EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0448

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/448 af 23. marts 2016 om ændring af bilag I og II til beslutning 2003/467/EF for så vidt angår Maltas status som officielt tuberkulosefrit og officielt brucellosefrit med hensyn til kvægbesætninger (meddelt under nummer C(2016) 1697) (EØS-relevant tekst)

C/2016/1697

OJ L 78, 24.3.2016, p. 78–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/448/oj

24.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 78/78


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/448

af 23. marts 2016

om ændring af bilag I og II til beslutning 2003/467/EF for så vidt angår Maltas status som officielt tuberkulosefrit og officielt brucellosefrit med hensyn til kvægbesætninger

(meddelt under nummer C(2016) 1697)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig punkt 4 i bilag A.I og punkt 7 i bilag A.II, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 64/432/EØF finder anvendelse på handel i Unionen med kvæg. Det fastsættes ligeledes, på hvilke betingelser en medlemsstat kan erklæres officielt tuberkulosefri eller officielt brucellosefri med hensyn til kvægbesætninger.

(2)

Ifølge Kommissionens beslutning 2003/467/EF (2) er de medlemsstater, der er anført i kapitel 1 i bilag I og i kapitel 1 i bilag II, erklæret henholdsvis officielt tuberkulosefrie og officielt brucellosefrie med hensyn til kvægbesætninger.

(3)

Malta har forelagt Kommissionen dokumentation, der viser, at betingelserne i direktiv 64/432/EØF for status som officielt tuberkulosefri og officielt brucellosefri med hensyn til kvægbesætninger er opfyldt for hele landets område. Malta bør derfor opføres på listen i bilag I og II til beslutning 2003/467/EF som en medlemsstat, der er officielt tuberkulosefri og officielt brucellosefri med hensyn til kvægbesætninger.

(4)

Bilag I og II til beslutning 2003/467/EF bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I og II til beslutning 2003/467/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Kommissionens beslutning 2003/467/EF af 23. juni 2003 om fastlæggelse af kvægbesætningers status i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som officielt fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk kvægleukose (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 74).


BILAG

I bilag I og II til beslutning 2003/467/EF foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I, kapitel 1, affattes således:

»KAPITEL 1

Medlemsstater, der er officielt tuberkulosefrie

ISO-kode

Medlemsstat

BE

Belgien

CZ

Tjekkiet

DK

Danmark

DE

Tyskland

EE

Estland

FR

Frankrig

LV

Letland

LT

Litauen

LU

Luxembourg

HU

Ungarn

MT

Μalta

NL

Nederlandene

AT

Østrig

PL

Polen

SI

Slovenien

SK

Slovakiet

FI

Finland

SE

Sverige«

2)

Bilag II, kapitel 1, affattes således:

»KAPITEL 1

Medlemsstater, der er officielt brucellosefrie

ISO-kode

Medlemsstat

BE

Belgien

CZ

Tjekkiet

DK

Danmark

DE

Tyskland

EE

Estland

IE

Irland

FR

Frankrig

LV

Letland

LT

Litauen

LU

Luxembourg

MT

Μalta

NL

Nederlandene

AT

Østrig

PL

Polen

RO

Rumænien

SI

Slovenien

SK

Slovakiet

FI

Finland

SE

Sverige«


Top