EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0662

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/662 af 1. april 2016 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2017, 2018 og 2019 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester (EØS-relevant tekst)

C/2016/1795

OJ L 115, 29.4.2016, p. 2–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017; ophævet ved 32017R0660

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/662/oj

29.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 115/2


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/662

af 1. april 2016

om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2017, 2018 og 2019 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 29, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1213/2008 (2) blev der for første gang fastlagt et samordnet flerårigt EF-program, der omfattede årene 2009, 2010 og 2011. Programmet blev videreført ved på hinanden følgende kommissionsforordninger. Den seneste var Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/595 (3).

(2)

30-40 fødevarer udgør de vigtigste bestanddele af kosten i Unionen. Da brugen af pesticider varierer i væsentlig grad over en periode på tre år, bør pesticiderne overvåges for de pågældende fødevarer over en række af treårige cykler for at gøre det muligt at vurdere forbrugernes eksponering og anvendelsen af EU-lovgivningen.

(3)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) forelagde en videnskabelig rapport om en vurdering af pesticidovervågningsprogrammet. Den konkluderede, at en overskridelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer på mere end 1 % kunne anslås med en fejlmargen på 0,75 % ved udvælgelse af 683 prøveenheder for mindst 32 forskellige fødevarer (4). Indsamlingen af disse prøver bør fordeles mellem medlemsstaterne på grundlag af befolkningens størrelse, idet der skal tages mindst 12 prøver pr. produkt om året.

(4)

Der er taget hensyn til analyseresultaterne fra Unionens hidtidige offentlige kontrolprogrammer for at sikre, at viften af pesticider, der er omfattet af kontrolprogrammet, er repræsentativ for de pesticider, der anvendes.

(5)

Der er på Kommissionens websted (5) offentliggjort en vejledning om analytiske kvalitetskontrol- og valideringsprocedurer for analyse af pesticidrester i fødevarer og foder (»Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed«).

(6)

Hvis definitionen af et pesticids restkoncentration omfatter andre aktivstoffer, metabolitter, nedbrydningsprodukter eller reaktionsprodukter, bør oplysningerne om hver af de pågældende forbindelser indberettes særskilt, i det omfang de måles enkeltvis.

(7)

Medlemsstaterne, Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har i fællesskab fastlagt gennemførelsesforanstaltninger, såsom standardprøvebeskrivelsen (Standard Sample Description (SSD)) (6)  (7), om fremlæggelse af resultater af analyser af pesticidrester for så vidt angår medlemsstaternes indberetning af oplysningerne.

(8)

Med hensyn til prøveudtagningsprocedurerne bør Kommissionens direktiv 2002/63/EF (8), der omhandler de prøveudtagningsmetoder og -procedurer, som anbefales af Codex Alimentarius-Kommissionen, finde anvendelse.

(9)

Det er nødvendigt at vurdere, hvorvidt de maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i fødevarer til spædbørn og småbørn, der er fastsat i artikel 10 i Kommissionens direktiv 2006/141/EF (9) og i artikel 7 i Kommissionens direktiv 2006/125/EF (10), er overholdt, idet der udelukkende bør tages hensyn til de restkoncentrationsdefinitioner, der er fastsat i forordning (EF) nr. 396/2005.

(10)

Med hensyn til metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration vil medlemsstaterne eventuelt kunne opfylde deres analyseforpligtelser via aftaler med officielle laboratorier, der allerede råder over de nødvendige validerede metoder.

(11)

Medlemsstaterne bør senest den 31. august hvert år fremlægge oplysninger vedrørende det foregående kalenderår.

(12)

For at undgå uklarhed som følge af en overlapning mellem på hinanden følgende flerårige programmer bør gennemførelsesforordning (EU) 2015/595 ophæves af hensyn til retssikkerheden. Den bør dog fortsat finde anvendelse på prøver testet i 2016.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne udtager og analyserer i 2017, 2018 og 2019 prøver for de pesticid-/produktkombinationer, der er fastsat i bilag I.

