EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0763

Rådets afgørelse (EU) 2016/763 af 13. maj 2016 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Udvalget for Offentlige Udbud for så vidt angår udkastet til afgørelse om voldgiftsprocedurer i henhold til artikel XIX, stk. 8, i den reviderede aftale om offentlige udbud

EUT L 126 af 14.5.2016, p. 71–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/763/oj

14.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/71


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/763

af 13. maj 2016

om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Udvalget for Offentlige Udbud for så vidt angår udkastet til afgørelse om voldgiftsprocedurer i henhold til artikel XIX, stk. 8, i den reviderede aftale om offentlige udbud

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den reviderede aftale om offentlige udbud (»den reviderede GPA-aftale«), som trådte i kraft den 6. april 2014, fastlægger en ny retlig ramme, der finder anvendelse på den reviderede GPA-aftales parters omfattede udbud. Den reviderede GPA-aftale giver den reviderede GPA-aftales parter mulighed for at anvende voldgiftsprocedurer i tilfælde af indsigelser mod en foreslået ændring, overførsel af en ordregiver fra et bilag til et andet, tilbagetrækning af en ordregiver eller enhver anden ændring af en parts bilag til tillæg I, som ikke kunne løses gennem høringer.

(2)

I henhold til artikel XIX, stk. 8, i den reviderede GPA-aftale vedtager Udvalget for Offentlige Udbud voldgiftsprocedurer, som skal fremme løsningen af disse indsigelser.

(3)

Den reviderede GPA-aftales parter har indgående behandlet det mulige indhold af sådanne voldgiftsprocedurer for så vidt angår de forskellige muligheder, der kan anvendes i forbindelse med indsigelser mod en foreslået ændring af en parts omfattede udbud. Den reviderede GPA-aftales parter er nået frem til enighed om procedurerne.

(4)

De aftalte voldgiftsprocedurer er fastsat i et udkast til afgørelse om voldgiftsprocedurer i henhold til artikel XIX, stk. 8, i den reviderede GPA-aftale.

(5)

Dette udkast til afgørelse om voldgiftsprocedurer fastsætter de betingelser, der skal være opfyldt for at kunne anvende voldgiftsprocedurerne, og fastsætter regler for udpegelsen af voldgiftsmænd, tredjemands deltagelse i voldgiftsprocedurer, voldgiftsagens forløb og voldgiftsmændenes afgørelser.

(6)

Vedtagelsen af dette udkast til afgørelse om voldgiftsprocedurer forventes at yde et positivt bidrag til den eksisterende retlige ramme i den reviderede GPA-aftale, da det har til formål at fremme løsningen af indsigelser vedrørende en foreslået ændring, overførsel af en ordregiver fra et bilag til et andet, tilbagetrækning af en ordregiver eller enhver anden ændring af en parts bilag til tillæg I til den reviderede GPA-aftale.

(7)

Det er derfor hensigtsmæssigt at fastlægge den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Udvalget for Offentlige Udbud vedrørende udkastet til afgørelse om voldgiftsprocedurer —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Udvalget for Offentlige Udbud, er at godkende vedtagelsen af udkastet til afgørelse om voldgiftsprocedurer i henhold til artikel XIX, stk. 8, i den reviderede WTO-aftale om offentlige udbud.

Teksten til udkastet til afgørelse om voldgiftsprocedurer er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. maj 2016.

På Rådets vegne

E.M.J. PLOUMEN

Formand


UDKAST TIL AFGØRELSE OM VOLDGIFTSPROCEDURER I HENHOLD TIL ARTIKEL XIX, STK. 8, I DEN REVIDEREDE GPA-AFTALE

Udvalget for Offentlige udbud (»udvalget«),

som noterer sig, at artikel XIX, stk. 8, i den reviderede aftale om offentlige udbud (»aftalen«) fastsætter, at udvalget vedtager voldgiftsprocedurer, som skal fremme løsningen af indsigelser, jf. aftalens artikel XIX, stk. 2, og

som bekræfter betydningen af aftalens artikel XIX, stk. 8, litra b) og c), i forbindelse med disse voldgiftsprocedurer, og som gentager parternes tilsagn om at vedtage beslutninger i henhold til aftalens artikel XIX, stk. 8, litra b) og c),

vedtager herved følgende voldgiftsprocedurer, som skal fremme løsningen af indsigelser i henhold til aftalens artikel XIX, stk. 2:

Indledning af voldgiftsprocedurer

1.

