Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0765

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/765 af 11. marts 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 606/2009 for så vidt angår visse ønologiske fremgangsmåder

C/2016/1464

OJ L 127, 18.5.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R0934

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/765/oj

18.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 127/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/765

af 11. marts 2016

om ændring af forordning (EF) nr. 606/2009 for så vidt angår visse ønologiske fremgangsmåder

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 75, stk. 2 og stk. 3, litra g), og artikel 147, stk. 3, litra e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 (2) fastsættes tilladte ønologiske fremgangsmåder i bilag I A til samme forordning. Den internationale vinorganisation (OIV) har vedtaget tre nye ønologiske fremgangsmåder, nemlig vedrørende anvendelsen af malolaktiske gæringsaktivatorer, behandlingen af vin med glutathion og behandlingen af most med glutathion. For at følge den tekniske udvikling og give producenterne i EU mulighed for at udnytte de nye muligheder, som producenter i tredjelande har, bør de nye ønologiske fremgangsmåder tillades i EU i henhold til de anvendelsesbetingelser, som er fastsat af OIV.

(2)

Når Kommissionen giver tilladelse til nye ønologiske fremgangsmåder, skal den i henhold til artikel 80, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1308/2013 tage hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed.

(3)

Eftersom glutathion anvendes på grund af sine antioxiderende egenskaber og forbliver aktiv i det endelige produkt, anvendes det som fødevaretilsætningsstof. Det er dog i øjeblikket ikke opført på EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, jf. bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 (3). Behandlingen af vin med glutathion og behandlingen af most med glutathion kan derfor ikke tillades som nye ønologiske fremgangsmåder i EU, før glutathion er opført på EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer på grundlag af en positiv udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, jf. artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 (4).

(4)

Forordning (EF) nr. 606/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 606/2009

Bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 af 10. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår kategorier af vinavlsprodukter, ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed (EUT L 193 af 24.7.2009, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1).


BILAG

I bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009 foretages følgende ændringer:

1)

I tabellen indsættes følgende som række 56:

1

2

3

Ønologisk fremgangsmåde

Anvendelsesbetingelser

Begrænsninger af anvendelsen

»56

Anvendelse af malolaktiske gæringsaktivatorer

På de betingelser, der er fastsat i tillæg 22«

 

2)

Følgende indsættes som tillæg 22:

»Tillæg 22

Malolaktiske gæringsaktivatorer

Formålet er at tilsætte malolaktiske gæringsaktivatorer i slutningen af alkoholgæringen eller derefter for at fremme malolaktisk gæring.

Fremskynde indledningen, kinetikken eller fuldførelsen af malolaktisk gæring:

a)

ved at berige miljøet med næringsstoffer og stoffer, der fremmer væksten af mælkesyrebakterier

b)

ved at adsorbere visse bakteriehæmmende stoffer.

Forskrifter

a)

Aktivatorerne er mikrokrystallinsk cellulose eller produkter, der udvindes ved nedbrydningen af gær (autolysater, inaktiveret gær, gærskorpe)

b)

Aktivatorerne kan tilsættes vinen eller den gærende vin før eller under den malolaktiske gæring

c)

Aktivatorerne behøver ikke medføre organoleptiske afvigelser i vinen

d)

De malolaktiske gæringsaktivatorer skal være i overensstemmelse med specifikationerne i den internationale ønologiske kodeks, som er offentliggjort af Den Internationale Vinorganisation (OIV). Hvis aktivatorerne er mikrokrystallinsk cellulose, skal de være i overensstemmelse med specifikationerne i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 (*).

(*)  Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 af 22.3.2012, s. 1).«"Top