EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0759

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 af 28. april 2016 om lister over tredjelande, dele af tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel til Unionen af visse animalske produkter til konsum, om krav vedrørende udstedelse af certifikater, om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 og om ophævelse af beslutning 2003/812/EF (EØS-relevant tekst)

C/2016/2461

EUT L 126 af 14.5.2016, p. 13–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; ophævet ved 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/759/oj

14.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/759

af 28. april 2016

om lister over tredjelande, dele af tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel til Unionen af visse animalske produkter til konsum, om krav vedrørende udstedelse af certifikater, om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 og om ophævelse af beslutning 2003/812/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, nr. 1), og artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (2), særlig artikel 11, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 854/2004 må animalske produkter kun importeres fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er opført på en liste, der er udarbejdet i overensstemmelse med den nævnte forordning.

(2)

Kommissionens beslutning 2003/812/EF (3) indeholder lister over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af en række produkter til konsum omhandlet i Rådets direktiv 92/118/EØF (4). Disse lister omfatter en liste over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere gelatine til konsum. Der er imidlertid ingen lister, der dækker kollagen, eller råvarer til fremstilling af gelatine eller kollagen, til konsum. Der bør udarbejdes sådanne lister.

(3)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (5) skal fødevarevirksomhedsledere, der importerer animalske produkter, sikre, at de dokumenter, der ledsager sendingen, opfylder kravene i artikel 14 i forordning (EF) nr. 854/2004. Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 (6) er der fastsat standardcertifikater til brug ved import af visse animalske produkter til konsum. De pågældende standardcertifikater indeholder forældede henvisninger til tidligere lovgivning, og der er behov for at opdatere disse henvisninger.

(4)

De tredjelande, dele af tredjelande og områder, der er opført i bilag II til Kommissionens afgørelse 2006/766/EF (7), i del 1 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 (8), i del 1 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 119/2009 (9) og i del 1 i bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 (10), opfylder Unionens krav for så vidt angår import af fersk kød og visse fiskevarer. De pågældende lister kan også anvendes ved import af råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen. Der bør imidlertid anvendes mindre strenge krav, hvis disse råvarer har været underkastet visse behandlinger, jf. afsnit XIV og XV i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004.

(5)

Råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen, der, uanset om de er behandlede eller ej, indføres til Unionen med henblik på transit til et tredjeland, udgør en ubetydelig risiko for folkesundheden. Sådanne råvarer skal dog, også hvis de er behandlede, opfylde de relevante dyresundhedsmæssige krav. Der bør derfor udarbejdes en liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder samt fastsættes standardcertifikater til brug ved transit, samt oplagring før transit, af råvarer og behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen.

(6)

På grund af Kaliningrads geografiske beliggenhed bør der fastsættes særlige dyresundhedsmæssige betingelser for transit via Unionen af sendinger af råvarer og behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til eller fra Rusland, der kun vedrører transit gennem Letland, Litauen og Polen.

(7)

Af klarhedshensyn og med henblik på forenkling af EU-lovgivningen, og uden at Kommissionens beslutning 2003/863/EF (11) derved tilsidesættes, bør listerne over tredjelande, dele af tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af frølår, snegle, gelatine, råvarer og behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen, honning, gelée royale og andre biavlsprodukter til konsum, samt standardcertifikaterne vedrørende disse produkter fastsættes i et bilag til nærværende forordning. De nuværende tilsvarende certifikater bør derfor udgå af bilag VI til forordning (EF) nr. 2074/2005.

(8)

Med henblik på at sikre sikkerheden af visse højt forarbejdede animalske produkter er der fastsat særlige krav i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004. Der bør derfor udarbejdes en liste over lande, hvorfra disse produkter kan importeres, og der bør fastsættes et standardcertifikat for disse produkter.

(9)

Da henholdsvis Kommissionens afgørelse 2007/777/EF (12) og forordning (EF) nr. 119/2009 indeholder lister over tredjelande, dele af tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader import af kødprodukter af opdrættet hårvildt og kødprodukter af opdrættet fuglevildt og kød og kødprodukter af dyr af hareordenen (kaniner og harer), bliver beslutning 2003/812/EF redundant og bør ophæves.

(10)

Der bør fastsættes en overgangsperiode for at give medlemsstaterne og fødevarevirksomhedslederne mulighed for at tilpasse sig de nye krav, der fastsættes ved nærværende forordning.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL 1

IMPORT AF VISSE ANIMALSKE PRODUKTER

Artikel 1

Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder

De tredjelande, dele af tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader import af følgende animalske produkter til konsum, fastsættes i de relevante dele af bilag I:

a)

frølår, del I

b)

snegle, del II

c)

gelatine og kollagen, del III

d)

råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen, del IV

e)

behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen, del V

f)

honning, gelée royale og andre biavlsprodukter, del VI

g)

følgende højt forarbejdede produkter, del VII:

i)

chondroitinsulfat

ii)

hyaluronsyre

iii)

andre hydrolyserede bruskprodukter

iv)

chitosan

v)

glucosamin

vi)

osteløbe

vii)

husblas

viii)

aminosyrer, der er godkendt som fødevaretilsætningsstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 (13).

Artikel 2

Standardcertifikater

1.   Standardcertifikaterne til brug ved import af produkterne omhandlet i artikel 1 fastsættes i bilag II som følger:

a)

frølår, del I

b)

snegle, del II

c)

gelatine, del III

d)

kollagen, del IV

e)

råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen, del V

f)

behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen, del VI

g)

honning, gelée royale og andre biavlsprodukter, del VII

h)

følgende højt forarbejdede produkter, del VIII:

i)

chondroitinsulfat

ii)

hyaluronsyre

iii)

andre hydrolyserede bruskprodukter

iv)

chitosan

v)

glucosamin

vi)

osteløbe

vii)

husblas

viii)

aminosyrer, der er godkendt som fødevaretilsætningsstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008.

Certifikaterne skal udfyldes i overensstemmelse med de forklarende bemærkninger i bilag IV og bemærkningerne i det relevante certifikat.

2.   Der kan anvendes elektronisk certifikatudstedelse og andre systemer, som Unionen og det berørte tredjeland er enige om.

KAPITEL 2

TRANSIT AF VISSE ANIMALSKE PRODUKTER

Artikel 3

Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder

De tredjelande, dele af tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader transit gennem Unionen af råvarer og behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum med kurs mod et tredjeland, enten ved øjeblikkelig transit eller efter oplagring i Unionen i henhold til artikel 12, stk. 4, og artikel 13 i Rådets direktiv 97/78/EF (14), fastsættes i henholdsvis del IV og V i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 4

Standardcertifikat

1.   Standardcertifikatet til brug ved transit gennem Unionen af de råvarer, der er omhandlet i artikel 3, fastsættes i bilag III.

Certifikatet skal udfyldes i overensstemmelse med bemærkningerne i bilag IV og i det relevante standardcertifikat.

2.   Der kan anvendes elektronisk certifikatudstedelse og andre systemer, der er harmoniseret på EU-plan.

Artikel 5

Dispensation for transit gennem Letland, Litauen og Polen

1.   Uanset artikel 3 tillades transit ad landevej eller jernbane mellem de særlige, udpegede grænsekontrolsteder i Letland, Litauen og Polen, der er opført og mærket med den særlige betingelse 13 i bilag I til Kommissionens beslutning 2009/821/EF (15), af sendinger af de råvarer og behandlede råvarer, der er omhandlet i artikel 3 i nærværende forordning, og som kommer fra og har kurs mod Rusland, enten direkte eller via et andet tredjeland, når følgende betingelser er opfyldt:

a)

Sendingen er plomberet med en plombe med løbenummer af embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet.

b)

De dokumenter, der ledsager sendingen, jf. artikel 7 i direktiv 97/78/EF, er på hver side stemplet med påskriften »Kun til transit til Rusland via EU« af embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet.

c)

De proceduremæssige krav, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 97/78/EF, er opfyldt.

d)

Embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet har i det fælles veterinærdokument til brug ved import attesteret, at sendingen kan godkendes til transit.

2.   De i stk. 1 omhandlede sendinger må ikke aflæsses eller oplagres, jf. artikel 12, stk. 4, eller artikel 13 i direktiv 97/78/EF, inden for Unionen.

3.   Den kompetente myndighed skal foretage regelmæssig audit for at sikre, at antallet af sendinger, jf. stk. 1, og den tilsvarende mængde produkter, der føres ud af Unionen, stemmer overens med det antal og de mængder, der er blevet ført ind i Unionen.

KAPITEL 3

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 6

Ændring

I bilag VI til forordning (EF) nr. 2074/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I afsnit I udgår kapitel I, II, III og VI.

2)

Tillæg I, II, III og VI udgår.

Artikel 7

Ophævelse

Beslutning 2003/812/EF ophæves.

Artikel 8

Overgangsbestemmelser

Sendinger af animalske produkter, for hvilke de relevante certifikater er blevet udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 2074/2005, kan fortsat føres ind i Unionen, under forudsætning af at certifikatet blev undertegnet før den 3. december 2016.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(3)  Kommissionens beslutning 2003/812/EF af 17. november 2003 om lister over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af en række produkter til konsum omhandlet i Rådets direktiv 92/118/EØF (EUT L 305 af 22.11.2003, s. 17).

