FÆLLES SIKKERHEDSMEKANISMER

Tillæg 12:

LOKALISERING BASERET PÅ ET GLOBALT SATELLITNAVIGATIONSSYSTEM (GNSS)

Tillæg 13:

ITS-INTERFACE

Tillæg 14:

FJERNKOMMUNIKATIONSFUNKTION

Tillæg 15:

MIGRATION: FORVALTNING AF SAMEKSISTENSEN AF UDSTYRSGENERATIONER

Tillæg 16:

ADAPTER TIL KØRETØJER I KLASSE M1 OG N1

1   DEFINITIONER

I dette bilag forstås ved:

a)

»aktivering«:

den fase, hvori takografen bliver helt driftsklar og implementerer alle funktioner, herunder sikkerhedsfunktioner, ved hjælp af et værkstedskort

b)

»ægthedsbekræftelse«:

en funktion, som er bestemt til at fastslå og efterprøve en påberåbt identitet

c)

»ægthed«:

den egenskab ved oplysninger, at de kommer fra en part, hvis identitet kan efterprøves

d)

»indbygget test (BIT)«:

test, som køres på ordre fra operatøren eller fra eksternt udstyr

e)

»kalenderdag«:

et døgn fra kl. 0:00 til kl. 24:00. Alle kalenderdage går efter UTC-tid (koordineret verdenstid)

f)

»kalibrering« af en intelligent takograf:

opdatering eller bekræftelse af de køretøjsparametre, som skal ligge i datalageret. Køretøjsparametre omfatter køretøjsidentifikation (VIN, VRN og den medlemsstat, der foretager registreringen) samt køretøjskarakteristika (w, k, l, dækstørrelse, hastighedsbegrænserens indstilling (hvis relevant), aktuel UTC-tid, aktuel kilometerstand). Ved kalibrering af et kontrolapparat skal type og ID for alle monterede plomber, der relevante for typegodkendelsen, også registreres i datalageret.

En opdatering eller bekræftelse, som udelukkende omfatter UTC-tid, betragtes som en tidsjustering og ikke som en kalibrering, forudsat at det ikke er i strid med krav 409.

Til kalibrering af et kontrolapparat kræves værkstedskort

g)

»kortnummer«:

et nummer, som består af 16 alfanumeriske tegn og entydigt identificerer et takografkort i en medlemsstat. I kortnummeret indgår et fortløbende kortindeks (hvis relevant), et korterstatningsindeks og et kortfornyelsesindeks.

Et kort er således entydigt identificeret ved den udstedende medlemsstats kode og kortnummeret

h)

»fortløbende kortindeks«:

kortnummerets 14. alfanumeriske tegn, som anvendes til at skelne mellem de forskellige kort, som udstedes til en virksomhed, et værksted eller en kontrolmyndighed med ret til at få udstedt flere forskellige takografkort. Virksomheden, værkstedet eller kontrolmyndigheden er entydigt identificeret ved de første 13 tegn i kortnummeret

i)

»kortfornyelsesindeks«:

kortnummerets 16. alfanumeriske tegn, som øges, hver gang et takografkort fornys

j)

»korterstatningsindeks«:

kortnummerets 15. alfanumeriske tegn, som øges, hver gang et takografkort erstattes

k)

»køretøjets vejdrejetal«:

den karakteristiske størrelse, der angiver talværdien af udgangssignalet fra den køretøjsdel, der forbinder kontrolapparatet med køretøjet (gearkassens udgangsaksel eller hjulakslen), mens det tilbagelægger en afstand på 1 km under normale prøvebetingelser som defineret i krav 414. Vejdrejetallet udtrykkes i impulser pr. km (w = … imp/km)

l)

»virksomhedskort«:

et takografkort, som medlemsstatens myndigheder udsteder til en transportvirksomhed, der skal betjene køretøjer monteret med en takograf, som identificerer transportvirksomheden og giver mulighed for at vise, overføre og udskrive data, der er lagret i takografen, og som denne transportvirksomhed har låst

m)

»kontrolapparatets konstant«:

den karakteristiske størrelse, der angiver talværdien af det indgangssignal, som kræves for at vise og registrere en tilbagelagt afstand på 1 km. Denne konstant udtrykkes i impulser pr. km (k = … imp/km)

n)

»sammenhængende køretid« beregnes i kontrolapparatet som (1):

Aktuel akkumuleret køretid for en given fører siden afslutningen af dennes sidste RÅDIGHED, PAUSE/HVILE eller periode, som er UKENDT (2) på 45 minutter eller derover (denne periode kan være fordelt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 (3)). I beregningerne tages efter behov hensyn til tidligere aktiviteter, som er gemt på førerkortet. Når føreren ikke har isat sit kort, baseres beregningerne på de data, der er registreret vedrørende den aktuelle periode, hvor der ikke var isat et kort, og som vedrører den pågældende kortplads

o)

»kontrolkort«:

et takografkort, som en medlemsstats myndigheder udsteder til en national kompetent kontrolmyndighed, som identificerer kontrolorganet og eventuelt kontrolmedarbejderen, og som giver adgang til de data, der er lagret i datalageret eller i førerkortene og eventuelt i værkstedskortene med henblik på læsning, udskrift og/eller dataoverførsel.

Kortet skal også give adgang til kalibreringskontrol ved vejsiden-funktionen og dataene fra læseren til kommunikationsudstyret til tidlig fjernafsløring

p)

»akkumuleret pausetid« beregnes i kontrolapparatet som (1):

den akkumulerede kørepausetid beregnes for en given fører som de aktuelle akkumulerede perioder med RÅDIGHED, PAUSE/HVILE eller UKENDT (2) på hver mindst 15 minutter siden slutningen af den seneste periode af RÅDIGHED, PAUSE/HVILE eller UKENDT (2) periode på 45 minutter eller derover (sidstnævnte periode kan være fordelt i henhold til forordning (EF) nr. 561/2006).

I beregningerne tages efter behov hensyn til tidligere aktiviteter, som er gemt på førerkortet. Ukendte perioder, som har negativ varighed (dvs. ukendt periodes start > ukendt periodes slutning) pga. tidsoverlapning mellem to forskellige kontrolapparater, tages ikke i betragtning ved beregningen.

Når føreren ikke har isat sit kort, baseres beregningerne på de data, der er registreret vedrørende den aktuelle periode, hvor der ikke var isat et kort, og som vedrører den pågældende kortplads.

q)

»datalager«:

en elektronisk datalagerenhed, som er indbygget i kontrolapparatet

r)

»digital underskrift«:

data, som er vedhæftet til eller er en kodet transformation af en gruppe data, og med hvilke modtageren af datagruppen kan fastslå ægthed og integritet af den pågældende gruppe data

s)

»dataoverførsel«:

kopiering sammen med den digitale signatur af en del af eller et komplet sæt datafiler, som er gemt i køretøjsenhedens datalager eller i takografkortets datalager, forudsat at denne proces ikke ændrer eller sletter nogen lagrede data.

Fabrikanter af køretøjsenheder til intelligente takografer og fabrikanter af udstyr, der er konstrueret og beregnet til at overføre datafiler, træffer alle rimelige foranstaltninger til at sikre, at overførslen af sådanne data kan gennemføres med mindst mulig forsinkelse for transportvirksomheder og førere.

Det er muligvis ikke nødvendigt at overføre den detaljerede hastighedsfil for at fastslå, om forordning (EF) nr. 561/2006 er overholdt, men den kan anvendes til andre formål, f.eks. undersøgelse af en ulykke

t)

»førerkort«:

et takografkort, som medlemsstatens myndigheder udsteder til en bestemt fører, og som identificerer føreren og giver mulighed for at lagre aktivitetsdata for føreren

u)

»effektiv dækperiferi«:

gennemsnittet af de afstande, hvert enkelt af køretøjets trækkende hjul tilbagelægger ved en fuld omdrejning. Måling af sådanne afstande skal finde sted under normale prøvebetingelser som defineret i krav 414 og angives i formen »l = … mm«. Køretøjsfabrikanten kan erstatte måling af sådanne afstande med en teoretisk beregning, som tager hensyn til vægtfordelingen på akslerne for det driftsklare, ubelastede køretøj (4). Metoderne til en sådan teoretisk beregning skal godkendes af de kompetente myndigheder i en medlemsstat, og det skal ske, før takografen aktiveres

v)

»hændelse«:

unormal funktion, som afsløres af den intelligente takograf og kan skyldes forsøg på misbrug

w)

»eksternt GNSS-udstyr«:

udstyr, som indeholder GNSS-modtageren, når køretøjsenheden ikke er en enkeltstående enhed, og andre komponenter, der er nødvendige for at beskytte kommunikationen af placeringsdata til resten af køretøjsenheden

x)

»fejl«:

unormal funktion, som detekteres af den intelligente takograf og kan skyldes funktionsfejl ved apparatet eller svigt af dette

y)

»GNSS-modtager«:

en elektronisk enhed, som modtager signaler fra et eller flere GNSS-systemer (Global Navigation Satellite System) og behandler dem digitalt for at tilvejebringe oplysninger om position, hastighed og tidspunkt

z)

»montering«:

montering af en takograf i et køretøj

aa)

»interoperabilitet«:

systemers og de bagvedliggende forretningsprocedurers evne til at udveksle data og dele information

bb)

»grænseflade«:

en facilitet, der forbinder systemer og udgør det medium, hvorigennem de kan forbindes og fungere sammen

cc)

»position«:

køretøjets geografiske koordinater på et givet tidspunkt

dd)

»bevægelsessensor«:

en del af takografen, der afgiver et signal, som repræsenterer kørehastighed og/eller tilbagelagt afstand

ee)

»ugyldigt kort«:

et kort, der enten findes defekt, som ikke har bestået den indledende ægthedskontrol, hvis gyldighedsperiode endnu ikke er begyndt, eller hvis udløbsdato er overskredet

ff)

»åben standard«:

en standard som fastsat i et standardspecifikationsdokument, der kan fås gratis eller for et symbolsk beløb, og som det er tilladt at kopiere, distribuere eller bruge gratis eller for et symbolsk vederlag

gg)

»uden for gyldighedsområdet«:

når kontrolapparat ikke kræves anvendt efter bestemmelserne i forordning (EF) nr. 561/2006

hh)

»overskridelse af tilladt hastighed«:

overskridelse af tilladt hastighed for køretøjet, defineret som en vilkårlig periode på mere end 60 sekunder, i hvilken køretøjets målte hastighed overskrider den grænse for indstilling af hastighedsbegrænseren, som er fastlagt i Rådets direktiv 92/6/EØF (5), med senere ændringer

ii)

»periodisk eftersyn«:

et sæt eftersyn, som udføres for at kontrollere, at takografen fungerer korrekt, at dens indstillinger svarer til køretøjets parametre, og at der ikke er nogen manipulerende anordninger knyttet til takografen

jj)

»printer«:

den komponent i kontrolapparatet, som leverer udskrifter af lagrede data

kk)

»fjernkommunikation med henblik på tidlig afsløring«:

kommunikation mellem fjernkommunikationsudstyret til tidlig afsløring og læseren til fjernkommunikation med henblik på tidlig afsløring under målrettede vejsidekontroller med det formål at fjernregistrere mulig manipulation eller misbrug af kontroludstyr

ll)

»udstyr til fjernkommunikation«:

det udstyr i køretøjsenheden, som anvendes til at udføre målrettede vejsidekontroller

mm)

»læser til fjernkommunikation med henblik på tidlig afsløring«:

det system, som kontrolmedarbejdere anvender ved målrettede vejsidekontroller

nn)

»fornyelse«:

udstedelse af et nyt takografkort, når et eksisterende kort enten udløber, fejlfungerer eller er blevet returneret til den udstedende myndighed. Fornyelse forudsætter altid, at der er sikkerhed for, at der ikke samtidig findes to gyldige kort

oo)

»reparation«:

enhver reparation af en bevægelsessensor eller af en køretøjsenhed eller af et kabel, som kræver afbrydelse af dens strømforsyning, eller dens afbrydelse fra andre af takografens komponenter eller oplukning af bevægelsessensoren eller køretøjsenheden

pp)

»korterstatning«:

udstedelse af et takografkort som erstatning for et eksisterende kort, som er erklæret tabt, stjålet eller defekt og ikke er returneret til den udstedende myndighed. Erstatning indebærer altid en risiko for, at der findes to gyldige kort samtidig

qq)

»sikkerhedsattestering«:

den proces, hvorved det attesteres af et attesteringsorgan, der arbejder ud fra fælles kriterier, at kontrolapparatet (eller -komponenten) eller det undersøgte takografkort opfylder sikkerhedsforskrifterne i de relevante sikringsprofiler

rr)

»selvtest«:

test, som af kontrolapparatet foretages periodisk og automatisk til afsløring af fejl

ss)

»tidsmåling«:

en permanent digital registrering af den koordinerede verdenstid (UTC)

tt)

»tidsjustering«:

en automatisk justering af aktuelt klokkeslæt regelmæssigt og inden for en højeste tolerance på et minut eller en justering foretaget ved kalibrering

uu)

»dækstørrelse«:

dækdimensionsbetegnelse (udvendige drivende hjul) i henhold til Rådets direktiv 92/23/EØF (6) med senere ændringer

vv)

»køretøjsidentifikation«:

de numre, som identificerer køretøjet: køretøjets indregistreringsnummer (VRN) med angivelse af den medlemsstat, hvor det er indregistreret, og køretøjets identifikationsnummer (VIN) (7)

ww)

til beregningsformål i kontrolapparatet forstås ved »uge«:

tidsrummet fra mandag kl. 00:00 UTC til søndag kl. 24:00 UTC

xx)

»værkstedskort«:

et takografkort, som medlemsstatens myndigheder udsteder til udpeget personale hos en fabrikant af takografer, en installatør, en køretøjsfabrikant eller i et værksted, som er autoriseret af samme medlemsstat, som identificerer kortindehaveren og giver mulighed for afprøvning, kalibrering og aktivering af og/eller dataoverførsel fra takograferne

yy)

»adapter«:

en anordning, der afgiver et signal, som vedvarende repræsenterer kørehastighed og/eller tilbagelagt distance, som ikke er den samme som den anordning, der bruges til uafhængig registrering af bevægelser, og som:

alene installeres og anvendes i køretøjer af typerne M1 og N1 (som defineret i bilag II til Europa-Parlamentets og direktiv 2007/46/EF (8), med senere ændringer), der er taget i brug efter den 1. maj 2006

installeres, når det mekanisk set ikke er muligt at installere nogen anden eksisterende type af bevægelsessensor, som er i overensstemmelse med de øvrige bestemmelser i dette bilag og de tilknyttede tillæg 1-15

installeres mellem køretøjsenheden og det sted, hvor de hastigheds/afstandsrelaterede impulser genereres af integrerede følere eller alternative tilkoblinger

set i forhold til køretøjsenheden fungerer adapteren, som om en bevægelsessensor, der opfylder bestemmelserne i dette bilag og de tilknyttede tillæg 1-16, var tilsluttet køretøjsenheden.

