EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0678

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/678 af 29. april 2016 om et produkt, der består af tørrede lavendelblomster i poser, og som markedsføres som middel mod møl, jf. artikel 3, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EØS-relevant tekst)

C/2016/2523

OJ L 116, 30.4.2016, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/678/oj

30.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 116/37


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/678

af 29. april 2016

om et produkt, der består af tørrede lavendelblomster i poser, og som markedsføres som middel mod møl, jf. artikel 3, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 3, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 28. maj 2015 anmodede Tyskland Kommissionen om i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012 at træffe afgørelse om, hvorvidt et produkt, der består af tørrede lavendelblomster i poser, og som markedsføres som middel mod møl, er et biocidholdigt produkt eller en behandlet artikel efter betydningen i samme forordnings artikel 3, stk. 1, litra a) eller l).

(2)

I henhold til aftalt EU-vejledning (2) betragtes hele levende eller uforarbejdede døde organismer (f.eks. gær, frysetørrede bakterier) eller dele deraf (f.eks. legemsdele, blod, grene, blade, blomster osv.) ikke som stoffer, blandinger eller artikler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (3). Tørrede lavendelblomster bør derfor ikke betragtes som et stof, en blanding eller en artikel som omhandlet i nævnte forordning, og de bør derfor ikke betragtes som et biocidholdigt produkt eller en behandlet artikel i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Et produkt, der består af tørrede lavendelblomster i poser, er hverken et biocidholdigt produkt eller en behandlet artikel efter betydningen i artikel 3, stk. 1, litra a) og l), i forordning (EU) nr. 528/2012.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude Juncker

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Vejledning om bilag V Undtagelser fra registreringspligten (side 19), findes på http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/annex_v_en.pdf

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).


Top