Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0480

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/480 af 1. april 2016 om fælles regler for sammenkobling af nationale elektroniske registre om vejtransportvirksomheder og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1213/2010 (EØS-relevant tekst)

C/2016/1723

OJ L 87, 2.4.2016, p. 4–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/480/oj

2.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 87/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/480

af 1. april 2016

om fælles regler for sammenkobling af nationale elektroniske registre om vejtransportvirksomheder og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1213/2010

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF (1), særlig artikel 16, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1071/2009 er hver medlemsstat forpligtet til at føre et nationalt elektronisk register over vejtransportvirksomheder, der har fået vejtransporttilladelse af en kompetent myndighed, som medlemsstaten har udpeget. Alle kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater bør have adgang til de relevante data i de nationale elektroniske registre. Ifølge artikel 16, stk. 5 og 6, i forordning (EF) nr. 1071/2009 kræves sammenkoblingen af de nationale elektroniske registre gennemført senest den 31. december 2012, og Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage fælles bestemmelser vedrørende en sådan sammenkobling. På grundlag af disse beføjelser vedtog Kommissionen forordning (EU) nr. 1213/2010 (2) for at lette sammenkoblingen af de nationale elektroniske registre gennem et system til udveksling af meddelelser kaldet ERRU (det europæiske register over vejtransportvirksomheder). Sidstnævnte blev operationelt den 31. december 2012.

(2)

Når det gælder driften af ERRU, har Kommissionen inden for de sidste tre år sammen med eksperter fra medlemsstaterne identificeret en række aspekter vedrørende den praktiske anvendelse af ERRU, som ikke helt svarer til de administrative processer, der er etableret i medlemsstaterne.

(3)

Det er derfor nødvendigt at rette op på de mangler, som er blevet identificeret i den daglige drift af ERRU, og tilpasse systemet til de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1071/2009, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 (3) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/2009 (4) samt sikre, at ERRU anvendes på en ensartet måde af de kompetente myndigheder i hele EU. Derudover er det nødvendigt at tilpasse de eksisterende bestemmelser til de tekniske og videnskabelige fremskridt.

(4)

Kommissionens forordning (EU) 2016/403 (5) indeholder for så vidt angår klassificering af alvorlige overtrædelser af Unionens regler en ny liste over kategorier, typer og alvorsgrader af alvorlige overtrædelser af Unionens regler, som ud over dem, der er indeholdt i bilag IV til forordning (EF) nr. 1071/2009, kan føre til ikke-opfyldelse af vandelskravet til vejtransportvirksomheder eller transportledere. Derfor bør ERRU være i stand til at sende oplysninger om den nye liste over overtrædelser.

(5)

Bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger som fastlagt navnlig i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (6) finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger i henhold til forordning (EF) nr. 1071/2009. Navnlig skal medlemsstaterne gennemføre passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre misbrug af personoplysninger.

(6)

Hvor dette er relevant, finder bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (7) anvendelse på behandlingen af personoplysninger i henhold til forordning (EF) nr. 1071/2009.

(7)

Eftersom der skal foretages et betydeligt antal ændringer i de fælles regler for gennemførelse af sammenkoblingen af de nationale elektroniske registre, bør forordning (EU) nr. 1213/2010 erstattes af en ny retsakt. Forordning (EU) nr. 1213/2010 bør derfor ophæves.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nævnt i artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 (8)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes kravene vedrørende sammenkobling af de nationale elektroniske registre om vejtransportvirksomheder med meddelelsessystemet ERRU som omhandlet i artikel 16, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1071/2009.

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning gælder følgende definitioner i tillæg til definitionerne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1071/2009:

a)   »ERRU (det europæiske register over vejtransportvirksomheder)«: et system med sammenkobling af nationale elektroniske registre, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 16, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1071/2009

b)   »asynkron grænseflade«: en proces, hvorved en meddelelse som svar på en anmodning afsendes via en ny HTTP-forbindelse

c)   »broadcast-søgning«: anmodningsmeddelelse fra en medlemsstat til alle andre medlemsstater

d)   »central hub«: det informationssystem, som muliggør routing af ERRU-meddelelser mellem medlemsstaterne

e)   »CPC«: kompetencebevis, jf. artikel 8, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1071/2009

f)   »overtrædelsesmedlemsstat«: den medlemsstat, hvor en transportvirksomhed har begået en overtrædelse

g)   »etableringsmedlemsstat«: den medlemsstat, hvor en virksomhed er etableret

h)   »nationalt system«: det informationssystem, som er indført i hver medlemsstat med henblik på at udsende, behandle og besvare ERRU-meddelelser

i)   »synkron grænseflade«: en proces, hvorved en meddelelse som svar på en anmodning afsendes via den samme HTTP-forbindelse, som blev anvendt til anmodningen

j)   »anmodende medlemsstat«: den medlemsstat, som afsender en anmodning eller meddelelse, som derefter routes til de besvarende medlemsstater

k)   »besvarende medlemsstat«: den medlemsstat, som ERRU-anmodningen eller -meddelelsen er rettet til.

