Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0364

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/364 af 1. juli 2015 om klassificeringen af byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (EØS-relevant tekst)

C/2015/4394

OJ L 68, 15.3.2016, p. 4–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/364/oj

15.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 68/4


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/364

af 1. juli 2015

om klassificeringen af byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (1), særlig artikel 27, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2000/147/EF indførtes et klassificeringssystem for byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand (2). Det var baseret på en harmoniseret løsning, hvor denne ydeevne blev vurderet, og resultaterne af vurderingen blev klassificeret.

(2)

I beslutning 2000/147/EF er der fastsat forskellige klasser af ydeevne med hensyn til reaktion ved brand. Den indeholder endvidere klasse F, FFL, FL og Fca, der defineres som »Ingen ydeevne fastlagt«.

(3)

I overensstemmelse med artikel 2, nr. 7), i forordning (EU) nr. 305/2011 betyder »klasse« en skala af niveauer, som afgrænses af en minimums- og en maksimumsværdi for ydeevne. Klasser, der defineres som »Ingen ydeevne fastlagt«, svarer ikke til denne definition og kan derfor ikke indarbejdes i et klassificeringssystem i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011.

(4)

Bestemmelser om anvendelsen af »Ingen ydeevne fastlagt« ved udarbejdelse af ydeevnedeklarationen findes i artikel 6, stk. 3, litra f), i forordning (EU) nr. 305/2011.

(5)

For at gøre det muligt for fabrikanterne at deklarere en lavere ydeevne med hensyn til reaktion ved brand end den, der er omfattet af klasse E, EFL, EL og Eca, er det nødvendigt at ændre klassificeringskriterierne for klasse F, FFL, FL og Fca.

(6)

Det er derfor nødvendigt at erstatte klasse F, FFL, FL og Fca i beslutning 2000/147/EF med nye klasser for varer, der ikke mindst når ydeevnen med hensyn til reaktion ved brand i klasse E, EFL, EL og Eca.

(7)

Beslutning 2000/147/EF er blevet ændret flere gange, og der bør foretages yderligere ændringer af beslutningen. Af klarheds- og forenklingshensyn bør beslutningen derfor ophæves og erstattes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Når en byggevares tilsigtede anvendelse er således, at varen kan bidrage til udvikling og spredning af ild og røg i eller uden for det lokale eller område, hvor branden er opstået, klassificeres varens ydeevne med hensyn til reaktion ved brand i overensstemmelse med klassificeringssystemet i bilaget.

Artikel 2

Beslutning 2000/147/EF ophæves.

Henvisninger til den ophævede beslutning betragtes som henvisninger til denne forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5.

(2)  Kommissionens beslutning 2000/147/EF af 8. februar 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer efter ydeevne med hensyn til reaktion ved brand (EFT L 50 af 23.2.2000, s. 14).


BILAG

Klasser for ydeevne med hensyn til reaktion ved brand

1.1.

I tabel 1-4 anvendes følgende symboler (1):

1)   ΔΤ— temperaturstigning

2)   Δm— massetab

3)   tf — varighed af flammeforbrænding

4)   PCS— øvre brændværdi

5)   LFS— sideværts flammespredning

6)   SMOGRA— røgudviklingshastighed.

1.2.

I tabel 1, 2 og 3 anvendes følgende symboler (1):

1)   FIGRA— brandvæksthastighed

2)   THR— total varmeafgivelse

3)   TSP— total røgudvikling

4)   Fs— flammespredning.

1.3.

