EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0183

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/183 af 11. februar 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 om uddelegering til medlemsstaterne af vurderingen af aktivstoffer, for hvilke godkendelsen udløber senest den 31. december 2018, i forbindelse med gennemførelsen af proceduren for fornyelse (EØS-relevant tekst)

OJ L 37, 12.2.2016, p. 44–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/183/oj

12.2.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 37/44


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/183

af 11. februar 2016

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 om uddelegering til medlemsstaterne af vurderingen af aktivstoffer, for hvilke godkendelsen udløber senest den 31. december 2018, i forbindelse med gennemførelsen af proceduren for fornyelse

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forbindelse med gennemførelsen af procedurerne for fornyelse uddelegeres ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 (2) vurderingen af aktivstoffer, hvis godkendelsen udløber senest den 31. december 2018, til medlemsstaterne, idet der udpeges en rapporterende medlemsstat og en medrapporterende medlemsstat for hvert aktivstof. Derfor bør vurderingen af aktivstoffer, hvis godkendelse udløber senest den 31. december 2021, uddelegeres.

(2)

Denne uddelegering bør foregå således, at der opnås en ligelig fordeling af ansvaret og arbejdsopgaverne blandt medlemsstaterne.

(3)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 bør derfor ændres.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 foretages følgende ændringer:

1)

Titlen affattes således:

»Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 af 26. juli 2012 om uddelegering til medlemsstaterne af vurderingen af aktivstoffer i forbindelse med gennemførelsen af proceduren for fornyelse«.

2)

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. februar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 af 26. juli 2012 om uddelegering til medlemsstaterne af vurderingen af aktivstoffer, for hvilke godkendelsen udløber senest den 31. december 2018, i forbindelse med gennemførelsen af proceduren for fornyelse (EUT L 200 af 27.7.2012, s. 5).


BILAG

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 foretages følgende ændringer:

1)

Ordet »BILAG« ændres til:

»BILAG

DEL A

Uddelegering af vurderingen af aktivstoffer, for hvilke godkendelsen udløber senest den 31. december 2018«

2)

Som del B tilføjes følgende:

»DEL B

Uddelegering af vurderingen af aktivstoffer, for hvilke godkendelsen udløber efter den 31. december 2018 og senest den 31. december 2021

Aktivstof

Rapporterende medlemsstat

Medrapporterende medlemsstat

1-Decanol

PL

IT

1-Naphthylacetamid (1-NAD)

HU

FR

1-Naphtyleddikesyre (1-NAA)

HU

FR

2,5-Dichlorbenzoesyre-methylester

FR

AT

2-Phenylphenol (inkl. natriumsalt af orthophenylphenol)

ES

EL

6-Benzyladenin

SE

NL

8-Hydroxyquinolin inkl. oxyquinolin

ES

NL

Abamectin (avermectin)

AT

MT

Eddikesyre

AT

NL

Aclonifen

NL

NO

Acrinathrin

FR

ES

Aluminiumammoniumsulfat

IE

UK

Aluminiumphosphid

AT

EE

Aluminiumsilicat (kaolin)

EL

FR

Aluminiumsulfat

NL

CZ

Azimsulfuron

EL

FR

Azoxystrobin

UK

NO

Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai stamme ABTS-1857

NL

DE

Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai stamme GC-91

NL

DE

Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (serotype H-14) stamme AM65-52

SE

ES

Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki stamme ABTS 351

DK

NL

Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki stamme EG 2348

DK

NL

Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki stamme PB 54

DK

NL

Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki stamme SA 11

DK

NL

Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki stamme SA12

DK

NL

Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis stamme NB 176 (TM 14 1)

IT

DE

Beauveria bassiana stamme ATCC 74040

DE

NL

Beauveria bassiana stamme GHA

DE

NL

Benfluralin

NO

NL

Bensulfuron

IT

ES

Bifenthrin

BE

HU

Bispyribac

IT

PT

Blodmel

AT

LT

Bromadiolon

IT

RO

Bromuconazol

BE

CZ

Bupirimat

NL

UK

Buprofezin

IT

AT

Calciumcarbid

EE

CZ

Calciumcarbonat

ES

HU

Calciumphosphid

AT

DE

Carbetamid

UK

FR

Carbondioxid

FR

AT

Carboxin

HR

LV

Chlormequat

UK

IT

Chlorsulfuron

PL

EL

Clethodim

SE

LT

Cycloxydim

NL

DK

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

DE

NL

Cyflufenamid

DE

AT

Cymoxanil

LT

FI

Cyproconazol

IE

EE

Cyromazin

ES

IT

Dazomet

BG

NL

Denathoniumbenzoat

IT

PL

Diclofop

PT

FR

Diethofencarb

BE

ES

Difenacoum

IT

PT

Dimethachlor

HR

AT

Dithianon

AT

EL

Dodemorph

NL

IT

Dodin

ES

DE

Epoxiconazol

UK

PL

Ethylen

NL

UK

Ethofenprox

SK

IT

Etridiazol

NL

ES

Ekstrakt af tetræ

PL

BG

Fedtdestillationsrester

CZ

FR

Fedtsyrer, C7-C20 (pelargonsyre (CAS-nr.: 112-05-0))

