Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0822

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/822 af 21. april 2016 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 153/2013 for så vidt angår de tidshorisonter for likvidationsperioden, der skal anvendes for de forskellige klasser af finansielle instrumenter (EØS-relevant tekst)

C/2016/2302

OJ L 137, 26.5.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/822/oj

26.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 137/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/822

af 21. april 2016

om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 153/2013 for så vidt angår de tidshorisonter for likvidationsperioden, der skal anvendes for de forskellige klasser af finansielle instrumenter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 41, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 153/2013 (2) er der fastsat reguleringsmæssige tekniske standarder for krav til centrale modparter (»CCP'er«) for så vidt angår de tidshorisonter for likvidationsperioden, der skal anvendes for de forskellige klasser af finansielle instrumenter. Det er nødvendigt at holde disse reguleringsmæssige tekniske standarder ajour med relevante reguleringsmæssige udviklinger.

(2)

Med henblik på beregning af de marginkrav, der er nødvendige for at dække en CCP's eksponering for markedsrisici, giver visse kontostrukturer, der er baseret på en likvidationsperiode på mindst én dag, beregnet på bruttobasis, CCP'erne et passende niveau af dækning, samtidig med at de beskytter kunderne bedre og afbøder systemiske risici. Denne minimumslikvidationsperiode bør derfor tillades med henblik på clearing af kundernes positioner i andre finansielle instrumenter end over-the-counter-derivater (»OTC-derivater«), når visse betingelser er opfyldt.

(3)

I betragtning af at individuelle separate konti sikrer kunderne et endnu højere beskyttelsesniveau end bruttosamlekonti, bør der for individuelle separate konti være en minimumslikvidationsperiode til beregning af marginer af samme længde som for bruttosamlekonti.

(4)

For CCP'er, der i løbet af dagen ikke allokerer handler til hver enkelt kunde, kan reduktionen af minimumslikvidationsperioden fra to dage til én dag medføre, at CCP'en for så vidt angår nye handler, der cleares i løbet af dagen og ikke allokeres til individuelle kunder, opkræver marginen på éndags nettobasis. Dette kan eksponere CCP'en for betydelige tab i tilfælde af prisbevægelser i løbet af dagen, der ikke udløser anmodning om marginer i løbet af dagen. Der bør derfor fastsættes en særlig tærskel med henblik på at sikre, at CCP'er anmoder om marginer i løbet af dagen og forbliver tilstrækkeligt beskyttet uanset reduktionen af likvidationsperioden.

(5)

Delegeret forordning (EU) nr. 153/2013 bør derfor ændres.

(6)

Nærværende forordning er baseret på et udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen efter høring af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Det Europæiske System af Centralbanker.

(7)

I overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (3) har Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet ESMA's interessentgruppe for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 26 i delegeret forordning (EU) nr. 153/2013 foretages følgende ændringer:

1)

Stk. 1 og 2 affattes således:

»1.   Med henblik på artikel 41 i forordning (EU) nr. 648/2012 definerer en CCP de passende tidshorisonter for likvidationsperioden under hensyntagen til profilen for det clearede finansielle instrument, den kontotype, som det finansielle instrument føres på, det marked, hvor det finansielle instrument handles, og følgende minimumstidshorisonter for likvidationsperioden:

a)

fem bankdage for OTC-derivater

b)

to bankdage for andre finansielle instrumenter end OTC-derivater, der føres på konti, der ikke opfylder betingelserne i litra c)

c)

én bankdag for andre finansielle instrumenter end OTC-derivater, der føres på samlekundekonti eller separate kundekonti, under forudsætning af at følgende betingelser er opfyldt:

i)

CCP'en fører særskilte optegnelser over hver kundes positioner mindst ved hver dags afslutning, beregner marginerne med hensyn til hver kunde og opkræver summen af marginkravene for hver kunde på bruttobasis.

ii)

Samtlige kunders identitet er kendt af CCP.

iii)

Positionerne på kontoen tilhører ikke foretagender i samme gruppe som clearingmedlemmet.

iv)

CCP'en måler eksponeringerne og beregner for hver konto initialmargin- og variationsmarginkrav på næsten realtidsbasis og mindst en gang i timen i løbet af dagen ved anvendelse af opdaterede positioner og priser.

v)

I tilfælde, hvor CCP'en ikke allokerer nye handler til hver kunde i løbet af dagen, opkræver CCP'en marginerne inden for en time, hvis marginkravene beregnet i overensstemmelse med nr. iv) er højere end 110 % af den opdaterede tilgængelige sikkerhedsstillelse, jf. kapitel X, medmindre de marginbeløb, der i løbet af dagen skal betales til CCP'en, ikke er væsentlige på grundlag af et fastsat beløb defineret af CCP'en og godkendt af den kompetente myndighed, og i det omfang marginerne for handler, der tidligere er blevet allokeret til kunder, opkræves særskilt fra handler, der ikke allokeres i løbet af dagen.

2.   Under alle omstændigheder vurderer og opsummerer CCP'en med henblik på fastsættelse af en passende likvidationsperiode som minimum følgende:

a)

den længste periode, der kan gå, fra CCP'ens seneste opkrævning af marginer, til CCP'en erklærer misligholdelse eller aktiverer misligholdelsesstyringsprocessen

b)

den anslåede periode, der er nødvendig til at udforme og gennemføre strategien for forvaltning af et clearingmedlems misligholdelse ifølge de særlige specifikationer for hver klasse af finansielt instrument, herunder dens likviditetsniveau, positionernes størrelse og koncentration samt de markeder, CCP'en vil bruge til fuldstændigt at lukke eller afdække et clearingmedlems position

c)

hvor det er relevant, den periode, som er nødvendig til at dække den modpartsrisiko, CCP'en er udsat for.«

2)

Stk. 4, litra b), affattes således:

»b)

denne tidshorisont er mindst to bankdage eller én bankdag, når betingelserne i stk. 1, litra c), er opfyldt.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. april 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 153/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalkrav til CCP'er (EUT L 52 af 23.2.2013, s. 41).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


Top