Anvendelsen af en sådan adapter i de ovenfor beskrevne køretøjer skal muliggøre installation og korrekt anvendelse af en køretøjsenhed, der opfylder alle krav i dette bilag.

For sådanne køretøjer omfatter den intelligente takograf kabler, en adapter og en køretøjsenhed.

zz)

»dataintegritet«:

sikring af, at lagrede data er nøjagtige og konsekvente, hvilket er kendetegnet ved, at der ikke er foretaget ændring af data mellem to opdateringer af en datapost. Integritet indebærer, at dataene er en nøjagtig kopi af den oprindelige udgave, f.eks. at de ikke er blevet beskadiget under indlæsning i eller udlæsning fra et takografkort eller en dedikeret enhed eller under transmission via en kommunikationskanal.

aaa)

»beskyttelse af personlige data«:

de generelle tekniske foranstaltninger, som træffes for at sikre korrekt gennemførelse af de principper, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (9), og de principper, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF (10)

bbb)

»intelligent takografsystem«:

det kontrolapparat, de takografkort og alt det udstyr, der direkte eller indirekte indgår i et samspil under konstruktion, montering, brug, afprøvning og kontrol, såsom kort, læsere til fjernkommunikation og andet udstyr til dataoverførsel, dataanalyse, kalibrering og frembringelse, styring eller indførelse af sikkerhedselementer osv.

ccc)

»dato for indførelse«:

36 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for de detaljerede bestemmelser i artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 (11).

Denne er datoen, efter hvilken køretøjer, der er registreret for første gang,

skal være udstyret med en takograf med forbindelse til en positioneringstjeneste, der er baseret på et satellitnavigationssystem

skal kunne sende data til brug ved målrettede vejsidekontroller til kompetente tilsynsførende myndigheder, mens køretøjet er i bevægelse

og kan udstyres med standardiserede grænseflader, som muliggør brug af de data, der registreres eller frembringes af takografer, i en ekstern anordning under drift

ddd)

»sikringsprofil«:

et dokument, der anvendes i forbindelse med certificeringsprocessen ud fra fælles kriterier, og som indeholder en implementeringsuafhængig specifikation af sikkerhedskrav

eee)

»GNSS-nøjagtighed«:

betyder i forbindelse med registrering af positioner ud fra GNSS med takografer den talværdi for HDOP (Horizontal Dilution of Precision), som beregnes ud fra den mindste af de HDOP-værdier, der indsamles på de tilgængelige GNSS-systemer.

2   KONTROLAPPARATETS GENERELLE EGENSKABER OG FUNKTIONER

2.1   Generelle egenskaber

Kontrolapparatet har til formål at registrere, gemme, vise, udprinte og udlæse data vedrørende førerens aktiviteter.

Køretøjer, der er udstyret med kontrolapparat, som opfylder forskrifterne i dette bilag, skal være forsynet med hastighedsviser og kilometertæller. Disse funktioner skal være indeholdt i kontrolapparatet.

01)

Kontrolapparatet omfatter kabler, en bevægelsessensor og en køretøjsenhed.

02)

Grænsefladen mellem bevægelsessensorer og køretøjsenheder skal opfylde bestemmelserne i tillæg 11.

03)

Køretøjsenheden skal være tilsluttet et eller flere globale satellitnavigationssystemer som anført i tillæg 12.

04)

Køretøjsenheden skal kommunikere med udstyr til fjernkommunikation som anført i tillæg 14.

05)

Køretøjsenheden kan omfatte en ITS-grænseflade som anført i tillæg 13.

Kontrolapparatet kan være tilsluttet andre faciliteter gennem ekstra grænseflader og/eller gennem den valgfri ITS-grænseflade.

06)

Funktioner og anordninger, som indsættes i eller tilsluttes kontrolapparatet må, hvad enten de er godkendt eller ej, ikke forstyrre eller kunne forstyrre den korrekte og sikre funktion af kontrolapparatet eller overholdelsen af denne forordnings bestemmelser.

Kontrolapparatets brugere identificerer sig over for apparatet gennem takografkort.

07)

Kontrolapparatet giver selektiv adgangsret til data og funktioner, afhængigt af brugerens type og/eller identitet.

Kontrolapparatet registrerer og gemmer data i sit datalager, i faciliteten til fjernkommunikation og på takografkortene.

Dette foregår i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (12), direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (13) samt artikel 7 i forordning (EU) nr. 165/2014.

2.2   Funktioner

08)

Kontrolapparatet skal garantere følgende funktioner:

overvågning af isætninger og udtagninger af kort

måling af hastighed, afstand og position

tidsmåling

overvågning af førerens aktiviteter

overvågning af kørestatus

manuel indlæsning foretaget af føreren:

indlæsning af de steder, hvor den daglige arbejdstid begynder og/eller slutter,

manuel indlæsning af førerens aktiviteter

indlæsning af særlige omstændigheder

forvaltning af virksomhedslåse

overvågning af kontrolaktiviteter

detektion af hændelser og/eller fejl

indbyggede tester og selvtester

læsning fra datalager

registrering og lagring i datalager

læsning fra takografkort

registrering og lagring på takografkort

visning på skærm

udprintning

advarsler

overførsel af data til eksterne medier

fjernkommunikation i forbindelse med målrettede vejsidekontroller

udlæsning af data til supplerende faciliteter

kalibrering

kalibreringskontrol ved vejsiden

tidsjustering.

2.3   Funktionstilstande

09)

Kontrolapparatet skal have fire funktionstilstande:

driftstilstand

kontroltilstand

kalibreringstilstand

virksomhedstilstand.

10)

Kontrolapparatet skal skifte til følgende funktionstilstand, afhængigt af de gyldige takografkort, som indsættes i kortlæserne. Ved bestemmelse af funktionstilstanden er genereringen af takografkortet irrelevant, forudsat at det isatte kort er gyldigt. Et værkstedskort af første generation skal altid betragtes som ugyldigt, hvis det sættes i en køretøjsenhed af anden generation.

Funktionstilstand

Førerkortplads

Intet kort

Førerkort

Kontrolkort

Værkstedskort

Virksomhedskort

Kortplads for medchauffør

Intet kort

Operationelt

Operationelt

Kontrol

Kalibrering

Virksomhed

Førerkort

Operationelt

Operationelt

Kontrol

Kalibrering

Virksomhed

Kontrolkort

Kontrol

Kontrol

Kontrol (*)

Operationelt

Operationelt

Værkstedskort

Kalibrering

Kalibrering

Operationelt

Kalibrering (*)

Operationelt

Virksomhedskort

Virksomhed

Virksomhed

Operationelt

Operationelt

Virksomhed (*)

11)

Kontrolapparatet skal ignorere ugyldige kort, som indsættes; dog skal det kunne vise, printe og overføre data, som ligger på et udgået kort.

12)

Alle de i punkt 2.2 angivne funktioner skal virke i alle funktionstilstande, med følgende undtagelser:

Kalibreringsfunktionen er kun tilgængelig i kalibreringstilstand

Funktionen til kalibreringskontrol ved vejsiden er kun tilgængelig i kontroltilstand

Funktionen styring af virksomhedslåse er kun tilgængelig i virksomhedstilstand

Funktionen overvågning af kontrolaktivitet er operationel i kontroltilstand

Dataoverførselsfunktionen er ikke tilgængelig i driftstilstand (bortset fra det i krav 193 fastlagte), undtagen ved overførsel af et førerkort, når der ikke er indsat andre korttyper i køretøjsenheden.

13)

Kontrolapparatet kan udlæse alle data til skærm, printer og eksterne grænsefladeenheder, med følgende undtagelser:

I driftstilstand slettes enhver personlig identifikation (efternavn og fornavn), som ikke modsvarer det isatte takografkort; alle kortnumre, som ikke svarer til det isatte kort, bliver delvis slettet (hver andet tegn — fra venstre mod højre — bliver slettet).

I virksomhedstilstand kan førerrelaterede data (krav 102, 105 og 108) kun udlæses for perioder, som ikke er låst, eller som ingen anden virksomhed (således som denne er identificeret ved de første 13 cifre i virksomhedskortnummeret) har låst.

Når der intet kort sidder i kontrolapparatet, kan førerrelaterede data kun udlæses for den aktuelle dato og de otte foregående kalenderdage.

Personoplysninger, der stammer fra køretøjsenheden, må ikke udlæses gennem enhedens ITS-grænseflade, medmindre samtykket fra den fører, som dataene vedrører, verificeres.

Køretøjsenhederne har en gyldighedsperiode for normale operationer på 15 år fra og med den dato, hvor køretøjsenhedens certifikater blev udstedt, men køretøjsenheder kan anvendes i yderligere tre måneder, dog kun til dataoverførsel.

2.4   Sikkerhed

Med sikringen af systemet tilstræbes det at beskytte datahukommelsen på en sådan måde, at uvedkommende ikke kan få adgang til og manipulere med data, og således at forsøg herpå opdages, beskytte integriteten og ægtheden af data, som udveksles mellem bevægelsessensor og køretøjsenhed, beskytte integriteten og ægtheden af data, som udveksles mellem kontrolapparat og takografkort, beskytte integriteten og ægtheden af data, der udveksles mellem kontrolapparat og eksternt GNSS-udstyr, beskytte fortroligheden, integriteten og ægtheden af data, som udveksles gennem udstyret til fjernkommunikation med henblik på tidlig afsløring til kontrolformål, samt verificere integriteten og ægtheden af overførte data.

14)

Af hensyn til systemets sikkerhed skal følgende komponenter opfylde sikkerhedsforskrifterne i deres sikringsprofiler som foreskrevet i tillæg 10:

køretøjsenhed

takografkort

bevægelsessensor

eksternt GNSS-udstyr (denne profil kræves og gælder kun for den eksterne GNSS-variant).

3   KONSTRUKTIONS- OG FUNKTIONSKRAV TIL KONTROLAPPARAT

3.1   Overvågning af isætning og udtagning af kort

15)

Kontrolapparatet skal overvåge isætning og udtagning af kort i kortlæseenhederne.

16)

Når et kort isættes, skal kontrolapparatet detektere, om kortet er et gyldigt takografkort, og, i bekræftende fald, dets type og generation.

Hvis et kort med samme kortnummer og et højere fornyelsesindeks allerede har været isat i kontrolapparatet, skal kontrolapparatet anse kortet for ugyldigt.

Hvis et kort med samme kortnummer og fornyelsesindeks, men med et højere korterstatningsindeks allerede har været isat i kontrolapparatet, skal kontrolapparatet anse kortet for ugyldigt.

17)

Første generation af takografkort skal betragtes som ugyldige af kontrolapparatet, efter at muligheden for at bruge første generation af takografkort er blevet udelukket af et værksted i overensstemmelse med tillæg 15 (krav MIG003).

18)

Første generation af værkstedskort, som sættes i kontrolapparater af anden generation, skal betragtes som ugyldige.

19)

Kontrolapparatet skal være konstrueret således, at det låser takografkortene i stilling, når de isættes korrekt i kortlæserne.

20)

Frigivelse af takografkort må kun være mulig, når køretøjet holder stille, og efter at de relevante data er blevet gemt på kortene. Frigivelse af kortet må kun kunne ske ved et aktivt indgreb af brugeren.

3.2   Måling af hastighed, position og afstand

21)

Bevægelsessensoren (som kan være indlejret i adapteren) er det vigtigste værktøj til måling af hastighed og afstand.

22)

Denne funktion skal til stadighed måle og kunne angive den kilometerstand, der svarer til den totale afstand tilbagelagt af køretøjet ved brug af impulserne fra bevægelsessensoren.

23)

Desuden skal funktionen til stadighed måle og kunne angive køretøjets hastighed ved brug af impulserne fra bevægelsessensoren.

24)

Hastighedsmålefunktionen skal endvidere kunne angive, om køretøjet er i bevægelse eller holder stille. Køretøjet anses for at være i bevægelse, så snart funktionen detekterer flere end 1 imp/sek. fra bevægelsessensoren i mindst fem sekunder, ellers anses det for at holde stille.

25)

Anordninger, som viser hastighed (speedometer) og total tilbagelagt distance (kilometertæller) og er monteret i et køretøj med et kontrolapparat, som opfylder denne forordnings bestemmelser, skal opfylde forskrifterne for tilladelige maksimale tolerancer i dette bilag (se 3.2.1 og 3.2.2).

26)

For at opdage manipulation af køredata for køretøjet skal oplysninger fra bevægelsessensoren bekræftes af oplysninger om køretøjets bevægelse fra GNSS-modtageren og eventuelt fra en eller flere andre kilder, som er uafhængige af bevægelsessensoren.

27)

Denne funktion skal måle køretøjets position for at muliggøre automatisk registrering af:

positioner, hvor føreren og/eller medchaufføren påbegynder sin daglige arbejdsperiode

positioner, hvor førerens sammenhængende køretid når op på et multiplum af tre timer

positioner, hvor føreren og/eller medchaufføren afslutter sin daglige arbejdsperiode.

3.2.1   Måling af den tilbagelagte vejstrækning

28)

Den tilbagelagte afstand kan måles enten:

så både fremadkørsel og bagudkørsel medregnes, eller

ved fremadkørsel alene.

29)

Kontrolapparatet skal måle afstande fra 0 til 9 999 999,9 km.

30)

Ved afstandsmåling skal tolerancen være inden for følgende grænser (afstande på mindst 1 000 m):

± 1 % før montering

± 2 % ved montering og periodisk eftersyn

± 4 % under brug.

31)

Afstandsmålingen skal have en opløsning på 0,1 km eller bedre.

3.2.2   Måling af hastigheden

32)

Kontrolapparatet skal måle hastigheder fra 0 til 220 km/t.