(4)  Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF (EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 af 5. december 2005 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende visse produkter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og vedrørende offentlig kontrol i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, om fravigelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 27).

(7)  Kommissionens beslutning 2006/766/EF af 6. november 2006 om lister over tredjelande og områder, hvorfra det er tilladt at importere toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og fiskevarer (EUT L 320 af 18.11.2006, s. 53).

(8)  Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1).

(9)  Kommissionens forordning (EF) nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit gennem Fællesskabet af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af visse vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner og om krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 39 af 10.2.2009, s. 12).

(10)  Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1).

(11)  Kommissionens beslutning 2003/863/EF af 2. december 2003 om sundhedscertifikater for import af animalske produkter fra USA (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 46).

(12)  Kommissionens beslutning 2007/777/EF af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF (EUT L 312 af 30.11.2007, s. 49).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16).

(14)  Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9).

(15)  Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1).


BILAG I

Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1

DEL I

FRØLÅR

Tredjelande og områder, der er opført i kolonnen »Lande« i bilag II til beslutning 2006/766/EF, undtagen tredjelande og områder, for hvilke der er angivet en begrænsning i kolonnen »Begrænsninger« i det nævnte bilag, samt følgende lande og områder:

ISO-KODE

LAND/OMRÅDE

MK (*1)

Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien

DEL II

SNEGLE

Tredjelande og områder, der er opført i kolonnen »Lande« i bilag II til beslutning 2006/766/EF, undtagen tredjelande og områder, for hvilke der er angivet en begrænsning i kolonnen »Begrænsninger« i det nævnte bilag, samt følgende lande/områder:

ISO-KODE

LAND/OMRÅDE

MD

Republikken Moldova

MK (*2)

Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien

SY

Syrien

DEL III

GELATINE OG KOLLAGEN TIL KONSUM

AFSNIT A

Gelatine og kollagen fra kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien, både opdrættede og vildtlevende

Tredjelande og områder, der er opført i kolonne 1 i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, samt følgende lande og områder:

ISO-KODE

Land/område

KR

Republikken Korea

MY

Malaysia

PK

Pakistan

TW

Taiwan

AFSNIT B

Gelatine og kollagen fra fjerkræ, herunder strudsefugle og fuglevildt

Tredjelande og områder, der er opført i kolonne 1 i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008.

AFSNIT C

Gelatine og kollagen fra fiskevarer

Alle tredjelande og områder, der er opført i kolonnen »Lande« i bilag II til beslutning 2006/766/EF, uanset om der er angivet en begrænsning i kolonnen »Begrænsninger« i det nævnte bilag.

AFSNIT D

Gelatine og kollagen fra dyr af hareordenen og vildtlevende landpattedyr, der ikke er omhandlet i afsnit A

Tredjelande, der er opført i kolonne 1 i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009.

DEL IV

RÅVARER TIL FREMSTILLING AF GELATINE OG KOLLAGEN TIL KONSUM

AFSNIT A

Råvarer fra kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien, både opdrættede og vildtlevende

Tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, og fra hvilke den pågældende kategori af fersk kød af de respektive arter kan indføres til Unionen som specificeret i den nævnte del i det nævnte bilag, medmindre en sådan indførsel er begrænset af de supplerende garantier A eller F som angivet i kolonne 5.

AFSNIT B

Råvarer fra fjerkræ, herunder strudsefugle og fuglevildt

Tredjelande, dele af tredjelande og områder, der er opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, og fra hvilke der kan importeres fersk fjerkrækød af de respektive arter som specificeret i den nævnte del i det nævnte bilag.

AFSNIT C

Råvarer fra fiskevarer

Tredjelande og områder, der er opført i kolonnen »Lande« i bilag II til beslutning 2006/766/EF, og som er underlagt de begrænsninger, der er angivet i kolonnen »Begrænsninger« i det nævnte bilag.

AFSNIT D

Råvarer fra dyr af hareordenen og vildtlevende landpattedyr, der ikke er omhandlet i afsnit A

Tredjelande, der er opført i kolonne 1 i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009, og fra hvilke der kan importeres fersk kød af de respektive arter som specificeret i den nævnte del i det nævnte bilag.

DEL V

BEHANDLEDE RÅVARER TIL FREMSTILLING AF GELATINE OG KOLLAGEN TIL KONSUM

AFSNIT A

Behandlede råvarer fra kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien, både opdrættede og vildtlevende

Tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, der er opført i kolonne 1 i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, samt følgende lande og områder:

ISO-KODE

Land/område

KR

Republikken Korea

MY

Malaysia

PK

Pakistan

TW

Taiwan

AFSNIT B

Behandlede råvarer fra fjerkræ, herunder strudsefugle og fuglevildt

Tredjelande og områder, der er opført i kolonne 1 i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008.

AFSNIT C

Behandlede råvarer fra fiskevarer

Alle tredjelande og områder, der er opført i kolonnen »Lande« i bilag II til beslutning 2006/766/EF, uanset om der er angivet en begrænsning i kolonnen »Begrænsninger« i det nævnte bilag.

AFSNIT D

Behandlede råvarer fra dyr af hareordenen og vildtlevende landpattedyr, der ikke er omhandlet i afsnit A

Tredjelande, der er opført i kolonne 1 i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009.

AFSNIT E

Behandlede råvarer, der er omhandlet i bilag III, afsnit XIV, kapitel I, punkt 4, litra b), nr. iii) og afsnit XV, kapitel I, punkt 4, litra b), nr. iii), til forordning (EF) nr. 853/2004

Tredjelande, dele af tredjelande og områder, der er omhandlet i del IV i dette bilag.

DEL VI

HONNING, GELÉE ROYALE OG ANDRE BIAVLSPRODUKTER TIL KONSUM

Tredjelande og områder, der er opført i kolonnen »Land« i bilaget til Kommissionens afgørelse 2011/163/EU (1), og som er markeret med et »X« i kolonnen »Honning« i det nævnte bilag.

DEL VII

HØJT FORARBEJDET CHONDROITINSULFAT, HYALURONSYRE, ANDRE HYDROLYSEREDE BRUSKPRODUKTER, CHITOSAN, GLUCOSAMIN, OSTELØBE, HUSBLAS OG AMINOSYRER TIL KONSUM

a)

I tilfælde af råvarer fra hovdyr, herunder dyr af hestefamilien, tredjelande og områder, der er opført i kolonne 1 i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, samt følgende lande og områder:

ISO-KODE

Land/område

KR

Republikken Korea

MY

Malaysia

PK

Pakistan

TW

Taiwan

b)

I tilfælde af råvarer fra fiskevarer, alle tredjelande og områder, der er opført i kolonnen »Lande« i bilag II til beslutning 2006/766/EF, uanset om der er angivet en begrænsning i kolonnen »Begrænsninger« i det nævnte bilag.

c)

I tilfælde af råvarer fra fjerkræ, tredjelande og områder, der er opført i kolonne 1 i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008.


(*1)  Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien; foreløbig kode, som på ingen måde foregriber den endelige nomenklatur for dette land, der vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(*2)  Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien; foreløbig kode, som på ingen måde foregriber den endelige nomenklatur for dette land, der vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(1)  Kommissionens afgørelse 2011/163/EU af 16. marts 2011 om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (EUT L 70 af 17.3.2011, s. 40).


BILAG II

Standardcertifikater som omhandlet i artikel 2

DEL I

STANDARDCERTIFIKAT TIL BRUG VED IMPORT AF KØLEDE, FROSNE ELLER TILBEREDTE FRØLÅR TIL KONSUM

Image

Tekst af billedet

LAND:

Veterinærcertifikat til brug ved import til EU

Del I: Nærmere oplysninger om sendingen

I.1. Afsender

Navn

Adresse

Tlf.

I.2. Certifikatets referencenr.

I.2.a

I.3. Central kompetent myndighed

I.4. Lokal kompetent myndighed

I.5. Modtager

Navn

Adresse

Postnr.

Tlf.

I.6.

I.7. Oprin-delsesland

ISO-kode

I.8.

I.9. Bestem-melsesland

ISO-kode

I.10.

I.11. Oprindelsessted

Navn Godkendelsesnummer

Adresse

I.12.

I.13. Indladningssted

I.14. Dato for afgang

I.15. Transportmidler

Fly Skib Jernbanevogn

Køretøj Andet

Identifikation

Dokument

I.16. Indgangsgrænsekontrolsted i EU

I.17.

I.18. Skib

I.19. Varekode (HS-kode)

02.08.90

I.20. Mængde

I.21. Produktets temperatur

Omgivende Nedkølet Frosset

I.22. Antal kolli

I.23. Plombenr./containernr.

I.24. Kollitype

Image

Tekst af billedet

I.25. Varer certificeret til:

Konsum

I.26.

I.27. Ved import eller midlertidig indførsel til EU

I.28. Identifikation af varerne

Art

(videnskabeligt navn)

Type behandling

Virksomhedens godkendelsesnum-mer

Fremstillingsvirksom-hed

Antal kolli

Nettovægt

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat FRG Frølår

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

II.1. Folkesundhedserklæring

Undertegnede erklærer herved, at jeg er opmærksom på de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1) og forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55), og attesterer, at frølårene beskrevet ovenfor er fremstillet i overensstemmelse med de pågældende krav, navnlig at de:

— kommer fra en virksomhed/virksomheder, der anvender et program baseret på HACCP-principperne i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004

og

— er fremstillet af frøer, der er blevet afblødt, tilberedt og, hvis relevant, kølet, frosset eller forarbejdet, emballeret og opbevaret hygiejnisk tilfredsstillende i overensstemmelse med kravene i afsnit XI i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004.

