EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0792

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/792 af 11. maj 2016 om harmoniserede forbrugerprisindeks og det harmoniserede boligprisindeks og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 (EØS-relevant tekst)

OJ L 135, 24.5.2016, p. 11–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/792/oj

24.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 135/11


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/792

af 11. maj 2016

om harmoniserede forbrugerprisindeks og det harmoniserede boligprisindeks og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) er beregnet til måling af inflationen på en harmoniseret måde i medlemsstaterne. Kommissionen og Den Europæiske Centralbank (ECB) bruger HICP i deres vurdering af prisstabiliteten i medlemsstaterne i medfør af artikel 140 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

(2)

Harmoniserede indeks anvendes som led i Kommissionens procedure i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer, som fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1176/2011 (3).

(3)

Prisstatistikker af høj kvalitet og med en høj grad af sammenlignelighed er afgørende for dem, der er ansvarlige for den offentlige politik i Unionen, forskere og alle europæiske borgere.

(4)

Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) anvender HICP som et indeks for at måle opfyldelsen af ESCB's målsætning om prisstabilitet i henhold til artikel 127, stk. 1, i TEUF, hvilket er særlig relevant for formuleringen og gennemførelsen af Unionens monetære politik i henhold til artikel 127, stk. 2, i TEUF. I henhold til artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, i TEUF skal ECB høres om ethvert forslag til EU-retsakt inden for dens kompetenceområde.

(5)

Målet med denne forordning er at indføre en fælles ramme for udvikling, udarbejdelse og formidling af harmoniserede forbrugerprisindeks og af det harmoniserede boligprisindeks på EU-plan og nationalt plan. Dette udelukker dog ikke muligheden for i fremtiden om nødvendigt at udvide anvendelsesområdet for denne ramme til det subnationale plan.

(6)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 (4) indførtes en fælles ramme for oprettelse af harmoniserede forbrugerprisindeks. Denne retlige ramme bør tilpasses de aktuelle krav og den tekniske udvikling for dermed at forbedre relevansen og sammenligneligheden af harmoniserede forbrugerprisindeks og det harmoniserede boligprisindeks yderligere. På baggrund af den nye ramme, der indføres ved nærværende forordning, bør arbejdet med et sæt supplerende indikatorer for prisudvikling iværksættes.

(7)

Nærværende forordning tager højde for Kommissionens dagsorden for bedre regulering og navnlig Kommissionens meddelelse af 8. oktober 2010 med titlen: »Smart regulering i Den Europæiske Union«. På det statistiske område har Kommissionen prioriteret en forenkling og forbedring af de lovgivningsmæssige rammer inden for statistik, jf. Kommissionens meddelelse af 10. august 2009 om produktionsmetoden for EU-statistikker: en vision for det kommende årti.

(8)

HICP og det harmoniserede forbrugerprisindeks til faste skattesatser (HICP-CT) bør være opdelt efter kategorier i den europæiske klassifikation af individuelt forbrug efter formål (ECOICOP). En sådan klassifikation bør sikre, at alle europæiske statistikker vedrørende det private forbrug er sammenhængende og sammenlignelige. ECOICOP bør også være i overensstemmelse med FN's COICOP, som er den internationale standardklassifikation af individuelt forbrug efter formål, og ECOICOP bør derfor tilpasses efter ændringer i FN's COICOP.

(9)

HICP er baseret på observerede priser, som omfatter produktskatter. Inflationen er derfor påvirket af ændringer i skattesatserne for produkter. Til inflationsanalyse og konvergensvurdering i medlemsstaterne er det nødvendigt også at indsamle oplysninger om skatteændringers virkninger på inflationen. Med henblik herpå bør HICP desuden beregnes på grundlag af priser ved faste skattesatser.

(10)

Udarbejdelsen af prisindeks for boliger, og navnlig for ejerboliger, er et vigtigt skridt i retning af at forbedre relevansen og sammenligneligheden af HICP yderligere. Boligprisindekset er et nødvendigt grundlag for udarbejdelse af ejerboligprisindekset. Boligprisindekset er desuden i sig selv en vigtig indikator. Kommissionen bør senest den 31. december 2018 udarbejde en rapport med en vurdering af, i hvilket omfang ejerboligprisindekset er egnet til at indgå i HICP. Afhængigt af resultaterne af den pågældende rapport bør Kommissionen, hvis det er relevant, inden for en rimelig tidsramme forelægge et forslag til ændring af denne forordning med henblik på at lade ejerboligprisindekset indgå i HICP.

(11)

Tidlige foreløbige oplysninger om det månedlige HICP i form af et flashestimat er afgørende for den monetære politik i euroområdet. Derfor bør medlemsstater, der har euroen som valuta, forelægge sådanne flashestimater.

(12)

HICP er udformet med henblik på vurdering af prisstabilitet. Det er ikke ment som et leveomkostningsindeks. Foruden HICP bør der iværksættes forskning vedrørende et harmoniseret leveomkostningsindeks.

(13)

Referenceperioden for de harmoniserede indeks bør ajourføres regelmæssigt. Der bør fastsættes regler for de fælles indeksreferenceperioder for de harmoniserede indeks og deres delindeks, der integreres på forskellige tidspunkter, for at sikre, at de udarbejdede indeks er sammenlignelige og relevante.

(14)

For at styrke den gradvise harmonisering af harmoniserede forbrugerprisindeks og det harmoniserede boligprisindeks bør der iværksættes pilotundersøgelser med henblik på at vurdere muligheden for at anvende forbedrede grundlæggende oplysninger eller nye metodologiske tilgange. Kommissionen bør træffe de nødvendige foranstaltninger og finde de rette incitamenter, herunder økonomisk støtte, til at fremme pilotundersøgelser.

(15)

Kommissionen (Eurostat) bør kontrollere de kilder og metoder, medlemsstaterne anvender til at beregne harmoniserede indeks, og bør overvåge gennemførelsen af den retlige ramme i medlemsstaterne. Med henblik herpå bør Kommissionen (Eurostat) opretholde en løbende dialog med medlemsstaternes statistiske myndigheder.

(16)

Baggrundsoplysninger er afgørende for vurderingen af, om de detaljerede harmoniserede indeks, der indsendes af medlemsstaterne, er tilstrækkeligt sammenlignelige. Hertil kommer, at gennemsigtige beregningsmetoder og fremgangsmåder i medlemsstaterne hjælper alle interessenter med at forstå de harmoniserede indeks og forbedre deres kvalitet yderligere. Der bør derfor fastsættes et sæt regler for indberetning af harmoniserede metadata.

(17)

For at sikre kvaliteten af de statistiske data fra medlemsstaterne bør Kommissionen anvende passende beføjelser som fastsat i artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (5).

(18)

For at sikre tilpasning til ændringer i FN's COICOP, for at ændre listen over elementer, der er omfattet af gennemførelsesretsakter, ved at tilføje elementer for at tage hensyn til den tekniske udvikling af de statistiske metoder og på grundlag af evalueringen af pilotundersøgelserne samt for at ændre listen over delindeks under ECOICOP, som medlemsstaterne ikke er forpligtet til at udarbejde for at medtage tilfældighedsspil i HICP og HICP-CT bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(19)

For at sikre fuld sammenlignelighed af de harmoniserede indeks er det nødvendigt med ensartede betingelser for anvendelsen af ECOICOP med henblik på HICP og HICP-CT, for opdelingen af flashestimatet af HICP fra de medlemsstater, der har euroen som valuta, og for opdelingerne af ejerboligprisindekset og boligprisindekset, for kvaliteten af de harmoniserede indeks' vægt, for de forbedrede metoder, der er baseret på frivillige pilotundersøgelser, for den hensigtsmæssige metodologi, for nærmere regler for reskaleringen af de harmoniserede indeks, for standarderne for udveksling af data og metadata, for revision af de harmoniserede indeks og deres delindeks samt for de tekniske krav til kvalitetssikring af indholdet af de årlige standardkvalitetsrapporter, fristen for fremsendelse af rapporterne til Kommissionen (Eurostat) samt strukturen i oversigterne og fristen for fremsendelse af oversigterne til Kommissionen (Eurostat). For at sikre sådanne ensartede betingelser for gennemførelsen af nærværende forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (6).

