Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0823

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/823 af 25. maj 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 771/2008 om fastlæggelse af regler for Det Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg med hensyn til organisation og procedurer (EØS-relevant tekst)

C/2016/2968

OJ L 137, 26.5.2016, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/823/oj

26.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 137/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/823

af 25. maj 2016

om ændring af forordning (EF) nr. 771/2008 om fastlæggelse af regler for Det Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg med hensyn til organisation og procedurer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 93, stk. 4, og artikel 132, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved en gennemgang af Kommissionens forordning (EF) nr. 771/2008 (2) konkluderedes det, at forordning (EF) nr. 771/2008 bør ændres i forskellige henseender.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (3) bemyndiger agenturet til at træffe visse individuelle afgørelser og tillægger det klageudvalg, der er oprettet ved forordning (EF) nr. 1907/2006, kompetence til at træffe afgørelse om klager over de afgørelser, der er nævnt i artikel 77, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012. Det er derfor nødvendigt at indføre bestemmelser vedrørende klager over de afgørelser, der er omhandlet i artikel 77, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

Gebyrer for klager over agenturets afgørelser, der er omhandlet i artikel 77 i forordning (EU) nr. 528/2012, er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 564/2013 (4). Det er derfor nødvendigt at indføre bestemmelser om gebyrer for klager over en afgørelse, som er truffet af agenturet i henhold til artikel 77 i forordning (EU) nr. 528/2012.

(4)

Da klageudvalget på nuværende tidspunkt udgør en permanent del af agenturet, er det nødvendigt at sikre, at klagesager kan behandles inden for rimelig tid. Derfor bør det være muligt at tildele klagesager til yderligere medlemmer eller suppleanter.

(5)

På baggrund af gældende praksis er det også relevant at give parterne mulighed for at indgå en mindelig aftale. For at øge gennemsigtigheden bør et medlem af klageudvalget udpeges til at fremme den mindelige aftale. En sammenfatning af den mindelige aftale bør være offentligt tilgængelig på agenturets hjemmeside.

(6)

For at sikre klageudvalgets uafhængighed bør lederen af registreringskontoret udpeges direkte af klageudvalgets formand.

(7)

Af hensyn til retssikkerheden bør der endvidere ske en præcisering af de eksisterende bestemmelser om anmodning om fortrolighed, navnlig at de elementer, som skal fremgå af meddelelsen, ikke kan betragtes som fortrolige.

(8)

For at sikre en effektiv deltagelse af intervenienterne bør interventionsproceduren strømlines for at sikre yderligere klarhed, og fristen for at fremsætte en begæring om intervention bør forlænges. I sager vedrørende afsnit VI, kapitel 2, i forordning (EF) nr. 1907/2006 bør medlemsstaterne have mulighed for at begære intervention uden at skulle begrunde deres interesse i udfaldet af klagesagen.

(9)

Af hensyn til retssikkerheden bør der ske en præcisering af bestemmelserne om omkostningerne i den forstand, at parterne bærer deres egne omkostninger.

(10)

For at lette adgangen til retlig prøvelse og reducere omkostningerne bør det ligeledes præciseres, at parterne kan lade sig repræsentere af en person med beføjelse til at handle og ikke nødvendigvis af en repræsentant med fuldmagt.

(11)

Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 771/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 771/2008 af 1. august 2008 om fastlæggelse af regler for Det Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg med hensyn til organisation og procedurer (EUT L 206 af 2.8.2008, s. 5).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 564/2013 af 18. juni 2013 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 19.6.2013, s. 17).


BILAG

I forordning (EF) nr. 771/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 tilføjes som stk. 4:

»4.   For at sikre at klagesager kan behandles inden for rimelig tid, kan formanden, efter høring af agenturets bestyrelse, udpege yderligere medlemmer og deres suppleanter. I sådanne sager kan formanden udpege en suppleant for formanden.«

2)

Som artikel 1a indsættes:

»Artikel 1a

Mindelig aftale

For at fremme sagen kan Klageudvalgets formand opfordre parterne til at indgå en mindelig aftale. I sådanne tilfælde skal formanden udpege et enkelt medlem til at fremme den mindelige aftale. Formanden skal meddele parterne afgørelsen om at udpege et enkelt medlem.