Antallet af prøver af hvert produkt, herunder fødevarer til spædbørn og småbørn og produkter, der hidrører fra økologisk landbrugsproduktion, er fastsat i bilag II.

Artikel 2

1.   Det parti, der udtages prøver fra, udvælges vilkårligt.

Prøveudtagningsproceduren, herunder antallet af enheder, skal være i overensstemmelse med direktiv 2002/63/EF.

2.   Alle prøver, herunder dem, der er udtaget af fødevarer til spædbørn og småbørn, analyseres for de i bilag I opførte pesticider i overensstemmelse med restkoncentrationsdefinitionerne i forordning (EF) nr. 396/2005.

3.   For fødevarer til spædbørn og småbørn evalueres der prøver af produkterne, som de udbydes klar til brug, eller som de tilberedes efter producentens anvisninger, under hensyntagen til maksimalgrænseværdierne fastsat i direktiv 2006/125/EF og 2006/141/EF. Når sådanne fødevarer kan spises, både som de sælges, og som tilberedt, indberettes resultaterne for det ikke-tilberedte produkt, som det sælges.

Artikel 3

Medlemsstaterne indberetter resultaterne af analyserne af prøver i hhv. 2017, 2018 og 2019 senest den 31. august i hhv. 2018, 2019 og 2020. Resultaterne indberettes i overensstemmelse med standardprøvebeskrivelsen (Standard Sample Description (SSD)).

Hvis definitionen af et pesticids restkoncentration omfatter mere end én forbindelse (aktivstof, metabolit og/eller nedbrydnings- eller reaktionsprodukt), indberetter medlemsstaterne analyseresultaterne i overensstemmelse med den fuldstændige definition af pesticidets restkoncentration. Desuden indberettes resultaterne for alle analytter, der er omfattet af restkoncentrationsdefinitionen, særskilt, i det omfang de måles enkeltvis.

Artikel 4

Gennemførelsesforordning (EU) 2015/595 ophæves.

Den finder dog fortsat anvendelse på prøver testet i 2016.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. april 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1213/2008 af 5. december 2008 om et samordnet flerårigt EF-kontrolprogram for 2009, 2010 og 2011 for at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og for at vurdere forbrugernes eksponering herfor (EUT L 328 af 6.12.2008, s. 9).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/595 af 15. april 2015 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2016, 2017 og 2018 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester (EUT L 99 af 16.4.2015, s. 7).

(4)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: pesticidovervågningsprogram: Designvurdering EFSA Journal (2015);13(2):4005.

(5)  Document No. SANTE/11945/2015 (http://ec.europa.eu/food/plant/docs/plant_pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_11945_en.pdf) i den seneste udgave.

(6)  »Standard sample description for food and feed« (EFSA Journal 2010); 8(1): 1457).

(7)  »Use of the EFSA Standard Sample Description for the reporting of data on the control of pesticide residues in food and feed according to Regulation (EC) No 396/2005«( EFSA Journal 2014; 12(1):3545).

(8)  Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF-metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævelse af direktiv 79/700/EØF (EFT L 187 af 16.7.2002, s. 30).

(9)  Kommissionens direktiv 2006/141/EF af 22. december 2006 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn og om ændring af direktiv 1999/21/EF (EUT L 401 af 30.12.2006, s. 1).

(10)  Kommissionens direktiv 2006/125/EF af 5. december 2006 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (EUT L 339 af 6.12.2006, s. 16).