33)

For at sikre maksimal tolerance på den viste hastighed på ± 6 km/t under brug, og under hensyntagen til:

en tolerance på ± 2 km/t på variationer i inddata (dækvariationer, …)

en tolerance på ± 1 km/t på målinger udført under montering og periodiske eftersyn

skal kontrolapparatet ved hastigheder mellem 20 og 180 km/t, og ved vejdrejetal af køretøjet mellem 4 000 og 25 000 imp/km, måle hastigheden med en tolerance på ± 1 km/t (ved konstant hastighed).

Bemærk: Datalagringens opløsning medfører, at der skal tillægges en yderligere tolerance på ± 0,5 km/t på den hastighed, der er gemt af kontrolapparatet.

34)

Inden for 2 sekunder efter afslutning af en hastighedsændring skal hastighedsmåling kunne foretages korrekt med de normale tolerancer, når hastighedsændringen er sket i et tempo på indtil 2 m/s2.

35)

Hastighedsmålingen skal have en opløsning på minimum 1 km/t.

3.2.3   Måling af position

36)

Kontrolapparatet skal måle køretøjets absolutte position ved hjælp af GNSS-modtageren.

37)

Den absolutte position måles i geografiske koordinater for breddegrad og længdegrad i grader og minutter med en opløsning på 1/10 af et minut.

3.3   Tidsmåling

38)

Tidsmålefunktionen skal permanent og digitalt levere UTC-dato og -tid.

39)

Der anvendes UTC-dato og -tid til at tidsbestemme data i kontrolapparatet (registreringer, dataudveksling) og til alle udskrifter, der er anført i tillæg 4 »Udskrifter«.

40)

For at lokal tid kan vises, skal forskydningen af den viste tid kunne ændres i trin på en halv time. Ingen andre forskydninger end negative eller positive multipla af halve timer er tilladt.

41)

Tidspunktdriften skal være inden for ± 2 sekunder i døgnet under typegodkendelsesomstændigheder og uden tidsjustering.

42)

Tidsmålingens opløsning skal være minimum 1 sekund.

43)

Tidsmålingen må under typegodkendelsesomstændigheder ikke kunne påvirkes af en afbrydelse i den eksterne strømforsyning på mindre end 12 måneder.

3.4   Overvågning af føreraktiviteter

44)

Denne funktion skal permanent og særskilt overvåge aktiviteterne af én fører og én medchauffør.

45)

Føreraktiviteter skal bestå i KØRSEL, ARBEJDE, RÅDIGHED eller PAUSE/HVILE.

46)

Fører og/eller medchauffør skal manuelt kunne vælge ARBEJDE, RÅDIGHED eller PAUSE/HVILE.

47)

Når køretøjet bevæger sig, skal der automatisk vælges KØRSEL for føreren og RÅDIGHED for medchaufføren.

48)

Når køretøjet standser, skal der automatisk vælges ARBEJDE for føreren.

49)

Det første aktivitetsskift til HVILE eller RÅDIGHED, som finder sted inden for 120 sekunder efter det ved standsning af køretøjet udløste automatiske skift til ARBEJDE, antages at have fundet sted på tidspunktet for køretøjets standsning (således at skiftet til ARBEJDE eventuelt ophæves).

50)

Denne funktion skal udlæse aktivitetsskift til kontrolfunktionerne med en opløsning på et minut.

51)

Er der for et givet kalenderminut registreret KØRSEL som aktivitet i både det umiddelbart foregående og umiddelbart efterfølgende minut, anses hele det pågældende minut for KØRSEL.

52)

Et givet kalenderminut, der ikke anses for KØRSEL efter krav 051, anses for at bestå udelukkende af samme aktivitet som den længstvarende uafbrudte aktivitet i det pågældende minut (eller, for lige længe varende aktiviteter, den senest forekommende af disse).

53)

Denne funktion skal endvidere overvåge førerens kontinuerlige køretid og akkumulerede pausetid.

3.5   Overvågning af kørestatus

54)

Denne funktion overvåger kørestatus permanent og automatisk.

55)

Som kørestatus vælges FØRERHOLD, når der er isat to gyldige førerkort i apparatet; i alle andre tilfælde vælges ÉN FØRER som kørestatus.

3.6   Indlæsning foretaget af fører

3.6.1   Indlæsning af de steder, hvor den daglige arbejdstid begynder og/eller slutter

56)

Denne funktion skal give mulighed for indlæsning af de steder, hvor den daglige arbejdstid begynder og/eller slutter for fører og/eller medchauffør ifølge vedkommende selv.

57)

Ved steder forstås den pågældende stat samt, hvor det er relevant, region, som indlæses eller bekræftes manuelt.

58)

Ved udtagning af førerkort skal kontrolapparatet påminde fører eller medchauffør om at indlæse et »sted, hvor den daglige arbejdstid slutter«.

59)

Føreren skal derefter indlæse køretøjets aktuelle placering, som anses for at være en midlertidig indlæsning.

60)

Det skal være muligt at indlæse steder, hvor den daglige arbejdstid begynder og/eller slutter, ved hjælp af kommandoer i menuerne. Hvis der foretages mere end én sådan indlæsning inden for et kalenderminut, bevares kun den sidste indlæsning af begyndelsesstedet og den sidste indlæsning af slutstedet, som er foretaget inden for dette tidsrum.

3.6.2   Manuel indlæsning af føreraktiviteter og førerens samtykke til brug af ITS-grænsefladen

61)

Kontrolapparatet skal efter isætning af fører- eller værkstedskortet, og først på det tidspunkt, tillade manuel indlæsning af aktiviteter. Manuel indlæsning af aktiviteter foretages med lokal tid og dato i den tidszone (UTC-forskydning), som køretøjsenheden aktuelt er indstillet til.

Ved isætning af fører- eller værkstedskort skal kortindehaveren mindes om:

dato og klokkeslæt for den sidste udtagning af det pågældende kort

valgfrit: den lokale tidsforskydning, som aktuelt er indstillet for køretøjsenheden.

Ved første isætning af et førerkort eller værkstedskort, som køretøjsenheden ikke kender, skal kortholderen opfordres til at give sit samtykke til udlæsning af takografrelaterede personoplysninger gennem den valgfri ITS-grænseflade.

Dette samtykke kan til enhver tid gives eller trækkes tilbage ved hjælp af kommandoer i menuen, forudsat at førerkortet eller værkstedskortet er isat.

Det skal være muligt at indlæse aktiviteter inden for følgende begrænsninger:

Aktivitetstypen skal være ARBEJDE, RÅDIGHED eller PAUSE/HVILE

Start- og sluttidspunkterne for hver aktivitet skal ligge inden for perioden mellem den sidste kortudtagning og den aktuelle isætning

Aktiviteterne må ikke overlappe hinanden i tid.

Det skal være muligt at foretage manuelle indlæsninger ved den første isætning af et fører- eller værkstedskort, som ikke tidligere har været anvendt.

Proceduren for manuel indlæsning af aktiviteter skal bestå af lige så mange på hinanden følgende trin, som er nødvendige for at indstille en aktivitetstype og et start- og et sluttidspunkt for hver aktivitet. For enhver del af tidsperioden mellem den sidste kortudtagning og den aktuelle kortisætning skal kortindehaveren have mulighed for ikke at registrere nogen aktivitet.

Under de manuelle indlæsninger i forbindelse med kortisætningen skal kortindehaveren, hvis relevant, have mulighed for at indlæse:

et sted, hvor en tidligere daglig arbejdsperiode er sluttet, og det tilknyttede tidspunkt (hvorved den indlæsning, der skete ved den sidste kortudtagning, overskrives)

et sted, hvor den nuværende daglige arbejdsperiode begynder, og det tilknyttede tidspunkt.

Hvis kortindehaveren ikke indlæser et sted, hvor arbejdsperioden begynder eller slutter, under de manuelle indlæsninger i forbindelse med kortisætningen, anses dette for en angivelse af, at arbejdsperioden ikke har ændret sig siden den sidste kortudtagning. Den næste indlæsning af et sted, hvor en tidligere daglig arbejdsperiode ender, overskriver så den midlertidige indlæsning, der blev foretaget ved den sidste kortudtagning.

Hvis der indlæses et sted, skal det registreres i det relevante takografkort.

Manuelle indlæsninger skal afbrydes, hvis:

kortet tages ud, eller

køretøjet er i bevægelse og kortet sidder i førerens kortplads.

Yderligere afbrydelser er tilladt, f.eks. en timeout efter en vis periode med brugerinaktivitet. Hvis manuelle indlæsninger bliver afbrudt, skal kontrolapparatet godkende alle komplette indlæsninger af steder og aktiviteter (med enten entydigt sted og tid eller aktivitetstype og start- og sluttidspunkt), som allerede er foretaget.

Hvis der isættes et andet fører- eller værkstedskort, mens der er ved at blive foretaget manuelle indlæsninger af aktiviteter for et tidligere isat kort, skal de manuelle indlæsninger for det tidligere kort afsluttes, før der påbegyndes manuelle indlæsninger af det andet kort.

Kortindehaveren skal have mulighed for at tilføje manuelle indlæsninger i henhold til følgende minimumsprocedure:

Manuel indlæsning af aktiviteter i kronologisk rækkefølge for perioden mellem den sidste kortudtagning og den aktuelle isætning.

Starttidspunktet for den første aktivitet skal være sat til kortudtagningstidspunktet. For hver efterfølgende indlæsning skal starttidspunktet være forud sat således, at det følger umiddelbart efter den tidligere indlæsning. Der skal vælges aktivitetstype og sluttidspunkt for hver aktivitet.

Denne proces skal slutte, når sluttidspunktet for en manuelt indlæst aktivitet er lig kortisætningstidspunktet. Kontrolapparatet kan derefter eventuelt give kortindehaveren mulighed for at ændre en manuelt indlæst aktivitet, indtil den godkendes ved valg af en bestemt kommando. Derefter skal det være forbudt at foretage enhver sådan ændring.

3.6.3   Indlæsning af særlige omstændigheder

62)

Kontrolapparatet skal give føreren mulighed for tidstro indlæsning af følgende to særlige omstændigheder:

»UDEN FOR GYLDIGHEDSOMRÅDE« (start, slut)

»OVERFART MED FÆRGE/TOG« (start, slut)

»OVERFART MED FÆRGE/TOG« kan ikke finde sted, når betingelsen »UDEN FOR GYLDIGHEDSOMRÅDE« er åbnet.

Er betingelsen »UDEN FOR GYLDIGHEDSOMRÅDE« åbnet, skal den automatisk lukkes af kontrolapparatet ved isætning eller udtagning af et førerkort.

Hvis betingelsen »UDEN FOR GYLDIGHEDSOMRÅDE« er åbnet, skal det forhindre følgende hændelser og advarsler:

Kørsel uden behørigt kort

Advarsler forbundet med sammenhængende køretid.

Markeringen af starten på tilstanden »OVERFART MED FÆRGE/TOG« skal angives, før føreren slukker motoren om bord på færgen/toget.

Tilstanden OVERFART MED FÆRGE/TOG slutter i følgende tilfælde:

Føreren afslutter tilstanden OVERFART MED FÆRGE/TOG manuelt.

Føreren tager sit kort ud.

En åbnet OVERFART MED FÆRGE/TOG skal afsluttes, når den ikke længere er gyldig på basis af reglerne i forordning (EF) nr. 561/2006.

3.7   Forvaltning af virksomhedslåse

63)

Denne funktion skal give mulighed for styring af de låse, som oprettes af en virksomhed for at dataadgangen er forbeholdt virksomheden, når systemet er i virksomhedstilstand.

64)

Virksomhedslåse består af startdato/klokkeslæt (lås-ind) og slutdato/klokkeslæt (lås-ud), knyttet til virksomhedens identitet som angivet af virksomhedskortets nummer (ved lås-ind).

65)

Lås »ind« og lås »ud« kan kun foretages i realtid.

66)

Enten skal kun den virksomhed kunne låse ud, som har låst »ind« (som angivet ved de første 13 cifre i virksomhedskortets nummer), eller også

67)

skal lås-ud udføres automatisk, hvis en anden virksomhed låser ind.

68)

Hvis en virksomhed låser ind, hvor forudgående lås var for samme virksomhed, antages det, at forudgående lås ikke er låst »ud« og stadig er »ind«.

3.8   Overvågning af kontrolaktiviteter

69)

Denne funktion skal overvåge aktiviteterne VISNING PÅ SKÆRM, UDPRINTNING, UDLÆSNING på køretøjsenhed og kort samt KALIBRERINGSKONTROL VED VEJSIDEN, som finder sted i kontroltilstand.

70)

Funktionen skal endvidere overvåge aktiviteter vedrørende KONTROL MED OVERSKRIDELSE AF TILLADT HASTIGHED i kontroltilstand. Kontrol med overskridelse af tilladt hastighed anses for at have fundet sted, når en udskrift om »overskridelse af tilladt hastighed« er sendt til printer eller til skærm, eller når der er overført data vedrørende »hændelser og fejl« fra køretøjsenhedens datalager.

3.9   Detektion af hændelser og/eller fejl

71)

Denne funktion detekterer følgende hændelser og/eller fejl:

3.9.1   Hændelsen »isætning af ugyldigt kort«

72)

Denne hændelse skal udløses ved isætning af et vilkårligt ugyldigt kort, ved isætning af et førerkort, der allerede er udskiftet, og/eller ved udløb af et isat gyldigt kort.

3.9.2   Hændelsen »kortkonflikt«

73)

Denne hændelse skal udløses når en af de kombinationer af gyldige kort, som angivet med X i følgende tabel, forekommer:

Kortkonflikt

Førerkortplads

Intet kort

Førerkort

Kontrolkort

Værkstedskort

Virksomhedskort

Kortplads for medchauffør

Intet kort

 

 

 

 

 

Førerkort

 

 

 

X

 

Kontrolkort

 

 

X

X

X

Værkstedskort

 

X

X

X

X

Virksomhedskort

 

 

X

X

X

3.9.3   Hændelsen »tidsoverlapning«

74)

Denne hændelse skal udløses, når dato/klokkeslæt for seneste udtagning af førerkort, læst på kortet, er senere end aktuel dato/aktuelt klokkeslæt på det kontrolapparat, hvori kortet indsættes.

