EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0312

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/312 af 4. marts 2016 om berigtigelse af forordning (EU) nr. 37/2010 for så vidt angår stoffet »tylvalosin« (EØS-relevant tekst)

C/2016/1291

OJ L 60, 5.3.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/312/oj

5.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 60/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/312

af 4. marts 2016

om berigtigelse af forordning (EU) nr. 37/2010 for så vidt angår stoffet »tylvalosin«

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (1), særlig artikel 14 sammenholdt med artikel 17,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur udarbejdet af Udvalget for Veterinærlægemidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen er blevet gjort opmærksom på, at restmarkøren »tylvalosin« i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 37/2010 (2), som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1492 (3), for så vidt angår stoffet »tylvalosin«, fejlagtigt er angivet som restmarkør for svin.

(2)

Bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør rettes for at angive, at restmarkøren for svin og for hud, fedt og lever hos fjerkræ er »Summen af tylvalosin og 3-O-acetyltylosin«, og at restmarkøren »tylvalosin« kun gælder for æg fra fjerkræ.

(3)

Nærværende forordning bør anvendes med tilbagevirkende kraft fra anvendelsesdatoen for gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1492, fordi restmarkøren for svin var fejlagtigt angivet og derfor bør rettes. Den bør derfor træde i kraft hurtigst muligt.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 affattes rækken vedrørende stoffet tylvalosin således:

»Tylvalosin

Summen af tylvalosin og 3-O-acetyltylosin

Svin

50 μg/kg

Muskel

Ingen angivelse

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika«

50 μg/kg

Hud og fedt

50 μg/kg

Lever

50 μg/kg

Nyre

Fjerkræ

50 μg/kg

Hud og fedt

50 μg/kg

Lever

Tylvalosin

Fjerkræ

200 μg/kg

Æg

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 3. november 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer (EUT L 15 af 20.1.2010, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1492 af 3. september 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 37/2010 for så vidt angår stoffet tylvalosin (EUT L 231 af 4.9.2015, s. 10).


Top