BILAG I

Del A: Vegetabilske produkter  (1) , der skal udtages prøver af i 2017, 2018 og 2019

2017

2018

2019

a)

b)

c)

Appelsiner (2)

Spisedruer (2)

Æbler (2)

Pærer (2)

Bananer (2)

Jordbær (2)

Kiwifrugter (2)

Grapefrugter (2)

Ferskner, herunder nektariner og lignende krydsninger (2)

Blomkål (2)

Auberginer (2)

Vin (rød eller hvid), der er fremstillet af druer. (Hvis der ikke findes en specifik forarbejdningsfaktor for vin, kan faktor 1 anvendes som standardfaktor. Medlemsstaterne angiver, hvilke vinforarbejdningsfaktorer der er anvendt, i den nationale sammenfattende rapport)

Løg (2)

Broccoli (2)

Havesalat (2)

Gulerødder (2)

Meloner (2)

Hovedkål (2)

Kartofler (2)

Dyrkede svampe (2)

Tomater (2)

Bønner (tørrede) (2)

Sød peberfrugt (2)

Spinat (2)

Korn af rug (3)

Korn af hvede (3)

Korn af havre (3)  (4)

Afskallet korn af ris (5)

Jomfruolie (med mindre der forefindes en specifik olieforarbejdningsfaktor, sættes olieforarbejdningsfaktor = 5, med udgangspunkt i et standardproduktionsudbytte for olivenolieproduktion på 20 % af olivenhøsten. For ikke-fedtopløselige stoffer kan faktor 1 anvendes som standardfaktor. Medlemsstaterne angiver, hvilke forarbejdningsfaktorer der er anvendt, i den nationale sammenfattende rapport)

Korn af byg (3)  (6)

Del B: Animalske produkter  (7) , der skal udtages prøver af i 2017, 2018 og 2019

2017

2018

2019

f)

d)

e)

Fjerkræfedt (8)

Oksefedt (8)

Komælk (9)

Fårefedt (8)

Hønseæg (8)  (10)

Svinefedt (8)

Del C: Pesticid/produktkombinationer, som skal overvåges i/på vegetabilske produkter

 

2017

2018

2019

Bemærkninger

2,4-D

a)

b)

c)

I 2017 foretages analysen kun i og på appelsiner, blomkål, korn af ris og tørrede bønner; i 2018 i og på grapefrugter, spisedruer, auberginer og broccoli; i 2019 i og på havesalat, spinat og tomater

2-Phenylphenol

a)

b)

c)

 

Abamectin

a)

b)

c)

 

Acephat

a)

b)

c)

 

Acetamiprid

a)

b)

c)

 

Acrinathrin

a)

b)

c)

 

Aldicarb

a)

b)

c)

 

Aldrin og dieldrin

a)

b)

c)

 

Azinphos-methyl

a)

b)

c)

 

Azoxystrobin

a)

b)

c)

 

Bifenthrin

a)

b)

c)

 

Biphenyl

a)

b)

c)

 

Bitertanol

a)

b)

c)

 

Boscalid

a)

b)

c)

 

Bromidion

a)

b)

c)

I 2017 foretages analysen kun i og på korn af ris; i 2018 i og på søde peberfrugter; i 2019 i og på havesalat og tomater

Bromopropylat

a)

b)

c)

 

Bupirimat

a)

b)

c)

 

Buprofezin

a)

b)

c)

 

Captan

a)

b)

c)

 

Carbaryl

a)

b)

c)

 

Carbendazim og benomyl

a)

b)

c)

 

Carbofuran

a)

b)

c)

 

Chlorantraniliprol

a)

b)

c)

 

Chlorfenapyr

a)

b)

c)

 

Chlormequat

a)

b)

c)

I 2017 foretages analysen kun i og på gulerødder, pærer, korn af rug og korn af ris; i 2018 i og på auberginer, dyrkede svampe og korn af hvede. i 2019 i og på tomater og korn af havre

Chlorothalonil

a)

b)

c)

 

Chlorpropham

a)

b)

c)

 

Chlorpyrifos

a)

b)

c)

 

Chlorpyrifos-methyl

a)

b)

c)

 

Clofentezin

a)

b)

c)

Analysen foretages for alle de opførte produkter undtagen cerealier

Clothianidin

a)

b)

c)

Se også thiamethoxam.

