EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0527

Kommissionens forordning (EU) 2016/527 af 4. april 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 454/2011 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Trafiktelematik for persontrafikken i det transeuropæiske jernbanesystem (EØS-relevant tekst)

C/2016/1884

OJ L 88, 5.4.2016, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/527/oj

5.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 88/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/527

af 4. april 2016

om ændring af forordning (EU) nr. 454/2011 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Trafiktelematik for persontrafikken i det transeuropæiske jernbanesystem

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (omarbejdning) (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Jernbaneagentur har i henhold til artikel 3, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 454/2011 (2) gennemført en ændringshåndteringsprocedure for de tekniske dokumenter i nævnte forordnings bilag III. Agenturet har følgelig den 29. april 2015 forelagt en henstilling om ajourføring af bilag III, så det henviser til de tekniske dokumenter, der er ajourført som foreskrevet i proceduren.

(2)

Forordning (EU) nr. 454/2011 bør derfor ændres.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 29, stk. 1, i direktiv 2008/57/EF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EU) nr. 454/2011 erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. april 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 191 af 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUT L 123 af 12.5.2011, s. 11.


BILAG

»BILAG III

Liste over tekniske dokumenter, som der henvises til i denne TSI

Henvisning

Betegnelse

B.1. (V1.2)

Computergenerering og -udveksling af tarifdata, der forudsættes anvendt ved internationale salg eller udlandssalg — NRT-billetter

B.2. (V1.2)

Computergenerering og -udveksling af tarifdata, der forudsættes anvendt ved internationale salg eller udlandssalg — IRT-billetter (med integreret pladsreservation)

B.3. (V1.2)

Computergenerering og -udveksling af tarifdata, der forudsættes anvendt ved internationale salg eller udlandssalg — Særtilbud

B.4. (V1.3)

Implementeringsvejledning for EDIFACT-meddelelser om udveksling af køreplansdata

B.5. (V1.3)

Elektronisk reservation af sidde-/ligge-/sovevognspladser og elektronisk tilvejebringelse af rejsehjemmel — Udveksling af meddelelser

B.6. (V1.2)

Elektronisk reservation af sidde-/ligge-/sovevognspladser og elektronisk tilvejebringelse af transportdokumenter (RCT2-standarder)

B.7. (V1.2)

International jernbanebillet til udprintning hjemme

B.8. (V1.2)

Numerisk standardkodning for jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og andre virksomheder, der er involveret i jernbanetransportkæder

B.9. (V1.2)

Numerisk standardkodning af lokaliteter

B.10 (V1.3)

Elektronisk reservation af assistance til bevægelseshæmmede — Udveksling af meddelelser

B.30. (V1.2)

Oversigt — katalog over meddelelser/datasæt til brug for jernbanevirksomheders og infrastrukturforvalteres kommunikation om TSI'en om Trafiktelematik for persontrafikken«


Top