Artikel 3

Obligatorisk sammenkobling til ERRU

Medlemsstaterne foretager sammenkoblingen af de nationale elektroniske registre, jf. artikel 16 i forordning (EF) nr. 1071/2009, til ERRU i overensstemmelse med de procedurer og tekniske krav, der er fastsat i denne forordning.

Artikel 4

Tekniske specifikationer

ERRU skal opfylde de tekniske specifikationer, som er fastsat i bilag I-VII til nærværende forordning.

Artikel 5

Anvendelse af ERRU

1.   Ved udveksling af oplysninger gennem ERRU skal de kompetente myndigheder følge de procedurer, der er fastsat i bilag VIII til nærværende forordning.

2.   Medlemsstaterne skal give de nationale organer med ansvar for at udføre vejkontrol adgang til ERRU-funktionen »Check Community Licence« (kontrol af fællesskabstilladelse).

3.   I tilfælde, hvor vejkontrollen varetages af flere nationale kontrolorganer, afgør medlemsstaten, hvilke organer der skal gives adgang, jf. stk. 2.

Artikel 6

Ophævelse

Forordning (EU) nr. 1213/2010 ophæves herved med virkning fra datoen for nærværende forordnings anvendelse. Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 30. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. april 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 51.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1213/2010 af 16. december 2010 om fælles regler for sammenkobling af nationale elektroniske registre om vejtransportvirksomheder (EUT L 335 af 18.12.2010, s. 21).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (EFT L 300 af 14.11.2009, s. 72).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel og om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 88).

(5)  Kommissionens forordning (EU) 2016/403 af 18. marts 2016 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 for så vidt angår klassificering af alvorlige overtrædelser af Unionens regler, som kan medføre, at en vejtransportvirksomhed ikke opfylder vandelskravet, og om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF (EUT L 74 af 19.3.2016, s. 8).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport (EUT L 60 af 28.2.2014, s. 1).


BILAG I

GENERELLE ASPEKTER AF ERRU

1.   ARKITEKTUR

ERRU skal bestå af følgende dele:

1.1.

En central hub, som skal kunne modtage en anmodning fra den anmodende medlemsstat, validere anmodningen og behandle den ved at videresende den til de besvarende medlemsstater. Den centrale hub afventer svar fra hver af de besvarende medlemsstater, samler alle svarene og videresender det samlede svar til den anmodende medlemsstat.

1.2.

Et nationalt system for hver medlemsstat, som skal være forsynet med en grænseflade, der både kan sende anmodninger til den centrale hub og modtage de tilhørende svar. De nationale systemer kan bruge proprietær eller kommerciel software til at sende og modtage meddelelser fra den centrale hub.

1.3.

Som alternativ til punkt 1.1 kan medlemsstaterne vælge at anvende et kompatibelt kommercielt netværk til at udveksle meddelelser mellem sig. I dette tilfælde leverer hver enkelt kompetent myndighed statistikker om de meddelelser, der udveksles inden for netværket, til den centrale hub.

2.   FORVALTNING

2.1.   Den centrale hub forvaltes af Kommissionen, der er ansvarlig for den tekniske drift og vedligeholdelse af den centrale hub.

2.2.   Den centrale hub lagrer ikke data for en periode på mere end seks måneder, bortset fra lognings- og statistiske data som anført i bilag VII.

2.3.   Den centrale hub giver ikke adgang til personoplysninger, undtagen for Kommissionens bemyndigede personale, når det er nødvendigt med henblik på vedligeholdelse og fejlfinding.

2.4.   Medlemsstaterne er ansvarlige for:

2.4.1.

Opsætning og forvaltning af deres nationale systemer, herunder grænsefladen med den centrale hub.

2.4.2.

Installation og vedligeholdelse af deres nationale system, både hvad angår hardware og software, hvad enten det er egenudviklet eller kommercielt.

2.4.3.

Korrekt interoperabilitet mellem deres nationale system og den centrale hub, herunder håndtering af fejlmeddelelser, som modtages fra den centrale hub.

2.4.4.

At træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre oplysningernes fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

2.4.5.

Driften af de nationale systemer i overensstemmelse med den serviceleverance, som er fastsat i bilag VI.

2.5.   Webportalen MOVEHUB

Kommissionen stiller en webbaseret applikation med beskyttet adgang til rådighed, som benævnes »webportalen MOVEHUB« og som minimum tilbyder følgende tjenester:

a)

statistikker for medlemsstaternes tilgængelighed

b)

underretning om vedligeholdelse af den centrale hub og medlemsstaternes nationale systemer

c)

samlede rapporter

d)

kontaktforvaltning

e)

XSD-skemaer.

2.6.   Kontaktforvaltning

Kontaktforvaltningsfunktionen skal give hver medlemsstat muligheden for at forvalte deres kontaktoplysninger vedrørende den pågældende medlemsstats politikudformende, erhvervsmæssige, operationelle og tekniske brugere. Den kompetente myndighed i hver medlemsstat er ansvarlig for vedligeholdelsen af sine egne kontaktoplysninger Det vil være muligt at se, men ikke redigere kontaktoplysningerne for de øvrige medlemsstater.


BILAG II

ERRU-FUNKTIONER

1.

Følgende funktioner skal stilles til rådighed via ERRU:

1.1.