Den ændrende part eller en part, der gør indsigelse, kan, jf. aftalens artikel XIX, stk. 7, indbringe ændringen til voldgift, hvis den ændrende part og den part, der gør indsigelse, er ude af stand til at løse en indsigelse mod en foreslået ændring i henhold til aftalens artikel XIX, stk. 1, og skal begrunde sin anmodning herom over for udvalget tidligst 45 dage efter datoen for rundsendelsen af meddelelsen om den foreslåede ændring, jf. aftalens artikel XIX, stk. 1.

2.

Hvis to eller flere parter har indbragt de samme ændringer til voldgift før udnævnelsen af voldgiftsmændene, skal den ændrende part og alle parter, der gør indsigelse, godkende, at der gennemføres en enkelt voldgiftssag vedrørende alle indsigelser mod den foreslåede ændring. Sker der flere indbringelser om den samme foreslåede ændring efter udnævnelsen af voldgiftsmændene, skal den ændrende part og alle parter, der gør indsigelse, godkende, at der gennemføres en enkelt voldgiftssag, når det er muligt.

Udpegelse af voldgiftsmænd

3.

Voldgiften foretages af voldgiftsmænd. Der udpeges tre voldgiftsmænd, medmindre parterne aftaler andet. Voldgiftsmænd skal opfylde kravene til paneldeltagere i artikel 8, stk. 1, 2 og 9, i forståelsen vedrørende regler og procedurer for bilæggelse af tvister

4.

Udvalgets sekretariat skal efter anmodning fra en part til voldgift foreslå kandidater, der indstilles til udnævnelse som voldgiftsmænd. Parterne i voldgiftssagen modsætter sig ikke indstillingerne, medmindre der er tvingende grunde hertil. Borgere fra parterne i voldgiftssagen og regeringsembedsmænd fra tredjeparter kan ikke udnævnes som voldgiftsmænd, medmindre andet aftales af parterne i voldgiftssagen.

5.

Hvis parterne i voldgiftssagen ikke kan blive enige om, hvem der skal udpeges som voldgiftsmænd senest 20 dage efter indbringelsen af den foreslåede ændring til voldgift, udpeger generaldirektøren efter anmodning fra en af parterne i voldgiftssagen voldgiftsmændene senest 10 dage efter at have hørt parterne i voldgiften og formanden for udvalget.

Tredjemands deltagelse

6.

Enhver part i aftalen, som har en væsentlig interesse i en foreslået ændring, der er indbragt til voldgift, og som har anmeldt sin interesse for udvalget (»tredjemand«) senest 10 dage efter den foreslåede ændring er indbragt til voldgift, opfordres til at indgive et skriftligt indlæg, deltage i møder med voldgiftsmændene og parterne i voldgiften, fremsætte mundtlige udtalelser, og vedkommende skal være berettiget til at svare på spørgsmål fra voldgiftsmændene.

Procedurer

7.

I en voldgiftssag anvender voldgiftsmændene de relevante bestemmelser i aftalen og tager udgangspunkt i den afgørelse, der vedtages af udvalget i overensstemmelse med aftalens artikel XIX, stk. 8, litra b), når denne er vedtaget. Desuden gælder følgende arbejdsprocedurer:

a.

Udvalgets sekretariat sender straks den gældende meddelelse og indsigelse til voldgiftsmændene i henhold til aftalens artikel XIX, stk. 1 eller 2. Senest 10 dage efter udpegelsen af voldgiftsmændene og efter at have hørt parterne i voldgiften vedtager voldgiftsmændene en tidsplan for gennemførelsen af voldgiftsproceduren. Tidsplanen bør baseres på den tidsplan, der er anført i bilaget til denne afgørelse.

b.