Fedtsyrer, C7-C18 og C18 umættede, kaliumsalte (CAS-nr.: 67701-09-1), (caprinsyre (CAS-nr.: 334-48-5), caprylsyre (CAS-nr.: 124-07-2), laurinsyre (CAS-nr.: 143-07-7), oliesyre (CAS-nr.: 112-80-1)),

Fedtsyrer, C8-C10, methylestere (CAS-nr.: 85566-26-3) (methyloctanoat (CAS-nr.: 111-11-5), methyldecanoat (CAS-nr.: 110-42-9))

EL

AT

FEN 560 (bukkehornsfrøpulver)

IT

FR

Fenazaquin

DE

PL

Fenbuconazol

SI

UK

Fenoxycarb

NL

EL

Fenpropimorph

LV

SI

Fenpyroximat

AT

DK

Flonicamid (IKI-220)

FI

SE

Fluazifop-P

FR

IT

Fluazinam

AT

DK

Fluometuron

EL

BG

Fluopicolid

UK

ES

Fluquinconazol

UK

SK

Flurochloridon

AT

HR

Fluroxypyr

SE

SI

Flutolanil

NL

UK

Flutriafol

SK

UK

Fuberidazol

UK

FI

Hvidløgsekstrakt

IE

UK

Gibberellinsyre

SI

SK

Gibberellin

SI

SK

Haloxyfop-P (haloxyfop-R)

HU

CZ

Heptamaloxyloglucan

FR

ES

Hexythiazox

FI

SE

Hydrolyserede proteiner

ES

EL

Hymexazol

AT

SE

Imazalil (enilconazol)

NL

BE

Imidacloprid

DE

NL

Indolylsmørsyre

EL

CY

Jernsulfat

HU

PL

Isoxaben

AT

FI

Kiselgur (diatoméjord)

AT

EL

Kresoxim-methyl

SE

FR

Lecanicillium muscarium (tidligere Verticillium lecanii) stamme Ve6

NL

FR

Svovlkalk (calciumpolysulfid)

CZ

NL

Kalksten

CZ

SK

Lufenuron

ES

HU

Magnesiumphosphid

AT

EE

Malathion

CZ

BG

Margosaekstrakt (azadirachtinkilde — Mitsui)

DE

ES

Margosaekstrakt (azadirachtinkilde — SIPCAM)

DE

ES

Margosaekstrakt (azadirachtinkilde — Trifolio)

DE

ES

Mepiquat

FI

EE

Metalaxyl

EL

PL

Metaldehyd

PL

DE

Metamitron

DK

LV

Metarhizium anisopliae var. anisopliae stamme BIPESCO 5

NL

FR

Metarhizium anisopliae var. anisopliae stamme F52

NL

FR

Metazachlor

NL

UK

Methomyl

BG

RO

Methylnonylketon

NL

BE

Metosulam

NO

BE

Myclobutanil

UK

ES

Napropamid

SI

HR

Oryzalin

NL

FR

Oxyfluorfen

ES

HU

Paclobutrazol

UK

RO

Paraffinolie/(CAS-nr.: 64742-46-7)

EL

FR

Paraffinolie/(CAS-nr.: 72623-86-0)

EL

FR

Paraffinolie/(CAS-nr.: 8042-47-5)

EL

FR

Paraffinolie/(CAS-nr.: 97862-82-3)

EL

FR

Penconazol

NO

DE

Pencycuron

LV

PL

Penoxsulam

IT

PL

Peber

UK

IE

Phlebiopsis gigantea FOC PG 410.3

EE

FR

Phlebiopsis gigantea FOC PG B20/5

EE

FR

Phlebiopsis gigantea FOC PG B22/SP1190/3.2

EE

FR

Phlebiopsis gigantea FOC PG B22/SP1287/3.1

EE

FR

Phlebiopsis gigantea FOC PG BU 3

EE

FR

Phlebiopsis gigantea FOC PG BU 4

EE

FR

Phlebiopsis gigantea FOC PG SH 1

EE

FR

Phlebiopsis gigantea FOC PG SP log 5

EE

FR

Phlebiopsis gigantea FOC PG SP log 6

EE

FR

Phlebiopsis gigantea FOC PG97/1062/116/1.1

EE

FR

Phlebiopsis gigantea VRA 1835

EE

FR

Phlebiopsis gigantea VRA 1984

EE

FR

Phlebiopsis gigantea VRA 1985

EE

FR

Phlebiopsis gigantea VRA 1986

EE

FR

Planteolier/citronelleolie

FR

UK

Planteolier/nellikeolie

ES

IT

Planteolier/olie af grøn mynte

SE

NL

Planteolier/rapsolie

NL

FI

Kaliumhydrogencarbonat

NL

EL

Prochloraz

BE

DE

Profoxydim

ES

EL

Prohexadion

FR

IE

Propaquizafop

UK

EE

Proquinazid

SE

LT

Putrescin (1,4-diaminobutan)