»Check Good Repute (CGR)« (kontrol af opfyldelse af vandelskravet): giver den anmodende medlemsstat mulighed for at sende en forespørgsel til en eller alle besvarende medlemsstater for at bestemme en transportleders egnethed og dermed tilladelsen til at drive transportvirksomhed.

1.2.

»Infringement Notification (INF)« (meddelelse om overtrædelse): giver overtrædelsesmedlemsstaten mulighed for at underrette etableringsmedlemsstaten om, at transportvirksomheden har begået en alvorlig overtrædelse som omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1071/2009. Med denne funktion kan overtrædelsesmedlemsstaten endvidere anmode om, at transportvirksomheden pålægges sanktioner i etableringsmedlemsstaten.

1.3.

»Check Community Licence (CCL)« (kontrol af fællesskabstilladelse): giver den anmodende medlemsstat mulighed for at sende en forespørgsel til den besvarende medlemsstat (dvs. etableringsmedlemsstaten) for at fastslå, om en transportvirksomhed er i besiddelse af en gyldig fællesskabstilladelse.

2.

Andre meddelelsestyper, som anses for at være nødvendige, for at ERRU kan fungere effektivt, skal inkluderes, f.eks. fejlmeddelelser.


BILAG III

BESTEMMELSER FOR ERRU-MEDDELELSER

1.   GENERELLE TEKNISKE KRAV

1.1.   Den centrale hub tilbyder både synkrone og asynkrone grænseflader til udveksling af meddelelser. Medlemsstaterne kan udvælge den teknologi, der er mest egnet som grænseflade med deres egne applikationer.

1.2.   Alle meddelelser, der udveksles mellem den centrale hub og de nationale systemer, skal indkodes med UTF-8.

1.3.   Medlemsstaterne sikrer, at deres nationale systemer kan modtage og behandle meddelelser, der indeholder græske eller kyrilliske skrifttegn.

2.   XML-MEDDELELSESSTRUKTUR OG XML SCHEMA DEFINITION (XSD)

2.1.   XML-meddelelsernes generelle struktur skal følge det format, som er defineret af de XSD-skemaer, der er installeret i den centrale hub.

2.2.   Den centrale hub og de nationale systemer skal sende og modtage meddelelser, som er i overensstemmelse med meddelelsernes XSD-skema.

2.3.   De nationale systemer vil være i stand til at sende, modtage og behandle alle meddelelser, som svarer til funktionerne i bilag II.

2.4.   XML-meddelelserne skal som minimum overholde de mindstekrav, som er opført i tillægget til dette bilag.

Tillæg

Mindstekrav til indholdet af XML-meddelelser

Fælles header

Obligatorisk

»Version« (version)

XML-specifikationernes officielle version specificeres i det navneområde, som er defineret i meddelelsens XSD, og i attributten version i headerelementet i alle XML-meddelelserne. Versionsnummeret (»n.m«) defineres som en fast værdi i hver version af XML Schema Definition-filen (xsd).

Ja

»Test Identifier« (prøveidentifikator)

Valgfrit ID til afprøvning. Prøvens ophavsmand udfylder ID'et, og alle deltagere i workflowet videresender/svarer med det samme ID. Der bør ses bort fra ID'et under produktionen, og det anvendes ikke, hvis det forekommer.

Nej

»Technical Identifier« (teknisk identifikator)

Et UUID, som entydigt identificerer hver enkelt meddelelse. Afsenderen genererer UUID'et og udfylder denne attribut. Denne oplysning bruges ikke i erhvervsøjemed.

Ja

»Workflow Identifier« (workflow-identifikator)

Attributten »workflowId« er et UUID, som genereres af den anmodende medlemsstat. Dette ID bruges derefter i alle meddelelser til at koordinere workflowet.

Ja

»Sent At« (afsendelsestidspunkt)

Dato og tidspunkt (UTC) for afsendelse af meddelelsen.

Ja

»Timeout« (tidsudløb)

Dette er en valgfri attribut med dato og klokkeslæt (i UTC-format). Værdien fastsættes kun af hubben i videresendte anmodninger. Hermed underrettes den besvarende medlemsstat om, hvor lang tid der går, før anmodningen udløber. Denne værdi er ikke påkrævet i MS2TCN_<x>_Req eller nogen svarmeddelelser. Den er valgfri, så den samme headerdefinition kan anvendes for alle typer meddelelser, uanset om attributten timeoutValue kræves eller ej.

Nej

»From« (fra)

ISO 3166-1 alpha 2-koden for den medlemsstat, som afsender meddelelsen, eller »EU«.

Ja

»To« (til)

ISO 3166-1 alpha 2-koden for den medlemsstat, som meddelelsen sendes til, eller »EU«.

Ja

»Check Good Repute« (kontrol af opfyldelse af vandelskravet)

»Check Good Repute Request« (kontrol af opfyldelse af vandelskravet — anmodning)

Obligatorisk

»Business Case Identifier« (identifikator for business case)

Et løbe- eller referencenummer, der identificerer hver enkelt anmodning.

Ja

»Requesting Competent Authority« (anmodende kompetent myndighed)

Den kompetente myndighed, der har fremsendt søgeanmodningen.

