EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0535

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/535 af 5. april 2016 om ændring af bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår oplysninger om Singapore på listen over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af fersk kød til Unionen (EØS-relevant tekst)

C/2016/1927

OJ L 89, 6.4.2016, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stiltiende ophævelse ved 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/535/oj

6.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 89/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/535

af 5. april 2016

om ændring af bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår oplysninger om Singapore på listen over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af fersk kød til Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, artikel 8, nr. 4), og artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (2), særlig artikel 11, stk. 1, og artikel 16,

under henvisning til Rådets afgørelse 97/132/EF af 17. december 1996 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand om sundhedsmæssige foranstaltninger i samhandelen med levende dyr og animalske produkter (3), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2002/99/EF er der blandt andet fastsat dyresundhedsbestemmelser for indførsel til Unionen af animalske produkter bestemt til konsum. I henhold til disse bestemmelser er indførsel til Unionen af sådanne produkter kun tilladt fra tredjelande, der er opført på en liste opstillet af Kommissionen.

(2)

Direktiv 2002/99/EF giver også mulighed for at fastlægge regler for og udstedelse af certifikater ved transit.

(3)

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand om sundhedsforanstaltninger i samhandelen med levende dyr og animalske produkter, der er knyttet til afgørelse 97/132/EF (i det følgende benævnt »aftalen«), giver mulighed for at fastsætte garantier for indførsel af fersk kød fra New Zealand, der er ligestillet med dem, der er fastsat i EU-retten, særlig direktiv 2002/99/EF og Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 (4). Der er fastsat en sådan ligestilling for fersk kød i forbindelse med dyre- og folkesundhed, jf. bilag V til aftalen.

(4)

Ved forordning (EU) nr. 206/2010 er der blandt andet fastsat betingelser for indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød. Til dette formål indeholder del 1 i bilag II til forordningen en liste over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, hvorfra sådanne sendinger kan indføres til Unionen, samt standardveterinærcertifikater, der skal ledsage sendingerne under hensyntagen til eventuelle særlige betingelser eller supplerende garantier.

(5)

New Zealand er opført i del 1 af bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 som et land, der er godkendt med hensyn til indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød fra tamkvæg, tamfår og tamsvin, tamdyr af hestefamilien, opdrættede og vildtlevende ikke domesticerede dyr af Artiodactyla-ordenen og opdrættede og vildtlevende ikke domesticerede dyr af familierne Suidae, Tayassuidae og Tapiridae.

(6)

Ved indførsel til Unionen skal sådanne sendinger være ledsaget af det relevante standardveterinærcertifikat, jf. del 2 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, uden at særlige certifikatudstedelseskrav fastlagt i EU-aftaler med tredjelande derved tilsidesættes. For så vidt angår sendinger fra New Zealand er der fastsat sådanne krav i bilag V til aftalen og i standardveterinærcertifikatet i bilag I til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1901 (5).

(7)

New Zealand leder efter en hurtigere måde, hvorpå fersk kød kan transporteres til Unionen, for at anvende sådant kød mere effektivt i betragtning af holdbarheden heraf. New Zealand påtænker derfor at transportere sådanne sendinger med fly til Singapore, læsse dem af flyet i et godkendt center i toldområdet i Singapore lufthavn, hvor der er mulighed for midlertidig oplagring, genpålæsse dem i det samme center og føre dem i transit gennem Singapores område til afgangshavnen med henblik på transport med containerskib fra Singapore til Unionen.

(8)

Singapore har derfor anmodet om at blive godkendt til indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød med oprindelse i New Zealand, som er godkendt til indførsel til og bestemt for Unionen, med henblik på at tillade aflæsning, oplagring, genpålæsning og transit gennem Singapore af sådanne sendinger.

(9)

På tidspunktet for afsendelse fra New Zealand skal sådant fersk kød opfylde de særlige folke- og dyresundhedsmæssige bestemmelser, der gælder ved indførsel til Unionen. Den kompetente myndighed i Singapore har fastsat kontroller og fremgangsmåder ved import for at sikre, at aflæsning, oplagring, genpålæsning og transit gennem Singapore ikke hindrer opfyldelsen af disse bestemmelser.

