EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0549

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/549 af 8. april 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne bentazon, cyhalofopbutyl, diquat, famoxadon, flumioxazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pymetrozin, thiabendazol og thifensulfuron-methyl (EØS-relevant tekst)

C/2016/2005

OJ L 95, 9.4.2016, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/549/oj

9.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/549

af 8. april 2016

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne bentazon, cyhalofopbutyl, diquat, famoxadon, flumioxazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pymetrozin, thiabendazol og thifensulfuron-methyl

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) indeholder de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Godkendelsesperioderne for aktivstofferne bentazon, cyhalofopbutyl, diquat, famoxadon, flumioxazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pymetrozin, thiabendazol og thifensulfuron-methyl blev forlænget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1885 (3). Godkendelsen af disse stoffer udløber den 30. juni 2016. Der er i henhold til artikel 4 i Kommissionens forordning (EU) nr. 1141/2010 (4) blevet indgivet ansøgninger om forlængelse af optagelsen af disse stoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (5).

(3)

Da vurderingen af stofferne er blevet forsinket af årsager, som ansøgerne ikke har indflydelse på, kan godkendelserne af de pågældende aktivstoffer forventes at ville udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny dem. Det er derfor nødvendigt at forlænge deres godkendelsesperioder.

(4)

I betragtning af formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof ikke forlænges, fordi det ikke opfylder godkendelseskriterierne, fastsætter Kommissionen udløbsdatoen til den seneste af følgende datoer: den dato, der var gældende før nærværende forordnings ikrafttrædelse, eller datoen for ikrafttrædelsen af den forordning, hvorved godkendelsen af aktivstoffet ikke forlænges. For så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof forlænges, vil Kommissionen, afhængigt af omstændighederne, bestræbe sig på at fastsætte den tidligst mulige anvendelsesdato.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1885 af 20. oktober 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne 2,4-D, acibenzolar-s-methyl, amitrol, bentazon, cyhalofopbutyl, diquat, esfenvalerat, famoxadon, flumioxazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), glyphosat, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cyhalothrin, metalaxyl-M, metsulfuronmethyl, picolinafen, prosulfuron, pymetrozin, pyraflufen-ethyl, thiabendazol, thifensulfuron-methyl og triasulfuron (EUT L 276 af 21.10.2015, s. 48).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1141/2010 af 7. december 2010 om en procedure for forlængelse af optagelsen af en anden gruppe af aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om fastlæggelse af en liste over disse stoffer (EUT L 322 af 8.12.2010, s. 10).

(5)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 11 (vedrørende bentazon) ændres »30. juni 2016« til »30. juni 2017«.

2)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 15 (vedrørende diquat) ændres »30. juni 2016« til »30. juni 2017«.

3)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 17 (vedrørende thiabendazol) ændres »30. juni 2016« til »30. juni 2017«.

4)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 19 (vedrørende DPX KE 459 (flupyrsulfuronmethyl)) ændres »30. juni 2016« til »30. juni 2017«.

5)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 23 (vedrørende pymetrozin) ændres »30. juni 2016« til »30. juni 2017«.

6)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 26 (vedrørende thifensulfuronmethyl) ændres »30. juni 2016« til »30. juni 2017«.

7)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 31 (vedrørende prosulfuron) ændres »30. juni 2016« til »30. juni 2017«.

8)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 34 (vedrørende cyhalofopbutyl) ændres »30. juni 2016« til »30. juni 2017«.

9)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 35 (vedrørende famoxadon) ændres »30. juni 2016« til »30. juni 2017«.

10)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 37 (vedrørende metalaxyl-M) ændres »30. juni 2016« til »30. juni 2017«.

11)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 38 (vedrørende picolinafen) ændres »30. juni 2016« til »30. juni 2017«.

12)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 39 (vedrørende flumioxazin) ændres »30. juni 2016« til »30. juni 2017«.


Top