Cyfluthrin

a)

b)

c)

 

Cymoxanil

a)

b)

c)

 

Cypermethrin

a)

b)

c)

 

Cyproconazol

a)

b)

c)

 

Cyprodinil

a)

b)

c)

 

Cyromazin

a)

b)

c)

I 2017 foretages analysen kun i og på kartofler, løg og gulerødder; i 2018 i og på auberginer, søde peberfrugter, meloner og dyrkede svampe; i 2019 i og på havesalat og tomater

Deltamethrin

a)

b)

c)

 

Diazinon

a)

b)

c)

 

Dichlorvos

a)

b)

c)

 

Dicloran

a)

b)

c)

 

Dicofol

a)

b)

c)

Analysen foretages for alle de opførte produkter undtagen cerealier

Diethofencarb

a)

b)

c)

 

Difenoconazol

a)

b)

c)

 

Diflubenzuron

a)

b)

c)

 

Dimethoat

a)

b)

c)

 

Dimethomorph

a)

b)

c)

 

Diniconazol

a)

b)

c)

 

Diphenylamin

a)

b)

c)

 

Dithianon

a)

b)

c)

I 2017 foretages analysen kun i og på pærer og korn af ris; i 2018 i og på spisedruer; i 2019 i og på æbler og pærer

Dithiocarbamater

a)

b)

c)

Analysen foretages for alle de opførte produkter undtagen broccoli, blomkål, hovedkål, olivenolie, vin og løg

Dodin

a)

b)

c)

 

Endosulfan

a)

b)

c)

 

EPN

a)

b)

c)

 

Epoxiconazol

a)

b)

c)

 

Ethephon

a)

b)

c)

I 2017 foretages analysen kun i og på appelsiner og pærer; i 2018 på søde peberfrugter, korn af hvede og spisedruer. i 2019 i og på æbler, ferskner, tomater og vin

Ethion

a)

b)

c)

 

Ethirimol

a)

b)

c)

Analysen foretages i og på alle de opførte produkter undtagen cerealier.

Ethofenprox

a)

b)

c)

 

Famoxadon

a)

b)

c)

 

Fenamidon

a)

b)

c)

 

Fenamiphos

a)

b)

c)

 

Fenarimol

a)

b)

c)

Analysen foretages i og på alle de opførte produkter undtagen cerealier

Fenazaquin

a)

b)

c)

Analysen foretages i og på alle de opførte produkter undtagen cerealier

Fenbuconazol

a)

b)

c)

 

Fenbutatinoxid

a)

b)

c)

I 2017 foretages analysen kun i og på appelsiner og pærer; i 2018 i og på auberginer, grapefrugter, søde peberfrugter og spisedruer; i 2019 i og på æbler, jordbær, ferskner, tomater og vin

Fenhexamid

a)

b)

c)

 

Fenitrothion

a)

b)

c)

 

Fenoxycarb

a)

b)

c)

 

Fenpropathrin

a)

b)

c)

 

Fenpropidin

a)

b)

c)

 

Fenpropimorph

a)

b)

c)

 

Fenpyroximat

a)

b)

c)

 

Fenthion

a)

b)

c)

 

Fenvalerat

a)

b)

c)

 

Fipronil

a)

b)

c)

 

Flonicamid

a)

b)

c)

I 2017 foretages analysen i og på kartofler, pærer, korn af ris og korn af rug; i 2018 i og på auberginer, spisedruer, grapefrugter, meloner, søde peberfrugter og korn af hvede. i 2019 i og på æbler, pærer, spinat, havesalat, tomater, korn af havre og korn af byg

Fludioxonil

a)

b)

c)

 

Flufenoxuron

a)

b)

c)

 

Fluazifop-P-butyl

a)

b)

c)