Voldgiftsmændene holder et møde med parterne i voldgiftssagen, medmindre parterne er enige om, at det er unødvendigt. Før mødet sender parterne deres skriftlige indlæg til voldgiftsmændene, hvori de redegør for sagens faktiske forhold og fremfører deres argumenter.

c.

Når en part forelægger oplysninger, der er betegnet som fortrolige, til voldgiftsmændene, behandler voldgiftsmændene, parterne i voldgiftssagen og tredjemand disse oplysninger som fortrolige. Efter anmodning fra en af parterne fastlægger voldgiftsmændene yderligere procedurer for at beskytte fortroligheden af disse oplysninger.

d.

Hvis en part betegner oplysninger i sine skriftlige indlæg som fortrolige, skal parten efter anmodning fra en anden part i voldgiftssagen eller tredjemand give et ikke-fortroligt resumé af oplysningerne i sine indlæg, som kan bringes til offentlighedens kendskab.

e.

Under mødet anmoder voldgiftsmændene den part, der har anmodet om voldgift, om at fremlægge sin sag ved et mundtligt indlæg. Den indklagede part vil derefter blive anmodet om at fremsætte sine synspunkter ved et mundtligt indlæg.

f.

Voldgiftsmændenes møder er åbne for offentligheden, medmindre en part i voldgiftssagen anmoder om et lukket møde for at beskytte oplysninger, der er betegnet som fortrolige.

g.

Voldgiftsmændene kan på et hvilket som helst tidspunkt stille spørgsmål til parterne i voldgiftssagen og tredjemand og anmode dem om forklaringer enten under mødet eller skriftligt.

h.

Parternes skriftlige indlæg i voldgiftssagen, herunder eventuelle svar på spørgsmål fra voldgiftsmændene, stilles til rådighed for den anden part eller parter i voldgiftssagen samt for til tredjemand. Parterne forelægger en skriftligt version af deres mundtlige erklæringer fremsat på mødet med voldgiftsmændene for voldgiftsmændene, den anden part eller de andre parter i voldgiftssagen og tredjemand.

i.

Tredjemands skriftlige bemærkninger, svar på spørgsmål og skriftlige udgaver af mundtlige indlæg stilles til rådighed for voldgiftsmændene, parterne i voldgiftssagen og andre tredjeparter og indgår i voldgiftsmændenes rapport.

j.

Voldgiftsmændenes drøftelser er fortrolige.

k.

Voldgiftsmændene kan indhente oplysninger fra enhver relevant kilde og konsultere eksperter. Voldgiftsmændene fremlægger alle oplysninger, der sendes til eller modtages fra eksperter, for parterne i voldgiftssagen og tredjemand. Parterne i voldgiftssagen skal have mulighed for at fremsætte bemærkninger til de oplysninger, der er modtaget fra eksperter.

l.

Eventuelle supplerende procedurer, der er specifikke for voldgiftssagen, fastsættes af voldgiftsmændene i samråd med parterne i voldgiftssagen.

m.

Intet i disse procedurer er til hinder for, at en part i en voldgiftssag eller en tredjemand kan offentliggøre erklæringer vedrørende deres holdninger, jf. dog stk. 7, litra c).

8.

Adfærdskodeksen om forståelsen vedrørende reglerne og procedurerne for tvistbilæggelse finder anvendelse på enhver person, der fungerer som voldgiftsmand i henhold til disse procedurer og, som anført i adfærdskodeksen og de relevante bestemmelser i vedtægten, på de medlemmer af sekretariatet, der bistår voldgiftsmændene.

9.

Hvis parterne i voldgiftssagen når frem til en gensidigt acceptabel løsning af indsigelserne mod den foreslåede ændring, underretter de straks voldgiftsmændene. Efter modtagelsen af meddelelsen afslutter voldgiftsmændene procedurerne for disse parter. Indholdet af en gensidigt aftalt løsning meddeles udvalget, hvorefter enhver part i aftalen kan fremsætte bemærkninger.