ES

AT

Pyrethriner

IT

DE

Pyridaben

CZ

BE

Pythium oligandrum M1

SE

HU

Kvartssand

LV

RO

Quinmerac

EE

FI

Quizalofop-P

HR

UK

Quizalofop-P-ethyl

FI

UK

Quizalofop-P-tefuryl

HR

UK

Repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/fiskeolie

CZ

FR

Repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/fårefedt

CZ

FR

Repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/rå tallolie

CZ

SK

Repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/talloliebeg

CZ

EL

Havalgeekstrakt (tidligere havalgeekstrakt og tang)

BE

IT

Sintofen (cintofen)

CZ

FR

Natrium-5-nitroguaiacolat

NL

EL

Natriumaluminiumsilikat

HU

AT

Natriumhypoklorit

IE

UK

Natrium-o-nitrophenolat

NL

EL

Natrium-p-nitrophenolat

NL

EL

Spirodiclofen

AT

NL

Spiroxamin

AT

EE

Ligekædede sommerfugleferomoner

(E)-11-Tetradecen-1-yl-acetat

(E)-5-Decen-1-ol

(E)-5-Decen-1-yl-acetat

(E)-8-Dodecen-1-yl-acetat

(E,E)-7,9-Dodecadien-1-yl-acetat

(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol

(E,Z)-2,13-Octadecadien-1-yl-acetat

(E,Z)-7,9-Dodecadien-1-yl-acetat

(E,Z)-8-Dodecen-1-yl-acetat

(Z)-11-Hexadecen-1-ol

(Z)-11-Hexadecen-1-yl-acetat

(Z)-11-Hexadecenal

(Z)-11-tetradecen-1-yl-acetat

(Z)-13-Octadecenal

(Z)-7-Tetradecenal

(Z)-8-Dodecen-1-ol

(Z)-8-Dodecen-1-yl-acetat

(Z)-9-Dodecen-1-yl-acetat

(Z)-9-Hexadecenal

(Z)-9-tetradecen-1-yl-acetat

(Z,E)-7,11-Hexadecadien-1-yl-acetat

(Z,E)-9,12-Tetradecadien-1-yl-acetat

(Z,Z)-7,11-Hexadecadien-1-yl-acetat

Dodecan-1-ol

Tetradecan-1-ol

(Z)-8-Dodecenylacetat, Dodecan-1-yl-acetat

(Z)-9-Dodecenylacetat, Dodecan-1-yl-acetat

(7E, 9Z)-Dodecadienylacetat, (7E, 9E)-Dodecadienylacetat

(7Z, 11Z)-Hexadecadien-1-yl-acetat (7Z, 11E)-Hexadecadien-1-yl-acetat

(Z)-9-Hexadecenal (Z)-11-Hexadecenal (Z)-13-Octadecenal

E-5-Decen-1-yl-acetat, E-5-Decen-1-ol

(E/Z)-8-Dodecenylacetat, (Z)-8-Dodecenol

(Z)-11-Hexadecenal, (Z)-11-Hexadecen-1-yl-acetat

(E/Z)- 9-Dodecen-1- yl-acetat

E8, E10-Dodecadien-1-ol + tetradecylacetat

E7,E/Z9-Dodecadienylacetat (E7,E/Z9-12Ac) og n-dodecylacetat (12Ac)

(E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-yl acetat og (E,Z)-3,8-tetradecadien-1-yl-acetat

(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-Docosatetraen-1-yl-isobutyrat

IT

FR

Streptomyces K61 (tidligere S. griseoviridis)

EE

FR

Sulcotrion

DE

ES

Sulfurylfluorid

AT

IE

Svovl

FR

SI

Tau-fluvalinat

DK

DE

Tebuconazol

UK

DK

Tebufenozid

ES

DE

Tebufenpyrad

FR

BE

Teflubenzuron

SE

IT

Tefluthrin

HU

DK

Terbuthylazin

ES

HR

Tetraconazol

FR

DE

Tralkoxydim

ES

PT

Triadimenol

ES

LV

Tri-allat

UK

CZ

Triazoxid

DE

SK

Trichoderma asperellum (tidligere T. harzianum) stamme ICC012

SE

FR

Trichoderma asperellum (tidligere T. harzianum) stamme T25

SE

FR

Trichoderma asperellum (tidligere T. harzianum) stamme TV1

SE

FR

Trichoderma atroviride (tidligere T. harzianum) stamme IMI 206040

SE

IT

Trichoderma atroviride (tidligere T. harzianum) stamme T11

SE

IT

Trichoderma gamsii (tidligere T. viride) stamme ICC080

SE

IT

Trichoderma harzianum stamme ITEM 908

SE

NL

Trichoderma harzianum stamme T-22

SE

NL

Trichoderma polysporum stamme IMI 206039

SE

NL

Triflumizol

NL

BE

Triflumuron

IT

HU

Triflusulfuron

FR

DK

Trimethylaminhydrochlorid

BG

ES

Urea

UK

FI

Verticillium albo-atrum (tidligere Verticillium dahliae) stamme WCS850

SE

NL

Zeta-cypermethrin

AT

DE

Zincphosphid

AT

DE«


Top