EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0764

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/764 af 12. maj 2016 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Xylella fastidiosa (Wells et al.) (meddelt under nummer C(2016) 2731)

C/2016/2731

OJ L 126, 14.5.2016, p. 77–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2020; stiltiende ophævelse ved 32020R1201

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/764/oj

14.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/77


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/764

af 12. maj 2016

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Xylella fastidiosa (Wells et al.)

(meddelt under nummer C(2016) 2731)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, fjerde punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Siden vedtagelsen af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 (2) og indtil februar 2016 har Italien anmeldt adskillige udbrud til Kommissionen af Xylella fastidiosa (Wells et al.) (i det følgende benævnt »skadegøreren«) i forskellige dele af området omkring Lecce-provinsen. Disse udbrud har fundet sted i mange forskellige kommuner i provinserne Taranto og Brindisi. Endvidere bekræftede den sidste kontrol, som Kommissionen foretog i november 2015, at de overvågningsaktiviteter, der kræves ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789, kun blev gennemført i meget begrænset omfang i det område, der omgiver provinsen Lecce (i Puglia-regionen i Italien). Kontrollen bekræftede også, at det nuværende program for undersøgelser stadig ikke sikrer tidlig opdagelse af nye udbrud eller en korrekt fastlæggelse af det sande omfang af spredningen af skadegøreren i området.

(2)

Den sidste kontrol bekræftede risikoen for en hurtig spredning af skadegøreren i det pågældende område. Af denne grund og i betragtning af størrelsen af det pågældende område er det hensigtsmæssigt at udvide den inficerede zone, hvor inddæmningsforanstaltninger kan gælde, ud over Lecce-provinsens grænser og kun tillade flytning af specificerede planter uden for dette område under meget strenge betingelser. En sådan udvidelse bør omgående finde sted, under hensyntagen til at risikoen for yderligere spredning af skadegøreren i resten af Unionens område stiger, når flyvningssæsonen begynder for vektorinsekterne i det tidlige forår. Den inficerede zone bør derfor udvides til også at omfatte de kommuner eller dele af kommuner i provinserne Brindisi og Taranto, hvor udbrud af skadegøreren har fundet sted, eller hvor det er sandsynligt, at skadegøreren allerede har spredt og etableret sig. Den inficerede zone bør imidlertid ikke omfatte det område, som Italien har erklæret er frit for skadegøreren inden vedtagelsen af denne afgørelse.

(3)

Med henblik på retssikkerheden bør ordlyden af artikel 7, stk. 2, litra c), ændres for at gøre det klart, at de foranstaltninger, der skal træffes i overensstemmelse med denne artikel, finder anvendelse i den inficerede zone og ikke uden for denne.

(4)

For at sikre en effektiv beskyttelse af resten af Unionens område mod skadegøreren og med henblik på udvidelsen af inddæmningsområdet bør overvågningszonen erstattes med nye krav til undersøgelser i dette inddæmningsområde. Disse krav bør gælde for et område med en bredde på 20 km fra grænsen til stødpudezonen og ind i dette inddæmningsområde, og i den omkringliggende stødpudezone på 10 km.

(5)

Siden vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 har erfaringen vist, at det er uforholdsmæssigt at anvende de samme krav til flytning af specificerede planter inden for inficerede zoner, som for deres flytning ud af de inficerede zoner til stødpudezonerne, da skadegøreren allerede er etableret i disse inficerede områder.

(6)

Siden vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 har erfaringen vist, at specificerede planter, der dyrkes in vitro i hele deres samlede produktionscyklus på et sterilt substrat, ikke udgør nogen risiko for spredning af skadegøreren, fordi denne form for vækst fjerner risikoen for infektion ved at udelukke muligheden for kontakt med skadegørerens vektorer. Det er derfor hensigtsmæssigt at tillade flytning inden for og import til Unionen af disse specificerede planter på visse betingelser.