I 2017 foretages analysen kun i og på blomkål, tørrede bønner, kartofler og gulerødder; i 2018 i og på auberginer, broccoli, søde peberfrugter og korn af hvede; i 2019 i og på jordbær, hovedkål, havesalat, spinat og tomater

Flubendiamid

a)

b)

c)

 

Fluopyram

a)

b)

c)

 

Fluquinconazol

a)

b)

c)

 

Flusilazol

a)

b)

c)

 

Flutriafol

a)

b)

c)

 

Folpet

a)

b)

c)

 

Formetanat

a)

b)

c)

 

Fosthiazat

a)

b)

c)

 

Glyphosat

a)

b)

c)

I 2017 foretages analysen kun i og på pærer, appelsiner og korn af rug; i 2018 i og på spisedruer og korn af hvede. i 2019 i og på æbler, ferskner, vin, korn af byg og korn af havre

Haloxyfop, inklusive haloxyfop-P

 

b)

c)

I 2018 foretages analysen kun i og på broccoli, grapefrugter, søde peberfrugter og korn af hvede; i 2019 i og på jordbær og hovedkål. I 2017 foretages der ingen analyse i eller på nogen produkter

Hexaconazol

a)

b)

c)

 

Hexythiazox

a)

b)

c)

Analysen foretages for alle de opførte produkter undtagen cerealier

Imazalil

a)

b)

c)

 

Imidacloprid

a)

b)

c)

 

Indoxacarb

a)

b)

c)

 

Iprodion

a)

b)

c)

 

Iprovalicarb

a)

b)

c)

 

Isocarbophos

a)

b)

c)

 

Isoprothiolan

a)

 

 

I 2017 foretages analysen kun i og på korn af ris; i 2018 og 2019 foretages der ingen analyse i eller på nogen produkter

Kresoxim-methyl

a)

b)

c)

 

Lambda-cyhalothrin

a)

b)

c)

 

Linuron

a)

b)

c)

 

Lufenuron

a)

b)

c)

 

Malathion

a)

b)

c)

 

Mandipropamid

a)

b)

c)

 

Mepanipyrim

a)

b)

c)

 

Mepiquat

a)

b)

c)

I 2017 foretages analysen kun i og på pærer, korn af rug og korn af ris; i 2018 i og på dyrkede svampe og korn af hvede. i 2019 i og på korn af byg og korn af havre

Metalaxyl og metalaxyl-M

a)

b)

c)

 

Methamidophos

a)

b)

c)

 

Methidathion

a)

b)

c)

 

Methiocarb

a)

b)

c)

 

Methomyl og thiodicarb

a)

b)

c)

 

Methoxyfenozid

a)

b)

c)

 

Monocrotophos

a)

b)

c)

 

Myclobutanil

a)

b)

c)

 

Oxadixyl

a)

b)

c)

 

Oxamyl

a)

b)

c)

 

Oxydemeton-methyl

a)

b)

c)

 

Paclobutrazol

a)

b)

c)

 

Parathion

a)

b)

c)

 

Parathion-methyl

a)

b)

c)

 

Penconazol

a)

b)

c)

 

Pencycuron

a)

b)

c)

 

Pendimethalin

a)

b)

c)

 

Permethrin

a)

b)

c)

 

Phosmet

a)

b)

c)

 

Pirimicarb

a)

b)

c)

 

Pirimiphos-methyl

a)

b)

c)

 

Procymidon

a)

b)

c)

 

Profenofos

a)

b)

c)

 

Propamocarb

a)

b)

c)

I 2017 foretages analysen kun i og på gulerødder, blomkål, løg og kartofler; i 2018 i og på spisedruer, meloner, auberginer, broccoli, peberfrugter og korn af hvede; i 2019 i og på jordbær, hovedkål, spinet, havesalat, tomater og korn af byg

Propargit

a)

b)

c)

 

Propiconazol

a)

b)

c)

 

Propyzamid

a)

b)

c)

 

Pymetrozin

 

b)

c)

