EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0758

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/758 af 4. februar 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 for så vidt angår tilpasning af bilag III hertil (EØS-relevant tekst)

C/2016/0536

OJ L 126, 14.5.2016, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/758/oj

14.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/3


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/758

af 4. februar 2016

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 for så vidt angår tilpasning af bilag III hertil

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU (1), særlig artikel 49, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge forordning (EU) nr. 1315/2013 er det muligt at tilpasse de vejledende kort over det transeuropæiske transportnet, der er udvidet til bestemte nabolande, hvis der er indgået aftaler på højt plan om transportinfrastrukturnet mellem Unionen og de pågældende nabolande.

(2)

Der blev godkendt en aftale på højt plan mellem Unionen og de vestbalkanske lande Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Montenegro og Serbien den 27. august 2015 topmødet med de seks lande på Vestbalkan (Western Balkans 6) i Wien om tilpasningen af den vejledende udbygning af kortene over det samlede transeuropæiske transportnet samt identificering af hovednettets forbindelser på kortene over det samlede net. Aftalen vedrører linjerne på jernbane- og vejnettet samt havne og lufthavne. Med tilpasningen af de vejledende kort over det samlede net og især identificeringen af det vejledende hovednet bør Unionen bedre kunne målrette sit samarbejde med Vestbalkan, herunder med hensyn til finansiel støtte.

(3)

Der blev indgået en aftale på højt plan mellem Unionen og Island og Norge den 30. oktober 2015 inden for rammerne af Det Blandede Udvalg, der er nedsat ved aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, om tilpasningen af den vejledende udbygning af kortene over de samlede transeuropæiske transportnet i disse lande. Tilpasningen vedrører et begrænset antal tilpasninger af kortene over vej-, havn- og lufthavnsnettet med det formål bedre at afspejle det vejledende transeuropæiske transportnet i henhold til det transeuropæiske transportnets metode (2).

(4)

Forordning (EU) nr. 1315/2013 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EU) nr. 1315/2013 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1.

(2)  SWD(2013) 542 final.


BILAG

I bilag III til forordning (EU) nr. 1315/20113 foretages følgende ændringer:

(1)

Punkt 11.1 affattes således:

» Image «

(2)

Punkt 11.2 affattes således:

» Image «

(3)

Punkt 11.3 affattes således:

» Image «

(4)

Punkt 11.4 affattes således:

» Image «

(5)

Punkt 13.1 affattes således:

» Image «

(6)

Punkt 13.2 affattes således:

» Image «

(7)

Punkt 13.3 affattes således:

» Image «

(8)

Punkt 13.4 affattes således:

» Image «

Top