(7)

Siden vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 har erfaringen med den offentlige kontrol vist, at specificerede planter med oprindelse i områder, der er frie for skadegøreren, bør være underlagt de samme krav som de specificerede planter med oprindelse i tredjelande, hvor skadegøreren ikke forekommer, for så vidt angår offentlig kontrol ved indførsel til Unionen.

(8)

Bilag I bør ændres, således at det omfatter alle planter, der siden vedtagelsen af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2417 (3) er blevet udpeget som specificerede planter af Kommissionen.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringer til gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789

I gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, affattes således:

»For så vidt angår forekomsten af skadegøreren i Lecce-provinsen og i de kommuner, der er anført i bilag II, skal den inficerede zone som minimum omfatte denne provins og de pågældende kommuner, eller, hvor det er relevant, disse kommuners jordlodder i matrikelregisteret (»Fogli«).«

2)

Artikel 7 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Uanset artikel 6 kan den pågældende medlemsstats officielle ansvarlige organ beslutte at iværksætte inddæmningsforanstaltninger, jf. stk. 2-7 (i det følgende benævnt »inddæmningsområde«), dog udelukkende i den inficerede zone som omhandlet i artikel 4, stk. 2, tredje afsnit.«

b)

Stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

en placering i den inficerede zone som omhandlet i artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, som ligger inden for en afstand af 20 km fra den inficerede zones grænse til resten af Unionens område.«

c)

Følgende stk. 7 tilføjes:

»7.   Den pågældende medlemsstat overvåger forekomsten af skadegøreren ved hjælp af årlige undersøgelser på passende tidspunkter af året i de områder, der ligger inden for afstanden på 20 km omhandlet i stk. 2, litra c).

Disse undersøgelser skal gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 6, stk. 7.«

3)

Artikel 8 udgår.

4)

Artikel 9, stk. 1, affattes således:

»1.   Denne artikel finder anvendelse på planter, bortset fra planter, der har været dyrket in vitro i hele produktionsforløbet.

Flytning ud af de afgrænsede områder — og fra de inficerede zoner ind i de respektive stødpudezoner — af specificerede planter, som i hvert fald i en del af deres levetid er blevet dyrket i et afgrænset område fastlagt i henhold til artikel 4, er forbudt.«

5)

Som artikel 9a indsættes:

»Artikel 9a

Flytning inden for Unionen af specificerede planter, der er dyrket in vitro

1.   Specificerede planter, der har været dyrket in vitro i hele produktionsforløbet og i mindst en del af deres levetid i et afgrænset område, oprettet i overensstemmelse med artikel 4, må kun flyttes ud af de afgrænsede områder og fra inficerede zoner til de respektive stødpudezoner, hvis betingelserne i stk. 2-5 er opfyldt.

2.   De specificerede planter omhandlet i stk. 1 er blevet dyrket på et sted, hvor følgende betingelser alle er opfyldt:

a)

Det er registreret i overensstemmelse med direktiv 92/90/EØF.

b)

Det er godkendt af det officielle ansvarlige organ som værende frit for skadegøreren og dens vektorer, under hensyntagen til de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger.

c)

Det er fysisk beskyttet mod indslæbning af skadegøreren via dens vektorer.

d)

Det underkastes mindst to gange om året offentlig kontrol, som foretages på passende tidspunkter.

e)

Der er ikke på noget tidspunkt under dyrkningen af de specificerede planter konstateret symptomer på skadegøreren eller dens vektorer på stedet, eller der er, hvis der er observeret mistænkelige symptomer, foretaget testning, som har bekræftet fravær af skadegøreren.

3.   De specificerede planter omhandlet i stk. 1 er blevet dyrket i en gennemsigtig beholder under sterile forhold og opfylder en af følgende betingelser:

a)

De er blevet dyrket på grundlag af frø.

b)

De er under sterile forhold blevet opformeret fra moderplanter, der har tilbagelagt hele deres liv i en del af Unionens område, der er frit for skadegøreren, og som er blevet testet og fundet frie for skadegøreren.

c)

De er under sterile forhold blevet opformeret fra moderplanter, der er dyrket på et sted, der opfylder betingelserne i stk. 2, og som er blevet testet og fundet frie for skadegøreren.