(10)

I marts 2015 gennemførte Kommissionen en factfinding-audit i Singapore med henblik på at indsamle oplysninger om og vurdere de kontroller ved import, der udføres af de kompetente myndigheder i Singapore, og den fremgangsmåde ved transit, der er fastsat i forbindelse med den ønskede godkendelse. Kommissionen konkluderede ud fra resultaterne af revisionen, at de kontroller ved import og de fremgangsmåder ved transit, der gennemføres af de kompetente myndigheder i Singapore, giver tilfredsstillende garantier med henblik på at sikre integriteten af og sikkerheden ved sendinger af fersk kød fra New Zealand, navnlig for så vidt angår dyre- og folkesundhedsmæssige bestemmelser.

(11)

Med henblik på at attestere disse kontroller ved import og disse fremgangsmåder ved transit bør den kompetente myndighed i Singapore udstede et veterinærcertifikat, der yderligere skal forelægges på det grænsekontrolsted, hvor indførsel til Unionen finder sted. Til det formål er der udarbejdet et standardveterinærcertifikat, »NZ-TRANSIT-SG«.

(12)

Ved aftalen er der fastsat særlige regler for certifikatudstedelse, grænsekontrol og kontrolgebyrer ved import fra New Zealand, der også finder anvendelse på sendinger, der føres i transit gennem Singapore.

(13)

Får så vidt angår produkter fra New Zealand, der eksporteres til Unionen, giver aftalen mulighed for at udstede certifikater elektronisk gennem anvendelse af Unionens integrerede informationssystem (i det følgende benævnt »Traces«), jf. Kommissionens beslutning 2003/24/EF (6).

(14)

Med henblik på tilpasning til de krav til elektronisk certifikatudstedelse, der er fastsat i bilag VII til aftalen og ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1901, bør standardveterinærcertifikatet »NZ-TRANSIT-SG« fastsættes i Traces.

(15)

Ved indførsel til Unionen bør sendingerne være ledsaget af både det relevante standardveterinærcertifikat udstedt af den kompetente myndighed i New Zealand og standardveterinærcertifikatet »NZ-TRANSIT-SG« udstedt af den kompetente myndighed i Singapore i Traces i henhold til bilaget til denne forordning.

(16)

Del I i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 bør derfor ændres med henblik på at tilføje oplysninger om Singapore til listen over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, således at landet godkendes med hensyn til indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød med oprindelse i New Zealand, der er bestemt for Unionen, og som aflæsses, genpålæsses og føres i transit med eller uden oplagring gennem Singapore.

(17)

Endvidere bør del 2 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 ændres med henblik på at tilføje standardveterinærcertifikatet »NZ-TRANSIT-SG« til listen over standardveterinærcertifikater.

(18)

Del 1 og 2 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 bør derfor ændres.

(19)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Medlemsstaterne må kun tillade indførsel af varer omfattet af certifikatet i punkt 2, litra b), i bilaget til denne forordning, hvis certifikatet udstedt af den kompetente myndighed i Singapore og veterinærcertifikatet udstedt af den kompetente myndighed i New Zealand er udstedt efter den 26. april 2016.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. april 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(3)  EFT L 57 af 26.2.1997, s. 4.

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1901 af 20. oktober 2015 om fastlæggelse af regler om certifikatudstedelse og af et standardsundhedscertifikat til brug ved import til Unionen af sendinger af levende dyr og animalske produkter fra New Zealand og om ophævelse af beslutning 2003/56/EF (EUT L 277 af 22.10.2015, s. 32).

(6)  Kommissionens beslutning 2003/24/EF af 30. december 2002 om udvikling af et integreret veterinærinformationssystem (EFT L 8 af 14.1.2003, s. 44).


BILAG

I bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 foretages følgende ændringer:

1)

I del 1 indsættes følgende oplysninger vedrørende Singapore mellem oplysningerne vedrørende Rusland og oplysningerne vedrørende El Salvador:

»SG — Singapore (*1)

SG-0

Hele landet

NZ-TRANSIT-SG (*2)

 

 

 

 

2)

I del 2 foretages følgende ændringer:

a)

På listen over standardveterinærcertifikater indsættes følgende standardveterinærcertifikat efter standardveterinærcertifikatet »EQW«:

»»NZ-TRANSIT-SG«

Standardveterinærcertifikat kun til brug ved transit gennem Singapore med aflæsning, eventuel oplagring og genpålæsning af fersk kød med oprindelse i New Zealand, med hensyn til hvilket New Zealand er godkendt til indførsel til Unionen, og som er godkendt til indførsel til og bestemt for Unionen.«

b)

Følgende standardveterinærcertifikatcertifikat indsættes efter standardveterinærcertifikatet »EQW«:

»

Image

Tekst af billedet

Standardcertifikat NZ-TRANSIT-SG

LAND:

Veterinærcertifikat til brug ved import til EU

Del I: Nærmere oplysninger om sendingen

I.1. Afsender

Navn

Adresse

Land

Tlf.