Bemærkninger

Del I:

— Rubrik I.11: Oprindelsessted: afsendervirksomhedens navn og adresse.

— Rubrik I.15: Registreringsnummer (jernbanevogne eller container og lastbiler), rutenummer (fly) eller navn (skib). Særskilte oplysninger fremlægges ved af- og genpålæsning.

— Rubrik I.20: Angiv samlet bruttovægt og samlet nettovægt.

— Rubrik I.23: Plombenr./containernr.: kun hvis det er relevant.

— Rubrik I.28: Type behandling: fersk, behandlet.

Del II:

— Underskrift og stempel skal være i en farve, som afviger fra den øvrige tekst.

Del II: Attest

Officiel inspektør

Navn (med blokbogstaver): Stilling og titel:

Dato: Underskrift:

Stempel:

DEL II

STANDARDCERTIFIKAT TIL BRUG VED IMPORT AF KØLEDE, FROSNE, KOGTE, TILBEREDTE ELLER KONSERVEREDE SNEGLE, OGSÅ UDEN HUS, TIL KONSUM

Image

Tekst af billedet

LAND:

Veterinærcertifikat til brug ved import til EU

Del I: Nærmere oplysninger om sendingen

I.1. Afsender

Navn

Adresse

Tlf.

I.2. Certifikatets referencenr.

I.2.a

I.3. Central kompetent myndighed

I.4. Lokal kompetent myndighed

I.5. Modtager

Navn

Adresse

Postnr.

Tlf.

I.6.

I.7. Oprin-delsesland

ISO-kode

I.8.

I.9. Bestem-melsesland

ISO-kode

I.10.

I.11. Oprindelsessted

Navn Godkendelsesnummer

Adresse

I.12.

I.13. Indladningssted

I.14. Dato for afgang

I.15. Transportmidler

Fly Skib Jernbanevogn

Køretøj Andet

Identifikation

Dokument

I.16. Indgangsgrænsekontrolsted i EU

I.17.

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)

I.20. Mængde

I.21. Produktets temperatur

Omgivende Nedkølet Frosset

I.22. Antal kolli

I.23. Plombenr./containernr.

I.24. Kollitype

Image

Tekst af billedet

I.25. Varer certificeret til:

Konsum

I.26.

I.27. Ved import eller midlertidig indførsel til EU

I.28. Identifikation af varerne

Art (videnskabeligt navn)

Type behandling

Virksomhedens godkendelsesnummer

Antal kolli

Nettovægt

Fremstillingsvirksomhed

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat SNS Snegle

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

II.1. Folkesundhedserklæring

Undertegnede erklærer herved, at jeg er opmærksom på de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1) og forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55), og attesterer, at sneglene beskrevet ovenfor er fremstillet i overensstemmelse med de pågældende krav, navnlig at de:

— kommer fra en virksomhed/virksomheder, der anvender et program baseret på HACCP-principperne i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004

og

— er blevet håndteret og, hvis relevant, har fået fjernet huset, er blevet kogt, tilberedt, konserveret, frosset, emballeret og opbevaret hygiejnisk tilfredsstillende i overensstemmelse med kravene i afsnit XI i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004.

Bemærkninger

Del I:

— Rubrik I.11: Oprindelsessted: afsendervirksomhedens navn og adresse.

— Rubrik I.15: Registreringsnummer (jernbanevogne eller container og lastbiler), rutenummer (fly) eller navn (skib). Særskilte oplysninger fremlægges ved af- og genpålæsning.

— Rubrik I.19: Anvend den relevante HS-kode under følgende positioner: 03.07, 16.05.

— Rubrik I.20: Angiv samlet bruttovægt og samlet nettovægt.

— Rubrik I.23: Plombenr./containernr.: kun hvis det er relevant.

— Rubrik I.28: Type behandling: fersk, behandlet.

Del II:

— Underskrift og stempel skal være i en farve, som afviger fra den øvrige tekst.

Del II: Attest

Officiel inspektør

Navn (med blokbogstaver): Stilling og titel:

Dato: Underskrift:

Stempel:

DEL III

STANDARDCERTIFIKAT TIL BRUG VED IMPORT AF GELATINE TIL KONSUM

Image

Tekst af billedet

LAND:

Veterinærcertifikat til brug ved import til EU

Del I: Nærmere oplysninger om sendingen

I.1. Afsender

Navn

Adresse

Tlf.

I.2. Certifikatets referencenr.

I.2.a

I.3. Central kompetent myndighed

I.4. Lokal kompetent myndighed

I.5. Modtager

Navn

Adresse

Postnr.

Tlf.

I.6.

I.7. Oprin-delsesland

ISO-kode

I.8.

I.9. Bestem-melsesland

ISO-kode

I.10.

I.11. Oprindelsessted

Navn Godkendelsesnummer

Adresse

I.12.

I.13. Indladningssted

I.14. Dato for afgang

I.15. Transportmidler

Fly Skib Jernbanevogn

Køretøj Andet

Identifikation

Dokument

I.16. Indgangsgrænsekontrolsted i EU

I.17.

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)

I.20. Mængde

I.21. Produktets temperatur

Omgivende Nedkølet Frosset

I.22. Antal kolli

I.23. Plombenr./containernr.

I.24. Kollitype

Image

Tekst af billedet

I.25. Varer certificeret til:

Konsum

I.26.

I.27. Ved import eller midlertidig indførsel til EU

I.28. Identifikation af varerne

Art

(videnskabeligt navn)

Dataproduktion

(dd/mm/åååå)

Virksomhedens godkendelsesnum-mer

Fremstillingsvirksom-hed

Antal kolli

Nettovægt

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat GEL Gelatine til konsum

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

II.1. Folkesundhedserklæring

Undertegnede erklærer herved, at jeg er opmærksom på de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1) og forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55), og attesterer, at gelatinen beskrevet ovenfor er fremstillet i overensstemmelse med de pågældende krav, navnlig at:

— den kommer fra en virksomhed/virksomheder, der anvender et program baseret på HACCP-principperne i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004

— den er fremstillet af råvarer, der opfylder kravene i afsnit XIV, kapitel I og II, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004

— den er fremstillet i overensstemmelse med betingelserne i afsnit XIV, kapitel III, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004

— den opfylder kriterierne i afsnit XIV, kapitel IV, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 og Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1)

og at følgende gælder, hvis gelatinen kommer fra drøvtyggere, undtagen gelatine fra huder og skind af drøvtyggere:

(1) enten:

— [Gelatinen kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1), er klassificeret som et land eller en region, der udgør en ubetydelig BSE-risiko.

— De dyr, som gelatinen kommer fra, er født, udelukkende opdrættet og slagtet i landet med ubetydelig BSE-risiko, og de er undersøgt før og efter slagtning.

— Hvis der i landet eller regionen har været nationale BSE-tilfælde:

i) Gelatinen kommer fra dyr, der er født efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever fra drøvtyggere er blevet håndhævet, eller

ii) de animalske produkter af kvæg, får og geder indeholder ikke og er ikke fremstillet af specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

(1) eller:

— [Gelatinen kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en kontrolleret BSE-risiko.

— De dyr, som gelatinen kommer fra, er undersøgt før og efter slagtning.

— De dyr, som gelatinen til eksport kommer fra, er ikke blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode, og de er ikke blevet slagtet ved laceration af centralnervevæv efter bedøvelse ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen.

— Gelatinen indeholder ikke og er ikke fremstillet af specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

Del II: Attest

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat GEL Gelatine til konsum

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

(1) eller:

— [Gelatinen kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en ubetydelig BSE-risiko.

— Gelatinen er fremstillet af dyr, der er undersøgt før og efter slagtning.

— Gelatinen er fremstillet både af dyr, der er født, udelukkende opdrættet og slagtet i landet med ubetydelig BSE-risiko, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, og som, hvis der i landet eller regionen har været nationale BSE-tilfælde, er født efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever fra drøvtyggere er blevet håndhævet, og af dyr, der er født i et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en kontrolleret BSE-risiko, og som ikke er blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode og ikke er blevet slagtet ved laceration af centralnervevæv efter bedøvelse ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen.

— Gelatinen indeholder ikke og er ikke fremstillet af specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

(1) eller:

— [Gelatinen kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en kontrolleret BSE-risiko.

— De dyr, som gelatinen er fremstillet af, er ikke blevet fodret med kød- og benmel eller grever fra drøvtyggere, og de er blevet undersøgt før og efter slagtning.

— De dyr, som gelatinen er fremstillet af, er ikke blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode, og de er ikke blevet slagtet ved laceration af centralnervevæv efter bedøvelse ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen.

— Gelatinen er ikke fremstillet af:

i) specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001

ii) nerve- og lymfevæv, der frilægges under udbeningen

iii) maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

Bemærkninger

Del I:

— Rubrik I.11: Oprindelsessted: afsendervirksomhedens navn og adresse.

— Rubrik I.15: Registreringsnummer (jernbanevogne eller container og lastbiler), rutenummer (fly) eller navn (skib). Særskilte oplysninger fremlægges ved af- og genpålæsning.