Ja

»Transport Manager Details« (oplysninger om transportlederen)

Ja, hvis der mangler oplysninger om kompetencebevis (CPC)

»Family Name« (efternavn)

Transportlederens efternavn(e) som angivet på kompetencebeviset.

Ja

»First Name« (fornavn)

Transportlederens fuldstændige fornavn som angivet på kompetencebeviset.

Ja

»Date of Birth« (fødselsdato)

Transportlederen fødselsdato i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

Ja

»Place of Birth« (fødested)

Transportlederens fødested.

Nej

»CPC Details« (CPC-oplysninger)

Ja, hvis der mangler oplysninger om transportlederen

»CPC Number« (CPC-nummer)

Nummer på kompetencebevis

Ja

»CPC Issue Date« (CPC-udstedelsesdato)

Dato for udstedelse af kompetencebevis i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

Ja

»CPC Issue Country« (CPC-udstedelsesland)

Land, som har udstedt kompetencebeviset (ISO 3166-1 alpha 2-format).

Ja


»Check Good Repute Response« (kontrol af opfyldelse af vandelskravet — besvarelse)

Obligatorisk

»Business Case Identifier« (identifikator for business case)

Et løbe- eller referencenummer, der svarer til business case-identifikatoren for anmodningen.

Ja

»Requesting Competent Authority« (anmodende kompetent myndighed)

Den kompetente myndighed, der har fremsendt søgeanmodningen.

Ja

»Responding Competent Authority« (besvarende kompetent myndighed)

Den kompetente myndighed, der har besvaret søgeanmodningen.

Ja

»Status Code« (statuskode)

Søgningens statuskode (f.eks. fundet, ikke fundet, fejl, osv.).

Ja

»Status Message« (statusmeddelelse)

En forklarende statusbeskrivelse (om nødvendigt).

Nej

»Found Transport Manager Details« (fundne oplysninger om transportlederen)

Ja, hvis statuskoden er »fundet«

»Family Name« (efternavn)

Transportlederens efternavn(e) som anført i registret.

Ja

»First Name« (fornavn)

Transportlederens fuldstændige fornavn som anført i registret.

Ja

»Date of Birth« (fødselsdato)

Transportlederens fødselsdato i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD) som anført i registret.

Ja

»Place of Birth« (fødested)

Transportlederens fødested som anført i registret.

Ja

»CPC Number« (CPC-nummer)

Nummer på kompetencebevis som anført i registret.

Ja

»CPC Issue Date« (CPC-udstedelsesdato)

Dato for udstedelse af CPC i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD) som anført i registret.

Ja

»CPC Issue Country« (CPC-udstedelsesland)

Udstedelsesland for CPC i ISO 3166-1 alpha 2-format som anført i registret.

Ja

»Total Managed Undertakings« (samlet antal ledede virksomheder)

Antallet af transportvirksomheder, som transportlederen er ansvarlig for.

Ja

»Total Managed Vehicles« (samlet antal ledede køretøjer)

Det samlede antal køretøjer, som transportlederen er ansvarlig for.

Ja

»Fitness« (egnethed)

Angivelse af enten »Fit« (egnet) eller »Unfit« (uegnet).

Ja

»End Date of Unfitness« (slutdato for uegnethed)

Slutdato for transportlederes uegnethed i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD). Gælder ved angivelse af »uegnet.«

Nej

»Search Method« (søgemetode)

Den metode, der anvendes til at finde transportlederen: NYSIIS, CPC eller egen søgealgoritme.

Ja

»Transport Undertaking (for each found Transport Manager)« (transportvirksomhed (for hver fundet transportleder))

Ja, i tilfælde af ledede virksomheder > 0

»Transport Undertaking Name« (navn på transportvirksomhed)

Navnet på transportvirksomheden (navn og retlig form) som anført i registret.

Ja

»Transport Undertaking Address« (adresse på transportvirksomhed)

Adressen på transportvirksomheden (adresse, postnr., by, land) som anført i registret.

Ja

»Community Licence Number« (fællesskabstilladelsens nummer)

Løbenummeret på transportvirksomhedens fællesskabstilladelse som anført i registret.

Ja

»Community Licence Status« (fællesskabstilladelsens status)

Status for transportvirksomhedens fællesskabstilladelse som anført i registret.

Ja

»Managed Vehicles« (ledede køretøjer)

Antal ledede køretøjer som anført i registret.

Ja

»Infringement Notification« (meddelelse om overtrædelse)

»Infringement Notification Request« (meddelelse om overtrædelse — anmodning)

Obligatorisk

»Business Case Identifier« (identifikator for business case)

Et løbe- eller referencenummer, der identificerer hver enkelt anmodning.

Ja

»Notifying Authority« (meddelende myndighed)

Den kompetente myndighed, der afgiver meddelelsen om overtrædelse.

Ja

»Transport Undertaking« (transportvirksomhed)

Ja

»Transport Undertaking Name« (navn på transportvirksomhed)

Navnet på transportvirksomheden, for hvilken overtrædelsen registreres.

Ja

»Community Licence Number« (fællesskabstilladelsens nummer)

Løbenummeret på den bekræftede kopi af transportvirksomhedens fællesskabstilladelse.

Ja

»Vehicle Registration Number« (køretøjets registreringsnummer)

Registreringsnummeret på det køretøj, der er berørt af overtrædelsen.