Hvis parterne indgår en mindelig aftale, skal det enkelte medlem lukke sagen, og der skal offentliggøres en sammenfatning af den mindelige aftale på agenturets hjemmeside. Såfremt der ikke indgås en mindelig aftale inden for 2 måneder efter afgørelsen om at tildele sagen til et enkelt medlem, henvises sagen tilbage til Klageudvalget.«

3)

Følgende indsættes som artikel 1b:

»Artikel 1b

Tilbagetrækning af en klage

Hvis en klager trækkes tilbage, skal formanden lukke sagen.«

4)

Artikel 5, stk. 4 og 5, affattes således:

»4.   Registreringskontorets personale, herunder lederen af registreringskontoret, må ikke deltage i den del af agenturets sagsbehandling, der vedrører afgørelser, som kan påklages i medfør af artikel 91, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006 eller artikel 77, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (*).

5.   Klageudvalget bistås i udførelsen af sine opgaver af lederen af registreringskontoret, der udpeges af formanden.

Formanden har ledelsesmæssige og organisatoriske beføjelser til at give lederen af registreringskontoret anvisninger i forhold, der vedrører udøvelsen af Klageudvalgets funktioner.

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).«"

5)

Artikel 6, stk. 1, litra g), affattes således:

»g)

i påkommende tilfælde en angivelse af, hvilke oplysninger i klageskriftet der skal betragtes som fortrolige og hvorfor«

6)

Artikel 6, stk. 2, affattes således:

»2.   Kvittering for betaling af klagegebyret i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 340/2008 eller, hvis relevant, i henhold til artikel 4 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 564/2013 (**) vedlægges klageskriftet.

(**)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 564/2013 af 18. juni 2013 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 19.6.2013, s. 17).«"

7)

Artikel 6, stk. 3, andet afsnit, affattes således:

»Under denne tidsfrist løber den i artikel 93, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1907/2006 nævnte frist ikke.«

8)

I artikel 6, stk. 5, indsættes følgende afsnit:

»Hvis klageren ikke er adressat for den indklagede afgørelse, skal lederen af registreringskontoret informere sidstnævnte om, at der er indgivet en klage over en sådan afgørelse.«

9)

Artikel 6, stk. 6, andet afsnit, affattes således:

»Uden at dette berører første afsnit, træffer formanden afgørelse om, hvorvidt de oplysninger, som en klager har anført i henhold til stk. 1, litra g), skal betragtes som fortrolige, og sørger for, at enhver oplysning, der betragtes som fortrolig, ikke offentliggøres i meddelelsen. De nærmere betingelser for offentliggørelsen fastsættes efter proceduren i artikel 27, stk. 3.«

10)

Artikel 7, stk. 2, litra d), affattes således:

»d)

i påkommende tilfælde en angivelse af, hvilke oplysninger i svarskriftet der skal betragtes som fortrolige og hvorfor«

11)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Intervention

1.   Enhver, der godtgør en berettiget interesse i udfaldet af en klagesag, der er indbragt for Klageudvalget, kan intervenere under Klageudvalgets behandling af sagen.

Uanset første afsnit kan en medlemsstat, hvis kompetente myndighed har foretaget stofvurderingen, i sager vedrørende afsnit VI, kapitel 2, i forordning (EF) nr. 1907/2006 intervenere uden at skulle begrunde, at de har en berettiget interesse i udfaldet af klagesagen.

2.   En begæring med en redegørelse for de omstændigheder, der godtgør retten til intervention, skal indgives inden tre uger fra offentliggørelsen af den i artikel 6, stk. 6, omhandlede meddelelse.

3.   Interventionen skal være begrænset til helt eller delvist at støtte eller bestride en af parternes påstande.

Interventionen giver ikke de samme processuelle rettigheder som dem, parterne har, og vil være accessorisk til hovedsagen. Den mister sin genstand, såfremt sagen slettes af Klageudvalgets register, som følge af en parts ophævelse af eller tilbagetrækning fra sagen eller at parterne indgår en mindelig aftale, eller såfremt klageskriftet afvises.