— Rubrik I.19: Anvend den relevante HS-kode under positionen 35.03.

— Rubrik I.20: Angiv samlet bruttovægt og samlet nettovægt.

— Rubrik I.23: Plombenr./containernr.: kun hvis det er relevant.

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat GEL Gelatine til konsum

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

Del II:

(1) Det ikke-relevante overstreges.

— Underskrift og stempel skal være i en farve, som afviger fra den øvrige tekst.

Embedsdyrlæge Navn (med blokbogstaver):

Stilling og titel:

Dato: Underskrift:

Stempel:

DEL IV

STANDARDCERTIFIKAT TIL BRUG VED IMPORT AF KOLLAGEN TIL KONSUM

Image

Tekst af billedet

LAND:

Veterinærcertifikat til brug ved import til EU

Del I: Nærmere oplysninger om sendingen

I.1. Afsender

Navn

Adresse

Tlf.

I.2. Certifikatets referencenr.

I.2.a

I.3. Central kompetent myndighed

I.4. Lokal kompetent myndighed

I.5. Modtager

Navn

Adresse

Postnr.

Tlf.

I.6.

I.7. Oprin-delsesland

ISO-kode

I.8.

I.9. Bestem-melsesland

ISO-kode

I.10.

I.11. Oprindelsessted

Navn Godkendelsesnummer

Adresse

I.12.

I.13. Indladningssted

I.14. Dato for afgang

I.15. Transportmidler

Fly Skib Jernbanevogn

Køretøj Andet

Identifikation

Dokument

I.16. Indgangsgrænsekontrolsted i EU

I.17.

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)

I.20. Mængde

I.21. Produktets temperatur

Omgivende Nedkølet Frosset

I.22. Antal kolli

I.23. Plombenr./containernr.

I.24. Kollitype

Image

Tekst af billedet

I.25. Varer certificeret til:

Konsum

I.26.

I.27. Ved import eller midlertidig indførsel til EU

I.28. Identifikation af varerne

Art

(videnskabeligt navn)

Dataproduktion

(dd/mm/åååå)

Virksomhedens godkendelsesnum-mer

Fremstillingsvirksom-hed

Antal kolli

Nettovægt

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat COL Kollagen til konsum

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

II.1. Folkesundhedserklæring

Undertegnede erklærer herved, at jeg er opmærksom på de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1) og forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55), og attesterer, at kollagenet beskrevet ovenfor er fremstillet i overensstemmelse med de pågældende krav, navnlig at:

— den kommer fra en virksomhed/virksomheder, der anvender et program baseret på HACCP-principperne i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004

— det er fremstillet af råvarer, der opfylder kravene i afsnit XV, kapitel I og II, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004

— det er fremstillet i overensstemmelse med betingelserne i afsnit XV, kapitel III, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004

— det opfylder kriterierne i afsnit XV, kapitel IV, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 og Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1)

og at følgende gælder, hvis kollagenet kommer fra drøvtyggere, undtagen kollagen fra huder og skind af drøvtyggere:

(1) enten:

— [Kollagenet kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1), er klassificeret som et land eller en region, der udgør en ubetydelig BSE-risiko.

— De dyr, som kollagenet kommer fra, er født, udelukkende opdrættet og slagtet i landet med ubetydelig BSE-risiko, og de er undersøgt før og efter slagtning.

— Hvis der i landet eller regionen har været nationale BSE-tilfælde:

i) Kollagenet kommer fra dyr, der er født efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever fra drøvtyggere er blevet håndhævet eller

ii) de animalske produkter af kvæg, får og geder indeholder ikke og er ikke fremstillet af specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

(1) eller:

— [Kollagenet kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en kontrolleret BSE-risiko.

— De dyr, som kollagenet kommer fra, er undersøgt før og efter slagtning.

— De dyr, som kollagenet til eksport kommer fra, er ikke blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode, og de er ikke blevet slagtet ved laceration af centralnervevæv efter bedøvelse ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen.

— Kollagenet indeholder ikke og er ikke fremstillet af specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

Del II: Attest

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat COL Kollagen til konsum

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

(1) eller:

— [Kollagenet kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en ubetydelig BSE-risiko.

— Kollagenet er fremstillet af dyr, der er undersøgt før og efter slagtning.

— Kollagenet er fremstillet både af dyr, der er født, udelukkende opdrættet og slagtet i landet med ubetydelig BSE-risiko, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, og som, hvis der i landet eller regionen har været nationale BSE-tilfælde, er født efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever fra drøvtyggere er blevet håndhævet, og af dyr, der er født i et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en kontrolleret BSE-risiko, og som ikke er blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode og ikke er blevet slagtet ved laceration af centralnervevæv efter bedøvelse ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen.

— Kollagenet indeholder ikke og er ikke fremstillet af specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

(1) eller:

— [Kollagenet kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en kontrolleret BSE-risiko.

— De dyr, som kollagenet er fremstillet af, er ikke blevet fodret med kød- og benmel eller grever fra drøvtyggere, og de er blevet undersøgt før og efter slagtning.

— De dyr, som gelatinen er fremstillet af, er ikke blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode, og de er ikke blevet slagtet ved laceration af centralnervevæv efter bedøvelse ved hjælp af et aflangt stavformet, instrument, der føres ind i kraniehulen.

— Kollagenet er ikke fremstillet af:

i) specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001

ii) nerve- og lymfevæv, der frilægges under udbeningen

iii) maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

Bemærkninger

Del I:

— Rubrik I.11: Oprindelsessted: afsendervirksomhedens navn og adresse.

— Rubrik I.15: Registreringsnummer (jernbanevogne eller container og lastbiler), rutenummer (fly) eller navn (skib). Særskilte oplysninger fremlægges ved af- og genpålæsning.

— Rubrik I.18: Certifikatet kan også anvendes ved import af kollagentarme.

— Rubrik I.19: Anvend den relevante HS-kode under positionerne 35.04 og 39.17.

— Rubrik I.20: Angiv samlet bruttovægt og samlet nettovægt.

— Rubrik I.23: Plombenr./containernr.: kun hvis det er relevant.

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat COL Kollagen til konsum

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

Del II:

(1) Det ikke-relevante overstreges.

— Underskrift og stempel skal være i en farve, som afviger fra den øvrige tekst.

Embedsdyrlæge

Navn (med blokbogstaver): Stilling og titel:

Dato: Underskrift:

Stempel:

DEL V

STANDARDCERTIFIKAT TIL BRUG VED IMPORT AF RÅVARER TIL FREMSTILLING AF GELATINE/KOLLAGEN TIL KONSUM (1)

Image

Tekst af billedet

LAND:

Veterinærcertifikat til brug ved import til EU

Del I: Nærmere oplysninger om sendingen

I.1. Afsender

Navn

Adresse

Tlf.

I.2. Certifikatets referencenr.

I.2.a

I.3. Central kompetent myndighed

I.4. Lokal kompetent myndighed

I.5. Modtager

Navn

Adresse

Postnr.

Tlf.

I.6.

I.7. Oprin-delses-land

ISO-kode

I.8. Oprin-delses-region

Kode

I.9. Bestem-melsesland

ISO-kode

I.10.

I.11. Oprindelsessted

Navn Godkendelsesnummer

Adresse

I.12.

I.13. Indladningssted

I.14. Dato for afgang

I.15. Transportmidler

Fly Skib Jernbanevogn

Køretøj Andet

Identifikation

Dokument

I.16. Indgangsgrænsekontrolsted i EU

I.17.

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)

I.20. Mængde

I.21. Produktets temperatur

Omgivende Nedkølet Frosset

I.22. Antal kolli

I.23. Plombenr./containernr.

I.24. Kollitype

Image

Tekst af billedet

I.25. Varer certificeret til:

Fremstilling af gelatine/kollagen til konsum

I.26.

I.27. Ved import eller midlertidig indførsel til EU

I.28. Identifikation af varerne

Art

(videnskabeligt navn)

Varens art

Virksomhedens godkendelsesnum-mer

Fremstillingsvirksom-hed

Antal kolli

Nettovægt

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat RCG Råvarer til fremstiling af gelatine/ kollagen til konsum

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

II.1. Folkesundhedserklæring

Undertegnede erklærer herved, at jeg er opmærksom på de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1), forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55), og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206), og attesterer, at råvarerne beskrevet ovenfor er fremstillet i overensstemmelse med de pågældende krav, navnlig at:

— (1) [ovennævnte knogler, huder, skind og sener fra opdrættede tamdrøvtyggere, svin og fjerkræ stammer fra dyr, der er blevet slagtet på et slagteri, og hvis kroppe er fundet egnet til konsum efter undersøgelse før og efter slagtning]

og/eller at

— (1) [ovennævnte huder, skind og knogler fra vildtlevende vildt stammer fra nedlagte dyr, hvis kroppe er fundet egnet til konsum efter undersøgelse efter nedlæggelsen]

og/eller at

— (1) [ovennævnte fiskeskind og -ben kommer fra virksomheder, der fremstiller fiskevarer til konsum, og som er godkendt til eksport]

(1) og at

[følgende gælder, hvis råvarerne kommer fra drøvtyggere, undtagen huder og skind af drøvtyggere:

(1) enten:

— [Råvarerne kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1), er klassificeret som et land eller en region, der udgør en ubetydelig BSE-risiko

— de dyr, som råvarerne af kvæg, får eller geder stammer fra, er født, udelukkende opdrættet og slagtet i landet med ubetydelig BSE-risiko, og de er blevet undersøgt før og efter slagtning

— Hvis der i landet eller regionen har været nationale BSE-tilfælde:

i) Dyrene er født efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever fra drøvtyggere reelt er blevet håndhævet eller

ii) råvarerne af kvæg, får og geder indeholder ikke og stammer ikke fra specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

(1) eller:

— [Råvarerne kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en kontrolleret BSE-risiko.