Voldgiftsmændenes afgørelse

10.

Voldgiftsmændene har beføjelser til:

a.

i forbindelse med en foreslået tilbagetrækning i henhold til artikel XIX, stk. 1, litra a), i aftalen at vurdere, om den statslige kontrol med eller indflydelse på den ordregivers omfattede udbud, som foreslås tilbagetrukket, kan anses for at være reelt ophørt, eller

b.

i forbindelse med enhver anden foreslået ændring i henhold til artikel XIX, stk. 1, litra b), at vurdere om den foreslåede ændring opretholder en balance i rettigheder og forpligtelser og et sammenligneligt niveau for en gensidig acceptabel dækning i aftalen og eventuelt niveauet for kompensationstilpasninger.

11.

Voldgiftsmændene udarbejder en rapport med en begrundet afgørelse til parterne i voldgiftssagen inden for 90 dage eller, hvis tidsplanen ændres af voldgiftsmændene, senest 120 dage efter:

a.

udpegelsen af voldgiftsmændene, hvis en voldgiftskendelse er gennemført i henhold til stk. 1, eller

b.

anmodningen, hvis voldgiftssagen er gennemført i henhold til stk. 12.

Den frist, der er anført i dette stykke, kan forlænges ved fælles overenskomst mellem parterne i voldgiftssagen. Sekretariatet videresender straks rapporten til parterne i aftalen, når den er blevet oversat.

12.

Hvis voldgiftsmændene træffer en negativ afgørelse i henhold til stk. 10, litra a), og hvis voldgiftsmændene ikke fastlagde kompensationstilpasninger i overensstemmelse med stk. 10, litra b), kan enhver part i voldgiftssagen efter 30 dage, dog højst 60 dage efter videresendelsen af voldgiftsmændenes rapport anmode om, at samme voldgiftsmænd om muligt fastsætter kompensationstilpasninger, der resulterer i et tilsvarende dækningsniveau og opretholder balancen mellem rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen. Derved tager voldgiftsmændene udgangspunkt i den afgørelse, der vedtages af udvalget i overensstemmelse med aftalens artikel XIX, stk. 8, litra c), når denne er vedtaget. Hvis en af de oprindelige voldgiftsmænd ikke er til rådighed, udpeges en afløser i overensstemmelse med stk. 3-5.

Gennemførelse

13.

Parterne i voldgiftssagen skal acceptere voldgiftsmændenes afgørelse som endelig.

14.

Med henblik på anvendelsen af artikel XIX, stk. 7, litra b), nr. i), i aftalen er voldgiftsproceduren afsluttet:

a.

når en rapport i henhold til stk. 11, der ikke giver anledning til yderligere sagsbehandling, jf. stk. 12, rundsendes til parterne i aftalen, eller

b.

når parterne i voldgiftssagen ikke udøver deres ret i henhold til stk. 12, efter udløbet af den tidsfrist, der er fastsat i nævnte stykke.

BILAG

FORESLÅET TIDSPLAN FOR VOLDGIFT

Voldgiftsmændene skal basere tidsplanen, der er vedtaget i henhold til stk. 7, litra a), på følgende:

a.

Indsendelse af parternes skriftlige indlæg til voldgiftssagen:

 

1)

Sagsøger:

- - - - - - - - - - 2 uger

2)

Sagsøgte:

- - - - - - - - - - 2 uger

b.

Frist for tredjeparters indsendelse af oplysninger:

- - - - - - - - - - 1 uge

c.

Møde med voldgiftsmænd:

- - - - - - - - - - 1-2 uger

d.

Svar på spørgsmål til parterne og tredjemand i voldgiftssagen:

- - - - - - - - - - 1-2 uger

e.

Udarbejdelse og rundsendelse af voldgiftsmændenes rapport om afgørelsen:

- - - - - - - - - - 4 uger

I overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 11, kan voldgiftsmændene ændre ovenstående tidsplan og planlægge yderligere møder med parterne i voldgiftssagen efter at have hørt dem.


Top