Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0324

Kommissionens forordning (EU) 2016/324 af 7. marts 2016 om ændring og berigtigelse af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af visse fødevaretilsætningsstoffer, der er tilladt i alle kategorier af fødevarer (EØS-relevant tekst)

C/2016/1344

OJ L 61, 8.3.2016, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/324/oj

8.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 61/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/324

af 7. marts 2016

om ændring og berigtigelse af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af visse fødevaretilsætningsstoffer, der er tilladt i alle kategorier af fødevarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), særlig artikel 7, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Denne liste kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(3)

EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer blev udarbejdet på grundlag af de fødevaretilsætningsstoffer, som det var tilladt at anvende i fødevarer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/35/EF (3), 94/36/EF (4) og 95/2/EF (5), og efter at det var efterprøvet, at de overholdt artikel 6, 7, 8 og 16 i forordning (EF) nr. 1333/2008. Fødevaretilsætningsstofferne er opført på EU-listen i overensstemmelse med, hvilke kategorier af fødevarer de pågældende tilsætningsstoffer kan tilsættes til.

(4)

På grund af problemerne med overførslen af fødevaretilsætningsstoffer til det nye kategoriseringssystem i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 blev fødevarer til spædbørn og småbørn ikke overført fra artikel 2, stk. 3, litra b), i direktiv 95/2/EF til del A, tabel 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008. Det bør sikres, at carry-over-princippet ikke gælder for disse fødevarer. Nævnte tabel bør derfor berigtiges, så den omfatter fødevarer til spædbørn og småbørn, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF (6), som afløst af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 (7).

(5)

Hvad angår artikel 16 om anvendelse af fødevaretilsætningsstoffer i fødevarer til spædbørn og småbørn i forordning (EF) nr. 1333/2008 er det vigtigt at præcisere betingelserne for anvendelse af fødevaretilsætningsstofferne, som er opført i fødevarekategori 0 »Fødevaretilsætningsstoffer, der er tilladt i alle kategorier af fødevarer« i del E i bilag II til nævnte forordning, og at ændre betegnelsen på denne kategori.

(6)

EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer bør derfor præciseres, så den afspejler alle anvendelser i overensstemmelse med artikel 6, 7, 8 og 16 i forordning (EF) nr. 1333/2008.

(7)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommissionen indhente en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«), inden den opdaterer EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008, undtagen hvis den pågældende opdatering ikke kan få virkninger for menneskers sundhed. Eftersom EU-listen ændres, således at den præciserer anvendelser, der allerede er tilladt i henhold til direktiv 94/35/EF, 94/36/EF og 95/2/EF, er der tale om en opdatering af denne liste, der ikke kan få virkninger for menneskers sundhed. Det er derfor ikke nødvendigt at indhente en udtalelse fra autoriteten.

(8)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres og berigtiges i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT L 237 af 10.9.1994, s. 3).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/36/EF af 30. juni 1994 om farvestoffer til brug i levnedsmidler (EFT L 237 af 10.9.1994, s. 13).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/2/EF af 20. februar 1995 om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer (EFT L 61 af 18.3.1995, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF af 6. maj 2009 om fødevarer bestemt til særlig ernæring (EUT L 124 af 20.5.2009, s. 21).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35).


BILAG

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende punkt 13 tilføjes i tabel 1 i del A efter punkt »12 Tørpasta, undtagen glutenfri pasta og/eller pasta til kost med lavt proteinindhold, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF«:

»13

Fødevarer til spædbørn og småbørn som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 (1), herunder fødevarer til særlige medicinske formål til spædbørn og småbørn

2)

I del E i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 foretages følgende ændringer:

a)

Betegnelsen på fødevarekategori 0. Fødevaretilsætningsstoffer, der er tilladt i alle kategorier af fødevarer, affattes således:

»0.

Fødevaretilsætningsstoffer, der er tilladt i alle kategorier af fødevarer, med undtagelse af fødevarer til spædbørn og småbørn, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat«

b)

Oplysningerne om tilsætningsstoffer i fødevarekategori 0. Fødevaretilsætningsstoffer, der er tilladt i alle kategorier af fødevarer, affattes således:

 

»E 290

Carbondioxid

Quantum satis

 

Kan anvendes i fødevarer til spædbørn og småbørn

 

E 338-452

Phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater

10 000

(1) (4) (57)

Kun til fødevarer i tørret pulverform (f.eks. fødevarer, der er tørret i fremstillingsprocessen, og blandinger heraf), bortset fra fødevarer opført i del A, tabel 1, i dette bilag

 

E 459

Beta-cyclodextrin

Quantum satis

 

Kun til fødevarer i tabletform, herunder drageret, bortset fra fødevarer opført i del A, tabel 1, i dette bilag

 

E 551-553

Siliciumdioxid — silicater

10 000

(1) (57)

Kun til fødevarer i tørret pulverform (f.eks. fødevarer, der er tørret i fremstillingsprocessen, og blandinger heraf), bortset fra fødevarer opført i del A, tabel 1, i dette bilag

 

E 551-553

Siliciumdioxid — silicater

Quantum satis

(1)

Kun til fødevarer i tabletform, herunder drageret, bortset fra fødevarer opført i del A, tabel 1, i dette bilag

 

E 938

Argon

Quantum satis

 

Kan anvendes i fødevarer til spædbørn og småbørn

 

E 939

Helium

Quantum satis

 

Kan anvendes i fødevarer til spædbørn og småbørn

 

E 941

Nitrogen

Quantum satis

 

Kan anvendes i fødevarer til spædbørn og småbørn

 

E 942

Dinitrogenoxid

Quantum satis

 

Kan anvendes i fødevarer til spædbørn og småbørn

 

E 948

Oxygen

Quantum satis

 

Kan anvendes i fødevarer til spædbørn og småbørn

 

E 949

Hydrogen

Quantum satis

 

Kan anvendes i fødevarer til spædbørn og småbørn«


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35


Top