I 2018 foretages analysen kun på auberginer, meloner og søde peberfrugter, i 2019 i og på hovedkål, havesalat, jordbær, spinat og tomater. I 2017 foretages der ingen analyse i eller på nogen produkter

Pyrachostrobin

a)

b)

c)

 

Pyridaben

a)

b)

c)

 

Pyrimethanil

a)

b)

c)

 

Pyriproxyfen

a)

b)

c)

 

Quinoxyfen

a)

b)

c)

 

Spinosad

a)

b)

c)

 

Spirodiclofen

a)

b)

c)

 

Spiromesifen

a)

b)

c)

 

Spiroxamin

a)

b)

c)

 

Tau-fluvalinat

a)

b)

c)

 

Tebuconazol

a)

b)

c)

 

Tebufenozid

a)

b)

c)

 

Tebufenpyrad

a)

b)

c)

Analysen foretages i og på alle de opførte produkter undtagen cerealier

Teflubenzuron

a)

b)

c)

 

Tefluthrin

a)

b)

c)

 

Terbuthylazin

a)

b)

c)

 

Tetraconazol

a)

b)

c)

 

Tetradifon

a)

b)

c)

Analysen foretages i og på alle de opførte produkter undtagen cerealier

Thiabendazol

a)

b)

c)

 

Thiacloprid

a)

b)

c)

 

Thiamethoxam

a)

b)

c)

 

Thiophanat-methyl

a)

b)

c)

 

Tolclofos-methyl

a)

b)

c)

 

Tolylfluanid

a)

b)

c)

Analysen foretages i og på alle de opførte produkter undtagen cerealier

Triadimefon og triadimenol

a)

b)

c)

 

Triazophos

a)

b)

c)

 

Trifloxystrobin

a)

b)

c)

 

Triflumuron

a)

b)

c)

 

Vinclozolin

a)

b)

c)

 

Del D: Pesticid/produktkombinationer, som skal overvåges i/på animalske produkter

 

2017

2018

2019

Bemærkninger

Aldrin og dieldrin

f)

d)

e)

 

Bifenthrin

f)

d)

e)

 

Chlordan

f)

d)

e)

 

Chlorpyrifos

f)

d)

e)

 

Chlorpyrifos-methyl

f)

d)

e)

 

Cypermethrin

f)

d)

e)

 

DDT

f)

d)

e)

 

Deltamethrin

f)

d)

e)

 

Diazinon

f)

d)

e)

 

Endosulfan

f)

d)

e)

 

Famoxadon

f)

d)

e)

 

Fenvalerat

f)

d)

e)

 

Heptachlor

f)

d)

e)

 

Hexachlorbenzen

f)

d)

e)

 

Hexachlorcyclohexan (HCH, alfa-isomer)

f)

d)

e)

 

Hexachlorcyclohexan (HCH), beta-isomer

f)

d)

e)

 

Indoxacarb

 

 

e)

I 2019 foretages analysen kun på mælk

Lindan

f)

d)

e)

 

Methoxychlor

f)

d)

e)

 

Parathion

f)

d)

e)

 

Permethrin

f)

d)

e)

 

Pirimiphos-methyl

f)

d)

e)

 


(1)  Ved analysering af råvarerne skal de dele af produkterne, som maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer gælder for, analyseres for det primære produkt i gruppen eller undergruppen i del A i bilag I til forordning (EU) nr. 752/2014, medmindre andet er angivet.

(2)  Analysen foretages på uforarbejdede produkter (herunder frosne produkter).

(3)  Hvis der ikke er adgang til tilstrækkelige prøver af korn af rug, hvede, havre eller byg, er det også en mulighed at analysere rug-, hvede-, havre- eller bygmel, forudsat at der oplyses en forarbejdningsfaktor. Hvis der ikke findes en specifik forarbejdningsfaktor, kan faktor 1 anvendes som standardfaktor.