— De dyr, som råvarerne af kvæg, får og geder stammer fra, er blevet undersøgt før og efter slagtning.

Del II: Attest

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat RCG Råvarer til fremstiling af gelatine/ kollagen til konsum

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

— De dyr, som råvarerne af kvæg, får og geder bestemt til eksport stammer fra, er ikke blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode, og de er ikke blevet slagtet efter bedøvelse ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen.

— Råvarerne af kvæg, får og geder indeholder ikke og stammer ikke fra specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

(1) eller:

— [Råvarerne kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en ubetydelig BSE-risiko.

— De dyr, som råvarerne af kvæg, får og geder stammer fra, er blevet undersøgt før og efter slagtning.

— Råvarerne af kvæg, får og geder stammer både fra dyr, der er født, udelukkende opdrættet og slagtet i landet med ubetydelig BSE-risiko, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, og som, hvis der i landet eller regionen har været nationale BSE-tilfælde, er født efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever fra drøvtyggere er blevet håndhævet, og fra dyr, der er født i et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en kontrolleret BSE-risiko, og som ikke er blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode og ikke er blevet slagtet ved laceration af centralnervevæv efter bedøvelse ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen.

— Råvarerne af kvæg, får og geder indeholder ikke og stammer ikke fra specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

(1) eller:

— [Råvarerne kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en ikke-fastsat BSE-risiko.

— De dyr, som de animalske produkter af kvæg, får og geder hidrører fra, er ikke blevet fodret med kød- og benmel eller grever hidrørende fra drøvtyggere, og de er blevet undersøgt før og efter slagtning.

— De dyr, som råvarerne af kvæg, får og geder stammer fra, er ikke blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode, og de er ikke blevet slagtet efter bedøvelse ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen

— Råvarerne af kvæg, får og geder stammer ikke fra:

i) specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001

ii) nerve- og lymfevæv, der frilægges under udbeningen

iii) maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]]

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat RCG Råvarer til fremstiling af gelatine/ kollagen til konsum

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

(1) [II.2. Dyresundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter hermed, at de ovenfor beskrevne råvarer:

II.2.1. består af animalske produkter, der opfylder nedenstående dyresundhedskrav

II.2.2. stammer fra (1) enten området [: ] (1) eller området [ ] (2) (3) (4) fra:

(1) enten: [II.2.2.1 dyr, der stammer fra bedrifter, og som har været holdt i det pågældende område siden fødslen eller i mindst de tre sidste måneder før slagtning, og

(1) enten: [i) er af de arter, der er omhandlet i Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1), idet de opfylder alle de relevante dyresundhedsmæssige krav til import, der er fastsat ved forordningen, og er slagtet med henblik på konsum på en dato, indtil hvilken det var tilladt at importere fersk kød fra dyr af de pågældende arter til Unionen fra det pågældende land eller område, jf. kolonne 8 i del 1 i bilag II til forordningen]

(1) eller: [ii) er af de arter, der er omhandlet i Kommissionens forordning (EF) nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit gennem Fællesskabet af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af visse vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner og om krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 39 af 10.2.2009, s. 12), idet de opfylder alle de relevante dyresundhedsmæssige krav til import, der er fastsat ved forordningen]]

(1) eller [II.2.2.1 fjerkræ, der har været holdt i det pågældende område siden klækningen eller er blevet importeret som daggamle kyllinger fra et tredjeland/tredjelande, der er opført vedrørende denne vare i del 1 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1), på betingelser, der mindst svarer til dem, der er fastlagt ved forordningen, og består af arter, der er omhandlet i forordningen, idet de opfylder alle de relevante dyresundhedsmæssige krav til import, der er fastsat ved forordningen, og stammer fra dyr, der er slagtet med henblik på konsum på en dato, indtil hvilken det var tilladt at importere fersk kød fra dyr af de pågældende arter til Unionen fra det pågældende land eller område, jf. kolonne 6B i del 1 i bilag I til forordningen]

(1) eller: [II.2.2.1 dyr, der er blevet nedlagt i naturen i det pågældende område (5), og fanget og nedlagt i et område:

i) hvor der inden for en radius på 25 km ikke har været tilfælde/udbrud af nogen af følgende sygdomme, som dyrene er modtagelige for: mund- og klovesyge, kvægpest, Newcastle disease eller højpatogen aviær influenza i de seneste 30 dage eller klassisk eller afrikansk svinepest i de seneste 40 dage, og

ii) som ligger over 20 km fra grænsen til et andet land eller en del af et andet land, der på de pågældende datoer ikke er bemyndiget til at eksportere råvarerne til Den Europæiske Union, og

iii) hvor de inden for 12 timer efter nedlægningen er blevet transporteret til nedkøling enten på en samlecentral og straks efter til en vildthåndteringsvirksomhed eller direkte til en vildthåndteringsvirksomhed]

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat RCG Råvarer til fremstiling af gelatine/ kollagen til konsum

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

II.2.3. stammer fra en virksomhed, hvor der inden for en radius på 10 km ikke har været tilfælde/udbrud af nogen af følgende sygdomme, som dyrene er modtagelige for: mund- og klovesyge, kvægpest, Newcastle disease eller højpatogen aviær influenza i de seneste 30 dage, eller hvor der i tilfælde af en af disse sygdomme kun er givet bemyndigelse til tilberedning af råvarer til eksport til Den Europæiske Union, efter at alt kød er blevet fjernet og virksomheden er blevet rengjort og desinficeret under en embedsdyrlæges tilsyn, og:

II.2.4. er tilvejebragt og tilberedt uden at komme i kontakt med andre råvarer, der ikke opfylder ovennævnte betingelser, og er håndteret med henblik på at undgå kontaminering med patogener og

II.2.5. er blevet transporteret i rene og plomberede containere eller lastbiler.]

Bemærkninger

Del I:

— Rubrik I.8: Angiv områdekoden som den fremgår af bilag II til Kommissionens beslutning 2006/766/EF af 6. november 2006 om lister over tredjelande og områder, hvorfra det er tilladt at importere toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og fiskevarer (EUT L 320 af 18.11.2006, s. 53) og/eller del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 og/eller del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009 og/eller del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010.

— Rubrik I.11: Oprindelsessted: afsendervirksomhedens navn og adresse registreringsnummer eller godkendelsesnummer, hvis det er relevant.

— Rubrik I.15: Registreringsnummer (jernbanevogne eller container og lastbiler), rutenummer (fly) eller navn (skib). Særskilte oplysninger fremlægges ved af- og genpålæsning.

— Rubrik I.19: Anvend den relevante HS-kode under følgende positioner: 02.08, 03.05, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02, 41.03.

— Rubrik I.20: Angiv samlet bruttovægt og samlet nettovægt.

— Rubrik I.23: Plombenr./containernr.: kun hvis det er relevant.

— Rubrik I.28: Varens art: huder, skind, knogler og sener

Virksomhedens godkendelsesnummer: registreringsnummer eller godkendelses-nummer, hvis det er relevant.

Fremstillingsvirksomhed: herunder slagteri, fabriksfartøj, opskæringsvirksomhed, vildthåndteringsvirksomhed og forarbejdningsvirksomhed.

Del II:

(1) Det ikke-relevante overstreges. I tilfælde af produkter fra fiskevarer bør hele del II.2 overstreges.

(2) Eksportlandets, -områdets eller -zonens navn og ISO-kode er fastsat i:

— bilagene til beslutning 2006/766/EF

— bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat RCG Råvarer til fremstiling af gelatine/ kollagen til konsum

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

— del 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 119/2009

— del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010

(3) Hvis dele af materialet stammer fra dyr med oprindelse i et (andet) tredjeland/(andre) tredjelande opført i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 med henblik på import af den pågældende vare til Unionen, angives koden/koderne for det/de land(e) eller område(r) og for det tredjeland, hvor dyrene er blevet slagtet (materialet må ikke komme fra et land eller område med de supplerende garantier A eller F som angivet i kolonne 5 i det pågældende bilag).

(4) Hvis kødet kommer fra slagtefjerkræ med oprindelse i et (andet) tredjeland/(andre) tredjelande, der er opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 med henblik på import af den pågældende vare til Unionen, angives koden/koderne for det/de land(e) eller område(r) og for det tredjeland, hvor fjerkræet er blevet slagtet.

(5) Kun for lande, hvorfra det er tilladt at importere vildtkød til konsum af de samme dyrearter til Den Europæiske Union.

— Underskriften og stemplet skal have en farve, der afviger fra påtrykkets farve.

NB Bemærkning til den person, der har ansvaret for sendingen i EU: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen, indtil den ankommer til grænsekontrolstedet. Sendingen skal transporteres direkte til bestemmelsesfremstillingsvirksomheden.