I.2. Certifikatets referencenr.

I.2.a.

I.3. Central kompetent myndighed

I.4. Lokal kompetent myndighed

I.5. Modtager

Navn

Adresse

Land

Tlf.

I.6.

I.7. Oprin-delsesland

ISO-kode

I.8. Oprin-delses region

Kode

I.9. Bestem-melsesland

ISO-kode

I.10.

Singapore

SG

I.11. Oprindelsessted

Navn Godkendelsesnr.

Adresse

I.12.

I.13. Indladningssted

Adresse

I.14. Dato for afsendelse Klokkeslæt for afsendelse

I.15. Transportmidler

Fly Skib Togvogn

Køretøj Andet

Identifikation

Dokument

I.16. Indgangsgrænsekontrolsted i EU

I.17. CITES-nr.

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode):

I.20. Mængde

I.21. Produktets temperatur

Omgivende Nedkølet Frosset

I.22. Antal kolli

I.23. Plombenr./containernr.

I.24. Kollitype

I.25. Varer attesteret til:

Konsum

I.26.

I.27. Ved import eller midlertidig indførsel til EU

I.28. Identifikation af varen

Art (videnskabeligt navn)

Varens art

Virksomhedens godkendelsesnummer

Antal kolli

Net-tovægt

Slag-teri

Opskærings- virksomhed

Køle-/frysehus

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat NZ-TRANSIT-SG

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

II.1 Sundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter, at det ferske kød, der er beskrevet i del I, opfylder følgende krav:

II.1.1 Det kommer fra New Zealand og er godkendt til indførsel til Unionen, jf. del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010.

II.1.2 Det er bestemt for Unionen og er ledsaget af et veterinærcertifikat, der er udformet i henhold til standardveterinærcertifikatet i bilag 1 til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1901 (1) og udstedt af den kompetente myndighed i New Zealand med referencenr.

II.1.3 Det er under transit blevet aflæsset, oplagret, genpålæsset og transporteret i henhold til de relevante krav i henholdsvis del I og V i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004.

II.1.4 Det har i alle faser af transitten været holdt adskilt fra animalske produkter, der ikke er godkendt til import til Unionen.

II.1.5 Det er godkendt til import til Unionen.

II.2 Transiterklæring

Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter, at sendingerne af fersk kød, der er beskrevet i del I, opfylder følgende krav:

II.2.1 Det er ankommet til toldområdet i Singapore lufthavn i kasser, der er forsynet med mindst én garantiforsegling på den udvendige emballage omkring hver kasse på en sådan måde, at kasserne ikke kan åbnes, uden at mindst én forsegling ødelægges eller beskadiges.

II.2.2 Det er umiddelbart efter aflæsning fra flyet blevet underkastet dokument- og identitetskontrol og, hvis relevant, fysisk kontrol (2) af den kompetente myndighed i Singapore.

II.2.3 Det har været oplagret i et godkendt center i toldområdet i Singapore (3).

II.2.4 Det er blevet genpålæsset i en kølecontainer i et godkendt center i toldområdet i Singapore under tilsyn af den kompetente myndighed i Singapore.

Kølecontaineren opfylder følgende krav:

II.2.5 Den er plomberet af toldmyndighederne i Singapore med henblik på transport fra det godkendte center til Singapore havn.

II.2.6 Den er plomberet af den kompetente myndighed i Singapore med henblik på transport fra det godkendte center til det første grænsekontrolsted i Unionen.