3.9.4   Hændelsen »kørsel uden behørigt kort«

75)

Denne hændelse skal udløses for enhver af de gyldige kombinationer af takografkort, som er angivet med X i følgende tabel, når føreraktiviteten skifter til KØRSEL, eller når der skiftes funktionstilstand, mens føreraktiviteten er KØRSEL:

Kørsel uden behørigt kort

Førerkortplads

Intet (eller ugyldigt) kort

Førerkort

Kontrolkort

Værkstedskort

Virksomhedskort

Kortplads for medchauffør

Intet (eller ugyldigt) kort

X

 

X

 

X

Førerkort

X

 

X

X

X

Kontrolkort

X

X

X

X

X

Værkstedskort

X

X

X

 

X

Virksomhedskort

X

X

X

X

X

3.9.5   Hændelsen »isætning af kort under kørslen«

76)

Denne hændelse skal udløses, når der indsættes et takografkort i en vilkårlig kortplads, mens føreraktiviteten er KØRSEL.

3.9.6   Hændelsen »sidste kortsession ikke korrekt afsluttet«

77)

Denne hændelse skal udløses, når kontrolapparatet ved isætning af kortet konstaterer, at foregående kortsession trods bestemmelserne i punkt 3.1 ikke er blevet afsluttet korrekt (kortet er taget ud, før alle relevante data er blevet gemt på kortet). Denne hændelse er kun relevant for fører- og værkstedskort.

3.9.7   Hændelsen »overskridelse af tilladt hastighed«

78)

Denne hændelse skal udløses for hver overskridelse af tilladt hastighed.

3.9.8   Hændelsen »afbrydelse af strømforsyning«

79)

Denne hændelse skal udløses ved enhver sådan afbrydelse af strømforsyningen til bevægelsessensor og/eller køretøjsenhed, som sker i en anden måde end kalibrerings- eller kontroltilstand og varer over 200 millisekunder. Afbrydelsestærsklen fastlægges af fabrikanten. Det fald i spændingsforsyningen, som fremkommer ved start af køretøjets motor, må ikke udløse denne hændelse.

3.9.9   Hændelsen »fejl ved kommunikation med faciliteten til fjernkommunikation«

80)

Denne hændelse skal udløses uden for kalibreringstilstand, hvis faciliteten til fjernkommunikation ikke kvitterer for modtagelse af fjernkommunikationsdata sendt fra køretøjsenheden ved mere end tre forsøg.

3.9.10   Hændelsen »manglende positionsoplysninger fra GNSS-modtager«

81)

Denne hændelse skal udløses uden for kalibreringstilstand i tilfælde af manglende positionsoplysninger fra GNSS-modtageren (intern eller ekstern) i mere end tre timer af akkumuleret køretid.

3.9.11   Hændelsen »fejl ved kommunikation med det eksterne GNSS-udstyr«

82)

Denne hændelse skal udløses uden for kalibreringstilstand i tilfælde af afbrydelse af kommunikationen mellem det eksterne GNSS-udstyr og køretøjsenheden i mere end 20 minutter i træk, mens køretøjet er i bevægelse.

3.9.12   Hændelsen »fejl ved køredata«

83)

Denne hændelse skal udløses uden for kalibreringstilstand ved afbrydelse af den normale dataudveksling mellem bevægelsessensor og køretøjsenhed og/eller ved fejl i dataintegritet eller -ægthedskontrol under dataudveksling mellem bevægelsessensor og køretøjsenhed.

3.9.13   Hændelsen »køretøjsbevægelseskonflikt«

84)

Denne hændelse skal udløses uden for kalibreringstilstand, hvis den registrerede bevægelse er i strid med bevægelsesoplysninger beregnet ud fra bevægelsessensoren er i modstrid med bevægelsesoplysninger beregnet ud fra den interne GNSS-modtager eller fra det eksterne GNSS-udstyr og eventuelt andre uafhængige kilder, som anført i tillæg 12. Denne hændelse skal ikke udløses under en overfart med færge/tog, under omstændigheden »UDEN FOR GYLDIGHEDSOMRÅDE«, eller når der ikke foreligger positionsoplysninger fra GNSS-modtageren.

3.9.14   Hændelsen »forsøg på sikkerhedsbrud«

85)

Denne hændelse skal udløses ved enhver anden hændelse, der berører sikkerheden ved bevægelsessensor og/eller køretøjsenhed og/eller det eksterne GNSS-udstyr som foreskrevet i tillæg 10, og som ikke finder sted i kalibreringstilstand.

3.9.15   Hændelsen »tidskonflikt«

86)

Denne hændelse skal udløses uden for kalibreringstilstand, hvis køretøjsenheden registrerer en forskel på mere end 1 minut mellem tiden i køretøjsenhedens tidsmålingsfunktion og tidsangivelsen fra GNSS-modtageren. Denne hændelse registreres sammen med værdien i køretøjsenhedens interne ur og ledsages af en automatisk tidsjustering. Hvis hændelsen »tidskonflikt« er blevet udløst, vil køretøjsenheden ikke generere andre tidskonflikthændelser inden for de næste 12 timer. Denne hændelse skal ikke udløses, hvis GNSS-modtageren ikke har kunnet registrere et gyldigt GNSS-signal inden for de sidste 30 dage. Den automatiske tidsjustering skal dog genoptages, når positionsoplysningerne fra GNSS-modtageren er tilgængelige igen.

3.9.16   Fejlen »kort«

87)

Denne fejl skal udløses, når der optræder fejl ved et takografkort under driften.

3.9.17   Fejlen »kontrolapparat«

88)

Denne fejl skal udløses, når et af nedenstående svigt forekommer, uden at apparatet er i kalibreringstilstand:

Intern fejl i køretøjsenhed

Printerfejl

Displayfejl

Dataoverførselsfejl

Følerfejl

Fejl ved GNSS-modtager eller eksternt GNSS-udstyr

Fejl ved faciliteten til fjernkommunikation

3.10   Indbyggede tester og selvtester

89)

Kontrolapparatet skal selvdetektere fejl gennem selvtester og indbyggede tester i overensstemmelse med følgende tabel:

Den testede underenhed

Selvtest

Indbygget test

Programmel

 

Integritet

Datalager

Adgang

Adgang, dataintegritet

Kortlæseenheder

Adgang

Adgang

Tastatur

 

Manuelt eftersyn

Printer

(op til fabrikanten)

Udskrift

Skærm

 

Visuel kontrol

Dataoverførsel

(udføres kun under dataoverførsel)

Korrekt funktion

 

Føler

Korrekt funktion

Korrekt funktion

Faciliteten til fjernkommunikation

Korrekt funktion

Korrekt funktion

GNSS-udstyr

Korrekt funktion

Korrekt funktion

3.11   Læsning fra datalager

90)

Kontrolapparatet skal kunne læse alle data, som er gemt i dets lager.

3.12   Registrering og lagring i datalageret

Med henblik på bestemmelserne i dette afsnit

defineres »365 dage« som 365 kalenderdage med en aktivitet i køretøjet svarende til gennemsnitsførerens. Den gennemsnitlige aktivitet pr. dag i et køretøj defineres som mindst seks førere eller medchauffører, seks cyklusser med isætning/udtagning af kort samt 256 aktivitetsskift. »365 dage« omfatter således mindst 2 190 (med)chauffører, 2 190 cyklusser med kortisætning og -udtagning samt 93 440 aktivitetsskift.

defineres det gennemsnitlige antal positioner pr. dag som mindst seks positioner, hvor den daglige arbejdsperiode starter, seks positioner, hvor førerens sammenhængende køretid når op på et multiplum af tre timer, og seks positioner, hvor den daglige arbejdsperiode slutter, så »365 dage« omfatter mindst 6 570 positioner

registreres klokkeslæt med en opløsning på 1 minut, medmindre andet er angivet

registreres kilometerstand med en opløsning på 1 kilometer

registreres hastigheder med en opløsning på 1 km/t

registreres positioner (breddegrad og længdegrad) i grader og minutter med en opløsning på 1/10 minut og den tilhørende GNSS-nøjagtighed og -indlæsningstid.

91)

Data gemt i datalageret må under typegodkendelsesomstændigheder ikke kunne påvirkes af en afbrydelse i den eksterne strømforsyning af under tolv måneders varighed. Derudover må data gemt i den eksterne facilitet til fjernkommunikation som defineret i tillæg 14 ikke kunne påvirkes af en afbrydelse i strømforsyningen af under 28 dages varighed.

92)

Kontrolapparatet skal implicit eller eksplicit kunne registrere følgende data og gemme dem i datalageret:

3.12.1   Identifikationsdata for apparat

3.12.1.1   Identifikationsdata for køretøjsenhed

93)

Kontrolapparatet skal i sit datalager kunne lagre følgende identifikationsdata for køretøjsenheden:

fabrikantens navn

fabrikantens adresse

reservedelsnummer

serienummer

køretøjsenhedens generation

mulighed for at bruge takografkort af første generation

programmellets versionsnummer

installationsdato for den pågældende version af programmellet

apparatets produktionsår

godkendelsesnummer.

94)

Køretøjsenhedens identifikationsnummer registreres og lagres én gang for alle af køretøjsenhedens fabrikant, bortset fra programmelrelaterede data og godkendelsesnummeret, som kan ændres ved eventuel opgradering af programmellet og mulighed for brug af takografkort af første generation.

3.12.1.2   Identifikationsdata for bevægelsessensor

95)

Bevægelsessensoren skal kunne gemme følgende identifikationsdata i sit lager:

fabrikantens navn

serienummer

godkendelsesnummer.

navn på indlejret sikkerhedskomponent (f.eks. reservedelsnummer på intern chip/processor)

betegnelse på operativsystem (f.eks. programmellets versionsnummer).

96)

Identifikationsdata på bevægelsessensoren registreres og lagres én gang for alle i bevægelsessensoren af dennes fabrikant.

97)

Køretøjsenheden skal kunne registrere og i sit datalager gemme følgende data vedrørende de 20 seneste parringer af bevægelsessensordata (hvis der er flere parringer inden for én kalenderdag, gemmes kun den første og den sidste parring på den pågældende dag):

Følgende data skal registreres for hver af disse parringer:

identifikationsdata for bevægelsessensor

serienummer

godkendelsesnummer

parringsdata for bevægelsessensor:

dato for parring.

3.12.1.3   Identifikationsdata for globale satellitnavigationssystemer (GNSS)

98)

Det eksterne GNSS-udstyr skal kunne gemme følgende identifikationsdata i sit lager:

fabrikantens navn

serienummer

godkendelsesnummer.

navn på indlejret sikkerhedskomponent (f.eks. reservedelsnummer på intern chip/processor)

betegnelse på operativsystem (f.eks. programmellets versionsnummer).

99)

Identifikationsdataene registreres og lagres én gang for alle i det eksterne GNSS-udstyr af dettes fabrikant.

100)

Køretøjsenheden skal kunne registrere og i sit datalager gemme følgende data vedrørende de 20 seneste sammenkoblinger fra eksternt GNSS-udstyr (hvis der er flere sammenkoblinger inden for én kalenderdag, gemmes kun den første og den sidste sammenkobling på den pågældende dag)

Følgende data skal registreres for hver af disse sammenkoblinger:

identifikationsdata for det eksterne GNSS-udstyr:

serienummer

godkendelsesnummer

sammenkoblingsdata om eksternt GNSS-udstyr:

dato for sammenkobling.

3.12.2   Nøgler og certifikater

101)

Kontrolapparatet skal kunne gemme en række kryptografiske nøgler og certifikater som præciseret i tillæg 11, del A og B.

3.12.3   Data vedrørende isætning og udtagning af førerkort eller værkstedskort

102)

For hver cyklus med isætning og udtagning af fører- eller værkstedskort i apparatet skal kontrolapparatet registrere og i datalageret gemme:

kortindehaverens efternavn og fornavn(e), således som de er lagret på kortet

kortnummer, udstedende medlemsstat og udløbsdato som lagret på kortet

kortgeneration

isætningsdato og -klokkeslæt

køretøjets kilometerstand ved isætning af kortet

den kortplads, som kortet sidder i

dato og klokkeslæt for udtagning af kortet

køretøjets kilometerstand ved udtagning af kortet

følgende oplysninger om det foregående køretøj, føreren har anvendt, som lagret på kortet:

køretøjets indregistreringsnummer og den indregistrerende medlemsstat

køretøjsenhedens generation (hvis den foreligger)

dato og klokkeslæt for udtagning af kortet

et flag, som angiver, om kortindehaver ved isætning af kortet har indlæst aktiviteter manuelt eller ikke.

103)

Datalageret skal kunne opbevare disse data i mindst 365 dage.

104)

Når lagerpladsen er opbrugt, skal nye data erstatte de ældste data.

3.12.4   Føreraktivitetsdata

105)

Følgende data skal af kontrolapparatet registreres og gemmes i datalageret ved enhver aktivitetsændring for fører og/eller medchauffør og/eller ethvert skift i kørestatus og/eller enhver isætning eller udtagning af et fører- eller værkstedskort:

kørestatus (FØRERHOLD, ÉN FØRER)

kortplads (FØRER, MEDCHAUFFØR)

kortstatus for den pågældende kortplads (ISAT, IKKE ISAT)

aktivitet (KØRSEL, RÅDIGHED, ARBEJDE, PAUSE/HVILE)

dato og klokkeslæt for ændringen.

ISAT betyder, at et gyldigt fører- eller værkstedskort er sat i kortpladsen. IKKE ISAT betyder det modsatte, dvs. der sidder ikke et gyldigt fører- eller værkstedskort i kortpladsen (f.eks. er der isat et virksomhedskort, eller intet kort er isat).

Aktivitetsdata, som indlæses manuelt af føreren, bliver ikke registreret i datalageret.

106)

Datalageret skal kunne opbevare føreraktivitetsdata i mindst 365 dage.

107)

Når lagerpladsen er opbrugt, skal nye data erstatte de ældste data.

3.12.5   Steder og positioner, hvor daglige arbejdsperioder starter og slutter og/eller hvor tre timers sammenhængende køretid nås

108)

Kontrolapparatet skal registrere og i sit datalager gemme:

steder og positioner, hvor føreren og/eller medchaufføren påbegynder sin daglige arbejdsperiode

positioner, hvor førerens sammenhængende køretid når op på et multiplum af tre timer

steder og positioner, hvor føreren og/eller medchaufføren afslutter sin daglige arbejdsperiode.

109)

Hvis køretøjets position ikke oplyses af GNSS-modtageren på disse tidspunkter, skal kontrolapparatet bruge den seneste tilgængelige position og den tilhørende dato og tid.