(20)

Kommissionen bør ved vedtagelsen af gennemførelsesforanstaltninger og delegerede retsakter i henhold til denne forordning, hvor det er relevant, overveje omkostningseffektivitet og sikre, at disse foranstaltninger og retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde.

(21)

Målet for denne forordning, nemlig etablering af fælles statistiske standarder for harmoniserede forbrugerprisindeks og det harmoniserede boligprisindeks, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(22)

Udvalget for det Europæiske Statistiske System er blevet bedt om at yde faglig rådgivning i forbindelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 223/2009.

(23)

Forordning (EF) nr. 2494/95 bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastlægges en fælles ramme for udvikling, udarbejdelse og formidling af harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP, HICP-CT, ejerboligprisindeks) og af det harmoniserede boligprisindeks på EU-plan og nationalt plan.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »produkter«: varer og tjenesteydelser som defineret i bilag A, afsnit 3.01, til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (7) (»ENS 2010«)

2)   »forbrugerpriser«: de købspriser, som husholdninger betaler for individuelle produkter ved hjælp af pengetransaktioner

3)   »boligpriser«: handelspriserne på boliger, der købes af husholdninger

4)   »købspriser«: de priser, som køberne faktisk betaler for produkter, inkl. alle skatter på produkter minus subsidier, efter fradraget af rabatter i forhold til standardpriser og -takster, ekskl. renter eller gebyrer, der betales i henhold til kreditordninger og alle ekstraomkostninger som følge af manglende overholdelse af den betalingsfrist, der blev aftalt på købstidspunktet

5)   »administrerede priser«: priser, som enten er direkte fastsat eller påvirket i væsentligt omfang af den samlede offentlige sektor

6)   »harmoniseret forbrugerprisindeks« eller »HICP«: det sammenlignelige forbrugerprisindeks udarbejdet af hver medlemsstat

7)   »harmoniseret forbrugerprisindeks til faste skattesatser« eller »HICP-CT«: det indeks, der måler ændringer i forbrugerpriserne uden virkningen af ændringer i skattesatserne for produkter i det samme tidsrum

8)   »skattesats«: en skatteparameter og kan være en vis procentdel af prisen eller et absolut skattebeløb, der pålægges en fysisk enhed

9)   »ejerboligprisindeks«: det indeks, som måler ændringerne i handelspriserne på boliger, som er nye i husholdningssektoren, og på andre produkter, som husholdningerne køber i deres egenskab af boligejere

10)   »boligprisindeks«: det indeks, som måler ændringerne i handelspriserne på boliger, der købes af husholdningerne

11)   »delindeks under HICP eller HICP-CT«: det prisindeks for enhver af kategorierne i den europæiske klassifikation af individuelt forbrug efter formål (»ECOICOP«) som fastlagt i bilag I

12)   »harmoniserede indeks«: HICP, HICP-CT, ejerboligprisindekset og boligprisindekset

13)   »flashestimat af HICP«: et tidligt estimat af HICP fra de medlemsstater, der har euroen som valuta, som kan være baseret på foreløbige oplysninger og, om nødvendigt, relevante modelberegninger

14)   »indeks af Laspeyrestypen«: det prisindeks, som måler den gennemsnitlige ændring i priser fra prisreferenceperioden til en sammenligningsperiode ved at anvende udgiftsandele fra en periode, der ligger før prisreferenceperioden, og hvor der foretages en tilpasning af disse udgiftsandele, således at de afspejler priserne i prisreferenceperioden.

Et »indeks af Laspeyrestypen« defineres således:

Formula

p er prisen på et produkt, 0 er prisreferenceperioden og t er sammenligningsperioden. Vægtene (w) er udgiftsandelene i en periode (b), der ligger før prisreferenceperioden, og tilpasses, så de afspejler priserne i prisreferenceperioden 0

15)   »indeksreferenceperiode«: den periode, for hvilken indekset sættes til 100 indekspoint

16)   »prisreferenceperiode«: den periode, som prisen i sammenligningsperioden sammenlignes med; ved månedlige indeks er prisreferenceperioden december i det foregående år, og ved kvartalsindeks er det fjerde kvartal i det foregående år

17)   »grundlæggende oplysninger«: data, der omfatter:

a)

for så vidt angår HICP og HICP-CT:

i)

købspriser på produkter, der skal tages i betragtning for at beregne delindeks i overensstemmelse med denne forordning

ii)

karakteristika, der bestemmer produktets pris

iii)

oplysninger om pålagte skatter og punktafgifter

iv)

oplysninger om, hvorvidt en pris er helt eller delvis administreret, og

v)

vægte, der afspejler størrelsen og sammensætningen af forbruget af de pågældende produkter

b)

for så vidt angår ejerboligprisindekset:

i)

handelspriserne på boliger, som er nye i husholdningssektoren, og på andre produkter, som husholdningerne køber i deres egenskab af boligejere, og som skal tages i betragtning for at beregne ejerboligprisindekset i overensstemmelse med denne forordning

ii)

karakteristika, der bestemmer boligprisen og priserne på andre produkter, som husholdningerne køber i deres egenskab af boligejere, og

iii)

vægte, der afspejler størrelsen og sammensætningen af de relevante boligudgiftskategorier

c)

for så vidt angår boligprisindekset:

i)

handelspriserne på boliger, der købes af husholdningerne, som skal tages i betragtning for at beregne boligprisindekset i overensstemmelse med denne forordning

ii)

karakteristika, der bestemmer boligprisen, og

iii)

vægte, der afspejler størrelsen og sammensætningen af de relevante boligudgiftskategorier

18)   »husholdning«: en husholdning som omhandlet i bilag A, afsnit 2.119, litra a) og b), til ENS 2010, uanset nationalitet eller opholdsstatus

19)   »medlemsstatens økonomiske område«: det økonomiske område, der er omhandlet i bilag A, afsnit 2.05, til ENS 2010, bortset fra at de ekstraterritoriale enklaver inden for medlemsstatens grænser er medregnet, og de territoriale enklaver i udlandet ikke er medregnet

20)   »husholdningernes pengeudgifter til konsum«: den del af udgifterne til forbrug, der afholdes:

af husholdninger

i pengetransaktioner

på medlemsstatens økonomiske område

til produkter, der anvendes til direkte dækning af individuelle behov eller ønsker, som defineret i bilag A, afsnit 3.101, til ENS 2010

i en af eller begge de perioder, der sammenlignes

21)   »væsentlig ændring af produktionsmetode«: en ændring, som skønnes at påvirke den årlige ændring af et givent harmoniseret indeks eller en del heraf i alle perioder med mere end:

a)

0,1 procentpoint for det samlede HICP, HICP-CT, ejerboligprisindeks eller boligprisindeks

b)

henholdsvis 0,3, 0,4, 0,5 eller 0,6 procentpoint for alle ECOICOP-hovedgrupper, -grupper, -kategorier eller -undergrupper (5 cifre) for HICP eller HICP-CT.

Artikel 3

Beregning af de harmoniserede indeks

1.   Medlemsstaterne sender Kommissionen (Eurostat) de harmoniserede indeks som defineret i artikel 2, nr. 12).

2.   De harmoniserede indeks skal være indeks af Laspeyrestypen, der kædeindekseres på årsbasis.

3.   HICP og HICP-CT baseres på prisændringer og vægte for produkter, der indgår i husholdningernes pengeudgifter til konsum.