Ja

»Vehicle Registration Country« (køretøjets registreringsland)

Det land, hvor køretøjet er grundregistreret.

Ja

»Serious Infringement« (alvorlig overtrædelse)

Ja

»Date of Infringement« (dato for overtrædelsen)

Dato for overtrædelsen i ISO 8601-format. (ÅÅÅÅ-MM-DD).

Ja

»Category« (kategori)

Overtrædelsens kategori:

»MSI — Most serious infringement« (mest alvorlige overtrædelser)

»VSI — Very serious infringement« (meget alvorlige overtrædelser)

»SI — Serious infringement« (alvorlige overtrædelser)

Ja

»Infringement Type« (overtrædelsens type)

I overensstemmelse klassificeringen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1071/2009 og i bilag I til forordning (EU) 2016/403

Ja

»Date of Check« (dato for kontrol)

Dato for kontrollen, hvor overtrædelsen er konstateret (i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)).

Ja

»Penalty Imposed (for each Serious Infringement)« (pålagt sanktion for hver alvorlig overtrædelse)

Ja

»Penalty Imposed Identifier« (identifikator for pålagt sanktion)

Løbenummer for den enkelte pålagte sanktion.

Ja

»Final Decision Date« (dato for endelig afgørelse)

Dato for endelig afgørelse om den pålagte sanktion i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

Ja

»Penalty Type Imposed« (type pålagt sanktion)

Mulige værdier:

101 — »Warning« (advarsel)

201 — »Temporary ban on cabotage operations« (midlertidigt forbud mod cabotagekørsel)

202 — »Fine« (bøde)

203 — »Prohibition« (forbud)

204 — »Immobilisation« (immobilisering)

102 — »Other« (andet)

Ja

»Start Date« (startdato)

Startdato for den pålagte sanktion i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

Nej

»End Date« (slutdato)

Slutdato for den pålagte sanktion i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

Nej

»Is Executed« (gennemført)

Ja/nej

Ja

»Penalty Requested (for each Serious Infringement)« (sanktion, der anmodes om, for hver alvorlig overtrædelse)

Nej

»Penalty Requested Identifier« (identifikator for anmodet sanktion)

Løbenummer for den enkelte anmodede sanktion.

Ja

»Penalty Type Requested« (type anmodet sanktion)

Mulige værdier:

101 — »Warning« (advarsel)

301 — »Temporary withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence« (midlertidig tilbagekaldelse af visse eller alle bekræftede kopier af fællesskabstilladelsen)

302 — »Permanent withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence« (varig tilbagekaldelse af visse eller alle bekræftede kopier af fællesskabstilladelsen)

303 — »Temporary withdrawal of the Community licence« (midlertidig tilbagekaldelse af fællesskabstilladelsen)

304 — »Permanent withdrawal of the Community licence« (varig tilbagekaldelse af fællesskabstilladelsen)

305 — »Suspension of the issue of driver attestations« (suspendering af udstedelse af førerattester)

306 — »Withdrawal of driver attestations« (tilbagekaldelse af førerattester)

307 — »Issue of driver attestations subject to additional conditions in order to prevent misuse« (udstedelse af førerattester underlagt yderligere betingelser for at forhindre misbrug)

Ja

»Duration« (varighed)

Varigheden af den sanktion, der anmodes om (kalenderdage).

Nej


»Infringement Notification Response« (meddelelse om overtrædelse — besvarelse)

Obligatorisk

»Business Case Identifier« (identifikator for business case)

Et løbe- eller referencenummer, der svarer til business case-identifikatoren for anmodningen.

Ja

»Originating Authority« (udstedende myndighed)

Den kompetente myndighed, der afgav meddelelsen om overtrædelse.

Ja

»Licensing Authority« (udstedende myndighed)

Den kompetente myndighed, der besvarer meddelelsen om overtrædelse.

Ja

»Status Code« (statuskode)

Statuskode for overtrædelsessvar (f.eks. fundet, ikke fundet, fejl, osv.).

Ja

»Status Message« (statusmeddelelse)

En forklarende statusbeskrivelse (om nødvendigt).

Nej

»Transport Undertaking« (transportvirksomhed)

Ja

»Transport Undertaking Name« (navn på transportvirksomhed)

Navnet på transportvirksomheden som anført i registret.

Ja

»Penalty Imposed« (pålagt sanktion)

Nej

»Penalty Imposed Identifier« (identifikator for pålagt sanktion)

Løbenummeret for den enkelte pålagte sanktion (angivet under »Penalty Requested Identifier« (identifikator for anmodet sanktion) i overtrædelsesmeddelelsen).

Ja

»Authority Imposing Penalty« (sanktionspålæggende myndighed)

Navnet på den sanktionspålæggende myndighed.