I tabel 4 anvendes følgende symboler og prøvningsparametre:

1)   HRRsm30, kW— varmeafgivelseshastighed beregnet som glidende gennemsnit over 30 s

2)   SPRsm60, m2/s— røgudviklingshastighed beregnet som glidende gennemsnit over 60 s

3)   Maksimal HRR, kW— højeste HRRsm30 mellem prøvningens start og afslutning, eksklusive bidrag fra antændelseskilde

4)   Maksimal SPR, m2/s— højeste SPRsm60 mellem prøvningens start og afslutning

5)   THR1200, MJ— total varmeafgivelse (HRRsm30) fra prøvningens start til dens afslutning, eksklusive bidrag fra antændelseskilde

6)   TSP1200, m2 — total røgudvikling (HRRsm60) fra prøvningens start til dens afslutning

7)   FIGRA, W/s— brandvæksthastighedsindeks defineret som den største værdi af kvotienten mellem HRRsm30 eksklusive bidrag fra antændelseskilde og tid. Grænseværdier HRRsm30 = 3 kW og THR = 0,4 MJ

8)   FS— flammespredning (destruktionslængde)

9)   H— flammespredning.

2.

I tabel 1-4 forstås ved:

1)   »materiale«: et enkelt basisstof eller en ensartet blanding af stoffer

2)   »homogen byggevare«: en byggevare, der består af et enkelt materiale med ensartet densitet og sammensætning gennem hele byggevaren

3)   »ikke-homogen byggevare«: En byggevare, som ikke opfylder kravene til homogene byggevarer, og som består af en eller flere komponenter, substantielle og/eller ikke-substantielle

4)   »substantiel komponent«: et materiale, der udgør en væsentlig del af en ikke-homogen byggevare; et lag med en masse pr. arealenhed ≥ 1,0 kg/m2 eller en tykkelse ≥ 1,0 mm regnes for en substantiel komponent

5)   »ikke-substantiel komponent«: et materiale, der ikke udgør en væsentlig del af en ikke-homogen byggevare; et lag med en masse pr. arealenhed < 1,0 kg/m2 eller en tykkelse < 1,0 mm regnes for en ikke-substantiel komponent

6)   »indre ikke-substantiel komponent«: en ikke-substantiel komponent, der på begge sider er dækket af mindst én substantiel komponent

7)   »ydre ikke-substantiel komponent«: en ikke-substantiel komponent, der ikke på den ene side er dækket af en substantiel komponent.

To eller flere ikke-substantielle lag, der grænser op til hinanden, hvor der ikke ligger nogen substantielle komponenter mellem lagene, regnes for én ikke-substantiel komponent og skal derfor klassificeres i overensstemmelse med kriterierne for et lag, der er en ikke-substantiel komponent.

Tabel 1

Klasser for byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand, undtagen gulvbelægninger, lineære termoisolerende byggevarer til rør og elektriske kabler

Klasse

Prøvningsmetode(r)

Klassificeringskriterier

Tillægsklassificering

A1

EN ISO 1182 (2)

og

ΔT ≤ 30 °C og

Δm ≤ 50 % og

tf = 0 (dvs. ingen vedvarende flammeforbrænding)

 

EN ISO 1716

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1  (2) og

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1  (3)  (1) og

PCS ≤ 1,4 MJm– 2  (4) og

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1  (5)

 

A2

EN ISO 1182 (2)

eller

ΔT ≤ 50 °C og

Δm ≤ 50 % og

tf ≤ 20 s

 

EN ISO 1716

og

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1  (2) og

PCS ≤ 4,0 MJm– 2  (3) og

PCS ≤ 4,0 MJm– 2  (4) og

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1  (5)

 

EN 13823 (SBI)

FIGRA ≤ 120 Ws– 1 og

LFS < prøveemnets kant og

THR600s ≤ 7,5 MJ

Røgudvikling (6) og

flammende dråber/partikler (7)

B

EN 13823 (SBI)

og

FIGRA ≤ 120 Ws– 1 og

LFS < prøveemnets kant og

THR600s ≤ 7,5 MJ

Røgudvikling (6) og

flammende dråber/partikler (7)

EN ISO 11925-2 (9):

Eksponeringstid = 30 s

Fs ≤ 150 mm inden for 60 s

C

EN 13823 (SBI)

og

FIGRA ≤ 250 Ws– 1 og

LFS < prøveemnets kant og

THR600s ≤ 15 MJ

Røgudvikling (6) og

flammende dråber/partikler (7)

EN ISO 11925-2 (9):