Intervenienterne indtræder i sagen, som den foreligger på tidspunktet for deres intervention.

4.   Begæringen om intervention skal indeholde:

a)

beskrivelse af sagen

b)

parternes navne

c)

intervenientens navn og adresse

d)

hvis intervenienten har udpeget en repræsentant i henhold til artikel 9, navn og forretningsadresse på repræsentanten

e)

en valgt adresse, hvis den afviger fra de under litra c) og d) anførte adresser

f)

de påstande fra en eller flere af parterne, som intervenienten ønsker at intervenere til støtte for

g)

en erklæring om de omstændigheder, der godtgør retten til intervention

h)

angivelse af, om intervenienten indvilliger i, at forkyndelsen finder sted over for ham eller i påkommende tilfælde hans repræsentant pr. fax, e-mail eller et andet teknisk kommunikationsmiddel.

Begæring om intervention forkyndes for parterne med henblik på at give disse lejlighed til at fremsætte deres bemærkninger vedrørende begæringen, før Klageudvalget træffer afgørelse.

5.   Såfremt Klageudvalget beslutter at tage begæringen om intervention til følge, modtager intervenienten en kopi af alle procesdokumenter, der er forkyndt for parterne, og som parterne i det øjemed har indgivet til Klageudvalget. Fortrolige emner eller dokumenter holdes uden for denne kommunikation.

6.   Klageudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt begæringen om intervention kan tages til følge eller ej.

Hvis Klageudvalget tillader intervention, fastsætter formanden en frist, inden for hvilken intervenienten kan indgive et interventionsindlæg.

Interventionsindlægget skal indeholde:

a)

intervenientens påstande, hvorved denne helt eller delvis støtter eller bestrider en af parternes påstande

b)

de faktiske og retlige anbringender, der gøres gældende

c)

i påkommende tilfælde en angivelse af de beviser, der påberåbes

d)

i påkommende tilfælde en angivelse af, hvilke oplysninger i svarskriftet der skal betragtes som fortrolige og hvorfor.

Efter indgivelsen af interventionsindlægget kan formanden fastsætte en frist, inden for hvilken parterne kan fremsætte bemærkninger hertil.

7.   Intervenienten bærer sine egne omkostninger.«

12)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Repræsentation

Hvis en part eller intervenient har udpeget en repræsentant, skal repræsentanten fremlægge en beføjelse til at handle udstedt af den repræsenterede part eller intervenient.«

13)

Artikel 11, stk. 1, litra c), affattes således:

»c)

Klagen vedrører ikke en afgørelse, som er omhandlet i artikel 91, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006 eller artikel 77, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012.«

14)

Artikel 13, stk. 4, affattes således:

»4.   Klageudvalgets høringer er offentlige, medmindre Klageudvalget med behørig begrundelse af egen drift eller efter begæring fra en af parterne træffer anden afgørelse.«

15)

I artikel 15, stk. 2, tilføjes som litra d):

»d)

at fremme indgåelse af en mindelig aftale mellem parterne.«

16)

Som artikel 17a indsættes:

»Artikel 17a

Omkostninger

Parterne bærer deres egne omkostninger.«

17)

Artikel 21, stk. 1, litra h), affattes således:

»h)

Klageudvalgets konklusion, herunder om nødvendigt en afgørelse om, hvem der skal betale omkostningerne i forbindelse med bevisoptagelse, og en afgørelse om godtgørelse af gebyrer, der er betalt i henhold til artikel 10, stk. 4, i forordning (EF) nr. 340/2008 eller artikel 4, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 564/2013.«

18)

I artikel 21 tilføjes som stk. 6:

»6.   Formanden træffer afgørelse om, hvorvidt de oplysninger, som en klager har anført i henhold til artikel 6, stk. 1, litra g), som agenturet har anført i henhold til artikel 7, stk. 2, litra d), eller som en intervenient har anført i henhold til artikel 8, stk. 6, litra d), skal betragtes som fortrolige. Formanden sørger for, at enhver oplysning, der betragtes som fortrolig, ikke offentliggøres i den endelige afgørelse.«Top