110)

Sammen med hvert sted eller hver position skal kontrolapparatet registrere og i sit datalager gemme:

kortnummer for fører (medchauffør) samt kortudstedende medlemsstat

kortgeneration

indlæsningsdato og -klokkeslæt

indlæsningens art (begyndelse, slutning eller tre timers sammenhængende køretid)

den tilhørende GNSS-nøjagtighed, dato og tid, hvis relevant

køretøjets kilometerstand.

111)

Datalageret skal kunne rumme steder og positioner, hvor daglige arbejdsperioder starter og slutter, og/eller hvor tre timers sammenhængende køretid nås, i mindst 365 dage.

112)

Når lagerpladsen er opbrugt, skal nye data erstatte de ældste data.

3.12.6   Kilometertællerdata

113)

Kontrolapparatet skal i sit datalager registrere køretøjets kilometerstand og den tilsvarende dato ved midnat hver kalenderdag.

114)

Datalageret skal i mindst 365 kalenderdage kunne opbevare værdierne af kilometerstanden ved midnat.

115)

Når lagerpladsen er opbrugt, skal nye data erstatte de ældste data.

3.12.7   Detaljerede hastighedsdata

116)

Kontrolapparatet skal registrere og i sit datalager gemme køretøjets øjeblikkelige hastighed med tilhørende dato og klokkeslæt i hvert sekund i mindst de seneste 24 timer, køretøjet er blevet kørt.

3.12.8   Data vedrørende hændelser

Med henblik på bestemmelserne i dette afsnit skal tiden registreres med en opløsning på 1 sekund.

117)

For hver hændelse, som detekteres, skal kontrolapparatet registrere følgende data og gemme dem i datalageret i overensstemmelse med følgende lagringsbestemmelser:

Hændelse

Lagringsbestemmelse

Data, som skal lagres for hver hændelse

Isætning af ugyldigt kort

de 10 seneste hændelser

dato og klokkeslæt for hændelsen

korttype, kortnummer, udstedende medlemsstat og generation af det kort, som er årsag til hændelsen

antal tilsvarende hændelser den pågældende dag

Kortkonflikt

de 10 seneste hændelser

hændelsens startdato og -klokkeslæt

hændelsens slutdato og -klokkeslæt

korttype, kortnummer, udstedende medlemsstat og generation af de to kort, som er årsag til konflikten.

Kørsel uden behørigt kort

den længstvarige hændelse for hver af de 10 seneste dage, den er forekommet

de 5 længstvarende hændelser inden for de sidste 365 dage

hændelsens startdato og -klokkeslæt

hændelsens slutdato og -klokkeslæt

korttype, kortnummer, udstedende medlemsstat og generation af kort, der er isat ved starten og/eller slutningen af hændelsen

antal tilsvarende hændelser den pågældende dag

Isætning af kort under kørslen

den seneste hændelse for hver af de 10 seneste dage, den er forekommet

dato og klokkeslæt for hændelsen

korttype, kortnummer, udstedende medlemsstat og generation

antal tilsvarende hændelser den pågældende dag

Seneste kortsession ikke korrekt afsluttet

de 10 seneste hændelser

dato og klokkeslæt for isætning af kortet

korttype, kortnummer, udstedende medlemsstat og generation

de seneste sessionsdata, aflæst fra kortet:

dato og klokkeslæt for isætning af kortet

VRN og den medlemsstat, der har indregistreret det, samt køretøjsenhedens generation.

Overskridelse af tilladt hastighed (1)

den alvorligste hændelse for hver af de seneste 10 dage, hvor den er forekommet (dvs. den, hvor gennemsnitshastigheden har været størst)

de 5 alvorligste hændelser inden for de sidste 365 dage

den første hændelse, som har fundet sted efter sidste kalibrering

hændelsens startdato og -klokkeslæt

hændelsens slutdato og -klokkeslæt

den højeste hastighed målt under hændelsen

den aritmetiske gennemsnitshastighed målt under hændelsen

korttype, kortnummer, udstedende medlemsstat og generation af førerkortet (hvis relevant)

antal tilsvarende hændelser den pågældende dag

Strømforsyningssvigt (2)

den længstvarende hændelse for hver af de 10 seneste dage, den er forekommet

de 5 længstvarende hændelser inden for de sidste 365 dage

hændelsens startdato og -klokkeslæt

hændelsens slutdato og -klokkeslæt

korttype, kortnummer, udstedende medlemsstat og generation af kort, der er isat ved starten og/eller slutningen af hændelsen

antal tilsvarende hændelser den pågældende dag

Fejl ved kommunikation med faciliteten til fjernkommunikation

den længstvarende hændelse for hver af de 10 seneste dage, den er forekommet

de 5 længstvarende hændelser inden for de sidste 365 dage

hændelsens startdato og -klokkeslæt

hændelsens slutdato og -klokkeslæt

korttype, kortnummer, udstedende medlemsstat og generation af kort, der er isat ved starten og/eller slutningen af hændelsen

antal tilsvarende hændelser den pågældende dag

Manglende positionsoplysninger fra GNSS-modtager

den længstvarende hændelse for hver af de 10 seneste dage, den er forekommet

de 5 længstvarende hændelser inden for de sidste 365 dage

hændelsens startdato og -klokkeslæt

hændelsens slutdato og -klokkeslæt

korttype, kortnummer, udstedende medlemsstat og generation af kort, der er isat ved starten og/eller slutningen af hændelsen

antal tilsvarende hændelser den pågældende dag

Fejl ved køredata

den længstvarende hændelse for hver af de 10 seneste dage, den er forekommet

de 5 længstvarende hændelser inden for de sidste 365 dage

hændelsens startdato og -klokkeslæt

hændelsens slutdato og -klokkeslæt

korttype, kortnummer, udstedende medlemsstat og generation af kort, der er isat ved starten og/eller slutningen af hændelsen

antal tilsvarende hændelser den pågældende dag

Køretøjsbevægelseskonflikt

den længstvarende hændelse for hver af de 10 seneste dage, den er forekommet

de 5 længstvarende hændelser inden for de sidste 365 dage

hændelsens startdato og -klokkeslæt

hændelsens slutdato og -klokkeslæt

korttype, kortnummer, udstedende medlemsstat og generation af kort, der er isat ved starten og/eller slutningen af hændelsen

antal tilsvarende hændelser den pågældende dag

Forsøg på sikkerhedsbrud

de 10 seneste hændelser for hver type hændelse

hændelsens startdato og -klokkeslæt

hændelsens slutdato og -klokkeslæt (hvis relevant)

korttype, kortnummer, udstedende medlemsstat og generation af kort, der er isat ved starten og/eller slutningen af hændelsen

hændelsens type

Tidskonflikt

den længstvarende hændelse for hver af de 10 seneste dage, den er forekommet

de 5 længstvarende hændelser inden for de sidste 365 dage

kontrolapparat, dato og klokkeslæt

GNSS, dato og klokkeslæt

korttype, kortnummer, udstedende medlemsstat og generation af kort, der er isat ved starten og/eller slutningen af hændelsen

antal tilsvarende hændelser den pågældende dag

(1)

Kontrolapparatet skal desuden registrere og i sit datalager gemme:

dato og klokkeslæt for seneste KONTROL FOR OVERSKRIDELSE AF TILLADT HASTIGHED

dato og klokkeslæt for første overskridelse af tilladt hastighed siden denne KONTROL FOR OVERSKRIDELSE AF TILLADT HASTIGHED

antal hændelser med overskridelse af tilladt hastighed siden seneste KONTROL FOR OVERSKRIDELSE AF TILLADT HASTIGHED.

(2)

Disse data kan kun registreres ved genetablering af strømforsyningen. Klokkeslæt kan kendes med en nøjagtighed på 1 minut.

3.12.9   Data vedrørende fejl

Med henblik på bestemmelserne i dette afsnit skal tiden registreres med en opløsning på 1 sekund.

118)

For hver funden fejl skal kontrolapparatet registrere følgende data og gemme dem i datalageret i overensstemmelse med følgende lagringsbestemmelser:

Fejl

Lagringsbestemmelse

Data, som skal gemmes for hver hændelse

Kortfejl

de 10 seneste kortfejl for førerkortet

startdato og -klokkeslæt for fejlen

slutdato og -klokkeslæt for fejlen

korttype, kortnummer, udstedende medlemsstat og generation

Fejl ved kontrolapparatet

de 10 seneste fejl af hver type fejl

den første fejl efter seneste kalibrering

startdato og -klokkeslæt for fejlen

slutdato og -klokkeslæt for fejlen

fejltype

korttype, kortnummer og udstedende medlemsstat samt generation af kort, der er isat ved starten og/eller slutningen af fejlen.

3.12.10   Kalibreringsdata

119)

Kontrolapparatet skal registrere og i sit datalager gemme data vedrørende:

kalibreringsparametre, som er kendte på aktiveringstidspunktet

dets allerførste kalibrering efter aktivering

dets første kalibrering i det nuværende køretøj (identificeret ved sit VIN)

de 20 seneste kalibreringer (hvis der udføres flere kalibreringer samme kalenderdag, skal kun den første og sidste heraf gemmes).

120)

Følgende data skal registreres for hver af disse kalibreringer:

kalibreringens formål (aktivering, første montering, montering, periodisk eftersyn)

værkstedets navn og adresse

værkstedskortets nummer, den kortudstedende medlemsstat og kortets udløbsdato

køretøjsidentifikation

parametre, som er ført ajour eller bekræftet: w, k, l, dækstørrelse, hastighedsbegrænserens indstilling, kilometerstand (gammel og ny værdi), dato og klokkeslæt (gammel og ny værdi)

type og id for alle monterede plomber.

121)

Derudover skal kontrolapparatet registrere og i sit datalager gemme dets evne til at bruge takografkort af første generation (stadig aktiverede eller ej).

122)

Bevægelsessensoren skal registrere og i sit datalager gemme følgende data vedrørende bevægelsessensorens montering:

første parring med en køretøjsenhed (dato, klokkeslæt, køretøjsenhedens godkendelsesnummer og køretøjsenhedens serienummer)

sidste parring med en køretøjsenhed (dato, klokkeslæt, køretøjsenhedens godkendelsesnummer og køretøjsenhedens serienummer).

123)

Det eksterne GNSS-udstyr skal registrere og i sit datalager gemme følgende monteringsdata vedrørende udstyret:

første sammenkobling med en køretøjsenhed (dato, klokkeslæt, køretøjsenhedens godkendelsesnummer og køretøjsenhedens serienummer)

sidste sammenkobling med en køretøjsenhed (dato, klokkeslæt, køretøjsenhedens godkendelsesnummer og køretøjsenhedens serienummer).

3.12.11   Tidsjusteringsdata

124)

Kontrolapparatet skal registrere og i sit datalager gemme data af relevans for tidsjusteringer foretaget i kalibreringstilstand, men ikke i forbindelse med regelmæssig kalibrering (def. f)):

seneste justering af tidspunktet

de fem største tidsjusteringer

125)

Følgende data skal registreres for hver af disse tidsjusteringer:

dato og klokkeslæt, gammel værdi

dato og klokkeslæt, ny værdi

værkstedets navn og adresse

værkstedskortets nummer, den kortudstedende medlemsstat, kortgenerationen og kortets udløbsdato.

3.12.12   Kontrolaktivitetsdata

126)

Kontrolapparatet skal registrere og i datalageret gemme følgende data vedrørende de 20 seneste kontrolaktiviteter:

kontroldato og -klokkeslæt

kontrolkortets nummer, den kortudstedende medlemsstat og kortgenerationen

kontrollens art (visning på skærm og/eller udskrivning og/eller dataoverførsel på køretøjsenhed og/eller dataoverførsel på kort og/eller kalibreringskontrol ved vejsiden).

127)

Ved dataoverførsel skal datoen for de ældste og de seneste overførte dage ligeledes registreres.

3.12.13   Data vedrørende virksomhedslåse

128)

Kontrolapparatet skal registrere og i datalageret gemme data vedrørende de 255 seneste virksomhedslåse:

dato og klokkeslæt for lås-ind

dato og klokkeslæt for lås-ud

virksomhedskortets nummer, den kortudstedende medlemsstat og kortgenerationen

virksomhedens navn og adresse.

Data, som tidligere er låst med en lås, der ikke længere findes i datalageret på grund af ovennævnte grænse, behandles som ikke-låst.

3.12.14   Data vedrørende dataoverførselsaktivitet

129)

Kontrolapparatet skal registrere og i sit datalager gemme følgende data vedrørende den seneste dataoverførsel fra datalageret til eksterne medier, som fandt sted i virksomhedstilstand eller i kalibreringtilstand:

dato og klokkeslæt for dataoverførslen

virksomhedskortets eller værkstedskortets nummer, den kortudstedende medlemsstat og kortgenerationen

virksomhedens eller værkstedets navn.

3.12.15   Data vedrørende særlige omstændigheder

130)

Kontrolapparatet skal registrere og i datalageret gemme følgende data vedrørende særlige omstændigheder:

indlæsningsdato og -klokkeslæt

den særlige omstændigheds art.

131)

Datalageret skal være i stand til at opbevare data vedrørende særlige omstændigheder i mindst 365 dage (idet det forudsættes, at der i gennemsnit åbnes og lukkes en omstændighed dagligt). Når lagerpladsen er opbrugt, skal nye data erstatte de ældste data.

3.12.16   Data vedrørende takografkort

132)

Kontrolapparatet skal kunne lagre følgende data vedrørende de forskellige takografkort, som er blevet anvendt i køretøjsenheden:

takografens kortnummer og serienummer

fabrikanten af takografkortet

takografkortets type

takografkortets version.

133)

Kontrolapparatet skal kunne lagre mindst 88 sådanne poster.

3.13   Læsning fra takografkort

134)

Kontrolapparatet skal i givet fald kunne læse de data fra takografkort af første og anden generation, som er nødvendige

til fastlæggelse af korttype, kortindehaver, tidligere anvendt køretøj, dato og klokkeslæt for seneste udtagning af kort og den på det tidspunkt valgte aktivitet

til kontrol af, at seneste kortsession blev afsluttet korrekt

til beregning af førerens sammenhængende køretid, akkumulerede pausetid og akkumulerede køretider for den foregående og den aktuelle uge

til at fremstille de nødvendige udskrifter vedrørende de data, som er registreret på et førerkort

til at overføre data fra et førerkort til eksterne medier.

