EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0439

Kommissionens forordning (EU) 2016/439 af 23. marts 2016 om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), calciumcarbid, kaliumiodid, natriumhydrogencarbonat, rescalure samt Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 og Beauveria bassiana stamme GHA (EØS-relevant tekst)

C/2016/1692

OJ L 78, 24.3.2016, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/439/oj

24.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 78/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/439

af 23. marts 2016

om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), calciumcarbid, kaliumiodid, natriumhydrogencarbonat, rescalure samt Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 og Beauveria bassiana stamme GHA

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 5, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), calciumcarbid, natriumhydrogencarbonat, rescalure, Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 og Beauveria bassiana stamme GHA er der ikke fastsat specifikke maksimalgrænseværdier. Standardværdien på 0,01 mg/kg, der er fastsat i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005, finder anvendelse, eftersom disse stoffer ikke var opført i bilag IV til samme forordning. Kaliumiodid er opført i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(2)

For så vidt angår Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) konkluderede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (2) (»autoriteten«), at disse virus ikke er patogene for mennesker, og at de ikke vil producere nogen toksiner. Stoffet bør derfor opføres i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(3)

Hvad angår calciumcarbid konkluderede autoriteten (3), at dette stof ikke indgår i fødevarekæden. Stoffet bør derfor opføres i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(4)

Kaliumiodid er et mineral, der kan anvendes ved fremstillingen af kosttilskud i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF (4). På baggrund af dette bør fodnoten om krav om en vurdering af stoffet i henhold til artikel 12 forordning (EF) nr. 396/2005, udgå.

(5)

Natriumhydrogencarbonat godkendes som basisstof i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (5). I lyset af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2069 (6) finder Kommissionen, at det pågældende stof bør opføres i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(6)

For så vidt angår rescalure konkluderede autoriteten (7), at dette stof bør opføres i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(7)

For så vidt angår Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 og Beauveria bassiana stamme GHA (8) kunne autoriteten ikke tage stilling til vurderingen af risikoen for forbrugerne via kosten, da der manglede oplysninger, og da det var nødvendigt, at de ansvarlige for risikostyringen gjorde sig yderligere overvejelser. Disse yderligere overvejelser blev afspejlet i de respektive vurderingsrapporter (9)  (10), hvori det konkluderes, at risikoen for mennesker ved metabolitter fra disse stoffer er ubetydelig. I lyset af disse konklusioner finder Kommissionen, at stofferne bør opføres i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(8)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Cydia pomonellagranulovirus. EFSA Journal 2012;10(4):2655. [40 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2655.

(3)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance calcium carbide. EFSA Journal 2011;9(10):2419. [48 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2419.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2069 af 17. november 2015 om godkendelse af basisstoffet natriumhydrogencarbonat, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 301 af 18.11.2015, s. 42).

(7)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance rescalure. EFSA Journal 2015;13(2):4031, 40 pp.

(8)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, 2013. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substances Beauveria bassiana strains ATCC-74040 and GHA. EFSA Journal 2013;11(1):3031. 44 pp.

(9)  Vurderingsrapport om aktivstoffet Beauveria bassiana stamme ATCC 74040, som blev færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed på dets møde den 11. juli 2008 med henblik på optagelse af Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 i bilag I til direktiv 91/414/EØF. SANCO/1546/08 — rev. 5, af 11. juli 2014.

(10)  Vurderingsrapport om aktivstoffet Beauveria bassiana stamme GHA, som blev færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed på dets møde den 11. juli 2008 med henblik på optagelse af Beauveria bassiana stamme GHA i bilag I til direktiv 91/414/EØF. SANCO/1547/08 — rev. 5, af 11. juli 2014.


BILAG

I bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Linjerne »Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)«, »calciumcarbid«, »natriumhydrogencarbonat«, »rescalure«, »Beauveria bassiana stamme ATCC 74040« og »Beauveria bassiana stamme GHA« indsættes i alfabetisk rækkefølge.

2)

Henvisningen til fodnote 1 efter linjen »Kaliumiodid« udgår.


Top