Bemærkninger

Dette certifikat anvendes til følgende varer af fersk kød med oprindelse i New Zealand, med hensyn til hvilke New Zealand er godkendt til indførsel til Unionen, som er ledsaget af det relevante standardveterinærcertifikat udstedt af den kompetente myndighed i New Zealand, som er bestemt for Unionen, og som aflæsses, genpålæsses og føres i transit med eller uden oplagring gennem Singapore:

— fersk kød, herunder hakket kød, fra:

1) tamkvæg (bl.a. Bubalus- og Bison-arter og krydsninger deraf)

2) tamfår (Ovis aries) eller tamgeder (Capra hircus)

3) tamsvin (Sus scrofa)

4) tamdyr af hestefamilien (Equus caballus, Equus asinus og krydsninger deraf)

Del II: Attest

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat NZ-TRANSIT-SG

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

— fersk kød, undtagen spiselige slagtebiprodukter og hakket kød, fra:

5) opdrættede, ikke domesticerede dyr af Artiodactyla-ordenen (undtagen kvæg (herunder Bison- og Bubalus-arter og krydsninger deraf), Ovis aries, Capra hircus, Suidae og Tayassuidae) og af familierne Rhinocerotidae og Elephantidae

6) vildtlevende, ikke domesticerede dyr af Artiodactyla-ordenen (undtagen kvæg (bl.a. Bison- og Bubalus-arter og krydsninger deraf), Ovis aries, Capra hircus, Suidae og Tayassuidae) og af familierne Rhinocerotidae og Elephantidae

7) opdrættede, ikke domesticerede dyr af familierne Suidae, Tayassuidae og Tapiridae

8) vildtlevende, ikke domesticerede dyr af familierne Suidae, Tayassuidae og Tapiridae.

Ved fersk kød forstås alle dele af dyr, der er egnet til konsum, fersk, kølet eller frosset.

Del I:

— Rubrik I.7: Ved oprindelsesland forstås her afsendelseslandet: Singapore

— Rubrik I.11: Oprindelsessted: Afsendervirksomhedens navn, adresse og godkendelsesnummer.

— Rubrik I.15: Registreringsnummer for jernbanevogne, containere og lastvogne, rutenummer for fly og navn for skibe. Ved af- og genpålæsning skal afsenderen underrette EU-indgangsgrænsekontrolstedet herom.

— Rubrik I.19: Anvend den relevante HS-kode: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.08.90, 02.09, 05.04 eller 15.02.

— Rubrik I.20: Angiv samlet bruttovægt og samlet nettovægt.

— Rubrik I.23: For containere: Containerens nummer og nummeret på den plombe, hvormed den kompetente myndighed i Singapore har forsynet containeren ved afslutningen af genpålæsningen.

— Rubrik I.28: Varens art: Anfør »hele slagtekroppe«, »halve slagtekroppe«, »fjerdinger«, »udskæringer« eller »hakket kød«. Godkendelsesnummer: Angiv de godkendte centre i New Zealand.

Del II:

(1) For så vidt angår sendinger af fersk kød, for hvilket der er fastsat ligestilling i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand (Rådets afgørelse 97/132/EF), er det relevante standardveterinærcertifikat fastsat i bilag 1 til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1901 af 20. oktober 2015 om fastlæggelse af regler om certifikatudstedelse og af et standardsundhedscertifikat til brug ved import til Unionen af sendinger af levende dyr og animalske produkter fra New Zealand og om ophævelse af beslutning 2003/56/EF.

(2) I undtagelsestilfælde, hvor der kan være fare for folke- eller dyresundheden, eller hvor der er mistanke om uregelmæssigheder, skal der foretages yderligere fysiske kontroller.

(3) Overstreges, hvis sendingen er blevet genpålæsset uden oplagring.

Embedsdyrlæge

Navn (med blokbogstaver): Stilling og titel:

Dato: Underskrift:

Stempel:

«

(*1)  Kun fersk kød med oprindelse i New Zealand, med hensyn til hvilket New Zealand er godkendt til indførsel til Unionen, som er ledsaget af det relevante standardveterinærcertifikat udstedt af den kompetente myndighed i New Zealand, som er bestemt for Unionen, og som aflæsses, med eller uden oplagring, og genpålæsses i et godkendt center under transit gennem Singapore.

(*2)  Ved indførsel til Unionen bør sendingerne være ledsaget af både dette relevante standardveterinærcertifikat udstedt i Traces af den kompetente myndighed i Singapore og det relevante standardveterinærcertifikat til brug ved import af fersk kød udstedt af den kompetente myndighed; sidstnævnte kan vedhæftes i Traces af den kompetente myndighed i Singapore.«


Top