4.   De specificerede planter omhandlet i stk. 1 transporteres i en gennemsigtig beholder under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af skadegøreren via dens vektorer.

5.   De ledsages af et plantepas, der er udfærdiget og udstedt i overensstemmelse med direktiv 92/105/EØF.«

6)

Artikel 17 ændres således:

a)

I stk. 3 affattes indledningen således:

»For specificerede planter, undtagen planter, der er blevet dyrket in vitro i hele produktionsforløbet, med oprindelse i et område, hvor skadegøreren vides at forekomme, skal det i plantesundhedscertifikatet i rubrikken »Supplerende erklæring« være angivet, at:«.

b)

Som stk. 3a indsættes:

»3a.   For specificerede planter, der er blevet dyrket in vitro i hele produktionsforløbet, med oprindelse i et område, hvor skadegøreren vides at forekomme, skal det i plantesundhedscertifikatet i rubrikken »Supplerende erklæring« være angivet, at:

a)

de specificerede planter er dyrket på et eller flere steder, som opfylder betingelserne i stk. 4a

b)

den nationale plantesundhedsmyndighed i det pågældende tredjeland skriftligt har forelagt Kommissionen en liste over disse steder, herunder deres beliggenhed i landet

c)

de specificerede planter er blevet transporteret i en gennemsigtig beholder under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af skadegøreren via dens vektorer

d)

de specificerede planter opfylder en af følgende betingelser:

i)

De er blevet dyrket på grundlag af frø.

ii)

De er blevet opformeret under sterile forhold fra moderplanter, der har tilbagelagt hele deres liv i et område, der er frit for skadegøreren, og som er blevet testet og fundet fri for skadegøreren.

iii)

De er blevet opformeret under sterile forhold fra moderplanter, der er dyrket på et sted, som opfylder betingelserne i stk. 4, og som er blevet testet og fundet frie for skadegøreren.

Identifikationen af det i nærværende stykkes litra a) omhandlede sted skal være angivet i rubrikken »Oprindelsessted« i det i stk. 1, litra a), omhandlede plantesundhedscertifikat.«

c)

Følgende tilføjes som stk. 4a:

»4a.   Det i stk. 3a, litra a), omhandlede sted skal opfylde alle følgende betingelser:

a)

Det er godkendt af den nationale plantesundhedsmyndighed som værende frit for skadegøreren og dens vektorer i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger.

b)

Det er fysisk beskyttet mod indslæbning af skadegøreren via dens vektorer.

c)

Det underkastes mindst to gange om året offentlig kontrol, som foretages på passende tidspunkter.

d)

Der er ikke på noget tidspunkt under produktionen af de specificerede planter konstateret symptomer på skadegøreren eller dens vektorer på stedet, eller der er, hvis der er observeret mistænkelige symptomer, foretaget testning, som har bekræftet fravær af skadegøreren.«

7)

Artikel 18, stk. 2, 3 og 4, affattes således:

»2.   Hvis der er tale om specificerede planter med oprindelse i et tredjeland, hvor skadegøreren ikke forekommer, eller i et område omhandlet i artikel 17, stk. 2, foretager det officielle ansvarlige organ følgende kontrol:

a)

en visuel kontrol og

b)

i tilfælde af mistanke om forekomst af skadegøreren prøveudtagning og testning af partiet af specificerede planter til bekræftelse af fravær af skadegøreren eller symptomer herpå.

3.   Hvis der er tale om specificerede planter med oprindelse i et tredjeland, hvor skadegøreren vides at forekomme, foretager det officielle ansvarlige organ følgende kontrol:

a)

en visuel kontrol og

b)

prøveudtagning og testning af partiet af specificerede planter til bekræftelse af fravær af skadegøreren eller symptomer herpå.