Ja

»Is Imposed« (pålagt)

Ja/nej

Ja

»Penalty Type Imposed« (type pålagt sanktion)

Mulige værdier:

101 — »Warning« (advarsel)

301 — »Temporary withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence« (midlertidig tilbagekaldelse af visse eller alle bekræftede kopier af fællesskabstilladelsen)

302 — »Permanent withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence« (varig tilbagekaldelse af visse eller alle bekræftede kopier af fællesskabstilladelsen)

303 — »Temporary withdrawal of the Community licence« (midlertidig tilbagekaldelse af fællesskabstilladelsen)

304 — »Permanent withdrawal of the Community licence« (varig tilbagekaldelse af fællesskabstilladelsen)

305 — »Suspension of the issue of driver attestations« (suspendering af udstedelse af førerattester)

306 — »Withdrawal of driver attestations« (tilbagekaldelse af førerattester)

307 — »Issue of driver attestations subject to additional conditions in order to prevent misuse« (udstedelse af førerattester underlagt yderligere betingelser for at forhindre misbrug)

102 — »Other« (andet)

Ja

»Start Date« (startdato)

Startdato for den pålagte sanktion i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

Nej

»End Date« (slutdato)

Slutdato for den pålagte sanktion i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

Nej

»Reason« (begrundelse)

Årsag til, at sanktion ikke er pålagt.

Nej


»Infringement Notification Request« (meddelelse om overtrædelse — bekræftelse)

Obligatorisk

»Business Case Identifier« (identifikator for business case)

Et løbe- eller referencenummer, der svarer til business case-identifikatoren for meddelelsen eller besvarelsen.

Ja

»Status Code« (statuskode)

Statuskode for bekræftelsen.

Ja

»Status Message« (statusmeddelelse)

»Status Message String« (tekststreng for statusmeddelelse)

Nej

»Originating Authority« (udstedende myndighed)

Ved IN_Ack: i lovgivningen repræsenterer dette felt »Identifikator for kompetent myndighed på destination«.

Ved IR_Ack: i lovgivningen repræsenterer dette felt »Identifikator for kvitterende kompetent myndighed«.

Ja

»Licensing Authority« (udstedende myndighed)

Ved IN_Ack: i lovgivningen repræsenterer dette felt »Identifikator for kvitterende kompetent myndighed«.

Ved IR_Ack: i lovgivningen repræsenterer dette felt »Identifikator for kompetent myndighed på destination«.

Ja

»Acknowledgement type« (bekræftelsestype)

Definition af bekræftelsestype

Mulige værdier:

»IN_Ack«

»IR_Ack«

Ja

»Check Community Licence« (kontrol af fællesskabstilladelse)

»Check Community Licence Request« (kontrol af fællesskabstilladelse — anmodning)

Obligatorisk

»Business Case Identifier« (identifikator for business case)

Et løbe- eller referencenummer, der identificerer hver enkelt anmodning.

Ja

»Originating Authority« (udstedende myndighed)

Den myndighed, der fremsender søgeanmodningen.

Nej

»Transport Undertaking« (transportvirksomhed)

Ja

»Transport Undertaking Name« (navn på transportvirksomhed)

Navnet på transportvirksomheden, for hvilken der er anmodet om oplysninger vedrørende fællesskabstilladelsen.

Ja

»Community Licence Number« (fællesskabstilladelsens nummer)

Løbenummeret på den bekræftede kopi af transportvirksomhedens fællesskabstilladelse, hvorom der anmodes om oplysninger.

Ja

»Vehicle Registration Number« (køretøjets registreringsnummer)

Køretøjets registreringsnummer, for hvilket den bekræftede kopi af fællesskabstilladelsen er udstedt.

Nej


»Check Community Licence Response« (kontrol af fællesskabstilladelse — besvarelse)

Obligatorisk

»Business Case Identifier« (identifikator for business case)

Et løbe- eller referencenummer, der identificerer hver enkelt anmodning.

Ja

»Originating Authority« (udstedende myndighed)

Den myndighed, der fremsendte søgeanmodningen.

Nej

»Transport Undertaking« (transportvirksomhed)

Ja

»Transport Undertaking Name« (navn på transportvirksomhed)

Navnet på transportvirksomheden (navn og retlig form) som anført i registret.

Ja

»Transport Undertaking Address« (adresse på transportvirksomhed)

Adressen på transportvirksomheden (adresse, postnr., by, land) som anført i registret.

Ja

»Community Licence Details« (oplysninger om fællesskabstilladelsen)

Ja

»Licence Number« (tilladelsens nummer)

Løbenummeret på transportvirksomhedens fællesskabstilladelse som anført i registret.

Ja

»Licence Status« (tilladelsens status)

Status for transportvirksomhedens fællesskabstilladelse som anført i registret:

»Active« (aktiv)

»Suspended'« (suspenderet)

»Withdrawn« (tilbagekaldt)

»Expired« (udløbet)

»Lost/stolen« (mistet/stjålet)

»Annulled« (annulleret)

»Returned« (tilbageleveret)

Ja

»Licence Type« (tilladelsens art)

Type af fællesskabstilladelse som anført i registret. Mulige værdier:

»Community licence for passenger transport« (fællesskabstilladelse til personbefordring)

»National licence for passenger transport« (national tilladelse til personbefordring)

»Community licence for goods transport« (fællesskabstilladelse til godstransport)

»National licence for goods transport« (national tilladelse til godstransport)

Ja

»Start Date« (startdato)

Startdatoen for fællesskabstilladelsen.

Ja

»Expiry Date« (udløbsdato)

Udløbsdatoen for fællesskabstilladelsen.