(4)  Hvis der ikke er adgang til tilstrækkelige prøver af korn af havre, kan den del af det krævede prøveantal, som ikke kunne udtages, tilføjes til prøveantallet for korn af byg, hvilket resulterer i et reduceret prøveantal for korn af havre og et tilsvarende højere prøveantal for korn af byg.

(5)  Korn af poleret ris kan også analyseres, hvis det er relevant. Det skal indberettes til EFSA, hvis der foretages analyse af poleret eller afskallet ris. Ved analyse af poleret ris skal der indberettes en forarbejdningsfaktor. Hvis der ikke findes en specifik forarbejdningsfaktor, kan faktor 0,5 anvendes som standardfaktor.

(6)  Hvis der ikke er adgang til tilstrækkelige prøver af korn af byg, kan den del af det krævede prøveantal, som ikke kunne udtages, tilføjes til prøveantallet for korn af havre, hvilket resulterer i et reduceret prøveantal for korn af byg og et tilsvarende højere prøveantal for korn af havre.

(7)  Ved analysering af råvarerne skal de dele af produkterne, som maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer gælder for, analyseres for det primære produkt i gruppen eller undergruppen i del A i bilag I til forordning (EU) nr. 752/2014, medmindre andet er angivet.

(8)  Analysen foretages på uforarbejdede produkter (herunder frosne produkter).

(9)  Der foretages analyse af frisk (uforarbejdet) mælk, herunder frossen, pasteuriseret, varmebehandlet, steriliseret eller filtreret mælk.

(10)  Der skal foretages analyse af hele æg uden skal.


BILAG II

Antal prøver, jf. artikel 1

1)

Det antal prøver, der skal udtages for hver vare og analyseres af hver medlemsstat for de i bilag I opførte pesticider, er fastsat i skemaet i punkt 5.

2)

Ud over de prøver, der kræves i henhold til skemaet i punkt 5, skal hver medlemsstat i 2017 udtage og analysere fem prøver af modermælkserstatninger og fem af tilskudsblandinger til småbørn.

Ud over de prøver, der kræves i henhold til nævnte skema, skal hver medlemsstat i 2018 udtage og analysere 10 prøver af forarbejdet babymad baseret på cerealier.

Ud over de prøver, der kræves i henhold til nævnte skema, skal hver medlemsstat i 2019 udtage og analysere 10 prøver af anden babymad til spædbørn og småbørn end modermælkserstatninger, tilskudsblandinger og forarbejdet babymad baseret på cerealier.

3)

I overensstemmelse med skemaet i punkt 5 skal prøver af varer, der hidrører fra økologisk landbrugsproduktion, udtages i overensstemmelse med disse varers markedsandel i hver medlemsstat, idet der dog mindst skal udtages én.

4)

Medlemsstater, der anvender metoder til samtidig påvisning af flere restkoncentrationer (multirestmetoder), kan anvende kvalitative screeningsmetoder på op til 15 % af de prøver, der skal udtages og analyseres i henhold til skemaet i punkt 5. Hvis en medlemsstat anvender kvalitative screeningsmetoder, skal den analysere det resterende antal prøver ved hjælp af kvantitative metoder til samtidig påvisning af flere restkoncentrationer.

Hvis resultaterne af kvalitative screeninger er positive, skal medlemsstaterne anvende en sædvanlig målemetode til kvantificering af resultaterne.

5)

Mindste antal prøver pr. medlemsstat:

Medlemsstat

Prøver

 

Medlemsstat

Prøver

BE

12

 

LU

12

BG

12

HU

12

CZ

12

MT

12

DK

12

NL

18

DE

97

AT

12

EE

12

PL

47

EL

12

PT

12

ES

50

RO

20

FR

71

SI

12

IE

12

SK

12

IT

69

FI

12

CY

12

SE

12

LV

12

UK

71

LT

12

HR

12

ANTAL PRØVER I ALT 683


Top