Eksponeringstid = 30 s

Fs ≤ 150 mm inden for 60 s

D

EN 13823 (SBI)

og

FIGRA ≤ 750 Ws– 1

Røgudvikling (6) og

flammende dråber/partikler (7)

EN ISO 11925-2 (9):

Eksponeringstid = 30 s

Fs ≤ 150 mm inden for 60 s

E

EN ISO 11925-2 (9):

Eksponeringstid = 15 s

Fs ≤ 150 mm inden for 20 s

flammende dråber/partikler (8)

F

EN ISO 11925-2 (9):

Eksponeringstid = 15 s

Fs > 150 mm inden for 20 s

 


Tabel 2

Klasser for gulvbelægningers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand

Klasse

Prøvningsmetode(r)

Klassificeringskriterier

Tillægsklassificering

A1FL

EN ISO 1182 (10)

og

ΔT ≤ 30 °C og

Δm ≤ 50 % og

tf = 0 (dvs. ingen vedvarende flammeforbrænding)

 

EN ISO 1716

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1  (10) og

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1  (11) og

PCS ≤ 1,4 MJm– 2  (12) og

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1  (13)

A2FL

EN ISO 1182 (10)

eller

ΔT ≤ 50 °C og

Δm ≤ 50 % og

tf ≤ 20 s

 

EN ISO 1716

og

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1  (10) og

PCS ≤ 4,0 MJm– 2  (11) og

PCS ≤ 4,0 MJm– 2  (12) og

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1  (13)

EN ISO 9239-1 (14)

Kritisk flux (15) ≥ 8,0 kWm– 2

Røgudvikling (16)

BFL

EN ISO 9239-1 (14)

og

Kritisk flux (15) ≥ 8,0 kWm– 2

Røgudvikling (16)

EN ISO 11925-2 (17):

Eksponeringstid = 15 s

Fs ≤ 150 mm inden for 20 s

CFL

EN ISO 9239-1 (14)

og

Kritisk flux (15) ≥ 4,5 kWm– 2

Røgudvikling (16)

EN ISO 11925-2 (17):

Eksponeringstid = 15 s

Fs ≤ 150 mm inden for 20 s

DFL

EN ISO 9239-1 (14)

og

Kritisk flux (15) ≥ 3,0 kWm– 2

Røgudvikling (16)

EN ISO 11925-2 (17):

Eksponeringstid = 15 s

Fs ≤ 150 mm inden for 20 s

EFL

EN ISO 11925-2 (17):

Eksponeringstid = 15 s

Fs ≤ 150 mm inden for 20 s

 

FFL

EN ISO 11925-2 (17):

Eksponeringstid = 15 s

Fs > 150 mm inden for 20 s

 


Tabel 3

Klasser for byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår lineære isolerende byggevarer til rør

Klasse

Prøvningsmetode(r)

Klassificeringskriterier

Tillægsklassificering

A1L

EN ISO 1182 (18)

og

ΔT ≤ 30 °C og

Δm ≤ 50 % og

tf = 0 (dvs. ingen vedvarende flammeforbrænding)

 

EN ISO 1716

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1  (18) og

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1  (19) og

PCS ≤ 1,4 MJm– 2  (20) og

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1  (21)

A2L

EN ISO 1182 (18)

eller

ΔT ≤ 50 °C og

Δm ≤ 50 % og tf ≤ 20 s

 

EN ISO 1716

og

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1  (18) og

PCS ≤ 4,0 MJm– 2  (19) og

PCS ≤ 4,0 MJm– 2  (20) og

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1  (21)

EN 13823 (SBI)

FIGRA ≤ 270 Ws– 1 og

LFS < prøveemnets kant og

THR600s ≤ 7,5 MJ

Røgudvikling (22) og

flammende dråber/partikler (23)

BL

EN 13823 (SBI)

og

FIGRA ≤ 270 Ws– 1 og

LFS < prøveemnets kant og

THR600s ≤ 7,5 MJ

Røgudvikling (22) og

flammende dråber/partikler (23)

EN ISO 11925-2 (25):