Ja

»Withdrawal Date« (tilbagekaldelsesdato)

Datoen for tilbagekaldelse af fællesskabstilladelsen.

Nej

»Suspension Date« (suspensionsdato)

Datoen for suspension af fællesskabstilladelsen.

Nej

»Suspension Expiry Date« (suspensionens udløbsdato)

Datoen, hvorpå suspensionen af fællesskabstilladelsen udløber.

Nej

»Managed Vehicles« (ledede køretøjer)

Antal ledede køretøjer som anført i registret.

Ja

»Certified True Copy Details« (oplysninger om bekræftet kopi)

Ja

»Licence Number« (tilladelsens nummer)

Løbenummeret på den bekræftede kopi af transportvirksomhedens fællesskabstilladelse som anført i registret (det tilladelsesnummer, der blev modtaget i anmodningen).

Ja

»Licence Status« (tilladelsens status)

Status for den bekræftede kopi af transportvirksomhedens fællesskabstilladelse som anført i registret:

»Active« (aktiv)

»Suspended'« (suspenderet)

»Withdrawn« (tilbagekaldt)

»Expired« (udløbet)

»Lost/stolen« (mistet/stjålet)

»Annulled« (annulleret)

»Returned« (tilbageleveret)

Ja

»Licence Type« (tilladelsens art)

Typen af bekræftet kopi af fællesskabstilladelsen som anført i registret: Mulige værdier:

»Community licence for passenger transport« (fællesskabstilladelse til personbefordring)

»National licence for passenger transport« (national tilladelse til personbefordring)

»Community licence for goods transport« (fællesskabstilladelse til godstransport)

»National licence for goods transport« (national tilladelse til godstransport)

Ja

»Start Date« (startdato)

Startdatoen for den bekræftede kopi af fællesskabstilladelsen.

Ja

»Expiry Date« (udløbsdato)

Udløbsdatoen for den bekræftede kopi af fællesskabstilladelsen.

Ja

»Withdrawal Date« (tilbagekaldelsesdato)

Tilbagekaldelsesdatoen for den bekræftede kopi af fællesskabstilladelsen.

Nej

»Suspension Date« (suspensionsdato)

Suspensionsdatoen for den bekræftede kopi af fællesskabstilladelsen.

Nej

»Suspension Expiry Date« (suspensionens udløbsdato)

Datoen, hvorpå den bekræftede kopi af fællesskabstilladelsen udløber.

Nej


BILAG IV

TRANSLITTERATIONS- OG NYSIIS-TJENESTER

1.   NYSIIS-algoritmen, som er implementeret i den centrale hub, anvendes til at indkode navnene på alle transportledere i det nationale register.

2.   Medlemsstaterne bør altid anvende NYSIIS-nøglen som den primære søgemekanisme, når der søges i registret efter en transportleder via CGR-funktionen.

3.   Derudover kan medlemsstaterne anvende en egen algoritme for at opnå flere resultater.

4.   Søgeresultatet viser, hvilken søgemekanisme der blev anvendt til at finde en given optegnelse: enten NYSIIS eller CPC eller medlemsstatens egen.


BILAG V

SIKKERHEDSKRAV

1.   HTTPS skal altid anvendes til udveksling af meddelelser mellem den centrale hub og de nationale systemer.

2.   De nationale systemer skal anvende de PKI-certifikater, som er udstedt af Kommissionen med det formål at sikre overførslen af meddelelser mellem det nationale system og den centrale hub.

3.   De nationale systemer skal som minimum anvende SHA-2 (SHA-256) som hashalgoritme for signatur og en offentlig nøgle med en længde på 2 048 bit.


BILAG VI

SERVICELEVERANCE

1.   De nationale systemer skal opfylde følgende minimumskrav til deres serviceleverance:

1.1.

De skal være tilgængelige 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.

1.2.

Deres tilgængelighed skal overvåges ved hjælp af en impulsmeddelelse fra den centrale hub.

1.3.

Deres tilgængelighedsgrad skal være på 98 % i henhold til følgende tabel (tallene er blevet afrundet til den nærmeste praktiske enhed):

Tilgængelighed på

svarer til, at systemet ikke er tilgængeligt

Dagligt

Månedligt

Årligt

98 %

0,5 timer

15 timer

7,5 dage

Medlemsstaterne opfordres til at overholde den daglige tilgængelighedsgrad. Det anerkendes dog, at visse nødvendige aktiviteter såsom systemvedligeholdelse nødsager, at systemet bliver utilgængeligt i mere end 30 minutter ad gangen. De månedlige og årlige tilgængelighedsgrader er dog stadig obligatoriske.

1.4.

De skal som minimum besvare 98 % af de anmodninger, som tilsendes dem i løbet af en kalendermåned.

1.5.

Ved fremsendelse af svar vedrørende kontrol af opfyldelse af vandelskravet, bekræftelse af meddelelser om overtrædelser og svar vedrørende kontrol af fællesskabstilladelser i overensstemmelse med bilag VIII gælder følgende:

1.5.1.

De skal besvare en anmodning inden for 10 sekunder.

1.5.2.

Den globale timeout for anmodninger (den øverste tidsgrænse for svar til den anmodende bruger) må ikke overstige 20 sekunder.