Dette krav gælder kun for takografkort af første generation, hvis brugen af dem ikke er blevet udelukket af et værksted.

135)

Ved eventuel læsefejl skal kontrolapparatet højst tre gange forsøge at udføre samme læseordre, og derefter, hvis det stadig ikke er lykkedes, erklære kortet for defekt og ugyldigt.

3.14   Registrering og lagring på takografkort

3.14.1   Registrering og lagring på takografkort af første generation

136)

Forudsat at brug af takografkort af første generation ikke er blevet udelukket af et værksted, skal kontrolapparatet registrere og lagre data på nøjagtig samme måde som et kontrolapparat af første generation ville gøre.

137)

Kontrolapparatet skal sætte »kortsessionsdata« på fører- eller værkstedskort straks efter isætning af kortet.

138)

Kontrolapparatet skal ajourføre de data, som er gemt på gyldige fører-, værksteds-, virksomheds- og/eller kontrolkort, med alle de nødvendige data vedrørende den periode, hvor kortet er isat, og vedrørende kortindehaveren. De data, som gemmes på disse kort, er angivet i afsnit 4.

139)

Kontrolapparatet skal ajourføre de føreraktivitets- og steddata (som foreskrevet i 4.5.3.1.9 og 4.5.3.1.11), som er gemt på gyldige fører- og/eller værkstedskort, med de aktivitets- og steddata, som indlæses manuelt af kortindehaveren.

140)

Hændelser, der ikke er defineret for kontrolapparater af første generation, skal ikke lagres på fører- og værkstedskortene.

141)

Ajourføring af takografkort skal ske ved, at seneste data erstatter ældste data i det nødvendige omfang og under hensyntagen til kortets faktiske lagringskapacitet.

142)

I tilfælde af læsefejl skal kontrolapparatet højst tre gange forsøge at udføre samme læseordre, og derefter, hvis det stadig ikke er lykkedes, erklære kortet for defekt og ugyldigt.

143)

Før et førerkort frigives, og efter at alle relevante data er gemt på kortet, skal kontrolapparatet tilbagestille »kortsessionsdata«.

3.14.2   Registrering og lagring på takografkort af anden generation

144)

Takografkort af anden generation skal omfatte to forskellige kortapplikationer, hvoraf den ene skal være nøjagtig den samme som TACHO-applikationen for takografkort af første generation, og den anden — »TACHO_G2« — skal være som fastsat i kapitel 4 og tillæg 2.

145)

Kontrolapparatet skal sætte »kortsessionsdata« på fører- eller værkstedskort straks efter isætning af kortet.

146)

Kontrolapparatet skal ajourføre de data, som er gemt på de to kortapplikationer for gyldige fører-, værksteds-, virksomheds- og/eller kontrolkort, med alle de nødvendige data vedrørende den periode, hvor kortet er isat, og vedrørende kortindehaveren. De data, som gemmes på disse kort, er angivet i afsnit 4.

147)

Kontrolapparatet skal ajourføre de data om førerens aktivitetssteder og -positioner (som foreskrevet i 4.5.3.1.9, 4.5.3.1.11, 4.5.3.2.9 og 4.5.3.2.11), som er gemt på gyldige fører- og/eller værkstedskort, med de data om aktiviteter og steder, som indlæses manuelt af kortindehaveren.

148)

Ajourføring af takografkort skal ske ved, at seneste data erstatter ældste data i det nødvendige omfang og under hensyntagen til kortets faktiske lagringskapacitet.

149)

I tilfælde af læsefejl skal kontrolapparatet højst tre gange forsøge at udføre samme læseordre, og derefter, hvis det stadig ikke er lykkedes, erklære kortet for defekt og ugyldigt.

150)

Før et førerkort frigives, og efter at alle relevante data er gemt på kortets to applikationer, skal kontrolapparatet tilbagestille »kortsessionsdata«.

3.15   Visning på skærm

151)

Skærmen skal have mindst 20 tegn.

152)

Der skal anvendes en mindste tegnstørrelse på 5 mm i højden og 3,5 mm i bredden.

153)

Skærmen skal understøtte de tegnsæt, der er angivet i tillæg 1, kapitel 4 »Tegnsæt«. Skærmen kan anvende forenklede tegn (f.eks. kan tegn med accent vises uden accent, eller små bogstaver kan vises som store).

154)

Skærmen skal være forsynet med tilstrækkelig ikkeblændende belysning.

155)

Anvisningerne skal kunne ses udefra i forhold til kontrolapparatet.

156)

Kontrolapparatet skal på skærmen kunne vise:

automatisk valgte værdier

data vedrørende advarselssignaler

data vedrørende adgang via menu

andre data, som en bruger ønsker.

Kontrolapparatet kan på skærmen vise supplerende oplysninger, forudsat at de tydeligt kan skelnes fra de ovenfor krævede oplysninger.

157)

Kontrolapparatets skærm skal anvende de i tillæg 3 anførte piktogrammer eller piktogramkombinationer. Andre piktogrammer eller piktogramkombinationer kan anvendes af skærmen, hvis de tydeligt kan skelnes fra ovennævnte piktogrammer eller piktogramkombinationer.

158)

Skærmen skal altid være tændt, når køretøjet er i bevægelse.

159)

Kontrolapparatet kan have en manuel eller automatisk facilitet, som slukker for skærmen, når køretøjet ikke er i bevægelse.

Skærmformatet er foreskrevet i tillæg 5.

3.15.1   Standardskærmbillede

160)

Når ingen andre oplysninger behøver vises på skærmen, skal denne automatisk vise følgende:

lokaltid (som fremkommet af UTC-tid + forskydning som indstillet af fører)

funktionstilstand

aktuel føreraktivitet og aktuel medchaufføraktivitet

oplysninger vedrørende fører:

hvis den aktuelle aktivitet er KØRSEL, aktuel sammenhængende køretid og aktuel akkumuleret pausetid

hvis den aktuelle aktivitet ikke er KØRSEL, aktuel varighed af denne aktivitet (siden den valgtes), og aktuel akkumuleret pausetid.

161)

Data vedrørende de to chauffører skal på skærmen vises på en klar, enkel og utvetydig måde. Kan oplysningerne vedrørende fører og medchauffør ikke vises samtidig, skal kontrolapparatet automatisk vise oplysningerne vedrørende føreren og give brugeren mulighed for at se oplysningerne vedrørende medchaufføren.

162)

Giver skærmens bredde ikke mulighed for automatisk visning af funktionstilstand, skal kontrolapparatet kortvarigt vise den nye funktionstilstand, når den ændres.

163)

Ved isætning af kort skal kontrolapparatet kortvarigt vise korthaverens navn.

164)

Når omstændigheden »UDEN FOR GYLDIGHEDSOMRÅDE« eller »FÆRGE/TOG« åbnes, skal skærmen automatisk ved hjælp af det pågældende piktogram vise, at netop denne omstændighed er åbnet. (Det kan godtages, at den aktuelle føreraktivitet ikke nødvendigvis vises samtidigt.)

3.15.2   Visning af advarsel

165)

Kontrolapparatet skal på skærmen vise oplysninger om advarselssignaler, hvilket hovedsagelig sker ved hjælp af piktogrammerne i tillæg 3, om nødvendigt suppleret med en talkode. Advarslen kan desuden gives som tekst på det af føreren foretrukne sprog.

3.15.3   Adgang via menu

166)

Kontrolapparatet skal stille de nødvendige kommandoer til rådighed gennem en hensigtsmæssig menustruktur.

3.15.4   Andre skærmbilleder

167)

På kommando skal skærmen selektivt kunne vise:

UTC-dato og -klokkeslæt og den lokale tidsforskydning

indholdet af hver af de seks udskrifter, i samme format som udskriften selv

førerens sammenhængende køretid og akkumulerede pausetid

medchaufførens sammenhængende køretid og akkumulerede pausetid

førerens akkumulerede køretid for den foregående og den aktuelle uge

medchaufførens akkumulerede køretid for den foregående og den aktuelle uge

valgfrit:

aktuel varighed af medchaufførens aktivitet (siden den valgtes)

førerens akkumulerede køretid for den aktuelle uge

medchaufførens akkumulerede køretid for den aktuelle daglige arbejdsperiode

førerens akkumulerede køretid for den aktuelle daglige arbejdsperiode.

168)

Visningen af udskriftens indhold skal være sekventiel, linje for linje. Er skærmen mindre end 24 tegn bred, skal brugeren have adgang til de fuldstændige oplysninger gennem en passende menu (flere linjer, rulning …).

Udskriftslinjer, som er afsat til håndskrevne oplysninger, kan udelades på skærmen.

3.16   Udskrivning

169)

Kontrolapparatet skal kunne udskrive oplysninger fra sit datalager og/eller fra takografkort i henhold til nedenstående syv udskriftstyper:

daglig udskrift af føreraktivitet fra kort

daglig udskrift af føreraktivitet fra køretøjsenhed

udskrift af hændelser og fejl fra kort

udskrift af hændelser og fejl fra køretøjsenhed

udskrift af tekniske data

udskrift af overskridelse af tilladt hastighed

takografkortdatahistorik for en given køretøjsenhed (se afsnit 3.12.16).

Det nærmere format og indhold af disse udskrifter er angivet i tillæg 4.

Yderligere data kan anføres sidst i udskrifterne.

Kontrolapparatet kan stille yderligere udskriftstyper til rådighed, hvis de tydeligt kan skelnes fra de syv ovennævnte udskriftstyper.

170)

Der må ikke være adgang til »Daglig udskrift af føreraktiviteter fra kort« og »Udskrift af hændelser og fejl fra kort«, medmindre der er indsat et fører- eller værkstedskort i kontrolapparatet. Før udskrivningen påbegyndes, skal kontrolapparatet ajourføre data gemt på det pågældende kort.

171)

For at hente »daglig udskrift af føreraktiviteter fra kort« eller »udskrift af hændelser og fejl fra kort« skal kontrolapparatet:

enten automatisk vælge fører- eller værkstedskort, hvis kun det ene af disse kort er isat,

eller stille en kommando til rådighed for valg af kildekort eller valg af kortet i førerkortpladsen, hvis der er isat to af disse kort i kontrolapparatet.

172)

Printeren skal kunne udskrive 24 tegn pr. linje.

173)

Der skal anvendes en mindste tegnstørrelse på 2,1 mm i højden og 1,5 mm i bredden.

174)

Printeren skal understøtte de tegnsæt, der er angivet i tillæg 1, kapitel 4 »Tegnsæt«.

175)

Printeren skal være således udformet, at disse udskrifter er så tydelige, at der ikke er fare for fejllæsning.

176)

De skal bevare deres format og deres registreringer under normale luftfugtigheds- (10-90 %) og temperaturforhold.

177)

Det typegodkendte papir, som anvendes i kontrolapparatet, skal være forsynet med det pågældende typegodkendelsesmærke og angivelse af de(n) type(r) kontrolapparat(er), det kan anvendes i.

178)

Udskrifterne skal forblive letlæselige og identificerbare under normale opbevaringsforhold med hensyn til lysstyrke, fugtighed og temperatur i mindst to år.

179)

Udskrifter skal som minimum overholde testspecifikationerne i tillæg 9.

180)

Disse dokumenter skal kunne påføres håndskrevne påtegninger, f.eks. førerens underskrift.

181)

Kontrolapparatet skal kunne håndtere »papir opbrugt«-hændelser under udskrivningen ved, efter isætning af nyt papir, at begynde forfra på udskrivningen eller fortsætte udskrivningen med en klar henvisning til den allerede udskrevne del.

3.17   Advarsler

182)

Kontrolapparatet skal advare føreren, når det konstaterer en hændelse og/eller fejl.

183)

Det kan tillades, at advarsel om afbrydelse af strømforsyningen først finder sted, efter at strømforsyningen er genoprettet.

184)

Kontrolapparatet skal advare føreren, når den højeste tilladte sammenhængende køretid overskrides, samt 15 minutter inden dette sker.

185)

Advarselssignaler skal være synlige. Akustiske advarselssignaler kan anvendes som supplement til synlige advarselssignaler.

186)

Synlige advarselssignaler skal være let genkendelige for brugeren, skal være placeret i førerens synsfelt og skal være letlæselige både ved dag og ved nat.

187)

Synlige advarselssignaler kan være indbygget i kontrolapparatet og/eller være placeret fjernt fra kontrolapparatet.

188)

I sidstnævnte tilfælde skal de være forsynet med symbolet »T«.

189)

Advarselssignaler skal have en varighed på mindst 30 sekunder, medmindre brugeren kvitterer ved at trykke på en eller flere bestemte knapper i kontrolapparatet. Denne første kvittering må ikke slette det i næste afsnit omhandlede skærmbillede: Årsag til advarselssignal.

190)

Kontrolapparatets skærm skal vise årsagen til advarselssignalet og vedblive hermed, indtil brugeren kvitterer med en særlig kode eller kommando på kontrolapparatet.

191)

Der kan afgives supplerende advarselssignaler, forudsat de ikke af føreren kan forveksles med de tidligere definerede.

3.18   Dataoverførsel til eksterne medier

192)

Kontrolapparatet skal på kommando kunne overføre data fra sit lager eller fra et førerkort til eksterne lagermedier gennem kalibrerings- og dataoverførselsstikket. Før udskrivningen påbegyndes, skal kontrolapparatet ajourføre data gemt på det pågældende kort.

193)

Som en ikke obligatorisk facilitet kan kontrolapparatet desuden i enhver funktionstilstand overføre data til en virksomhed, hvis identitet er bekræftet gennem denne kanal, på andre måder. I så fald skal der for denne dataoverførsel gælde samme adgangsret til data som i virksomhedstilstand.

194)

Overførslen må ikke ændre eller slette lagrede data.

195)

Den elektriske grænseflade for kalibrering/dataoverførsel er specificeret i tillæg 6.

196)

Dataoverførselsprotokoller er specificeret i tillæg 7.

3.19   Fjernkommunikation i forbindelse med målrettede vejsidekontroller

197)

Når køretøjet er sat i tænding, skal køretøjsenheden hvert 60. sekund i faciliteten til fjernkommunikation lagre de seneste data, der er nødvendige for at foretage målrettede vejsidekontroller. Disse data skal krypteres og signeres som foreskrevet i tillæg 11 og 14.

