EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0760

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/760 af 13. maj 2016 om ekstraordinære støtteforanstaltninger for æg- og fjerkrækødsmarkedet i Italien

C/2016/2766

EUT L 126 af 14.5.2016, p. 63–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/760/oj

14.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/63


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/760

af 13. maj 2016

om ekstraordinære støtteforanstaltninger for æg- og fjerkrækødsmarkedet i Italien

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 220, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 15. december 2014 blev en højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 bekræftet og meddelt af Italien. Udbruddet af sygdommen blev bekræftet på en erhvervsdrivende bedrift med hold af slagtekalkuner (haner) i kommunen Porto Viro, provinsen Rovigo, i den italienske region Veneto.

(2)

Italien traf omgående og effektivt alle de nødvendige dyresundheds- og veterinærforanstaltninger, som er foreskrevet i Rådets direktiv 2005/94/EF (2).

(3)

De italienske myndigheder traf navnlig kontrol-, overvågnings- og forebyggelsesforanstaltninger og oprettede i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/936/EU (3) beskyttelses- og overvågningszoner. På denne måde var de i stand til hurtigt at afværge faren. Unionens og Italiens nationale dyresundheds- og veterinærforanstaltninger gjaldt indtil den 16. februar 2015 for alle bedrifter med undtagelse af bedriften med hold af slagtekalkuner (hanner), hvor foranstaltningerne gjaldt indtil den 25. februar 2015.

(4)

Den 23. juni 2015 meddelte de italienske myndigheder Kommissionen, at de nødvendige dyresundheds- og veterinærforanstaltninger, som var blevet sat i værk for at begrænse og fjerne spredningen af virusset, havde indvirkning på visse erhvervsdrivende, og at de pågældende erhvervsdrivende havde lidt indkomsttab, som ikke var berettiget til støtte fra Unionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014 (4).

(5)

Den 23. juni 2015 modtog Kommissionen en formel anmodning fra de italienske myndigheder om medfinansiering af bestemte ekstraordinære støtteforanstaltninger i henhold til artikel 220, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013. De italienske myndigheder præciserede deres anmodning den 11. og 27. januar 2016.

(6)

Som følge af de trufne dyresundheds- og veterinærforanstaltninger blev indsætningen af dyr på opfedningsbedrifter for kapuner, gule kyllinger, standardkyllinger og kalkuner i beskyttelses- og overvågningszonerne forsinket, og en af bedrifterne i disse områder kunne ikke producere æg til udrugning. Dette førte til en tilbagegang i produktionen af kød fra opfedningskapuner, gule kyllinger, standardkyllinger og kalkuner og produktionstab ved fremstilling af rugeæg fra avlskalkuner i den periode, hvor dyresundheds- og veterinærforanstaltningerne fandt anvendelse. Det er derfor passende, at der ydes kompensation for disse tab.

(7)

Som følge af de iværksatte dyresundheds- og veterinærforanstaltninger blev kyllinger fra flere bedrifter i beskyttelseszonen straks slagtet, og kødet fra disse kyllinger blev i overensstemmelse med artikel 23 i direktiv 2005/94/EF enten varmebehandlet eller nedfrosset for at lette det gradvise salg af frosset fjerkrækød i beskyttelseszonen. Derfor bør der ydes kompensation for det tab, der er lidt på grund af forskellen i værdi mellem fersk fjerkrækød og varmebehandlet eller frosset fjerkrækød.

(8)

I henhold til artikel 220, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1308/2013 medfinansierer Unionen 50 % af de udgifter, som Italien har for de ekstraordinære støtteforanstaltninger. De maksimummængder, som er berettiget til finansiering for hver ekstraordinær markedsstøtteforanstaltning, bør fastsættes af Kommissionen efter en nøje gennemgang af Italiens anmodning.

(9)

For at forhindre faren for overkompensation bør der for Unionens andel af finansieringen for hvert produkt fastsættes et fast beløb.

(10)

De berørte typer fjerkræ er kyllinger (kapuner, gule kyllinger og standardkyllinger) og kalkuner (haner og høner) til kødproduktion, rugeæg af kalkuner og varmebehandlet eller frosset kyllingekød.

(11)

For at undgå enhver risiko for dobbeltfinansiering må der ikke være blevet ydet kompensation for tab i form af statsstøtte eller forsikringer, og Unionens medfinansiering i henhold til denne forordning bør begrænses til støtteberettigede produkter, for hvilke der ikke er modtaget økonomisk støtte fra Unionen i henhold til forordning (EU) nr. 652/2014.

(12)

Omfanget og varigheden af de ekstraordinære støtteforanstaltninger, der fastsættes i denne forordning, bør begrænses til, hvad der er strengt nødvendigt for at støtte det berørte marked.

(13)

For at sikre en forsvarlig budgetmæssig forvaltning af disse ekstraordinære støtteforanstaltninger bør kun de betalinger, som Italien har ydet til støttemodtagerne indtil senest den 30. september 2016, komme i betragtning til finansiering af Unionen. Artikel 5, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 907/2014 (5) bør ikke finde anvendelse.

(14)

For at sikre at betalingerne er støtteberettigede og korrekte, bør de italienske myndigheder foretage forudgående kontrol.

(15)

For at Unionen kan udøve den finansielle kontrol skal de italienske myndigheder give Kommissionen meddelelse om regnskabsafslutning for betalingerne.