Eksponeringstid = 30 s

Fs ≤ 150 mm inden for 60 s

CL

EN 13823 (SBI)

og

FIGRA ≤ 460 Ws– 1 og

LFS < prøveemnets kant og

THR600s ≤ 15 MJ

Røgudvikling (22) og

flammende dråber/partikler (23)

EN ISO 11925-2 (25):

Eksponeringstid = 30 s

Fs ≤ 150 mm inden for 60 s

DL

EN 13823 (SBI)

og

FIGRA ≤ 2 100 Ws– 1

THR600s ≤ 100 MJ

Røgudvikling (22) og

flammende dråber/partikler (23)

EN ISO 11925-2 (25):

Eksponeringstid = 30 s

Fs ≤ 150 mm inden for 60 s

EL

EN ISO 11925-2 (25):

Eksponeringstid = 15 s

Fs ≤ 150 mm inden for 20 s

Flammende dråber/partikler (24)

FL

EN ISO 11925-2 (25):

Eksponeringstid = 15 s

Fs > 150 mm inden for 20 s

 


Tabel 4

Klasser for elektriske kablers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand

Klasse

Prøvningsmetode(r)

Klassificeringskriterier

Tillægsklassificering

Aca

EN ISO 1716

PCS ≤ 2,0 MJ/kg (26)

 

B1ca

EN 50399 (flammekilde 30 kW)

og

FS ≤ 1,75 m og

THR1200s ≤ 10 MJ og

Maksimal HRR ≤ 20 kW og

FIGRA ≤ 120 Ws– 1

Røgudvikling (27)  (30) og flammende dråber/partikler (28) og surhedsgrad (pH og konduktivitet) (29)

EN 60332-1-2

H ≤ 425 mm

B2ca

EN 50399 (flammekilde 20,5 kW)

og

FS ≤ 1,5 m og

THR1200s ≤ 15 MJ og

Maksimal HRR ≤ 30 kW og

FIGRA ≤ 150 Ws– 1

Røgudvikling (27)  (31) og flammende dråber/partikler (28) og surhedsgrad (pH og konduktivitet) (29)

EN 60332-1-2

H ≤ 425 mm

Cca

EN 50399 (flammekilde 20,5 kW)

og

FS ≤ 2,0 m og

THR1200s ≤ 30 MJ og

Maksimal HRR ≤ 60 kW og

FIGRA ≤ 300 Ws– 1

Røgudvikling (27)  (31) og flammende dråber/partikler (28) og surhedsgrad (pH og konduktivitet) (29)

EN 60332-1-2

H ≤ 425 mm

Dca

EN 50399 (flammekilde 20,5 kW)

og

THR1200s ≤ 70 MJ og

Maksimal HRR ≤ 400 kW og

FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1

Røgudvikling (27)  (31) og flammende dråber/partikler (28) og surhedsgrad (pH og konduktivitet) (29)

EN 60332-1-2

H ≤ 425 mm

Eca

EN 60332-1-2

H ≤ 425 mm

 

Fca

EN 60332-1-2

H > 425 mm

 


(1)  Disse karakteristika defineres alt efter den relevante prøvningsmetode.

(2)  For homogene byggevarer og substantielle komponenter i ikke-homogene byggevarer.

(3)  For alle ydre ikke-substantielle komponenter i ikke-homogene byggevarer.

(1)  

(2a)

Eventuelt enhver ydre, ikke-substantiel komponent med en øvre brændværdi (PCS) ≤ 2,0 MJm– 2, forudsat at byggevaren opfylder følgende kriterier i EN 13823(SBI): FIGRA ≤ 20 Ws– 1 og LFS < prøveemnets kant og THR600s ≤ 4,0 MJ og s1 og d0.

(4)  For alle indre ikke-substantielle komponenter i ikke-homogene byggevarer.

(5)  For byggevaren som helhed.

(6)  s1 = SMOGRA ≤ 30 m2s– 2 og TSP600s ≤ 50 m2; s2 = SMOGRA ≤ 180 m2s– 2 og TSP600s ≤ 200 m2; s3 = ikke s1 eller s2.