4.   Hverken HICP eller HICP-CT skal omfatte transaktioner mellem husholdninger, undtagen i tilfælde af huslejer betalt af lejere til private udlejere, når sidstnævnte handler i egenskab af markedsproducent af tjenesteydelser, som købes af husholdninger (lejere).

5.   Ejerboligprisindekset udarbejdes, om muligt og forudsat at dataene er til rådighed, for de seneste 10 år forud for denne forordnings ikrafttræden.

6.   Delindeksene under HICP og HICP-CT udarbejdes for ECOICOP-kategorierne. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter vedrørende ensartede betingelser for anvendelsen af ECOICOP med henblik på HICP og HICP-CT. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.

7.   Kommissionen udarbejder senest den 31. december 2018 en rapport med en vurdering af, i hvilket omfang ejerboligprisindekset er egnet til at indgå i HICP. Afhængigt af rapportens resultater forelægger Kommissionen, hvis det er relevant, inden for en rimelig tidsramme et forslag til ændring af denne forordning med henblik på at lade ejerboligprisindekset indgå i HICP. Hvis rapporten fastslår, at der er behov for yderligere metodologisk udvikling med henblik på at lade ejerboligprisindekset indgå i HICP, fortsætter Kommissionen det metodologiske arbejde og aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet herom i relevant omfang.

8.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter vedrørende opdelingen af flashestimatet af HICP fra de medlemsstater, der har euroen som valuta. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.

9.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter vedrørende opdelingerne af ejerboligprisindekset og boligprisindekset. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.

10.   Hvert år ajourfører medlemsstaterne vægtene for delindeksene under de harmoniserede indeks. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter vedrørende ensartede betingelser for kvaliteten af de harmoniserede indeks' vægt fastlægges. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.

Artikel 4

Sammenlignelighed af de harmoniserede indeks

1.   For at de harmoniserede indeks kan anses for at være sammenlignelige, må enhver forskel mellem medlemsstaterne på alle niveauer kun afspejle forskelle i prisændringer eller udgiftsmønstre.

2.   Alle delindeks under de harmoniserede indeks, der afviger fra begreberne eller metoderne i denne forordning, anses for at være sammenlignelige, hvis de resulterer i et indeks, der skønnes at variere systematisk med:

a)

mindre end eller lig med 0,1 procentpoint i gennemsnit over en periode på et år i forhold til året før sammenholdt med et indeks, der er udarbejdet efter den metode, der er anvendt i denne forordning, for så vidt angår HICP og HICP-CT

b)

mindre end eller lig med 1 procentpoint i gennemsnit over en periode på et år i forhold til året før sammenholdt med et indeks, der er udarbejdet efter den metode, der er anvendt i denne forordning, for så vidt angår ejerboligprisindekset og boligprisindekset.

Hvis de i første afsnit omhandlede beregninger ikke er mulige, skal medlemsstaterne udførligt fastsætte konsekvenserne af at anvende en metode, der afviger fra begreberne eller metoderne i denne forordning.

3.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10 vedrørende ændring af bilag I for at sikre sammenligneligheden af de harmoniserede indeks på internationalt plan og i overensstemmelse med ændring af FN's COICOP.

4.   For at sikre ensartede betingelser for udarbejdelsen af sammenlignelige harmoniserede indeks og med henblik på at opfylde målene i denne forordning vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der nærmere specificerer de forbedrede metoder, der er baseret på frivillige pilotundersøgelser, jf. artikel 8, og metodologien. Disse gennemførelsesretsakter skal vedrøre:

i)

stikprøveudvælgelse og repræsentativitet

ii)

indsamling og behandling af priser

iii)

produktudskiftning og kvalitetskorrektion

iv)

indeksberegning

v)

revisioner

vi)

særindeks

vii)

behandling af produkter på særlige områder.

Kommissionen sikrer, at disse gennemførelsesretsakter ikke pålægger medlemsstaterne og respondenterne en væsentlig yderligere byrde.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.

5.   Med henblik på udarbejdelsen af de harmoniserede indeks for at tage hensyn til den tekniske udvikling af de statistiske metoder og på grundlag af evalueringen af pilotundersøgelserne, jf. artikel 8, stk. 4, tillægges Kommissionen beføjelse til ved hjælp af delegerede retsakter vedtaget i overensstemmelse med artikel 10 at ændre denne artikels stk. 4, første afsnit, ved at tilføje elementer til den deri fastsatte liste, forudsat at sådanne tilføjede elementer ikke overlapper eksisterende elementer og ikke ændrer anvendelsesområdet for eller karakteren af harmoniserede indeks som fastsat i denne forordning.

Artikel 5

Datakrav

1.   Grundlæggende oplysninger, som medlemsstaterne har indsamlet til de harmoniserede indeks og deres delindeks, skal være repræsentative på medlemsstatsplan.

2.   Oplysningerne tilvejebringes fra statistiske enheder som defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 (8) eller fra andre kilder, forudsat at sammenlignelighedskravene for de harmoniserede indeks, jf. nærværende forordnings artikel 4, er opfyldt.

3.   De statistiske enheder, der leverer oplysninger om produkter, der indgår i husholdningernes pengeudgifter til konsum, samarbejder efter behov om indsamlingen eller leveringen af grundlæggende oplysninger. De statistiske enheder afgiver korrekte og fuldstændige grundlæggende oplysninger til de nationale instanser, der er ansvarlige for udarbejdelsen af de harmoniserede indeks.

4.   På anmodning af de nationale instanser, der er ansvarlige for udarbejdelsen af de harmoniserede indeks, forelægger de statistiske enheder elektroniske registreringer af transaktioner såsom stregkodedata, såfremt de foreligger, med den detaljeringsgrad, der er nødvendig for at udarbejde harmoniserede indeks og for at evaluere overholdelsen af sammenlignelighedskravene og kvaliteten af de harmoniserede indeks.

5.   Den fælles indeksreferenceperiode for de harmoniserede indeks er 2015. Denne indeksreferenceperiode anvendes for de fuldstændige tidsrækker for alle harmoniserede indeks og deres delindeks.

6.   De harmoniserede indeks og deres delindeks reskaleres til en ny fælles indeksreferenceperiode i tilfælde af en vigtig metodologisk ændring af de harmoniserede indeks, som vedtages i overensstemmelse med denne forordning, eller hvert 10. år efter den seneste reskalering begyndende i 2015. Reskaleringen til den nye indeksreferenceperiode får virkning:

a)

for så vidt angår månedlige indeks, med indekset for januar i året efter indeksreferenceperioden

b)

for så vidt angår kvartalsvise indeks, med indekset for det første kvartal i året efter indeksreferenceperioden.

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger de nærmere regler for reskaleringen af de harmoniserede indeks. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.

7.   Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at udarbejde eller fremsende:

a)

de delindeks under HICP og HICP-CT, der tegner sig for mindre end en tusindedel af de samlede udgifter

b)

ejerboligprisindekset og de delindeks under boligprisindekset, der tegner sig for mindre end en hundrededel af henholdsvis de samlede ejerboligudgifter og det samlede boligkøb.

8.   Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at udarbejde de følgende delindeks under ECOICOP, enten fordi de ikke indgår i husholdningernes pengeudgifter til konsum, eller fordi graden af metodologisk harmonisering endnu ikke er tilstrækkelig:

02.3

Euforiserende stoffer

09.4.3

Tilfældighedsspil

12.2

Prostitution

12.5.1

Livsforsikring

12.6.1

FISIM (indirekte målte finansielle formidlingstjenester).

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10 for at ændre den i dette stykke fastsatte liste med henblik på at medtage tilfældighedsspil i HICP og HICP-CT.

Artikel 6

Hyppighed

1.   Medlemsstaterne fremsender månedligt HICP, HICP-CT og deres respektive delindeks til Kommissionen (Eurostat), herunder de delindeks, der udarbejdes med længere intervaller.