198)

De data, der skal fjernkontrolleres, skal være tilgængelige for fjernkommunikationslæsere via trådløs kommunikation som beskrevet i tillæg 14.

199)

De data, der er nødvendige for at foretage målrettede vejsidekontroller, skal vedrøre:

det seneste forsøg på sikkerhedsbrud

den længste afbrydelse af strømforsyning

sensorfejl

fejl ved køredata

køretøjsbevægelseskonflikt

kørsel uden gyldigt kort

isætning af kort under kørslen

tidsjusteringsdata

kalibreringsdata, herunder datoerne for de to senest lagrede kalibreringsposter

køretøjets indregistreringsnummer

hastighed registreret af takografen.

3.20   Udlæsning af data til supplerende eksterne enheder

200)

Kontrolapparatet kan også udrustes med standardiserede grænseflader, som muliggør brug af de data, der registreres eller frembringes af takografer, i en ekstern facilitet i drifts- eller kalibreringstilstand.

I tillæg 13 præsenteres en standardiseret valgfri ITS-grænseflade. Der kan samtidig anvendes andre lignende grænseflader, forudsat at de fuldt ud overholder minimumskravene i tillæg 13 med hensyn til data, sikkerhed og førerens samtykke.

Følgende krav gælder for ITS-data, der tilvejebringes via den pågældende grænseflade:

Der er tale om udvalgte eksisterende data fra takografens dataordliste (tillæg 1).

En delmængde af disse udvalgte data er markeret som »personoplysninger«.

»Personoplysningerne« er kun tilgængelige, hvis der indhentes verificerbart samtykke fra føreren om, at vedkommendes personoplysninger må hentes ud af netværket.

Dette samtykke kan til enhver tid gives eller trækkes tilbage ved hjælp af kommandoer i menuen, forudsat at førerkortet er isat.

Både de samlede data og delmængder heraf udsendes via trådløs protokol (Bluetooth) inden for førerhusets radius med en opdateringsfrekvens på 1 minut.

Parringen af den eksterne enhed med ITS-grænsefladen vil være beskyttet af en særlig tilfældig pinkode på mindst 4 cifre, der registreres i hver enkelt køretøjsenhed og er tilgængelig via dennes skærm.

Under ingen omstændigheder må ITS-grænsefladens tilstedeværelse forstyrre eller påvirke køretøjsenhedens funktionstilstand og sikkerhed.

Ud over de udvalgte eksisterende data, der betragtes som et minimum, kan andre data også udlæses, forudsat at de ikke kan betragtes som personoplysninger.

Kontrolapparatet skal underrette andre eksterne faciliteter om førerens samtykke.

Når køretøjet er sat i tænding, skal disse data udsendes permanent.

201)

Den grænseflade til den serielle dataforbindelse, der er anført i bilag 1B til forordning (EØF) nr. 3821/85 (med ændringer), kan fortsat anvendes i takografer for at sikre bagudkompatibilitet. Førerens samtykke skal indhentes, hvis personoplysninger overføres.

3.21   Kalibrering

202)

Kalibreringsfunktionen skal give mulighed for:

at samparre bevægelsessensoren automatisk med køretøjsenheden

at sammenkoble det eksterne GNSS-udstyr automatisk med køretøjsenheden om nødvendigt

at tilpasse kontrolapparatets konstant (k) digitalt til køretøjets vejdrejetal (w)

at justere det aktuelle tidspunkt inden for gyldighedsperioden for det isatte værkstedskort

at justere den aktuelle kilometerstand

at opdatere datalagerets identifikationsdata for bevægelsessensoren

om nødvendigt at opdatere identifikationsdata for eksternt GNSS-udstyr, der er gemt i datalageret

at opdatere type og id for alle monterede plomber

at ajourføre eller bekræfte andre parametre, som kontrolapparatet har kendskab til: køretøjsidentifikation, w, l, dækstørrelse og, hvis relevant, fartbegrænserens indstilling.

203)

Endvidere skal kalibreringsfunktionen gøre det muligt at udelukke brug af takografkort af første generation i kontrolapparatet, forudsat at betingelserne i tillæg 15 er opfyldt.

204)

Samparring af bevægelsessensor med køretøjsenhed skal i det mindste omfatte følgende:

ajourføring af bevægelsessensorens monteringsdata, som opbevares af bevægelsessensoren (efter behov)

kopiering af de nødvendige data til identifikation af bevægelsessensoren fra føleren til køretøjsenhedens datalager.

205)

Sammenkobling af det eksterne GNSS-udstyr til køretøjsenheden skal som minimum bestå af:

opdatering af det eksterne GNSS-udstyrs monteringsdata, som opbevares af udstyret (efter behov)

kopiering af de nødvendige identifikationsdata for det eksterne GNSS-udstyr, herunder udstyrets serienummer, fra udstyret til køretøjsenhedens datalager.

Efter sammenkoblingen skal GNSS-udstyrets positionsoplysninger kontrolleres.

206)

Kalibreringsfunktionen skal kunne indlæse data gennem kalibrerings-/overførselsstikket i henhold til den i tillæg 8 fastlagte kalibreringsprotokol. Kalibreringsfunktionen kan derudover indlæse de nødvendige data ved brug af andre midler.

3.22   Kalibreringskontrol ved vejsiden

207)

Funktionen til kalibreringskontrol ved vejsiden skal gøre det muligt at aflæse serienummeret på den bevægelsessensor (muligvis indlejret i adapteren) og (om nødvendigt) det eksterne GNSS-udstyr, der er forbundet til køretøjsenheden på tidspunktet for anmodningen.

208)

Denne aflæsning skal som minimum kunne foretages på køretøjsenhedens skærmbillede via kommandoer i menuerne.

209)

Funktionen til kalibreringskontrol ved vejsiden skal desuden gøre det muligt at styre valget af I/O-funktionstilstand for kalibrerings-I/O-signallinjen, som anført i tillæg 6, via K-linjegrænsefladen. Dette skal ske gennem funktionen ECUAdjustmentSession som beskrevet i tillæg 8, afsnit 7 »Styring af testimpulser — funktionsenhed for ind-/uddatastyring«.

3.23   Tidsjustering

210)

Tidsjusteringsfunktionen skal give mulighed for automatisk justering af det aktuelle klokkeslæt. I kontrolapparatet anvendes to kilder til tidsjustering, nemlig 1) køretøjsenhedens interne ur og 2) GNSS-modtageren.

211)

Køretøjsenhedens interne urs tidsindstilling skal automatisk tilpasses med intervaller på højst 12 timer. Hvis der ikke foreligger noget GNSS-signal inden for de 12 timer, skal tidsindstillingen foretages, så snart køretøjsenheden kan få adgang til en gyldig tidsværdi fra GNSS-modtageren, afhængigt af køretøjets tændingstilstand. Referencetidspunktet for den automatiske indstilling af køretøjsenhedens interne ur skal hentes fra GNSS-modtageren. Hændelsen »tidskonflikt« skal udløses, hvis det aktuelle klokkeslæt afviger med mere end ét (1) minut fra tidsoplysningerne fra GNSS-modtageren.

212)

Tidsjusteringsfunktionen skal også muliggøre hændelsesudløst justering af det aktuelle klokkeslæt i kalibreringstilstand.

3.24   Funktionsspecifikationer

213)

Køretøjsenheden skal være helt driftsklar i temperaturområdet – 20 °C til 70 °C. For det eksterne GNSS-udstyr er temperaturområdet – 20 °C til 70 °C, og for bevægelsessensoren er temperaturområdet – 40 °C til 135 °C. Datalagerets indhold skal kunne opbevares ved temperaturer ned til – 40 °C.

214)

Takografen skal være fuldt funktionsdygtig i fugtighedsintervallet 10 % til 90 %.

215)

Plomberne i den intelligente takograf skal kunne tåle de samme forhold som de takografkomponenter, de er fastgjort til.

216)

Kontrolapparatet skal være beskyttet mod overspænding, omvendt polaritet af strømtilførslen samt kortslutning.

217)

Bevægelsessensorer skal

reagere på et magnetisk felt, som forstyrrer detekteringen af køretøjets bevægelse. I dette tilfælde vil køretøjsenheden registrere og gemme en fejl ved føler (krav 88)

eller have et følerelement, som er beskyttet mod eller upåvirkelig af magnetiske felter.

218)

Kontrolapparatet og det eksterne GNSS-udstyr skal overholde bestemmelserne i det internationale regelsæt UN ECE R10 og være beskyttet mod elektrostatiske udladninger og spændingsvariationer.

3.25   Materialer

219)

Alle kontrolapparatets komponenter skal være udført i materialer af tilstrækkelig stabilitet og mekanisk styrke samt med stabile elektriske og magnetiske egenskaber.

220)

Med henblik på normale driftsbetingelser skal alle apparatets indvendige dele være beskyttet mod fugt og støv.

221)

Køretøjsenheden og det eksterne GNSS-udstyr skal opfylde beskyttelsesgrad IP 40, og bevægelsessensoren skal opfylde beskyttelsesgrad IP 64 i henhold til standard IEC 60529:1989, herunder A1:1999 og A2:2013.

222)

Kontrolapparatet skal opfylde de pågældende tekniske forskrifter for ergonomisk udformning.

223)

Kontrolapparatet skal være beskyttet mod hændelig beskadigelse.

3.26   Mærkning

224)

Hvis kontrolapparatet viser køretøjets kilometerstand og hastighed på skærmen, skal følgende angivelser vises på skærmen:

ved det tal, som viser kilometerstanden, måleenheden angivet ved forkortelsen »km«

ved det tal, som angiver hastigheden, måleenheden »km/t«.

Kontrolapparatet kan desuden være stillet om til at vise hastighed i miles per hour, i hvilket tilfælde hastighedsmåleenheden skal være angivet ved forkortelsen »mph«. Kontrolapparatet kan desuden være stillet om til at vise afstand i miles, i hvilket tilfælde afstandsmåleenheden skal være angivet ved forkortelsen »mi«.

225)

På hver af kontrolapparatets separate komponenter skal være fastgjort en tavle med følgende enkeltheder:

udstyrsfabrikantens navn og adresse

fabrikantens reservedelsnummer og apparatets fremstillingsår

apparatets serienummer

kontrolapparattypens godkendelsesmærke.

226)

Når der ikke er tilstrækkelig plads til at angive alle ovenstående oplysninger, skal skiltet i det mindste angive fabrikantens navn eller mærke, og apparatets reservedelsnummer.

4   KONSTRUKTIONS- OG FUNKTIONSKRAV TIL TAKOGRAFKORT

4.1   Synlige data

Forsiden skal indeholde:

227)

svarende til kortets art, ordet »Førerkort« eller »Kontrolkort« eller »Værkstedskort« eller »Virksomhedskort«, trykt med store bogstaver på de(t) officielle sprog i den medlemsstat, som har udstedt kortet

228)

angivelse af navnet på den udstedende medlemsstat er valgfrit

229)

den udstedende medlemsstats nationalitetsmærke, trykt med negativ skrift i et blåt rektangel og omgivet af 12 gule stjerner. Nationalitetsmærkerne er følgende:

B

BG

CZ

CY

Belgien

Bulgarien

Den Tjekkiske Republik

Cypern

LV

L

LT

M

Letland

Luxembourg

Litauen

Malta

DK

Danmark

NL

Nederlandene

D

EST

Tyskland

Estland

A

PL

Østrig

Polen

GR

Grækenland

P

RO

SK

SLO

Portugal

Rumænien

Slovakiet

Slovenien

E

Spanien

FIN

Finland

F

HR

H

Frankrig

Kroatien

Ungarn

S

Sverige

IRL

Irland

UK

Det Forenede Kongerige

I

Italien

 

 

230)

oplysninger, der er specifikke for det udstedte kort, nummereret som følger:

 

Førerkort

Kontrolkort

Virksomheds- eller værkstedskort

1.

førerens efternavn

kontrolinstansens navn

virksomhedens eller værkstedets navn

2.

førerens fornavn(e)

den tilsynsførendes efternavn

(hvis relevant)

kortindehaverens efternavn

(hvis relevant)

3.

førerens fødselsdato

den tilsynsførendes fornavn(e)

(hvis relevant)

kortindehaverens fornavn(e)

(hvis relevant)

4.a

første dato i kortets gyldighedsperiode

4.b

kortets udløbsdato

4.c

den udstedende myndigheds navn (kan trykkes på bagsiden)

4.d

(evt.) nummer, der er forskelligt fra nummeret under punkt 5, til administrative formål

5.a

kørekortnummer

(på udstedelsesdatoen for førerkortet)

5.b

kortnummer

6.

fotografi af føreren

(evt.) fotografi af den tilsynsførende

(evt.) fotografi af installatøren

7.

(evt.) indehaverens underskrift

8.

(evt.) førerens sædvanlige bopæl eller postadresse

kontrolinstansens postadresse

virksomhedens eller værkstedets postadresse

231)

datoer skrives i formatet »dd/mm/yyyy« eller »dd.mm.yyyy« (dag, måned, år).

Bagsiden skal indeholde:

232)

en forklaring til de nummererede punkter på kortets forside

233)

med indehaverens udtrykkelige skriftlige godkendelse kan der tilføjes data, som ikke har forbindelse med administrationen af kortet; sådanne tilføjelser ændrer ikke på nogen måde modellens anvendelse som takografkort.

234)

Takografkort skal være trykt med følgende dominerende baggrundsfarve:

—   førerkort: hvid

—   kontrolkort: blå

—   værkstedskort: rød

—   virksomhedskort: gul.

235)

Takografkort skal have mindst følgende egenskaber til beskyttelse mod forfalskning og indgreb fra uvedkommende:

sikkerhedsbaggrund med fint slangeornament og regnbuetryk

i fotografiets område skal sikkerhedsbaggrund og fotografi overlappe

mindst én tofarvet mikroprintlinje.

Image

236)

Medlemsstaterne kan efter at have rådført sig med Kommissionen tilføje farve eller mærker som f.eks. nationale symboler og sikkerhedsdetaljer, uden at dette berører de øvrige bestemmelser i bilaget.

237)

De midlertidige kort omhandlet i artikel 26, stk. 4, i forordning (EU) nr. 165/2014 skal overholde bestemmelserne i dette bilag.

