Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0178

Kommissionens forordning (EU) 2016/178 af 10. februar 2016 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår fjernelse af visse aromastoffer fra EU-listen (EØS-relevant tekst)

OJ L 35, 11.2.2016, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/178/oj

11.2.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 35/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/178

af 10. februar 2016

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår fjernelse af visse aromastoffer fra EU-listen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (1), særlig artikel 11, stk. 3, og artikel 25, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), særlig artikel 7, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 er der fastlagt en EU-liste over aromaer og udgangsmaterialer, der er godkendt til anvendelse i og på fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 (3) blev der vedtaget en liste over aromastoffer, og listen blev indsat i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008.

(3)

Listen kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning, der er indgivet af en medlemsstat eller en interesseret part.

(4)

EU-listen over aromaer og udgangsmaterialer indeholder et antal stoffer, for hvilke Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) endnu ikke har afsluttet sin evaluering, eller for hvilke den har anmodet om, at der fremlægges yderligere videnskabelige data for at kunne afslutte evalueringen. For så vidt angår fire af disse stoffer, nemlig vetiverol (FL-nr. 02.214), vetiverylacetat (FL-nr. 09.821), 2-acetyl-1,4,5,6-tetrahydropyridin (FL-nr. 14.079) og 2-propionylpyrrolin, 1 %-opløsning i vegetabilsk olie-triglycerider (FL-nr. 14.168), har de ansvarlige for markedsføringen af disse aromastoffer nu trukket deres ansøgning tilbage. Derfor bør de udgå af EU-listen.

(5)

Med hensyn til stoffet methyl-2-mercaptopropionat (FL-nr. 12.266) har den ansvarlige for markedsføringen heraf angivet, at det ikke længere opfylder sit formål. Derfor bør dette aromastof udgå af EU-listen.

(6)

Del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor ændres.

(7)

Ved artikel 1 i Kommissionens forordning (EU) nr. 873/2012 (4) er der fastsat overgangsforanstaltninger vedrørende fødevarer, der indeholder aromastoffer, og som er lovligt markedsført eller mærket før den 22. oktober 2014, for at sikre en smidig overgang på markedet. Der bør derfor fastsættes en yderligere overgangsperiode for fødevarer, der indeholder ovennævnte fem aromastoffer, således at lederne af fødevarevirksomheder kan tilpasse sig kravene i denne forordning.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Fødevarer, der indeholder aromastofferne vetiverol (FL-nr. 02.214), vetiverylacetat (FL-nr. 09.821), methyl-2-mercaptopropionat (FL-nr. 12.266), 2-acetyl-1,4,5,6-tetrahydropyridin (FL-nr. 14.079) og 2-propionylpyrrolin, 1 %-opløsning i vegetabilsk olie-triglycerider (FL-nr. 14.168), og som er lovligt markedsført eller mærket inden for seks måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse, men som ikke er i overensstemmelse med del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008, kan markedsføres indtil »bedst før«-datoen eller den sidste anvendelsesdato.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. februar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 af 1. oktober 2012 om vedtagelse af listen over aromastoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96, om indsættelse af listen i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1565/2000 og Kommissionens afgørelse 1999/217/EF (EUT L 267 af 2.10.2012, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 873/2012 af 1. oktober 2012 om overgangsforanstaltninger vedrørende EU-listen over aromaer og udgangsmaterialer i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 (EUT L 267 af 2.10.2012, s. 162).


BILAG

I del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 udgår følgende:

»02.214

vetiverol

89-88-3

1866

10321

 

 

2

EFSA

09.821

vetiverylacetat

117-98-6

1867

11887

 

 

2

EFSA

12.266

methyl-2-mercaptopropionat

53907-46-3

 

 

 

 

 

EFSA

14.079

2-acetyl-1,4,5,6-tetrahydropyridin

27300-27-2

 

 

 

 

2

EFSA

14.168

2-propionylpyrrolin, 1 %-opløsning i vegetabilsk olie-triglycerider

133447-37-7

1605

 

 

 

2

EFSA«


Top