2.   Medlemsstaterne fremsender hvert kvartal ejerboligprisindekset og boligprisindekset til Kommissionen (Eurostat). De kan på frivillig basis fremsendes månedligt.

3.   Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at udarbejde delindeks månedligt eller kvartalsvis, såfremt mindre hyppig dataindsamling opfylder sammenlignelighedskravene i artikel 4. Medlemsstaterne underretter Kommissionen (Eurostat) om de ECOICOP-, ejerboligprisindeks- og boligprisindekskategorier, for hvilke de agter at indsamle data mindre hyppigt end månedligt, for så vidt angår ECOICOP-kategorier, og kvartalsvis, for så vidt angår ejerboligprisindeks- og boligprisindekskategorier.

4.   Hvert år fremsender medlemsstaterne ajourførte vægte for delindeksene under de harmoniserede indeks til Kommissionen (Eurostat).

Artikel 7

Frister, udvekslingsstandarder og revisioner

1.   Medlemsstaterne fremsender harmoniserede indeks og alle delindeks til Kommissionen (Eurostat) senest:

a)

for så vidt angår februar- til decemberindeksene, 15 kalenderdage og, for så vidt angår januarindeksene, 20 kalenderdage efter udgangen af den måned, for hvilken indeksene er beregnet, og

b)

85 kalenderdage efter udgangen af det kvartal, for hvilket indeksene er beregnet.

2.   Medlemsstaterne fremsender de ajourførte vægte til Kommissionen (Eurostat) senest:

a)

for så vidt angår de månedlige indeks, den 13. februar hvert år

b)

for så vidt angår de kvartalsvise indeks, den 15. juni hvert år.

3.   De medlemsstater, der har euroen som valuta, fremsender flashestimatet af HICP til Kommissionen (Eurostat) senest den næstsidste kalenderdag i den måned, flashestimatet vedrører.

4.   Medlemsstaterne fremsender de data og metadata, der kræves i henhold til denne forordning, til Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med standarderne for udveksling af data og metadata.

5.   Harmoniserede indeks og deres delindeks, der allerede er blevet offentliggjort, kan revideres.

6.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger de nærmere regler for standarderne for udveksling af data og metadata, jf. stk. 4, og de ensartede betingelser for revision af harmoniserede indeks og deres delindeks, jf. stk. 5. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.

Artikel 8

Pilotundersøgelser

1.   Når forbedrede grundlæggende oplysninger er påkrævede til udarbejdelse af de harmoniserede indeks, eller når der er konstateret et behov for bedre sammenlignelighed af de harmoniserede indeks via metoderne i artikel 4, stk. 4, kan Kommissionen (Eurostat) iværksætte pilotundersøgelser, der gennemføres af medlemsstaterne på frivillig basis.

2.   Unionens almindelige budget bidrager, hvor det er hensigtsmæssigt, til finansiering af sådanne pilotundersøgelser.

3.   Ved pilotundersøgelserne vurderes det, om det er gennemførligt at tilvejebringe forbedrede grundlæggende oplysninger eller vedtage nye metodologiske tilgange.

4.   Resultaterne af pilotundersøgelserne evalueres af Kommissionen (Eurostat) i nært samarbejde med medlemsstaterne og de vigtigste brugere af de harmoniserede indeks under hensyntagen til fordelene ved at have forbedrede grundlæggende oplysninger eller nye metodologiske tilgange i forhold til de yderligere omkostninger ved udarbejdelse af harmoniserede standarder.

5.   Senest den 31. december 2020 og derefter hvert femte år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport med en evaluering, hvis det er relevant, af hovedkonklusionerne af pilotundersøgelserne.

Artikel 9

Kvalitetssikring

1.   Medlemsstaterne sikrer kvaliteten af de fremsendte harmoniserede indeks. Med henblik på nærværende forordning finder standardkriterierne for kvalitet i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse.

2.   Medlemsstaterne forelægger Kommissionen (Eurostat):

a)

årlige standardkvalitetsrapporter vedrørende de kvalitetskriterier, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009

b)

årligt ajourførte oversigter med oplysninger om anvendte datakilder, definitioner og metoder

c)

yderligere oplysninger i tilknytning hertil med den detaljeringsgrad, der er nødvendig for at evaluere overholdelsen af sammenlignelighedskravene og kvaliteten af de harmoniserede indeks, hvis Kommissionen (Eurostat) anmoder herom.

3.   Hvis en medlemsstat har til hensigt at indføre en betydelig ændring i produktionsmetoderne vedrørende de harmoniserede indeks eller en del deraf, underretter medlemsstaten Kommissionen (Eurostat), senest tre måneder før sådanne ændringer vil træde i kraft. Medlemsstaten forelægger Kommissionen (Eurostat) en kvantificering af virkningen af ændringen.

4.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger tekniske kvalitetssikringskrav vedrørende indholdet af de årlige standardkvalitetsrapporter, fristen for fremsendelse af rapporterne til Kommissionen (Eurostat) og strukturen i oversigterne samt tidsfristen for forelæggelse af oversigterne til Kommissionen (Eurostat). Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.

Artikel 10

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Kommissionen sikrer ved udøvelsen af de i artikel 4, stk. 3 og 5, og artikel 5, stk. 8, omhandlede beføjelser, at de delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde.

Endvidere skal Kommissionen behørigt begrunde de aktioner, der er omhandlet i disse delegerede retsakter, og, når det er relevant, foretage en vurdering af omkostningseffektiviteten, herunder af byrden for respondenterne og af produktionsomkostningerne, jf. artikel 14, stk. 3, i forordning (EF) nr. 223/2009.

Kommissionen følger sin sædvanlige praksis og gennemfører høringer med eksperter, herunder eksperter fra medlemsstaterne, før den vedtager disse delegerede retsakter.

3.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 3 og 5, og artikel 5, stk. 8, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 13. juni 2016. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

4.   Den i artikel 4, stk. 3 og 5, og artikel 5, stk. 8, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 3 og 5, og artikel 5, stk. 8, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 11

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 12

Ophævelse

1.   Medlemsstaterne leverer fortsat de harmoniserede indeks i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2494/95 indtil fremsendelsen af data vedrørende 2016, jf. dog stk. 2.

2.   Forordning (EF) nr. 2494/95 ophæves med virkning fra den 1. januar 2017.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

3.   Når Kommissionen første gang vedtager de i artikel 3, stk. 6, 9 og 10, artikel 4, stk. 4, artikel 5, stk. 6, og artikel 7, stk. 6, omhandlede gennemførelsesretsakter, indarbejder den i det omfang, det er foreneligt med nærværende forordning, de relevante bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 1749/96 (9), Kommissionens forordning (EF) nr. 2214/96 (10), Rådets forordning (EF) nr. 1687/98 (11), Kommissionens forordning (EF) nr. 2646/98 (12), Kommissionens forordning (EF) nr. 1617/1999 (13), Rådets forordning (EF) nr. 2166/1999 (14), Kommissionens forordning (EF) nr. 2601/2000 (15), Kommissionens forordning (EF) nr. 2602/2000 (16), Kommissionens forordning (EF) nr. 1920/2001 (17), Kommissionens forordning (EF) nr. 1921/2001 (18), Kommissionens forordning (EF) nr. 1708/2005 (19), Rådets forordning (EF) nr. 701/2006 (20), Kommissionens forordning (EF) nr. 330/2009 (21), Kommissionens forordning (EU) nr. 1114/2010 (22) og Kommissionens forordning (EU) nr. 93/2013 (23), som er vedtaget på grundlag af forordning (EF) nr. 2494/95, og Kommissionen begrænser i det omfang, det er hensigtsmæssigt, det samlede antal gennemførelsesretsakter. De forordninger, der er vedtaget på grundlag af forordning (EF) nr. 2494/95, finder fortsat anvendelse i en overgangsperiode. Denne overgangsperiode udløber på anvendelsesdatoen for de gennemførelsesretsakter, der første gang vedtages på grundlag af artikel 3, stk. 6, 9 og 10, artikel 4, stk. 4, artikel 5, stk. 6, og artikel 7, stk. 6, i nærværende forordning, som skal være samme dag for alle disse gennemførelsesretsakter.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den får virkning for første gang for de data, der vedrører januar 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. maj 2016.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT

Formand


(1)  EUT C 175 af 29.5.2015, s. 2.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 8.3.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 21.4.2016.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1176/2011 af 16. november 2011 om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer (EUT L 306 af 23.11.2011, s. 25).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser (EFT L 257 af 27.10.1995, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).