(16)

For at sikre at disse foranstaltninger straks gennemføres af Italien, bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Unionen medfinansierer 50 % af de udgifter, som Italien har afholdt til at støtte markedet for rugeæg og fjerkrækød, som blev alvorligt ramt af udbruddet af højpatogen aviær influenza af subtype, som blev opdaget af Italien og anmeldt den 15. december 2014, og for hvilket Unionens og de nationale dyresundheds- og veterinærforanstaltninger fandt anvendelse indtil den 16. februar 2015 på alle bedrifter, bortset fra den bedrift, hvor der holdes slagtekalkuner (haner), hvor foranstaltningerne fandt anvendelse indtil den 25. februar 2015.

Udgifterne er kun berettigede til medfinansiering fra Unionen, hvis de senest er udbetalt af Italien til modtagerne den 30. september 2016. Artikel 5, stk. 2, i delegerede forordning (EU) nr. 907/2014 finder ikke anvendelse.

Artikel 2

Det maksimale beløb for Unionens medfinansiering fastsættes som følger:

a)

for faldet i produktion af rugeæg af avlskalkuner, som befinder sig i overvågningszonen, et fast beløb på 0,42 EUR pr. rugeæg af kalkun henhørende under KN-kode 0407 19 11 for maksimalt 313 560 stk.

b)

for faldet i produktionen af fjerkrækød på grund af forsinkelser i forbindelse med dyresundheds- og veterinærforanstaltninger vedrørende kapuner, gule kyllinger, standardkyllinger og kalkunhaner og -høner til opfedning i de bedrifter, der er beliggende i beskyttelses- og overvågningszoner, et fast beløb på:

i)

0,022 EUR pr. uge pr. kapun henhørende under KN-kode 0105 94 00 op til maksimum 262 400 dyr og op til et maksimumbeløb på 42 146,98 EUR

ii)

0,0244 EUR pr. uge pr. gul kylling henhørende under KN-kode 0105 94 00 op til maksimum 7 500 dyr og op til et maksimumbeløb på 1 620,86 EUR

iii)

0,0136 EUR pr. uge pr. standardkylling henhørende under KN-kode 0105 94 00 op til maksimum 1 271 908 dyr og op til et maksimumbeløb på 83 715,00 EUR

iv)

0,0636 EUR pr. uge pr. slagtekalkun (høner) henhørende under KN-kode 0105 99 30 op til maksimum 35 040 dyr og op til et maksimumbeløb på 23 240,53 EUR

v)

0,0722 EUR pr. uge pr. slagtekalkun (haner) henhørende under KN-kode 0105 99 30 op til maksimum 34 000 dyr og op til et maksimumbeløb på 15 387,43 EUR

c)

for den tabte værdi mellem fersk og varmebehandlet kyllingekød af standardkyllinger, som straks blev slagtet i beskyttelseszonen, er den faste sats 0,3761 EUR pr. levende kilo op til et samlet beløb på 98 297,50 EUR

d)

for den tabte værdi mellem fersk og frosset kyllingekød af standardkyllinger, som straks blev slagtet i beskyttelseszonen, er den faste sats 0,04 EUR pr. kg kyllingekød op til et samlet beløb på 3 402,44 EUR.

Artikel 3

Unionens medfinansiering i henhold til denne forordning begrænses til produkter, hvortil der ikke ydes kompensation i form af statsstøtte eller forsikringer, og for hvilke der er ikke er modtaget støtte fra Unionen i medfør af forordning (EU) nr. 652/2014.

Artikel 4

Før betalingerne foretages, gennemfører Italien en udtømmende administrativ og fysisk kontrol for at sikre, at bestemmelserne i denne forordning overholdes.

De italienske myndigheder skal navnlig:

a)

kontrollere, at den støttemodtager, som indgiver anmodning om støtte, er støtteberettiget

b)

for hver støtteberettiget operatør, kontrollere støtteberettigelsen, mængden og den faktiske mistede produktion af rugeæg fra avlskalkuner

c)

for hver støtteberettiget operatør, kontrollere støtteberettigelsen, mængden og den faktiske mistede produktion af kyllinge- og kalkunkød på grund af forsinkelser i indsætningen af kapuner, gule kyllinger, standardkyllinger og kalkuner til opfedning i de bedrifter, der er beliggende i beskyttelses- og overvågningszonerne, under anvendelsen af dyresundheds- og veterinærforanstaltningerne

d)

for hver støtteberettiget operatør, kontrollere støtteberettigelsen, mængden og den faktiske mistede værdi mellem fersk og varmebehandlet kyllingekød fra standardkyllinger, som straks blev slagtet i beskyttelseszonen under anvendelsen af dyresundheds- og veterinærforanstaltningerne

e)

for hver støtteberettiget operatør, kontrollere støtteberettigelsen, mængden og den faktiske mistede værdi mellem fersk og frosset kyllingekød fra standardkyllinger, som straks blev slagtet i beskyttelseszonen under anvendelsen af dyresundheds- og veterinærforanstaltningerne

f)

kontrollere, at der ikke er ydet finansiering til nogen støtteberettiget operatør fra andre kilder for at yde kompensation for de i artikel 2 omhandlede tab.

Artikel 5

De italienske myndigheder giver Kommissionen meddelelse om regnskabsafslutning for betalingerne.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. maj 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/936/EU af 17. december 2014 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 i Italien (EUT L 365 af 19.12.2014, s. 160).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014 af 15. maj 2014 om bestemmelser vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale, om ændring af Rådets direktiv 98/56/EF, 2000/29/EF og 2008/90/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 882/2004 og (EF) nr. 396/2005 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 og om ophævelse af Rådets afgørelse 66/399/EØF, afgørelse 76/894/EØF og beslutning 2009/470/EF (EUT L 189 af 27.6.2014, s. 1).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 907/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, finansiel forvaltning, regnskabsafslutning, sikkerhedsstillelse og brug af euroen (EUT L 255 af 28.8.2014, s. 18).


Top