Embedsdyrlæge

Navn (med blokbogstaver): Stilling og titel:

Dato: Underskrift:

Stempel:

DEL VI

STANDARDCERTIFIKAT TIL BRUG VED IMPORT AF BEHANDLEDE RÅVARER TIL FREMSTILLING AF GELATINE/KOLLAGEN TIL KONSUM

Image

Tekst af billedet

LAND:

Veterinærcertifikat til brug ved import til EU

Del I: Nærmere oplysninger om sendingen

I.1. Afsender

Navn

Adresse

Tlf.

I.2. Certifikatets referencenr.

I.2.a

I.3. Central kompetent myndighed

I.4. Lokal kompetent myndighed

I.5. Modtager

Navn

Adresse

Postnr.

Tlf.

I.6.

I.7. Oprin-delses-land

ISO-kode

I.8. Oprin-delses-region

Kode

I.9. Bestem-melsesland

ISO-kode

I.10.

I.11. Oprindelsessted

Navn Godkendelsesnummer

Adresse

I.12.

I.13. Indladningssted

I.14. Dato for afgang

I.15. Transportmidler

Fly Skib Jernbanevogn

Køretøj Andet

Identifikation

Dokument

I.16. Indgangsgrænsekontrolsted i EU

I.17.

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)

I.20. Mængde

I.21. Produktets temperatur

Omgivende Nedkølet Frosset

I.22. Antal kolli

I.23. Plombenr./containernr.

I.24. Kollitype

Image

Tekst af billedet

I.25. Varer certificeret til:

Fremstilling af gelatine/kollagen til konsum

I.26.

I.27. Ved import eller midlertidig indførsel til EU

I.28. Identifikation af varerne

Art

(videnskabeligt navn)

Varens art

Virksomhedens godkendelsesnum-mer

Fremstillingsvirksom-hed

Antal kolli

Nettovægt

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat TCG Behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

II.1. Folkesundhedserklæring

Undertegnede bekræfter herved, at de ovenfor beskrevne behandlede råvarer opfylder følgende krav:

— De stammer fra virksomheder, der er under tilsyn og listeopført af den kompetente myndighed,

og

— (1) [ovennævnte knogler, huder, skind og sener fra opdrættede tamdrøvtyggere, svin og fjerkræ stammer fra dyr, der er blevet slagtet på et slagteri, og hvis kroppe er fundet egnet til konsum efter undersøgelse før og efter slagtning]

(1) og/eller

— [ovennævnte huder, skind og knogler fra vildtlevende vildt stammer fra nedlagte dyr, hvis kroppe er fundet egnet til konsum efter undersøgelse efter nedlæggelsen]

(1) og/eller

— [ovennævnte fiskeskind og -knogler stammer fra virksomheder, der fremstiller fiskevarer til konsum, og som er godkendt til eksport]

og:

(1) enten: [De behandlede råvarer er tørrede knogler af arter af kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien, herunder opdrættede og vildtlevende dyr, fjerkræ, herunder strudsefugle og fuglevildt til fremstilling af kollagen eller gelatine, de stammer fra raske dyr slagtet på et slagteri, og de er blevet behandlet som følger:

(1) enten: [knusning til stykker på ca. 15 mm og affedtet med varmt vand med en temperatur på mindst 70 °C i mindst 30 minutter, mindst 80 °C i mindst 15 minutter eller mindst 90 °C i mindst 10 minutter, og dernæst adskilt og derefter vasket og tørret i mindst 20 minutter i en varmluftsstrøm med en starttemperatur på mindst 350 °C eller mindst 15 minutter i en varmluftsstrøm med en starttemperatur på mere end 700 °C]

(1) eller [soltørring i mindst 42 dage ved en gennemsnitstemperatur på mindst 20 °C]

(1) eller [syrebehandling, sådan at pH-værdien fastholdes på under 6 i hele produktet i mindst en time inden tørring.]]

(1) eller: [De er huder og skind af opdrættede drøvtyggere, svineskind, fjerkræskind eller huder og skind af vildtlevende vildt, de stammer fra raske dyr, og de er blevet behandlet som følger:

(1) enten [alkalibehandling, der sikrer en pH-værdi > 12 i hele produktet efterfulgt af saltning i mindst syv dage]

(1) eller: [tørring i mindst 42 døgn ved en temperatur på mindst 20 °C]

(1) eller: [syrebehandling, hvorved der mindst opnås en pH-værdi på under 5 i hele produktet i mindst en time]

(1) eller: [alkalibehandling, der sikrer en pH-værdi > 12 overalt, i mindst otte timer.]]

(1) eller: [De er knogler, huder eller skind af opdrættede drøvtyggere, svineskind, fjerkræskind, fiskeskind og huder og skind af vildtlevende vildt fra tredjelande, dele af tredjelande og områder omhandlet i del IV i bilag I til nærværende forordning, der har undergået enhver anden behandling end ovennævnte, og som kommer fra virksomheder, der er registreret eller godkendt i medfør af forordning (EF) nr. 852/2004 eller i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004

og for hvilke følgende gælder:

(1) [Hvis de stammer fra drøvtyggere, undtagen huder og skind af drøvtyggere:

Del II: Attest

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat TCG Behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

(1) enten:

— [De behandlede råvarer kommer fra et land eller en region, der jf. artikel 5, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1), er klassificeret som et land eller en region, der udgør en ubetydelig BSE-risiko.

— De dyr, som de behandlede råvarer af kvæg, får og geder stammer fra, er født, udelukkende opdrættet og slagtet i landet med ubetydelig BSE-risiko, og de er blevet undersøgt før og efter slagtning.

— Hvis der i landet eller regionen har været nationale BSE-tilfælde:

i) Dyrene er født efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever fra drøvtyggere reelt er blevet håndhævet, eller

ii) de behandlede råvarer af kvæg, får og geder indeholder ikke og stammer ikke fra specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

(1) eller:

— [De behandlede råvarer af kvæg, får og geder kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en kontrolleret BSE-risiko.]

— De dyr, som de behandlede råvarer af kvæg, får og geder stammer fra, er blevet undersøgt før og efter slagtning.

— De dyr, som de behandlede råvarer af kvæg, får og geder til eksport stammer fra, er ikke blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode, og de er ikke blevet slagtet efter bedøvelse ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen.

— De behandlede råvarer af kvæg, får og geder indeholder ikke og stammer ikke fra specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

(1) eller:

— [Råvarerne kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en ubetydelig BSE-risiko.

— De dyr, som de behandlede råvarer af kvæg, får og geder stammer fra, er blevet undersøgt før og efter slagtning.

— De behandlede råvarer af kvæg, får og geder stammer både fra dyr, der er født, udelukkende opdrættet og slagtet i landet med ubetydelig BSE-risiko, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, og, hvis der i landet eller regionen har været nationale BSE-tilfælde, som er født efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever fra drøvtyggere er blevet håndhævet, og fra dyr, der er født i et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en kontrolleret BSE-risiko, og som ikke er blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode og ikke er blevet slagtet ved laceration af centralnervevæv efter bedøvelse ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen.

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat TCG Behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

— De behandlede råvarer af kvæg, får og geder indeholder ikke og stammer ikke fra specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

(1) eller:

— [De behandlede råvarer kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en ikke-fastsat BSE-risiko.

— De dyr, som de animalske produkter af kvæg, får og geder hidrører fra, er ikke blevet fodret med kød- og benmel eller grever hidrørende fra drøvtyggere, og de er blevet undersøgt før og efter slagtning.

— De dyr, som de animalske produkter af kvæg, får og geder hidrører fra, er ikke blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode, og de er ikke blevet slagtet efter bedøvelse ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen.

— De behandlede råvarer af kvæg, får og geder stammer ikke fra:

i) specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001

ii) nerve- og lymfevæv, der frilægges under udbeningen

iii) maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]]]

(1) [II.2. Dyresundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter hermed, at de ovenfor beskrevne behandlede råvarer:

II.2.1. består af animalske produkter, der opfylder nedenstående dyresundhedskrav

II.2.2. stammer fra området/områderne: (1) [ ] (1) eller [ ] (2) (3)

II.2.3. er tilvejebragt og tilberedt uden at komme i kontakt med andet materiale, der ikke opfylder ovennævnte betingelser, og er håndteret med henblik på at undgå kontaminering med patogener

II.2.4. er blevet transporteret i rene og plomberede containere eller lastbiler.]

Bemærkninger

Del I:

— Rubrik I.8: Angiv områdekoden som den fremgår af bilag II til Kommissionens beslutning 2006/766/EF af 6. november 2006 om lister over tredjelande og områder, hvorfra det er tilladt at importere toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og fiskevarer (EUT L 320 af 18.11.2006, s. 53), af del 1 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1), af del 1 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit gennem Fællesskabet af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af visse vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner og om krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 39 af 10.2.2009, s. 12) eller af del 1 i bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1).

— Rubrik I.11: Oprindelsessted: afsendervirksomhedens navn og adresse og den kompetente myndigheds godkendelsesnummer eller identifikationsnummer, hvis det er relevant.

— Rubrik I.15: Registreringsnummer (jernbanevogne eller container og lastbiler), rutenummer (fly) eller navn (skib). Særskilte oplysninger fremlægges ved af- og genpålæsning.

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat TCG Behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

— Rubrik I.19: Anvend den relevante HS-kode under følgende positioner: 03.05, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02, 41.03.

— Rubrik I.20: Angiv samlet bruttovægt og samlet nettovægt.