(8)  Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 76 af 30.3.1993, s. 1).

(9)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1749/96 af 9. september 1996 vedrørende oprindelige foranstaltninger for Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserede forbrugerprisindekser (EFT L 229 af 10.9.1996, s. 3).

(10)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2214/96 af 20. november 1996 om harmoniserede forbrugerprisindekser: indsendelse og formidling af delindekser under HCPI (EFT L 296 af 21.11.1996, s. 8).

(11)  Rådets forordning (EF) nr. 1687/98 af 20. juli 1998 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1749/96 om det harmoniserede forbrugerprisindeks' dækning af varer og tjenesteydelser (EFT L 214 af 31.7.1998, s. 12).

(12)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2646/98 af 9. december 1998 om de nærmere regler til gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 vedrørende minimumsstandarder for behandling af tariffer inden for det harmoniserede forbrugerprisindeks (EFT L 335 af 10.12.1998, s. 30).

(13)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1617/1999 af 23. juli 1999 om nærmere regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/96 med hensyn til minimumsstandarder for behandling af forsikring i de harmoniserede forbrugerprisindekser og om ændring af forordning (EF) nr. 2214/96 (EFT L 192 af 24.7.1999, s. 9).

(14)  Rådets forordning (EF) nr. 2166/1999 af 8. oktober 1999 om nærmere regler for gennemførelse af forordning (EF) nr. 2494/95 med hensyn til minimumsstandarder for behandling af produkter inden for sektorerne sundhedsvæsen, uddannelse og social sikring i de harmoniserede forbrugerprisindekser (EFT L 266 af 14.10.1999, s. 1).

(15)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2601/2000 af 17. november 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår tidspunktet for indførelse af køberpriser i de harmoniserede forbrugerprisindekser (EFT L 300 af 29.11.2000, s. 14).

(16)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2602/2000 af 17. november 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for behandling af prisreduktioner i de harmoniserede forbrugerprisindekser (EFT L 300 af 29.11.2000, s. 16).

(17)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1920/2001 af 28. september 2001 om nærmere regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for behandling af gebyrer, som er en forholdsmæssig andel af en transaktions værdi inden for det harmoniserede forbrugerprisindeks og om ændring af forordning (EF) nr. 2214/96 (EFT L 261 af 29.9.2001, s. 46).

(18)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1921/2001 af 28. september 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for revision af de harmoniserede forbrugerprisindekser og om ændring af forordning (EF) nr. 2602/2000 (EFT L 261 af 29.9.2001, s. 49).

(19)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1708/2005 af 19. oktober 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95, for så vidt angår den fælles indeksreferenceperiode for de harmoniserede forbrugerprisindeks, og om ændring af forordning (EF) nr. 2214/96 (EUT L 274 af 20.10.2005, s. 9).

(20)  Rådets forordning (EF) nr. 701/2006 af 25. april 2006 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår den tidsmæssige dækning af prisindsamlingen til det harmoniserede forbrugerprisindeks (EUT L 122 af 9.5.2006, s. 3).

(21)  Kommissionens forordning (EF) nr. 330/2009 af 22. april 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer til behandling af sæsonprodukter i de harmoniserede forbrugerprisindekser (HICP) (EUT L 103 af 23.4.2009, s. 6).

(22)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1114/2010 af 1. december 2010 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for kvaliteten af HICP-vægtninger og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2454/97 (EUT L 316 af 2.12.2010, s. 4).

(23)  Kommissionens forordning (EU) nr. 93/2013 af 1. februar 2013 om detaljerede regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserede forbrugerprisindeks for så vidt angår indførelse af ejerboligprisindeks (EUT L 33 af 2.2.2013, s. 14).


BILAG I

EUROPÆISK KLASSIFIKATION AF INDIVIDUELT FORBRUG EFTER FORMÅL (ECOICOP)

01

FØDEVARER OG IKKEALKOHOLISKE DRIKKEVARER

01.1

Fødevarer

01.1.1

Brød og kornprodukter

01.1.1.1

Ris

01.1.1.2

Mel og andre kornprodukter

01.1.1.3

Brød

01.1.1.4

Andet bagværk

01.1.1.5

Pizza og quiche

01.1.1.6

Pastaprodukter og couscous

01.1.1.7

Morgenmadscerealier

01.1.1.8

Andre kornprodukter

01.1.2

Kød

01.1.2.1

Okse- og kalvekød

01.1.2.2

Svinekød

01.1.2.3

Lamme- og gedekød

01.1.2.4

Fjerkrækød

01.1.2.5

Andet kød

01.1.2.6

Spiselige slagtebiprodukter

01.1.2.7

Tørret, saltet eller røget kød

01.1.2.8

Andre tilberedninger af kød

01.1.3

Fisk og skaldyr

01.1.3.1

Fersk eller kølet fisk

01.1.3.2

Frossen fisk

01.1.3.3

Ferske eller kølede skaldyr

01.1.3.4

Frosne skaldyr

01.1.3.5

Tørrede, røgede eller saltede fisk og skaldyr

01.1.3.6

Andre konserverede eller forarbejdede fisk og tilberedte varer af skaldyr

01.1.4

Mælk, ost og æg

01.1.4.1

Frisk sødmælk

01.1.4.2

Frisk mælk med lavt fedtindhold

01.1.4.3

Mælkekonserves

01.1.4.4

Yoghurt

01.1.4.5

Ost og ostemasse

01.1.4.6

Andre mejeriprodukter

01.1.4.7

Æg

01.1.5

Olie og fedt

01.1.5.1

Smør

01.1.5.2

Margarine og andre vegetabilske fedtstoffer

01.1.5.3

Olivenolie

01.1.5.4

Andre spiselige olier

01.1.5.5

Andre spiselige animalske fedtstoffer

01.1.6

Frugt

01.1.6.1

Frisk eller kølet frugt

01.1.6.2

Frossen frugt

01.1.6.3

Tørrede frugter og nødder

01.1.6.4

Konserverede frugter og frugtbaserede produkter

01.1.7

Grøntsager

01.1.7.1

Friske eller kølede grøntsager undtagen kartofler og andre rodknolde

01.1.7.2

Frosne grøntsager undtagen kartofler og andre rodknolde

01.1.7.3

Tørrede grøntsager, andre konserverede eller forarbejdede grøntsager

01.1.7.4

Kartofler

01.1.7.5

Chips

01.1.7.6

Andre rodknolde og produkter af rodgrøntsager

01.1.8

Sukker, marmelade, honning, chokolade og konfekture

01.1.8.1

Sukker

01.1.8.2

Syltetøj, marmelade og honning

01.1.8.3

Chokolade

01.1.8.4

Konfektureprodukter

01.1.8.5

Konsumis

01.1.8.6

Kunstige sukkererstatninger

01.1.9

Fødevarer i.a.n.

01.1.9.1

Sovser, smagspræparater

01.1.9.2

Salt, krydderier og køkkenurter

01.1.9.3

Babymad

01.1.9.4

Færdigretter

01.1.9.9

Andre fødevarer i.a.n.