(7)  d0 = ingen flammende dråber/partikler i EN 13823 (SBI) inden for 600 s; d1 = ingen flammende dråber/partikler i mere end 10 s i EN 13823 (SBI) inden for 600 s; d2 = ikke d0 eller d1; Antændelse af papiret i EN ISO 11925-2 medfører klassificering i d2.

(8)  Papiret antændes ikke = ingen yderligere klassificering; Papiret antændes = klassificering i d2.

(9)  Ved flammeangreb på overfladen og, hvis det er relevant for byggevarens endelige anvendelse, flammeangreb på kanten.

(10)  For homogene byggevarer og substantielle komponenter i ikke-homogene byggevarer.

(11)  For alle ydre ikke-substantielle komponenter i ikke-homogene byggevarer.

(12)  For alle indre ikke-substantielle komponenter i ikke-homogene byggevarer.

(13)  For byggevaren som helhed.

(14)  Prøvningens varighed = 30 minutter.

(15)  Kritisk flux defineres som den laveste af følgende to værdier: den strålingsflux, ved hvilken flammen slukkes, eller strålingsfluxen efter en prøvningstid på 30 minutter (dvs. den flux, der svarer til flammespredningens største udbredelse).

(16)  s1 = røg ≤ 750 %.min; s2 = ikke s1.

(17)  Ved flammeangreb på overfladen og, hvis det er relevant for byggevarens endelige anvendelse, flammeangreb på kanten.

(18)  For homogene byggevarer og substantielle komponenter i ikke-homogene byggevarer.

(19)  For alle ydre ikke-substantielle komponenter i ikke-homogene byggevarer.

(20)  For alle indre ikke-substantielle komponenter i ikke-homogene byggevarer.

(21)  For byggevaren som helhed.

(22)  s1 = SMOGRA ≤ 105 m2s– 2 og TSP600s ≤ 250 m2 ; s2 = SMOGRA ≤ 580 m2s– 2 og TSP600s ≤ 1 600 m2 ; s3 = ikke s1 eller s2.

(23)  d0 = ingen flammende dråber/partikler i EN13823 (SBI) inden for 600 s; d1 = ingen flammende dråber/partikler i mere end 10 s i EN13823 (SBI) inden for 600 s; d2 = ikke d0 eller d1; Antændelse af papiret i EN ISO 11925-2 medfører klassificering i d2.

(24)  Papiret antændes ikke = ingen yderligere klassificering; Papiret antændes = klassificering i d2.

(25)  Ved flammeangreb på overfladen og, hvis det er relevant for byggevarens endelige anvendelse, flammeangreb på kanten.

(26)  For byggevaren som helhed, eksklusive metalliske materialer, og for alle byggevarens ydre komponenter (dvs. kappen).

(27)  s1 = TSP1200 ≤ 50 m2 og maksimal SPR ≤ 0,25 m2/s

s1a = s1 og transmission i overensstemmelse med EN 61034-2 ≥ 80 %

s1b = s1 og transmission i overensstemmelse med EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %

s2 = TSP1200 ≤ 400 m2 og maksimal SPR ≤ 1,5 m2/s

s3 = ikke s1 eller s2

(28)  d0 = ingen flammende dråber/partikler inden for 1 200 s; d1 = ingen flammende dråber/partikler i længere tid end 10 s inden for 1 200 s d2 = ikke d0 eller d1.

(29)  EN 60754-2: a1 = konduktivitet < 2,5 μS/mm og pH > 4,3; a2 = konduktivitet < 10 μS/mm og pH > 4,3; a3 = ikke a1 eller a2.

(30)  Den røgklasse, der angives for kabler i klasse B1ca, skal fastsættes på grundlag af EN 50399-prøvningen (flammekilde 30 kW).

(31)  Den røgklasse, der angives for kabler i klasse B2ca, Cca, Dca, skal fastsættes på grundlag af EN 50399-prøvningen (flammekilde 20,5 kW).


Top