— Rubrik I.23: Plombenr./containernr.: kun hvis det er relevant.

— Rubrik I.28: Varens art: huder, skind, knogler og sener

Virksomhedernes godkendelsesnummer: den kompetente myndigheds godken-delsesnummer eller identifikationsnummer, hvis det er relevant

Fremstillingsvirksomhed: herunder slagteri, fabriksfartøj, opskæringsvirksomhed, vildthåndteringsvirksomhed og forarbejdningsvirksomhed.

Godkendelsesnummer: når det er relevant.

Del II:

(1) Det ikke-relevante overstreges. I tilfælde af produkter fra fiskevarer bør hele del II.2 overstreges.

(2) Eksportlandets, -områdets eller -zonens navn og ISO-kode er fastsat i:

— del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010

— bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008

— del 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 119/2009.

(3) Hvis dele af materialet stammer fra dyr med oprindelse i et (andet) tredjeland/(andre) tredjelande opført i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 af 28. april 2016 om lister over tredjelande, dele af tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel til Unionen af visse animalske produkter til konsum, om krav vedrørende udstedelse af certifikater, om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 og om ophævelse af beslutning 2003/812/EF (EUT L 126 af 14.5.2016, s. 13), angives koderne for landet/landene eller området/områderne.

— Underskriften og stemplet skal have en farve, der afviger fra påtrykkets farve.

NB Bemærkning til den person, der har ansvaret for sendingen i EU: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen, indtil den ankommer til grænsekontrolstedet. Sendingen skal transporteres direkte til bestemmelsesfremstillingsvirksomheden.

— Transporttiden kan medregnes i behandlingens varighed.

Embedsdyrlæge

Navn (med blokbogstaver): Stilling og titel:

Dato: Underskrift:

Stempel:

DEL VII

STANDARDCERTIFIKAT TIL BRUG VED IMPORT AF HONNING, GELÉE ROYALE OG ANDRE BIAVLSPRODUKTER TIL KONSUM

Image

Tekst af billedet

LAND:

Veterinærcertifikat til brug ved import til EU

Del I: Nærmere oplysninger om sendingen

I.1. Afsender

Navn

Adresse

Tlf.

I.2. Certifikatets referencenr.

I.2.a

I.3. Central kompetent myndighed

I.4. Lokal kompetent myndighed

I.5. Modtager

Navn

Adresse

Postnr.

Tlf.

I.6.

I.7. Oprin-delsesland

ISO-kode

I.8.

I.9. Bestem-melsesland

ISO-kode

I.10.

I.11. Oprindelsessted

Navn Godkendelsesnummer

Adresse

I.12.

I.13. Indladningssted

I.14. Dato for afgang

I.15. Transportmidler

Fly Skib Jernbanevogn

Køretøj Andet

Identifikation

Dokument

I.16. Indgangsgrænsekontrolsted i EU

I.17.

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)

I.20. Mængde

I.21. Produktets temperatur

Omgivende Nedkølet Frosset

I.22. Antal kolli

I.23. Plombenr./containernr.

I.24. Kollitype

Image

Tekst af billedet

I.25. Varer certificeret til:

Konsum

I.26.

I.27. Ved import eller midlertidig indførsel til EU

I.28. Identifikation af varerne

Art

(videnskabeligt navn)

Type behandling

Virksomhedens godkendelsesnum-mer

Fremstillingsvirksom-hed

Antal kolli

Nettovægt

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat HON Honning, gelée royale og andre biavlsprodukter

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

II.1. Folkesundhedserklæring

Undertegnede erklærer herved, at jeg er opmærksom på de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1) og forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55), og attesterer, at den honning, den gelée royale og de andre biavlsprodukter, der er beskrevet ovenfor, er fremstillet i overensstemmelse med de pågældende krav, navnlig at de:

— kommer fra en virksomhed/virksomheder, der anvender et program baseret på HACCP-principperne i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 852/2004

— er blevet håndteret og, hvis relevant, tilberedt, emballeret og opbevaret hygiejnisk tilfredsstillende i overensstemmelse med kravene i afsnit XI i bilag II til forordning (EF) nr. 852/2004

og at følgende gælder:

— De garantier, der gælder for levende dyr og produkter heraf, og som er givet ved planerne for restkoncentrationer, jf. Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10), særlig artikel 29.

Bemærkninger

Del I:

— Rubrik I.11: Oprindelsessted: afsendervirksomhedens navn og adresse. Ved godkendelsesnummer forstås registreringsnummer.

— Rubrik I.15: Registreringsnummer (jernbanevogne eller container og lastbiler), rutenummer (fly) eller navn (skib). Særskilte oplysninger fremlægges ved af- og genpålæsning.

— Rubrik I.19: Anvend den relevante HS-kode under følgende positioner: 04.09 og 04.10.

— Rubrik I.20: Angiv samlet bruttovægt og samlet nettovægt.

— Rubrik I.23: Plombenr./containernr.: kun hvis det er relevant.

— Rubrik I.28: Type behandling: Angiv »ultralydbehandling«, »homogenisering«, »ultrafiltrering«, »pasteurisering», »ingen varmebehanding«.

Virksomhedens godkendelsesnummer: den kompetente myndigheds godken-delsesnummer eller identifikationsnummer, hvis det er relevant

Del II:

— Underskrift og stempel skal være i en farve, som afviger fra den øvrige tekst.

Del II: Attest

Officiel inspektør

Navn (med blokbogstaver): Stilling og titel:

Dato: Underskrift:

Stempel:

DEL VIII

STANDARDCERTIFIKAT TIL BRUG VED IMPORT AF HØJT FORARBEJDET CHONDROITINSULFAT, HYALURONSYRE, ANDRE HYDROLYSEREDE BRUSKPRODUKTER, CHITOSAN, GLUCOSAMIN, OSTELØBE, HUSBLAS OG AMINOSYRER TIL KONSUM

Image

Tekst af billedet

LAND:

Veterinærcertifikat til brug ved import til EU

Del I: Nærmere oplysninger om sendingen

I.1. Afsender

Navn

Adresse

Tlf.

I.2. Certifikatets referencenr.

I.2.a

I.3. Central kompetent myndighed

I.4. Lokal kompetent myndighed

I.5. Modtager

Navn

Adresse

Postnr.

Tlf.

I.6.

I.7. Oprin-delsesland

ISO-kode

I.8.

I.9. Bestem-melsesland

ISO-kode

I.10.

I.11. Oprindelsessted

Navn Godkendelsesnum-mer

Adresse

I.12.

I.13. Indladningssted

I.14. Dato for afgang

I.15. Transportmidler

Fly Skib Jernbanevogn

Køretøj Andet

Identifikation

Dokument

I.16. Indgangsgrænsekontrolsted i EU

I.17.

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)

I.20. Mængde

I.21. Produktets temperatur

Omgivende Nedkølet Frosset

I.22. Antal kolli

I.23. Plombenr./containernr.

I.24. Kollitype

Image

Tekst af billedet

I.25. Varer certificeret til:

Konsum

I.26.

I.27. Ved import eller midlertidig indførsel til EU

I.28. Identifikation af varerne

Art

(videnskabeligt navn)

Dataproduktion

(dd/mm/åååå)

Virksomhedens godkendelsesnum-mer

Fremstillingsvirksom-hed

Antal kolli

Nettovægt

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat HRP Højt forarbejdet chondroitinsulfat, hyaluronsyre, andre hydrolyserede bruskprodukter, chitosan, glucosamin, osteløbe, husblas og aminosyrer til konsum

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

II.1. Folkesundhedserklæring

Undertegnede erklærer herved, at jeg er opmærksom på de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1) og forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55), og attesterer, at de højt forarbejdede produkter beskrevet ovenfor er fremstillet i overensstemmelse med de pågældende krav, navnlig at de:

— kommer fra en virksomhed/virksomheder, der anvender et program baseret på HACCP-principperne i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 852/2004

— er blevet håndteret og, hvis relevant, tilberedt, emballeret og opbevaret hygiejnisk tilfredsstillende i overensstemmelse med kravene i bilag II til forordning (EF) nr. 852/2004

— opfylder kravene i del XVI i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004

og at de:

— (1) [hvis de er aminosyrer,

i) er fremstillet uden anvendelse af menneskehår og

ii) er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16)]

Bemærkninger

Del I:

— Rubrik I.11: Oprindelsessted: afsendervirksomhedens navn og adresse.

— Rubrik I.15: Registreringsnummer (jernbanevogne eller container og lastbiler), rutenummer (fly) eller navn (skib). Særskilte oplysninger fremlægges ved af- og genpålæsning.

— Rubrik I.19: Anvend den relevante HS-kode under positionerne 21.06.90, 29.22, 29.30, 29.32, 35.07, 35.03 og 39.13.

— Rubrik I.20: Angiv samlet bruttovægt og samlet nettovægt.

— Rubrik I.23: Plombenr./containernr.: kun hvis det er relevant.

Del II:

(1) Det ikke-relevante overstreges.

— Underskrift og stempel skal være i en farve, som afviger fra den øvrige tekst.

Del II: Attest

Embedsdyrlæge Navn (med blokbogstaver):

Stilling og titel:

Dato: Underskrift:

Stempel:


(1)  Medmindre de er omfattet af del VI.