01.2

Ikkealkoholiske drikkevarer

01.2.1

Kaffe, te og kakao

01.2.1.1

Kaffe

01.2.1.2

Te

01.2.1.3

Kakao og chokoladepulver

01.2.2

Mineralvand, læskedrikke, frugt- og grøntsagssaft

01.2.2.1

Mineralvand eller kildevand

01.2.2.2

Læskedrikke

01.2.2.3

Frugt- og grøntsagssaft

02

ALKOHOLISKE DRIKKEVARER, TOBAK OG EUFORISERENDE STOFFER

02.1

Alkoholiske drikkevarer

02.1.1

Spiritus

02.1.1.1

Spiritus og likør

02.1.1.2

Alkoholiske læskedrikke

02.1.2

Vin

02.1.2.1

Vin af druer

02.1.2.2

Vin af andre frugter

02.1.2.3

Vin tilsat alkohol

02.1.2.4

Vinbaserede drikkevarer

02.1.3

Øl

02.1.3.1

Pilsnerøl

02.1.3.2

Andre alkoholholdige øl

02.1.3.3

Øl med lavt alkoholindhold og alkoholfri øl

02.1.3.4

Ølbaserede drikkevarer

02.2

Tobak

02.2.0

Tobak

02.2.0.1

Cigaretter

02.2.0.2

Cigarer

02.2.0.3

Andre tobaksvarer

02.3

Euforiserende stoffer

02.3.0

Euforiserende stoffer

02.3.0.0

Euforiserende stoffer

03

BEKLÆDNING OG FODTØJ

03.1

Beklædning

03.1.1

Materialer til beklædning

03.1.1.0

Materialer til beklædning

03.1.2

Beklædningsartikler

03.1.2.1

Beklædning til mænd

03.1.2.2

Beklædning til kvinder

03.1.2.3

Beklædning til småbørn (0-2 år) og børn (3-13 år)

03.1.3

Andre artikler til beklædning og beklædningstilbehør

03.1.3.1

Andre artikler til beklædning

03.1.3.2

Beklædningstilbehør

03.1.4

Vask, rensning, reparation og leje af beklædning

03.1.4.1

Vask og rensning af beklædning

03.1.4.2

Reparation og leje af beklædning

03.2

Fodtøj

03.2.1

Sko og andet fodtøj

03.2.1.1

Fodtøj til mænd

03.2.1.2

Fodtøj til kvinder

03.2.1.3

Fodtøj til småbørn og børn

03.2.2

Reparation og leje af fodtøj

03.2.2.0

Reparation og leje af fodtøj

04

BOLIGBENYTTELSE, VAND, ELEKTRICITET, GAS OG ANDET BRÆNDSEL

04.1

Faktisk husleje

04.1.1

Faktisk husleje betalt af lejere

04.1.1.0

Faktisk husleje betalt af lejere

04.1.2

Andre faktiske huslejebetalinger

04.1.2.1

Faktisk husleje betalt af lejere for sekundære boliger

04.1.2.2

Huslejebetalinger for garager og andre huslejer betalt af lejere

04.2

Beregnet lejeværdi af bolig

04.2.1

Beregnet lejeværdi af egen bolig

04.2.1.0

Beregnet lejeværdi af egen bolig

04.2.2

Andre beregnede lejeværdier

04.2.2.0

Andre beregnede lejeværdier

04.3

Vedligeholdelse og reparation af bolig

04.3.1

Materialer til vedligeholdelse og reparation af bolig

04.3.1.0

Materialer til vedligeholdelse og reparation af bolig

04.3.2

Tjenester til vedligeholdelse og reparation af bolig

04.3.2.1

Tjenester ydet af blikkenslagere

04.3.2.2

Tjenester ydet af elektrikere

04.3.2.3

Vedligeholdelsestjenester vedrørende varmeanlæg

04.3.2.4

Tjenester ydet af malere

04.3.2.5

Tjenester ydet af snedkere

04.3.2.9

Andre tjenester til vedligeholdelse og reparation af boligen

04.4

Vandforsyning og andre tjenester i forbindelse med boligen

04.4.1

Vandforsyning

04.4.1.0

Vandforsyning

04.4.2

Renovation

04.4.2.0

Renovation

04.4.3

Opsamling af spildevand

04.4.3.0

Opsamling af spildevand

04.4.4

Andre tjenester i forbindelse med boligen i.a.n.

04.4.4.1

Vedligeholdelsesomkostninger i boligejendomme

04.4.4.2

Sikkerhedstjenester

04.4.4.9

Andre tjenester i forbindelse med boliger

04.5

Elektricitet, gas og andet brændsel

04.5.1

Elektricitet

04.5.1.0

Elektricitet

04.5.2

Gas

04.5.2.1

Natur- og bygas

04.5.2.2

Flydende kulbrinter (butan, propan mv.)