1.5.3.

De skal som minimum kunne håndtere 6 anmodninger pr. sekund.

1.6.

De nationale systemer må ikke sende flere end 2 anmodninger til ERRU-hubben pr. sekund.

1.7.

Alle nationale systemer skal være i stand til at håndtere eventuelle tekniske problemer med den centrale hub eller de nationale systemer i andre medlemsstater. Disse omfatter, men er ikke begrænset til:

a)

tab af forbindelsen til den centrale hub

b)

manglende svar på en anmodning

c)

modtagelse af svar efter anmodningens timeout

d)

modtagelse af uanmodede meddelelser

e)

modtagelse af ugyldige meddelelser

2.   Den centrale hub skal:

2.1.

have en tilgængelighedsgrad på 98 %

2.2.

underrette de nationale systemer om enhver fejl, enten via svarmeddelelsen eller via en særskilt fejlmeddelelse. De nationale systemer skal til gengæld modtage disse fejlmeddelelser og omfatte et optrapningsforløb, der kan håndtere og rette fejlen.

3.   Vedligeholdelse

Medlemsstaterne underretter de andre medlemsstater og Kommissionen via webapplikationen om rutinemæssige vedligeholdelsesaktiviteter, mindst én uge før disse aktiviteter påbegyndes, hvis det er teknisk muligt.


BILAG VII

LOGNING OG STATISTIK

1.   Dette bilag indeholder nærmere oplysninger om logningsdata og statistiske data, som indsamles på den centrale hub og ikke af medlemsstaterne.

2.   For at sikre beskyttelsen af personlige oplysninger skal dataene til statistikker være anonyme. Data, som kan identificere en specifik transportleder, transportvirksomhed eller CPC, er ikke tilgængelige til statistiske formål.

3.   Logning af oplysninger skal bruges til at holde styr på alle transaktioner af hensyn til overvågning og fejlretning og for at kunne genere statistikker om disse transaktioner.

4.   Personlige oplysninger lagres i maksimalt seks måneder. Statistiske oplysninger lagres på ubestemt tid.

5.   De statistiske rapporteringsdata omfatter:

a)

den anmodende medlemsstat

b)

den besvarende medlemsstat

c)

meddelelsens type

d)

svarets statuskode

e)

meddelelsernes dato og klokkeslæt

f)

svartiden.


BILAG VIII

ANVENDELSE AF ERRU

1.   KONTROL AF TRANSPORTLEDERES OPFYLDELSE AF VANDELSKRAVET

Ved bedømmelse i overensstemmelse med artikel 11, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1071/2009 af, om en transportleder i en af medlemsstaterne er blevet erklæret uegnet til at lede transportarbejdet for en virksomhed, skal medlemsstaterne foretage en broadcast-CGR-søgning ved at fremsende en anmodning om kontrol af opfyldelse af vandelskravet. Den besvarende medlemsstat skal svare på anmodningen ved at fremsende et svar med kontrol af opfyldelse af vandelskravet (»Check Good Repute Response«).

2.   UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OM OVERTRÆDELSER

2.1.   Ved udveksling af oplysninger om alvorlige overtrædelser via ERRU, i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1072/2009 eller artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1073/2009, skal overtrædelsesmedlemsstaten underrette etableringssmedlemsstaten i tilfælde af en eller flere overtrædelser begået af en transportvirksomhed, inden for rammerne af artikel 16 i forordning (EF) nr. 1071/2009. Underretningen foregår ved at sende en anmodning om meddelelse af overtrædelser.

2.2.   Anmodningen om meddelelse af overtrædelser skal sendes hurtigst muligt og senest seks uger efter den endelige afgørelse i sagen. Den skal indeholde nærmere oplysninger om overtrædelserne samt status for eventuelle pålagte sanktioner og anmodede sanktioner i etableringsmedlemsstaten.

2.3.   Etableringsmedlemsstaten skal besvare anmodningen om meddelelse af overtrædelse ved at sende et svar på overtrædelsesmeddelelsen hurtigst muligt og senest seks uger efter den endelige afgørelse i sagen med oplysning om, hvorvidt der er sket pålæggelse af sanktioner som anmodet af overtrædelsesmedlemsstaten, og i givet fald hvilke. Hvis der ikke er pålagt sanktioner, skal årsagerne hertil angives i besvarelsen af meddelelsen om overtrædelse.

2.4.   Under alle omstændigheder skal en meddelelse om overtrædelse bekræftes med en kvittering for overtrædelsesmeddelelsen.

3.   KONTROL AF FÆLLESSKABSTILLADELSEN

3.1.   I forbindelse med kontrol af fællesskabstilladelsen som nævnt i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1072/2009 og forordning (EF) nr. 1073/2009 kan en medlemsstat gennem anmodning om kontrol af fællesskabstilladelsen, som sendes til etableringsmedlemsstaten, anmode om de oplysninger vedrørende fællesskabstilladelsen, som er anført i artikel 16, stk. 2, litra d), i forordning (EF) nr. 1071/2009.

3.2.   Etableringsmedlemsstaten besvarer ved at fremsende et svar med kontrol af fællesskabstilladelsen.


Top