BILAG III

STANDARDCERTIFIKAT TIL BRUG VED TRANSIT GENNEM UNIONEN, STRAKS ELLER EFTER OPLAGRING, AF RÅVARER ELLER BEHANDLEDE RÅVARER TIL FREMSTILLING AF GELATINE/KOLLAGEN TIL KONSUM

Image

Tekst af billedet

LAND:

Veterinærcertifikat til brug ved import til EU

Del I: Nærmere oplysninger om sendingen

I.1. Afsender

Navn

Adresse

Tlf.

I.2. Certifikatets referencenr.

I.2.a

I.3. Central kompetent myndighed

I.4. Lokal kompetent myndighed

I.5. Modtager

Navn

Adresse

Postnr.

Tlf.

I.6. Den person, der har ansvaret for sendingen i EU

Navn

Adresse

Postnr.

Tlf.

I.7. Oprin-delses-land

ISO-kode

I.8. Oprin-delses-region

Kode

I.9. Bestem-melsesland

ISO-kode

I.10.

I.11. Oprindelsessted

Navn

Adresse

I.12. Bestemmelsessted

Toldoplag Skibsprovianteringshandler

Navn Godkendelsesnummer

Adresse

Postnr.

I.13. Indladningssted

I.14. Dato for afgang

I.15. Transportmidler

Fly Skib Jernbanevogn

Køretøj Andet

Identifikation

Dokument

I.16. Indgangsgrænsekontrolsted i EU

I.17.

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)

I.20. Mængde

I.21. Produktets temperatur

Omgivende Nedkølet Frosset

I.22. Antal kolli

I.23. Plombenr./containernr.

I.24. Kollitype

Image

Tekst af billedet

I.25. Varer certificeret til:

Fremstilling af gelatine/kollagen til konsum

I.26. Til transit gennem EU til et tredjeland

Tredjeland ISO-kode

I.27.

I.28. Identifikation af varerne

Art

(videnskabeligt navn)

Fremstillingsvirksomhed

Antal kolli

Nettovægt

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat TRANSIT/OPLAGRING

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

II.1. Dyresundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter herved, at råvarerne eller de behandlede råvarer beskrevet i del I:

II.1.1. kommer fra et land eller en region, hvorfra det er tilladt at importere varer til EU, jf. del 1 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1) eller Kommissionens forordning (EF) nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit gennem Fællesskabet af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af visse vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner og om krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 39 af 10.2.2009, s. 12) eller del 1 af bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1), og

II.1.2. opfylder de relevante dyresundhedsbetingelser i dyresundhedserklæringerne i standardcertifikatet i del V eller VI i bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 af 28. april 2016 om lister over tredjelande, dele af tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel til Unionen af visse animalske produkter til konsum, om krav vedrørende udstedelse af certifikater, om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 og om ophævelse af beslutning 2003/812/EF (EUT L 126 af 14.5.2016, s. 13).

Bemærkninger

Dette certifikat anvendes ved transit og oplagring, jf. artikel 12, stk. 4, eller artikel 13 i Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9), af råvarer eller behandlede råvarer til fremstilling af gelatine/kollagen til konsum af:

1) tamkvæg (bl.a. arter af Bubalus- og Bison og krydsninger deraf)

2) tamfår (Ovis aries) eller tamgeder (Capra hircus)

3) tamsvin (Sus scrofa)

4) tamdyr af hestefamilien (Equus caballus, Equus asinus og krydsninger deraf)

5) opdrættede, ikke domesticerede dyr af Artiodactyla-ordenen (undtagen kvæg (bl.a. arter af Bison- og Bubalus og krydsninger deraf), Ovis aries, Capra hircus, Suidae og Tayassuidae) og af familierne Rhinocerotidae og Elephantidae

6) vildtlevende, ikke domesticerede dyr af Artiodactyla-ordenen (undtagen kvæg (bl.a. Bison- og Bubalus-arter og krydsninger deraf), Ovis aries, Capra hircus, Suidae og Tayassuidae) og af familierne Rhinocerotidae og Elephantidae

7) opdrættede, ikke domesticerede dyr af familierne Suidae, Tayassuidae og Tapiridae

8) vildtlevende, ikke domesticerede dyr af familierne Suidae, Tayassuidae og Tapiridae

9) vildtlevende dyr af hestefamilien tilhørende underslægten Hippotigris (zebra)

10) vildtlevende dyr af hareordenen (kaniner og harer)

11) vildtlevende landpattedyr, bortset fra hovdyr og dyr af hareordenen

12) opdrættede kaniner

13) fjerkræ

14) opdrættede strudsefugle

15) vildtlevende vildt

16) fisk

Del II: Attest

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat TRANSIT/OPLAGRING

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

Del I:

— Rubrik I.8: Angiv områdekoden som den fremgår af del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 eller del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009 eller del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 eller bilag II til Kommissionens beslutning 2006/766/EF af 6. november 2006 om lister over tredjelande og områder, hvorfra det er tilladt at importere toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og fiskevarer (EUT L 320 af 18.11.2006, s. 53).

— Rubrik I.11: Oprindelsessted: afsendervirksomhedens navn og adresse.

— Rubrik I.12: Adresse (og godkendelsesnummer, hvis det er kendt) på frizonelageret, frilageret, toldoplaget eller skibsprovianteringshandleren.

— Rubrik I.15: Registreringsnummer for jernbanevogne, containere og lastbiler, rutenummer for fly og navn for skibe. Ved af- og genpålæsning skal afsenderen informere EU-indgangsgrænsekontrolstedet herom.

— Rubrik I.19: Anvend den relevante HS-kode under positionerne 02.08, 03.05, 05.04, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02 og 41.03.

— Rubrik I.20: Angiv samlet bruttovægt og samlet nettovægt.

— Rubrik I.23: For containere eller kasser angives containerens nummer og plombens nummer (hvis en sådan findes).

— Rubrik I.28: Fremstillingsvirksomhed: Angiv registreringsnummer, godkendelsesnummer Herunder slagteri, fabriksfartøj, opskæringsvirksomhed, vildthåndteringsvirksomhed og forarbejdningsvirksomhed.

Embedsdyrlæge/officiel inspektør

Navn (med blokbogstaver): Stilling og titel:

Dato: Underskrift:

Stempel:


BILAG IV

FORKLARENDE BEMÆRKNINGER TIL UDFYLDELSEN AF VETERINÆRCERTIFIKATERNE

(jf. artikel 2, stk. 1, og artikel 4, stk. 1)

a)

Eksporttredjelandet udsteder certifikater baseret på standardcertifikaterne i bilag II og III og med samme layout som standardcertifikatet vedrørende de pågældende animalske produkter.

Certifikaterne skal i den nummerorden, der er fulgt i standardcertifikatet, indeholde de erklæringer, der kræves for det pågældende tredjeland, og eventuelt de supplerende garantier, der kræves for eksporttredjelandet eller en del heraf.

Hvis bestemmelsesmedlemsstaten forlanger supplerende certifikatudstedelseskrav opfyldt for de pågældende animalske produkter, skal der i det originale veterinærcertifikat indsættes erklæringer til attestering af, at disse krav er opfyldt.

b)

Hvis det i standardcertifikatet er angivet, at ikke relevante erklæringer skal overstreges, kan de erklæringer, der ikke er relevante, overstreges, paraferes og stemples af certifikatudstederen eller helt slettes fra certifikatet.

c)

Der udstedes et enkelt separat certifikat for animalske produkter, der eksporteres fra et område/områder eller en zone/zoner i det samme eksportland opført eller omhandlet i bilag I, og som sendes til samme destination med samme jernbanevogn, lastbil, fly eller skib.

d)

Originaleksemplaret af hvert certifikat skal bestå af et enkelt ark papir, eller det skal, hvis der kræves mere tekst, være udformet således, at alle de nødvendige ark udgør et samlet hele og ikke kan skilles ad.

e)

Certifikatet udfærdiges på mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i EU, ligger, og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstater kan dog tillade, at certifikatet udfærdiges på det officielle sprog i en anden medlemsstat, om nødvendigt vedlagt en officiel oversættelse.

f)

Hvis certifikatet vedhæftes yderligere ark papir med henblik på identifikation af enkeltdyr i sendingen (rubrik I.28 i standardcertifikatet), skal disse ark også betragtes som en del af det originale certifikat, og hvert af disse ark forsynes med certifikatudstederens underskrift og stempel.

g)

Hvis certifikatet med yderligere vedhæftede ark papir som nævnt i litra f) består af mere end én side, skal hver side nederst på siden pagineres (sidetal af samlet sidetal) og øverst på siden forsynes med certifikatets referencenummer som tildelt af den kompetente myndighed.

h)

Det originale certifikat skal udfyldes og underskrives af embedsdyrlægen eller en anden udpeget officiel inspektør, såfremt dette er påkrævet i henhold til standardcertifikatet. Eksporttredjelandets kompetente myndigheder sørger for, at der følges samme regler for udfærdigelse af certifikater som dem, der er fastsat i Rådets direktiv 96/93/EF (1).

Underskriftens farve skal afvige fra påtrykkets farve. Det samme gælder stempler, dog ikke prægestempler eller vandmærker.

i)

Certifikatets referencenummer (rubrik I.2 og II.a) udstedes af den kompetente myndighed.


(1)  Rådets direktiv 96/93/EF af 17. december 1996 om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter (EFT L 13 af 16.1.1997, s. 28).


Top