4.   De i stk. 2, litra b), og stk. 3, litra b), omhandlede prøver skal have en størrelse, der gør det muligt med 99 % pålidelighed at påvise en forekomst af inficerede planter på 1 % eller derover, under hensyntagen til ISPM No 31.

Første afsnit finder ikke anvendelse på specificerede planter, der er dyrket in vitro i hele produktionsforløbet og transporteres i transparente beholdere under sterile forhold.«

8)

Bilag I ændres som anført i bilag I til nærværende afgørelse.

9)

Som bilag II tilføjes bilaget i bilag II til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. maj 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 af 18. maj 2015 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Xylella fastidiosa (Wells et al.) (EUT L 125 af 21.5.2015, s. 36).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2417 af 17. december 2015 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Xylella fastidiosa (Wells et al.) (EUT L 333 af 19.12.2015, s. 143).


BILAG I

I bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende rækker indsættes i alfabetisk orden:

 

Ambrosia

 

Artemisia arborescens L.

 

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

 

Coprosma repens A. Rich.

 

Coronilla valentina L.

 

Cyperus eragrostis Lam.

 

Fagopyrum esculentum Moench

 

Lavandula stoechas L.

 

Solanum lycopersicum L.

 

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn

 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

 

Polygala x grandiflora nana

 

Rhus

 

Rosa x floribunda

 

Salvia apiana Jeps.

 

Solanum melongena L.

 

Solidago fistulosa Mill.

 

Ulmus

 

Vicia sativa L.

2)

Følgende rækker udgår:

 

Ambrosia acanthicarpa Hook.

 

Ambrosia artemisiifolia L.

 

Ambrosia trifida L.

 

Rhus diversiloba Torr. & A. Gray

 

Ulmus americana L.

 

Ulmus crassifolia Nutt.

3)

Rækken vedrørende »Cytisus racemosus Broom« affattes således:

»Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom)«.


BILAG II

Følgende bilag II tilføjes gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789:

»BILAG II

LISTE OVER KOMMUNER, JF. ARTIKEL 4, STK. 2

1)

Kommuner i Brindisi-provinsen:

Brindisi

 

Carovigno

 

Ceglie Messapica

Kun jordlodderne (»Fogli«) 11, 20-24, 32-43, 47-62 og 66-135 i matrikelregisteret

Cellino San Marco

 

Erchie

 

Francavilla Fontana

 

Latiano

 

Mesagne

 

Oria

 

Ostuni

Kun jordlodderne (»Fogli«) 34-38, 48-52, 60-67, 74, 87-99, 111-118, 141-154 og 175-222 i matrikelregisteret

San Donaci

 

San Michele Salentino

 

San Pancrazio Salentino

 

San Pietro Vernotico

 

San Vito dei Normanni

 

Torchiarolo

 

Torre Santa Susanna

 

Villa Castelli

 

2)

Kommuner i Taranto-provinsen:

Avetrana

 

Carosino

 

Faggiano

 

Fragagnano

 

Grottaglie

Kun jordlodderne (»Fogli«) 5, 8, 11-14, 17-41, 43-47 og 49-89 i matrikelregisteret

Leporano

Kun jordlodderne (»Fogli«) 2-6 og 9-16 i matrikelregisteret

Lizzano

 

Manduria

 

Martina Franca

Kun jordlodderne (»Fogli«) 246-260 i matrikelregisteret

Maruggio

 

Monteiasi

 

Monteparano

 

Pulsano

 

Roccaforzata

 

San Giorgio Ionico

 

San Marzano di San Giuseppe

 

Sava

 

Taranto

Kun: (afsnit A, jordlodderne (»Fogli«) 49, 50, 220, 233, 234, 250-252, 262, 275-278, 287-293 og 312-318 i matrikelregisteret)

(afsnit B, jordlodderne (»Fogli«) 1-27 i matrikelregisteret)

(afsnit C, jordlodderne (»Fogli«) 1-11 i matrikelregisteret)

Torricella«.

 


Top