EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0566

Kommissionens afgørelse (EU) 2016/566 af 11. april 2016 om nedsættelse af Styringsgruppen på Højt Plan om Forvaltning af Det Digitale Maritime System og Digitale Maritime Tjenesteydelser og om ophævelse af afgørelse 2009/584/EF

C/2016/1960

OJ L 96, 12.4.2016, p. 46–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/566/oj

12.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 96/46


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2016/566

af 11. april 2016

om nedsættelse af Styringsgruppen på Højt Plan om Forvaltning af Det Digitale Maritime System og Digitale Maritime Tjenesteydelser og om ophævelse af afgørelse 2009/584/EF

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen er politisk ansvarlig for forvaltningen og udviklingen af Unionens maritime informationsudvekslingssystem, herunder det centrale SafeSeaNet-system, CleanSeaNet-systemet og de relevante dele af Long Range Identification and Tracking System, integrationen og interoperabiliteten heraf samt for overvågningen af SafeSeaNet-systemet i samarbejde med medlemsstaterne.

(2)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF (1), bilag III, punkt 2.2, skal der nedsættes en styringsgruppe på højt plan, der skal beskæftige sig med de spørgsmål, som bilaget omhandler. Denne styringsgruppe er blevet nedsat i henhold til Kommissionens afgørelse 2009/584/EF (2).

(3)

Som følge af ændringen af direktiv 2002/59/EF, bilag III, punkt 2.2, i medfør af Kommissionens direktiv 2014/100/EU (3) medfører denne bestemmelse en række nye opgaver, der sammenlignet med den tidligere situation skal hjælpe med forvaltningen og styringen af systemet og de integrerede tjenesteydelser. I praksis gør denne ændring det ligeledes muligt at strømline den nuværende styring og de eksisterende grupper med henblik på at mindske den administrative byrde og forenkle rapporteringsforpligtelserne.

(4)

Hvad angår Kommissionens afgørelse om nedsættelse af Styringsgruppen på Højt Plan er det derfor nødvendigt at udarbejde en opdateret liste over opgaver.

(5)

Det er ligeledes hensigtsmæssigt at tildele Styringsgruppen på Højt Plan visse andre opgaver, der er tæt forbundet med dem, der er opstillet i direktiv 2002/59/EF, og som svarer til gruppens ekspertise. Gruppen skal således bistå Kommissionen med at udføre de opgaver, som fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU (4), artikel 3, stk. 2, etablere og vedligeholde samarbejdet med ekspertgrupperne samt udvide det etablerede samarbejde mellem alle de relevante myndigheder, der er involveret i medlemsstaterne, og overvåge systemets indbyrdes forbindelse og interoperabilitet, og den skal desuden iværksætte udveksling af erfaringer og bedste praksis med alle involverede parter, herunder interessenter fra branchen.

(6)

Det ser ligeledes ud til, at det er nødvendigt at tage hånd om den teknologiske udvikling, fremskridtene og de strategiske spørgsmål, der har forbindelse til den fremtidige udvikling af systemet, idet der især tages højde for støtte til og fremme af det europæiske maritime transportområde uden barrierer og andre relevante EU-politikker og EU-lovgivning. Dette kan også være nyttigt i forbindelse med udviklingen af den frivillige proces for en fælles ramme for informationsudveksling (CISE).

(7)

Styringsgruppen på Højt Plan skal bestå af repræsentanter for medlemsstaterne og Kommissionen i overensstemmelse med direktiv 2002/59/EF, bilag III, punkt 2.2. Gruppens formandskab varetages af en repræsentant for Kommissionen. For at sikre kontinuiteten er det ønskeligt, at de nuværende medlemmer, der er udpeget i overensstemmelse med afgørelse 2009/584/EF, forbliver på deres poster til udgangen af den nuværende mandatperiode.

(8)

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) er ansvarligt for den tekniske implementering af Unionens maritime informationsudvekslingssystem i samarbejde med medlemsstaterne og Kommissionen i overensstemmelse med direktiv 2002/59/EF og for så vidt angår støtte til medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 2010/65/EU, navnlig ved at fremme den elektroniske overførsel af data ved hjælp af SafeSeaNet-systemet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 (5). Agenturet bør derfor involveres permanent i arbejdet i Styringsgruppen på Højt Plan.

(9)

Der bør fastsættes regler for gruppemedlemmernes videregivelse af oplysninger.

(10)

Personoplysninger bør behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (6).

(11)

Afgørelse 2009/584/EF bør ophæves —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

Herved oprettes Styringsgruppen på Højt Plan om Forvaltning af Det Digitale Maritime System og Digitale Maritime Tjenesteydelser.

Artikel 2

Opgaver

Uden at det berører medlemsstaternes ejerskab til oplysninger er gruppens opgaver som følger:

a)

som omhandlet i direktiv 2002/59/EF, bilag III, punkt 2.2

b)

bistå Kommissionen med at udføre de opgaver, der fremgår af direktiv 2010/65/EU, artikel 3, stk, 2, og navnlig hjælpe med at udvikle de tekniske mekanismer med henblik på harmonisering og koordinering af rapporteringsformaliteterne i Unionen ved at fremme integration, genanvendelse og udveksling af de oplysninger, der rapporteres i systemet, og derved muliggøre en samlet rapportering og udviklingen af det europæiske maritime transportområde uden barrierer

c)

iværksætte og vedligeholde samarbejdet med ekspertgrupper vedrørende specifikke opgaver, der har forbindelse med driften, brugen og funktionen af Unionens maritime informations- og udvekslingssystem, det nationale enstrengede system, det nationale SafeSeaNet eller andre elektroniske systemer og deres interoperabilitet i henhold til et kommissorium, der fastsættes af gruppen

d)

iværksætte samarbejdet mellem medlemsstaternes myndigheder og Kommissionen vedrørende:

artikel 23 i direktiv 2002/59/EF

spørgsmål, der vedrører brugsbetingelserne for systemet og de integrerede maritime tjenesteydelser

e)

overvåge den indbyrdes forbindelse og interoperabiliteten mellem det nationale enstrengede system, Unionens maritime informationsudvekslingssystem og andre relevante europæiske systemer, der bruges til at forvalte information

f)

iværksætte udveksling af erfaringer og bedste praksis med henblik på direktiv 2002/59/EF, artikel 20, stk. 3.