04.5.3

Flydende brændsel

04.5.3.0

Flydende brændsel

04.5.4

Fast brændsel

04.5.4.1

Kul

04.5.4.9

Andet fast brændsel

04.5.5

Varmeenergi

04.5.5.0

Varmeenergi

05

BOLIGUDSTYR, HUSHOLDNINGSUDSTYR OG RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE AF BOLIG

05.1

Møbler og boligudstyr, tæpper og anden gulvbelægning

05.1.1

Møbler og boligudstyr

05.1.1.1

Boligmøbler

05.1.1.2

Havemøbler

05.1.1.3

Belysningsudstyr

05.1.1.9

Andre møbler og andet boligudstyr

05.1.2

Tæpper og anden gulvbelægning

05.1.2.1

Gulvtæpper

05.1.2.2

Anden gulvbelægning

05.1.2.3

Tjenester i forbindelse med montering af faste tæpper og gulvbelægning

05.1.3

Reparation af møbler, boligudstyr og gulvbelægninger

05.1.3.0

Reparation af møbler, boligudstyr og gulvbelægninger

05.2

Boligtekstiler

05.2.0

Boligtekstiler

05.2.0.1

Møbelstof og gardiner

05.2.0.2

Sengelinned

05.2.0.3

Bord- og badeværelseslinned

05.2.0.4

Reparation af boligtekstiler

05.2.0.9

Andre boligtekstiler

05.3

Husholdningsapparater

05.3.1

Større husholdningsapparater, også elektriske

05.3.1.1

Køleskabe, frysere og kølefryseskabe

05.3.1.2

Vaskemaskiner, tørretumblere, og opvaskemaskiner

05.3.1.3

Kogeapparater

05.3.1.4

Varmeapparater, luftkonditioneringsapparater

05.3.1.5

Rengøringsudstyr

05.3.1.9

Andre større husholdningsapparater

05.3.2

Mindre elektriske husholdningsapparater

05.3.2.1

Foodprocessorer

05.3.2.2

Kaffe– og temaskiner og lignende apparater

05.3.2.3

Strygejern

05.3.2.4

Brødristere og grillapparater

05.3.2.9

Andre mindre elektriske husholdningsapparater

05.3.3

Reparation af husholdningsapparater

05.3.3.0

Reparation af husholdningsapparater

05.4

Glas, service og husholdningsredskaber

05.4.0

Glas, service og husholdningsredskaber

05.4.0.1

Glas, krystalvarer, keramiske artikler og porcelænsartikler

05.4.0.2

Spisebestik, fade og sølvtøj

05.4.0.3

Ikkeelektriske køkkenredskaber og -genstande

05.4.0.4

Reparation af glas, service og husholdningsredskaber

05.5

Værktøj og udstyr til hus og have

05.5.1

Større redskaber og udstyr

05.5.1.1

Motoriserede større redskaber og udstyr

05.5.1.2

Reparation, leasing og leje af større redskaber og udstyr

05.5.2

Mindre redskaber og diverse tilbehør

05.5.2.1

Ikkemotoriserede mindre redskaber

05.5.2.2

Diverse tilbehør til mindre redskaber

05.5.2.3

Reparation af ikkemotoriserede mindre redskaber og diverse tilbehør

05.6

Andre varer og tjenester til husholdningen

05.6.1

Ikkevarige husholdningsartikler

05.6.1.1

Rengørings- og vedligeholdelsesprodukter

05.6.1.2

Andre ikkevarige mindre husholdningsartikler

05.6.2

Hushjælp og tjenesteydelser i hjemmet

05.6.2.1

Hushjælp ydet af betalt personale

05.6.2.2

Rengøring

05.6.2.3

Leje af møbler og boligudstyr

05.6.2.9

Anden hushjælp og andre tjenesteydelser i hjemmet

06

SUNDHED

06.1

Medicinske produkter, apparater og medicinsk udstyr

06.1.1

Farmaceutiske produkter

06.1.1.0

Farmaceutiske produkter

06.1.2

Andre medicinske produkter

06.1.2.1

Graviditetstest og mekaniske svangerskabsforebyggende midler

06.1.2.9

Andre medicinske produkter i.a.n.

06.1.3

Medicinske apparater og medicinsk udstyr

06.1.3.1

Briller med korrigerende glas og kontaktlinser

06.1.3.2

Høreapparater

06.1.3.3

Reparation af medicinske apparater og medicinsk udstyr

06.1.3.9

Andre medicinske apparater og andet medicinsk udstyr

06.2

Ambulant behandling

06.2.1

Lægebehandling

06.2.1.1

Behandling hos praktiserende læge

06.2.1.2

Behandling hos speciallæge

06.2.2

Tandbehandling

06.2.2.0

Tandbehandling

06.2.3

Tjenester ydet af paramedicinsk personale

06.2.3.1

Tjenester ydet af medicinske laboratorier og røntgenklinikker

06.2.3.2

Termiske bade, gymnastikterapi, ambulancetjeneste og leje af medicinsk udstyr

06.2.3.9

Andre paramedicinske tjenesteydelser

06.3

Hospitalstjenester

06.3.0

Hospitalstjenester

06.3.0.0

Hospitalstjenester

07

TRANSPORT

07.1

Køb af køretøjer

07.1.1

Automobiler

07.1.1.1

Nye automobiler

07.1.1.2

Brugte automobiler

07.1.2

Motorcykler

07.1.2.0

Motorcykler

07.1.3

Cykler

07.1.3.0

Cykler

07.1.4

Dyretrukne køretøjer

07.1.4.0

Dyretrukne køretøjer

07.2

Drift af personlige transportmidler

07.2.1

Reservedele og tilbehør til personlige transportmidler

07.2.1.1

Dæk

07.2.1.2

Reservedele til personlige transportmidler

07.2.1.3

Tilbehør til personlige transportmidler

07.2.2

Brændstof og smøremidler til personlige transportmidler

07.2.2.1

Diesel

07.2.2.2

Benzin

07.2.2.3

Andre brændstoffer til personlige transportmidler

07.2.2.4

Smøremidler

07.2.3

Vedligeholdelse og reparation af personlige transportmidler

07.2.3.0

Vedligeholdelse og reparation af personlige transportmidler

07.2.4

Andre tjenester vedrørende personlige transportmidler

07.2.4.1

Leje af garager, parkeringspladser og personlige transportmidler

07.2.4.2

Faciliteter til opkrævning af bomafgifter og parkometre

07.2.4.3

Køretimer, køreprøver, kørekort og teknisk kontrol

07.3

Transporttjenester

07.3.1

Personbefordring med jernbane

07.3.1.1

Personbefordring med tog

07.3.1.2

Personbefordring med metro og sporvogn

07.3.2

Personbefordring ad landevej

07.3.2.1

Personbefordring med bus og rutebil

07.3.2.2

Personbefordring med taxi og lejet bil med fører

07.3.3

Personbefordring med fly

07.3.3.1

Indenrigsflyvning

07.3.3.2

International flyvning

07.3.4

Personbefordring ad søvejen og indre vandveje

07.3.4.1

Personbefordring ad søvejen

07.3.4.2

Personbefordring ad indre vandveje

07.3.5

Kombineret personbefordring

07.3.5.0

Kombineret personbefordring

07.3.6

Andre købte transporttjenester

07.3.6.1

Transport med tovbaner, gondollifter og stolelifter

07.3.6.2

Flytning og opmagasinering

07.3.6.9

Andre købte transporttjenester i.a.n.

08

MEDDELELSE

08.1

Posttjenester

08.1.0

Posttjenester

08.1.0.1

Brevtjenester

08.1.0.9

Andre posttjenester

08.2

Telefon- og telefaxudstyr

08.2.0

Telefon- og telefaxudstyr

08.2.0.1

Fastnettelefonudstyr

08.2.0.2

Mobiltelefonudstyr

08.2.0.3

Andet telefon- og telefaxudstyr

08.2.0.4

Reparation af telefon- og telefaxudstyr

08.3

Telefon- og telefaxtjenester

08.3.0

Telefon- og telefaxtjenester

08.3.0.1

Trådbårne telefontjenester

08.3.0.2

Trådløse telefontjenester

08.3.0.3

Internetadgangstjenester

08.3.0.4

Kombinerede telekommunikationstjenester

08.3.0.5

Andre datatransmissionstjenester

09

FRITID OG KULTUR

09.1

Audiovisuelt og fotografisk udstyr samt databehandlingsudstyr

09.1.1

Udstyr til modtagelse, indspilning og reproduktion af lyd og billeder

09.1.1.1

Udstyr til modtagelse, indspilning og reproduktion af lyd

09.1.1.2

Udstyr til modtagelse, indspilning og reproduktion af lyd og billeder

09.1.1.3

Bærbart udstyr til lyd og billeder

09.1.1.9

Andet udstyr til modtagelse, indspilning og reproduktion af lyd og billeder

09.1.2

Fotografisk og kinematografisk udstyr og optiske instrumenter

09.1.2.1

Kameraer

09.1.2.2

Tilbehør til fotografisk og kinematografisk udstyr

09.1.2.3

Optiske instrumenter

09.1.3

Databehandlingsudstyr

09.1.3.1

PC'er

09.1.3.2

Tilbehør til databehandlingsudstyr

09.1.3.3

Software

09.1.3.4

Regnemaskiner og andet databehandlingsudstyr

09.1.4

Optagemedier

09.1.4.1

Indspillede optagemedier

09.1.4.2

Uindspillede optagemedier

09.1.4.9

Andre optagemedier

09.1.5

Reparation af audiovisuelt og fotografisk udstyr samt databehandlingsudstyr

09.1.5.0

Reparation af audiovisuelt og fotografisk udstyr samt databehandlingsudstyr

09.2

Andre større varige forbrugsgoder til fritids- og kulturaktiviteter

09.2.1

Større varige forbrugsgoder til udendørs fritidsaktiviteter

09.2.1.1

Autocampere, campingvogne og påhængsvogne

09.2.1.2

Flyvemaskiner, ultralette fly, svævefly, dragefly og varmluftballoner

09.2.1.3

Både, påhængsmotorer og montering af udstyr i både

09.2.1.4

Heste, ponyer og tilbehør

09.2.1.5

Udstyr til spil og sport

09.2.2

Musikinstrumenter og større varige forbrugsgoder til indendørs fritidsaktiviteter

09.2.2.1

Musikinstrumenter

09.2.2.2

Større varige forbrugsgoder til indendørs fritidsaktiviteter

09.2.3

Vedligeholdelse og reparation af andre større varige forbrugsgoder til fritids- og kulturaktiviteter

09.2.3.0

Vedligeholdelse og reparation af andre større varige forbrugsgoder til fritids- og kulturaktiviteter

