EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0583

Kommissionens forordning (EU) 2016/583 af 15. april 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 1332/2011 om fastlæggelse af fælles krav til udnyttelse af luftrummet og operationelle procedurer til forebyggelse af kollisioner i luften (EØS-relevant tekst)

C/2016/2127

OJ L 101, 16.4.2016, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/583/oj

16.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/583

af 15. april 2016

om ændring af forordning (EU) nr. 1332/2011 om fastlæggelse af fælles krav til udnyttelse af luftrummet og operationelle procedurer til forebyggelse af kollisioner i luften

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 8, stk. 5, og artikel 9, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EU) nr. 1332/2011 (2) skal flyvemaskiner med turbinemotor med en maksimalt tilladt certificeret startmasse (MCTOM) på mere end 5 700 kg eller med godkendelse til at befordre mere end 19 passagerer udstyres med en ny softwareversion 7.1 af det luftbårne antikollisionssystem (ACAS II) for at forebygge kollisioner i luften. Dette krav gælder også for operatører af visse flyvemaskiner, som er registreret i et tredjeland.

(2)

Ved forordning (EU) nr. 1332/2011 pålægges EU-luftfartsselskaber, der er underlagt Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (3), ligeledes at installere den nye softwareversion 7.1 af ACAS II om bord på deres flyvemaskiner. Denne bestemmelse er imidlertid forældet, idet forordning (EØF) nr. 3922/91 ikke længere finder anvendelse på de pågældende operatører, fordi bilag III til forordningen er udgået. For disse operatører finder Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 (4) nu anvendelse i stedet, og de nødvendige regler i denne henseende er indeholdt i samme forordning. Derfor bør de forældede bestemmelser i forordning (EU) nr. 1332/2011 udgå.

(3)

Forordning (EU) nr. 1332/2011 indeholder regler om operationelle procedurer, der gælder i situationer, hvor en ACAS II-meddelelse rådgiver flyvebesætningen om en manøvre, som skal sikre, at flyvemaskinen holdes adskilt fra alle trusler, eller at den eksisterende adskillelse opretholdes (Resolution advisory). Da disse regler er sikkerhedskritiske både for piloter og flyveledere, navnlig hvad angår deres indbyrdes grænseflade, kan reglerne med fordel inddrages i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 (5) i stedet. Derfor bør reglerne vedrørende sådanne operationelle procedurer i forordning (EU) nr. 1332/2011 udgå.

(4)

Forordning (EU) nr. 1332/2011 bør således ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning bygger på udtalelsen (6), der er afgivet af Udvalget for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur i henhold til artikel 17, stk. 2, litra b), og artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 65 i forordning (EF) nr. 216/2008 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1332/2011 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4 udgår.

2)

Artikel 5, stk. 2 og 3, affattes således:

»2.   Artikel 3 anvendes fra den 1. marts 2012.

3.   Uanset stk. 2 anvendes artikel 3 fra den 1. december 2015 for luftfartøjer, som har fået et individuelt luftdygtighedsbevis udstedt før den 1. marts 2012.«

3)

Bilaget erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 25. august 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. april 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1332/2011 af 16. december 2011 om fastlæggelse af fælles krav til udnyttelse af luftrummet og operationelle procedurer til forebyggelse af kollisioner i luften (EUT L 336 af 20.12.2011, s. 20).

(3)  Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 af 25.10.2012, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 af 26. september 2012 om fælles regler for luftrummet og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og -procedurer og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010 (EUT L 281 af 13.10.2012, s. 1).

(6)  Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs udtalelse nr. 04/2014 af 16. december 2014 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 om fælles regler for luftrummet og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og -procedurer (SERA Del C).


BILAG

»BILAG

Luftbårne antikollisionssystemer (ACAS) II

(Del-ACAS)

AUR.ACAS.1005 Ydelseskrav

1)

Følgende luftfartøjer med turbinemotor skal udstyres med ACAS II med antikollisionslogik version 7.1:

a)

flyvemaskiner med en maksimalt tilladt certificeret startmasse på mere end 5 700 kg

b)

flyvemaskiner med godkendelse til at befordre mere end 19 passagerer.

2)

Luftfartøjer, som ikke er omhandlet i punkt 1), og som på frivillig basis vil blive udstyret med ACAS II, skal have antikollisionslogik version 7.1.

3)

Punkt 1) gælder ikke for ubemandede luftfartøjssystemer.

AUR.ACAS.1010 ACAS II-uddannelse

Operatører skal udarbejde operationelle procedurer og uddannelsesprogrammer for ACAS II, således at flyvebesætningen uddannes i at forhindre kollisioner og opnår kompetence til at bruge ACAS II-udstyr.«


Top