4.2   Sikkerhed

Sikringen af systemet skal beskytte integritet og ægthed af data, som udveksles mellem kort og kontrolapparat, beskytte integritet og ægthed af data, som overføres fra kortene, bevirke, at visse skriveprocedurer på kortene er forbeholdt kontrolapparatet, dekryptere bestemte data, udelukke forfalskning af data, som opbevares på kortene, forhindre indgreb fra uvedkommende og afsløre ethvert forsøg derpå.

238)

Af hensyn til systemets sikkerhed skal takografkortene opfylde sikkerhedsforskrifterne i tillæg 10 og 11.

239)

Takografkort skal kunne læses med andet udstyr som f.eks. pc'er.

4.3   Standarder

240)

Takografkort skal være i overensstemmelse med følgende standarder:

ISO/IEC 7810 Identification cards — Physical characteristics

ISO/IEC 7816 Identification cards — Integrated circuit cards:

Part 1: Physical characteristics

Part 2: Dimensions and position of the contacts (ISO/IEC 7816-2:2007)

Part 3: Electrical interface and transmission protocols (ISO/IEC 7816-3:2006)

Part 4: Organisation, security and commands for interchange (ISO/IEC 7816-4:2013 + Cor 1:2014)

Part 6: Interindustry data elements for interchange (ISO/IEC 7816-6:2004 + Cor 1:2006)

Part 8: Commands for security operations (ISO/IEC 7816-8:2004).

Takografkort skal afprøves i overensstemmelse med ISO/IEC 10373-3:2010 Identification cards — Test methods — Part 3: Integrated circuit cards with contacts and related interface devices.

4.4   Miljømæssige og elektriske specifikationer

241)

Takografkort skal kunne fungere korrekt under alle de klimabetingelser, som normalt optræder på fællesskabets område, og det mindste i temperaturområdet – 25 °C til + 70 °C med lejlighedsvise maksima på indtil + 85 °C, idet der ved »lejlighedsvis« forstås højst 4 timer ad gangen og højst 100 gange i løbet af kortets levetid.

242)

Takografkort skal fungere korrekt inden for luftfugtighedsintervallet 10-90 %.

243)

Takografkort skal kunne fungere korrekt i fem år, hvis de anvendes i overensstemmelse med de miljømæssige og elektriske specifikationer.

244)

Under drift skal takografkort opfylde kravene i ECE R10 om elektromagnetisk kompatibilitet og skal være beskyttet mod elektrostatiske udladninger.

4.5   Lagring af oplysninger

Med henblik på bestemmelserne i dette afsnit

registreres klokkeslæt med en opløsning på 1 minut, medmindre andet er angivet

registreres kilometerstand med en opløsning på 1 kilometer

hastigheder registreres med en opløsning på 1 km/t

positioner (breddegrad og længdegrad) registreres i grader og minutter med en opløsning på 1/10 minut.

Takografkortets funktioner, kommandoer og logiske strukturer, som opfylder datalagringsbestemmelserne, er nærmere angivet i tillæg 2.

Medmindre andet anføres, skal datalagring på takografkort tilrettelægges på en sådan måde, at nye data erstatter de ældste data, hvis den planlagte lagerplads til de pågældende poster er opbrugt.

245)

I dette afsnit fastsættes tilladelig mindste lagerkapacitet til applikationens forskellige datafiler. Takografkort skal til kontrolapparatet kunne angive den faktiske lagerkapacitet til disse datafiler.

246)

Skal kortet herudover benyttes til lagring af andre data vedrørende andre applikationer, som kortet understøtter, skal disse lagres i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF, direktiv 2002/58/EF og artikel 7 i forordning (EU) nr. 165/2014.

247)

Hver hovedfil (MF) på ethvert takografkort skal indeholde op til fem elementærfiler (EF) til kortstyring, anvendelse og identifikation af chip samt to dedikerede filer (DF):

DF Tachograph (dedikeret takograffil), som indeholder den applikation, der er tilgængelig for første generation af køretøjsenheder, og som også findes i takografkort af første generation

DF Tachograph_G2, som indeholder den applikation, der kun er tilgængelig for anden generation af køretøjsenheder, og som kun findes i takografkort af anden generation.

Nærmere oplysninger om takografkortets opbygning findes i tillæg 2.

4.5.1   Elementærfiler til identifikation og kortstyring

4.5.2   Identifikation af IC-kort

248)

Takografkort skal kunne lagre følgende data til identifikation af chipkort:

»clock stop«

kortets serienummer (herunder produktionshenvisninger)

kortets typegodkendelsesnummer

identifikation af kortnavn (ID)

indlejrer-ID

IC-navn.

4.5.2.1   Identifikation af chip

249)

Takografkort skal kunne lagre følgende data til identifikation af IC (IC = integreret kreds):

IC-serienummer

IC-produktionshenvisninger.

4.5.2.2   DIR (findes kun i takografkort af anden generation)

250)

Takografkort skal kunne lagre de i tillæg 2 anførte dataobjekter til identifikation af applikationen.

4.5.2.3   ATR-oplysninger (betingede, findes kun i takografkort af anden generation)

251)

Takografkort skal kunne lagre følgende dataobjekt med udvidet informationslængde:

det dataobjekt med udvidet informationslængde, der er anført i tillæg 2, hvis takografkortet understøtter felter med udvidet længde.

4.5.2.4   Oplysninger med udvidet længde (betingede, findes kun i takografkort af anden generation)

252)

Takografkort skal kunne lagre følgende dataobjekter med udvidet informationslængde:

de dataobjekter med udvidet informationslængde, der er anført i tillæg 2, hvis takografkortet understøtter felter med udvidet længde.

4.5.3   Førerkort

4.5.3.1   Takografapplikation (tilgængelig for køretøjsenheder af første og anden generation)

4.5.3.1.1   Identifikation af applikation

253)

Førerkortet skal kunne lagre følgende data til identifikation af applikationen:

identifikation af takografapplikation

identifikation af takografkortets type.

4.5.3.1.2   Nøgler og certifikater

254)

Førerkortet skal kunne gemme en række kryptografiske nøgler og certifikater som præciseret i tillæg 11, del A.

4.5.3.1.3   Identifikation af kort

255)

Førerkortet skal kunne lagre følgende data til identifikation af kortet:

kortnummer

udstedende medlemsstat, navn på udstedende myndighed, udstedelsesdato

startdato på kortets gyldighedsperiode, kortets udløbsdato.

4.5.3.1.4   Identifikation af kortindehaver

256)

Førerkortet skal kunne lagre følgende data til identifikation af kortindehaver:

indehaverens efternavn

indehaverens fornavn(e)

fødselsdato

foretrukket sprog.

4.5.3.1.5   Dataoverførsel på kort

257)

Førerkortet skal kunne lagre følgende data vedrørende dataoverførsel på kort:

dato og klokkeslæt for seneste dataoverførsel på kort (til andre formål end kontrol).

258)

Førerkortet skal kunne opbevare én sådan post.

4.5.3.1.6   Oplysninger om førerbevis

259)

Førerkortet skal kunne lagre følgende data vedrørende førerbevis:

udstedende medlemsstat, navn på udstedende myndighed

førerbevisets nummer (på kortets udstedelsesdato).

4.5.3.1.7   Data vedrørende hændelser

Med henblik på bestemmelserne i dette afsnit skal tiden registreres med en opløsning på 1 sekund.

260)

Førerkortet skal kunne lagre data vedrørende følgende hændelser, som kontrolapparatet har detekteret, mens kortet var isat:

tidsoverlapning (når kortet er årsag til denne hændelse)

isætning af kort under kørslen (når kortet er genstand for denne hændelse)

seneste kortsession ikke korrekt afsluttet (når kortet er genstand for denne hændelse)

afbrydelse i strømforsyningen

fejl ved køredata

forsøg på sikkerhedsbrud.

261)

Førerkortet skal kunne lagre følgende data vedrørende disse hændelser:

hændelseskode

startdato og -klokkeslæt for hændelsen (eller for isætning af kortet, hvis dette fandt sted i hændelsesperioden)

slutdato og -klokkeslæt for hændelsen (eller for udtagning af kortet, hvis dette fandt sted i hændelsesperioden)

VRN og den medlemsstat, som har indregistreret det køretøj, hvor hændelsen optrådte.

Bemærk: For hændelsen »tidsoverlapning«

skal hændelsens startdato og -klokkeslæt svare til dato og klokkeslæt for udtagning af kortet fra det foregående køretøj

skal hændelsens slutdato og -klokkeslæt svare til dato og klokkeslæt for isætning af kortet i det aktuelle køretøj

skal køretøjsdata svare til det aktuelle køretøj, som giver anledning til hændelsen.

Bemærk: For hændelsen »seneste kortsession ikke korrekt afsluttet«

skal hændelsens startdato og -klokkeslæt svare til dato og klokkeslæt for ukorrekt afslutning af sessionen

skal hændelsens slutdato og -klokkeslæt svare til dato og klokkeslæt for isætning af kortet ved den session, under hvilken hændelsen blev konstateret (den aktuelle session)

skal køretøjsdata svare til det køretøj, i hvilket sessionen ikke blev afsluttet korrekt

262)

skal førerkortet kunne lagre data for de seks senest optrådte hændelser af hver type (dvs. 36 hændelser).

4.5.3.1.8   Data vedrørende fejl

Med henblik på bestemmelserne i dette afsnit skal tiden registreres med en opløsning på 1 sekund.

263)

Førerkortet skal kunne lagre data vedrørende følgende hændelser, som kontrolapparatet har detekteret, mens kortet var isat:

kortfejl (når kortet er genstand for hændelsen)

fejl ved kontrolapparat.

264)

Førerkortet skal kunne lagre følgende data vedrørende disse hændelser:

fejlkode

startdato og -klokkeslæt for hændelsen (eller for isætning af kortet, hvis dette fandt sted inden for hændelsesperioden)

slutdato og -klokkeslæt for fejlen (eller for udtagning af kortet, hvis dette fandt sted inden for hændelsesperioden)

VRN og den medlemsstat, som har indregistreret det køretøj, hvor fejlen optrådte.

265)

Førerkortet skal kunne lagre data for de tolv senest optrådte hændelser af hver type (dvs. 24 hændelser).

4.5.3.1.9   Føreraktivitetsdata

266)

Førerkortet skal kunne lagre følgende data for hver kalenderdag, hvor kortet har været anvendt, eller hvor føreren har indtastet aktiviteter manuelt:

dato

en tæller for daglig tilstedeværelse (øges med én for hver af de pågældende kalenderdage)

den samlede distance, som føreren har tilbagelagt det pågældende døgn

førerstatus kl. 00:00

samlet distance tilbagelagt af føreren den pågældende dag, hver gang føreren har skiftet aktivitet og/eller kørestatus og/eller har isat eller udtaget sit kort:

kørestatus (FØRERHOLD, ÉN FØRER)

kortplads (FØRER, MEDCHAUFFØR)

kortstatus (ISAT, IKKE ISAT)

aktivitet (KØRSEL, RÅDIGHED, ARBEJDE, PAUSE/HVILE)

tidspunkt for ændringen.

267)

Førerkortets lager skal kunne opbevare data vedrørende førerens aktivitet i mindst 28 dage (gennemsnitsaktiviteten for en fører defineres som 93 aktivitetsskift pr. dag).

268)

De under forskrift 261, 264 og 266 angivne data skal opbevares på en måde, som giver mulighed for at hente aktiviteterne i den rækkefølge, de har fundet sted, også når der er tidsmæssig overlapning.

4.5.3.1.10   Data vedrørende anvendte køretøjer

269)

Førerkortet skal kunne lagre følgende data for hver kalenderdag, kortet er blevet anvendt, og for hver anvendelsesperiode for et givet køretøj den pågældende dag (en sådan periode omfatter alle på hinanden følgende cyklusser med isætning/udtagning af kortet i køretøjet, som det »ses« af kortet):

dato og klokkeslæt for første anvendelse af køretøjet (dvs. første kortisætning til denne anvendelsesperiode for køretøjet, eller 00:00, hvis det pågældende tidspunkt er inden for anvendelsesperioden)

køretøjets kilometerstand på det pågældende tidspunkt

dato og klokkeslæt for seneste anvendelse af køretøjet (dvs. første kortudtagning med henblik på denne anvendelsesperiode for køretøjet, eller 23:59, hvis det pågældende tidspunkt er inden for anvendelsesperioden)

køretøjets kilometerstand på det pågældende tidspunkt

VRN og den indregistrerende medlemsstat.

270)

Førerkortet skal kunne lagre mindst 84 sådanne poster.

4.5.3.1.11   Steder, hvor den daglige arbejdstid begynder og/eller slutter

271)

Førerkortet skal kunne opbevare følgende data vedrørende de steder, hvor den daglige arbejdstid begynder og/eller slutter, og som er indlæst af føreren:

dato og klokkeslæt for indlæsningen (eller dato/klokkeslæt knyttet til indlæsningen, når indlæsning fandt sted under den manuelle indlæsningsprocedure)

indlæsningens art (begyndelse eller slutning, omstændighed ved indlæsningen)

den indlæste stat og region

køretøjets kilometerstand.

272)

Førerkortets lager skal kunne rumme mindst 42 par poster af denne art.

4.5.3.1.12   Kortsessionsdata

273)

Førerkortet skal kunne opbevare følgende data vedrørende det køretøj, som åbnede kortets aktuelle session:

dato og klokkeslæt for åbning af sessionen (dvs. isætning af kort) med en opløsning på ét sekund

VRN og den indregistrerende medlemsstat.

4.5.3.1.13   Kontrolaktivitetsdata

274)

Førerkortet skal kunne lagre følgende data vedrørende kontrolaktiviteter:

kontroldato og -klokkeslæt

kontrolkortets nummer og den kortudstedende medlemsstat

kontrollens art (visning og/eller udskrivning og/eller dataoverførsel på køretøjsenhed og/eller dataoverførsel på kort (se bemærkning))

ved dataoverførsel den overførte periode

køretøjets indregistreringsnummer og den medlemsstat, som har indregistreret det køretøj, hvor kontrollen fandt sted.

Bemærk: dataoverførsel på kort vil kun blive registreret, hvis det sker gennem et kontrolapparat.

275)

Førerkortet skal kunne opbevare én sådan post.

4.5.3.1.14   Data vedrørende særlige omstændigheder

276)

Førerkortet skal kunne opbevare følgende data vedrørende særlige omstændigheder, som er indlæst, mens kortet var isat (uanset i hvilken kortplads):

indlæsningsdato og -klokkeslæt