EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0263

Kommissionens forordning (EU) 2016/263 af 25. februar 2016 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår titlen på fødevarekategorien 12.3 Eddike (EØS-relevant tekst)

C/2016/1085

OJ L 50, 26.2.2016, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/263/oj

26.2.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 50/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/263

af 25. februar 2016

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår titlen på fødevarekategorien 12.3 Eddike

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Denne liste kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 (2), enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(3)

EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer blev udarbejdet på grundlag af de fødevaretilsætningsstoffer, som det er tilladt at anvende i fødevarer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/35/EF (3), 94/36/EF (4) og 95/2/EF (5), og efter at det var efterprøvet, at de overholdt artikel 6, 7 og 8 i forordning (EF) nr. 1333/2008. Fødevaretilsætningsstofferne er opført på EU-listen i overensstemmelse med, hvilke kategorier af fødevarer de kan tilsættes til.

(4)

I EU-listens del D dækker kategori 12 salt, krydderier, supper, saucer, salater og proteinprodukter, og den indeholder underkategori 12.3 — eddike. EU-listens del E indeholder følgende tilsætningsstoffer, der er tilladt i fødevarekategori 12.3: Gruppe I-tilsætningsstoffer, karamelfarver (E 150a-d) og svovldioxid — sulfitter (E 220-228) kun til gæringseddike.

(5)

Eddikesyre (anvendes også som fødevaretilsætningsstof E 260), som er fortyndet med vand (4-30 % vol.) kan anvendes som fødevare eller fødevareingrediens på samme måde som eddike af landbrugsoprindelse.

(6)

I nogle medlemsstater må kun eddike, som er fremstillet ved fermentering af landbrugsprodukter, kaldes »eddike«. I andre medlemsstater markedsføres både produkter fremstillet ved fortynding af eddikesyre med vand og eddike fremstillet ved fermentering af landbrugsprodukter dog under betegnelsen »eddike«.

(7)

Det fremgik af drøftelser med medlemsstaterne i arbejdsgruppen af regeringseksperter om tilsætningsstoffer, at der er det samme teknologiske behov for fødevaretilsætningsstoffer for fortyndet eddikesyre og for landbrugseddike. Titlen på fødevarekategori 12.3 »Eddike« bør således ændres for at præcisere, at den omfatter fortyndet eddikesyre (fortyndet med vand til 4-30 % vol.) egnet til konsum med henblik på at sikre gennemsigtighed og retssikkerhed i forbindelse med brugen af fødevaretilsætningsstoffer i denne fødevare.

(8)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (i det følgende benævnt »autoriteten«) Comprehensive European Food Consumption Database (6) tilbyder information om fødevareforbruget i den Europæiske Union. I statistikkerne indgår de data om fødevareforbrug af landbrugseddike, som autoriteten tager højde for, når den foretager en vurdering af eksponeringen. Da fortyndet eddikesyre anvendes på samme måde som landbrugseddike, forventes det ikke, at ændringsforslaget vedrørende titlen på fødevarekategori 12.3 vil få nogen indvirkning på eksponeringen for de tilsætningsstoffer, det er tilladt at anvende i denne fødevarekategori.

(9)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommissionen indhente en udtalelse fra autoriteten, inden den opdaterer EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008, medmindre den pågældende opdatering ikke kan påvirke menneskers sundhed. Eftersom optagelsen af fortyndet eddikesyre i fødevarekategori 12.3 i del D og del E i EU-listen over tilsætningsstoffer er en opdatering af den nævnte liste, der ikke kan påvirke menneskers sundhed, er det ikke nødvendigt at anmode om en udtalelse fra autoriteten.

(10)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. februar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT L 237 af 10.9.1994, s. 3).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/36/EF af 30. juni 1994 om farvestoffer til brug i levnedsmidler (EFT L 237 af 10.9.1994, s. 13).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/2/EF af 20. februar 1995 om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer (EFT L 61 af 18.3.1995, s. 1).

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/datexfoodcdb/datexfooddb.htm.


BILAG

I del D og E i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 affattes titlen på fødevarekategori 12.3 således:

»12.3

Eddike og fortyndet eddikesyre (fortyndet med vand til 4-30 % vol.)«


Top