09.3

Andet tilbehør og udstyr til fritid, haver og kæledyr

09.3.1

Spil, legetøj og hobbyartikler

09.3.1.1

Spil og hobbyartikler

09.3.1.2

Legetøj og festartikler

09.3.2

Udstyr til sport, camping og friluftsaktiviteter

09.3.2.1

Udstyr til sport

09.3.2.2

Udstyr til camping og friluftsaktiviteter

09.3.2.3

Reparation af udstyr til sport, camping og friluftsaktiviteter

09.3.3

Haveprodukter, planter og blomster

09.3.3.1

Haveprodukter

09.3.3.2

Planter og blomster

09.3.4

Kæledyr og artikler til kæledyr

09.3.4.1

Køb af kæledyr

09.3.4.2

Artikler til kæledyr

09.3.5

Dyrlægetjenester og andre tjenester i forbindelse med kæledyr

09.3.5.0

Dyrlægetjenester og andre tjenester i forbindelse med kæledyr

09.4

Fritids- og kulturtjenester

09.4.1

Fritids- og sportstjenester

09.4.1.1

Fritids- og sportstjenester — tilstedeværelse

09.4.1.2

Fritids- og sportstjenester — deltagelse

09.4.2

Kulturtjenester

09.4.2.1

Biografer, teatre, koncerter

09.4.2.2

Museer, biblioteker, zoologiske haver

09.4.2.3

Tv- og radiolicens, abonnementer

09.4.2.4

Leje af udstyr og tilbehør i forbindelse med kultur

09.4.2.5

Fotografiske tjenester

09.4.2.9

Andre kulturtjenester

09.4.3

Tilfældighedsspil

09.4.3.0

Tilfældighedsspil

09.5

Aviser, bøger og papirvarer

09.5.1

Bøger

09.5.1.1

Skønlitteratur

09.5.1.2

Undervisningsbøger

09.5.1.3

Anden faglitteratur

09.5.1.4

Indbindingstjenester og download af e-bøger

09.5.2

Aviser og tidsskrifter

09.5.2.1

Aviser

09.5.2.2

Blade og tidsskrifter

09.5.3

Diverse tryksager

09.5.3.0

Diverse tryksager

09.5.4

Papir og tegnematerialer

09.5.4.1

Papirprodukter

09.5.4.9

Andre papirvarer og tegnematerialer

09.6

Pakkerejser

09.6.0

Pakkerejser

09.6.0.1

Indenlandske pakkerejser

09.6.0.2

Udenlandske pakkerejser

10

UNDERVISNING

10.1

Førskoleundervisning og primærundervisning

10.1.0

Førskoleundervisning og primærundervisning

10.1.0.1

Førskoleundervisning (ISCED 97, niveau 0)

10.1.0.2

Primærundervisning (ISCED 97, niveau 1)

10.2

Sekundærundervisning

10.2.0

Sekundærundervisning

10.2.0.0

Sekundærundervisning

10.3

Undervisning på niveauet mellem sekundær- og tertiærundervisning

10.3.0

Undervisning på niveauet mellem sekundær- og tertiærundervisning

10.3.0.0

Undervisning på niveauet mellem sekundær- og tertiærundervisning (ISCED 97, niveau 4)

10.4

Tertiærundervisning

10.4.0

Tertiærundervisning

10.4.0.0

Tertiærundervisning

10.5

Undervisning uden for niveauplacering

10.5.0

Undervisning uden for niveauplacering

10.5.0.0

Undervisning uden for niveauplacering

11

RESTAURANTER OG HOTELLER

11.1

Cateringtjenester

11.1.1

Restauranter, caféer o.l.

11.1.1.1

Restauranter, caféer og danseetablissementer

11.1.1.2

Fastfood og takeawaytjenester

11.1.2

Kantiner

11.1.2.0

Kantiner

11.2

Overnatningsfaciliteter

11.2.0

Overnatningsfaciliteter

11.2.0.1

Hoteller, moteller, kroer og lignende overnatningsfaciliteter

11.2.0.2

Feriecentre, campingpladser, vandrehjem og lignende overnatningsfaciliteter

11.2.0.3

Andre etablissementers overnatningsfaciliteter

12

DIVERSE VARER OG TJENESTER

12.1

Personlig pleje

12.1.1

Frisørsaloner og institutter for personlig pleje

12.1.1.1

Frisører til mænd og børn

12.1.1.2

Frisører til kvinder

12.1.1.3

Behandlinger inden for personlig pleje

12.1.2

Elektriske apparater til personlig pleje

12.1.2.1

Elektriske apparater til personlig pleje

12.1.2.2

Reparation af elektriske apparater til personlig pleje

12.1.3

Andre apparater, artikler og produkter til personlig pleje

12.1.3.1

Ikkeelektrisk udstyr

12.1.3.2

Artikler til personlig hygiejne og wellness, esoteriske produkter og skønhedsprodukter

12.2

Prostitution

12.2.0

Prostitution

12.2.0.0

Prostitution

12.3

Personlige effekter i.a.n.

12.3.1

Smykker og ure

12.3.1.1

Smykker

12.3.1.2

Ure

12.3.1.3

Reparation af smykker og ure

12.3.2

Andre personlige effekter

12.3.2.1

Rejseartikler

12.3.2.2

Babyartikler

12.3.2.3

Reparation af andre personlige effekter

12.3.2.9

Andre personlige effekter i.a.n.

12.4

Social beskyttelse

12.4.0

Social beskyttelse

12.4.0.1

Børnepasning

12.4.0.2

Ældrehjem og hjem for handicappede

12.4.0.3

Tjenester til at hjælpe folk til fortsat at bo i deres privatboliger

12.4.0.4

Rådgivning

12.5

Forsikring

12.5.1

Livsforsikring

12.5.1.0

Livsforsikring

12.5.2

Forsikring i forbindelse med boligen

12.5.2.0

Forsikring i forbindelse med boligen

12.5.3

Sygeforsikring

12.5.3.1

Offentlig sygeforsikring

12.5.3.2

Privat sygeforsikring

12.5.4

Forsikringer i forbindelse med transport

12.5.4.1

Bilforsikring

12.5.4.2

Rejseforsikring

12.5.5

Anden forsikring

12.5.5.0

Anden forsikring

12.6

Finansielle tjenesteydelser i.a.n.

12.6.1

FISIM (indirekte målte finansielle formidlingstjenester)

12.6.1.0

FISIM (indirekte målte finansielle formidlingstjenester)

12.6.2

Andre finansielle tjenesteydelser i.a.n.

12.6.2.1

Bankers og postkontorers gebyrer

12.6.2.2

Mægleres og investeringsrådgiveres afgifter eller gebyrer

12.7

Andre tjenester i.a.n.

12.7.0

Andre tjenester i.a.n.

12.7.0.1

Administrationsgebyrer

12.7.0.2

Juridiske tjenester og regnskabsførelse

12.7.0.3

Begravelsestjenester

12.7.0.4

Andre gebyrer og tjenester


BILAG II

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 2494/95

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, litra a)

Artikel 2, nr. 6)

Artikel 2, litra b)

Artikel 2, litra c)

Artikel 3

Artikel 3, stk. 3 og 10

Artikel 4

Artikel 4, stk. 1, 2 og 4

Artikel 5, stk. 1, litra b)

Artikel 5, stk. 5 og 6

Artikel 5, stk. 3

Artikel 4, stk. 4

Artikel 6

Artikel 5, stk. 1 og 2

Artikel 7

Artikel 5, stk. 3

Artikel 8

Artikel 6, stk. 1, 3 og 4

Artikel 9

Artikel 3, stk. 1, 2 og 6

Artikel 10

Artikel 7, stk. 1

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 9, stk. 2

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 11

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 13


Top