Artikel 3

Høring

Kommissionen kan høre gruppen om ethvert spørgsmål, der vedrører de opgaver, der fremgår af artikel 2, samt den tekniske drift af den igangværende og fremtidige udvikling af det enstrengede system og Unionens maritime informationsudvekslingssystem både fra centralt og decentralt hold, herunder dets bidrag til havovervågningen fra et holistisk perspektiv med henblik på de mål og formål, der fremgår af direktiv 2002/59/EF og direktiv 2010/65/EU.

Artikel 4

Udnævnelse af medlemmer

1.   Gruppen består af repræsentanter for medlemsstaterne og Kommissionen.

2.   De medlemmer af gruppen, som Kommissionen udnævner, skal være højtstående embedsmænd.

3.   Hver medlemsstat udpeger højst to medlemmer og et tilsvarende antal suppleanter. Suppleanter udnævnes på samme vilkår som gruppens medlemmer. En suppleant træder automatisk i stedet for et medlem, når vedkommende er fraværende eller forhindret. Medlemmer og suppleanter skal være højtstående embedsmænd.

4.   De medlemmer, der er blevet udpeget til Styringsgruppen på Højt Plan vedrørende SafeSeaNet, forbliver på deres poster, indtil deres periode udløber i medfør af afgørelse 2009/584/EF, artikel 3, stk. 2.

5.   Medlemmer, der er udpeget i overensstemmelse med stk. 3, er valgt for tre år. De varetager deres hverv, indtil de afløses, eller deres mandatperiode udløber. Mandatet kan fornyes.

6.   Medlemmer, som ikke længere er i stand til at bidrage effektivt til gruppens arbejde, som træder tilbage, eller som ikke overholder bestemmelserne i denne artikels stk. 3 eller i traktatens artikel 339, kan udskiftes i den resterende del af deres mandatperiode.

7.   En repræsentant for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) deltager i gruppens møder som observatør. EMSA repræsenteres på et højt plan.

8.   Repræsentanter for EFTA-lande, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kan deltage i gruppens møder som observatører.

9.   Personoplysninger indsamles, behandles og offentliggøres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikel 5

Funktionsmåde

1.   En repræsentant for Kommissionen varetager gruppens formandskab.

2.   Kommissionens repræsentant, der er formand for gruppen, kan indbyde andre eksperter med særlig kompetence inden for et emne, der er opført på dagsordenen, til at deltage i gruppens eller undergruppernes arbejde, hvis dette anses for nyttigt og/eller nødvendigt. Kommissionens repræsentant kan desuden give observatørstatus til enkeltpersoner, organisationer, som defineret i regel 8, stk. 3, i de horisontale regler om ekspertgrupper, samt til kandidatlande.

3.   Ekspertgruppens medlemmer og deres repræsentanter samt de indbudte eksperter og observatører er pålagt tavshedspligt som fastsat i traktaterne og gennemførelsesbestemmelserne hertil samt Kommissionens sikkerhedsforskrifter vedrørende beskyttelse af EU's klassificerede informationer i bilaget til Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 (7) og (EU, Euratom) 2015/444 (8). Hvis de tilsidesætter disse forpligtelser, kan Kommissionen træffe alle relevante foranstaltninger.

4.   Under normale omstændigheder afholdes gruppens møder i Kommissionens lokaler. Kommissionen varetager gruppens sekretariat. Andre tjenestemænd i Kommissionen med interesse i de emner, der behandles på gruppens møder, kan deltage i disse møder.

5.   Gruppen fastsætter sin forretningsorden på grundlag af Kommissionens standardforretningsorden for ekspertgrupper.

6.   Alle relevante dokumenter, såsom dagsordener, referater og deltagernes bidrag, stilles til rådighed enten i registret over ekspertgrupper eller via et link fra registret til et særligt websted, hvor disse oplysninger kan findes. Det er muligt at undlade offentliggørelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (9).

Artikel 6

Mødeudgifter

1.   Der ydes ikke vederlag for det arbejde, der udføres af deltagerne i forbindelse med gruppens aktiviteter.

2.   Deltagernes rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med gruppens aktiviteter refunderes af Kommissionen i overensstemmelse med de i Kommissionen gældende bestemmelser.

3.   Disse udgifter refunderes inden for rammerne af de disponible midler, der afsættes til formålet som led i den årlige procedure for tildeling af ressourcer.

Artikel 7

Ophævelse

Afgørelse 2009/584/EF ophæves.

Artikel 8

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet og om ophævelse af Rådets direktiv 93/75/EØF (EFT L 208 af 5.8.2002, s. 10).

(2)  Kommissionens afgørelse 2009/584/EF af 31. juli 2009 om nedsættelse af Styringsgruppen på Højt Plan vedrørende SafeSeaNet (EUT L 201 af 1.8.2009, s. 63).

(3)  Kommissionens direktiv 2014/100/EU af 28. oktober 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet (EUT L 308 af 29.10.2014, s. 82).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU af 20. oktober 2010 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne, og om ophævelse af direktiv 2002/6/EF (EUT L 283 af 29.10.2010, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(7)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).

(8)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).


Top