EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0114

Kommissionens forordning (EU) 2016/114 af 28. januar 2016 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen for 2017 over sekundære målvariabler om sundhed og børns sundhed (EØS-relevant tekst)

OJ L 23, 29.1.2016, p. 40–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/114/oj

29.1.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 23/40


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/114

af 28. januar 2016

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen for 2017 over sekundære målvariabler om sundhed og børns sundhed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 af 16. juni 2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) (1), særlig artikel 15, stk. 2, litra f), sammenholdt med artikel 15, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1177/2003 er der fastlagt en fælles ramme for systematisk udarbejdelse af europæiske statistikker over indkomstforhold og levevilkår for at sikre, at der findes sammenlignelige og ajourførte tværsnits- og tidsseriedata om indkomstforhold og om omfanget af fattigdom og social udstødelse og om de berørte gruppers sammensætning på nationalt plan og EU-plan.

(2)

I henhold til artikel 15, stk. 2, litra f), i forordning (EF) nr. 1177/2003 bør der hvert år vedtages gennemførelsesforanstaltninger for at fastlægge listen over de sekundære målområder og -variabler, som det pågældende år skal indgå i EU-SILC-tværsnitskomponenten. Det er derfor nødvendigt at vedtage gennemførelsesbestemmelser vedrørende de sekundære målvariabler og deres identifikatorer for 2017-modulet om sundhed og børns sundhed.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Listen over sekundære målvariabler og identifikatorerne for 2017-modulet om sundhed og børns sundhed, som indgår i EU-SILC-tværsnitskomponenten, fastlægges i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 165 af 3.7.2003, s. 1.


BILAG

I denne forordning anvendes følgende enheder, dataindsamlingsmetoder, referenceperioder og dataindberetning:

1.   Enheder

Målvariablerne vedrører forskellige typer enheder:

 

Data om økonomisk byrde vedrører husstanden og refererer til husstanden som helhed.

 

Der indsamles data om sundhed for hvert nuværende husstandsmedlem eller i givet fald for alle udvalgte respondenter, som er over 16 år.

 

Der indsamles data om generel sundhed og aktivitetsbegrænsning på grund af sundhedsproblemer for hvert barn i alderen 0-15 år.

 

Data om uopfyldt behov for tandlæge- eller lægeundersøgelse eller tandlæge- eller lægebehandling for børn vedrører husstanden og omfatter til alle børn i alderen 0-15 år, der bor i husstanden som helhed.

 

Alderen skal forstås som alderen på interviewtidspunktet.

2.   Dataindsamlingsmetoder

For variabler, der vedrører husstanden som helhed, indsamles dataene på grundlag af et personligt interview med husstandens respondent.

For variabler, hvor spørgsmålene er rettet til de enkelte medlemmer i husstanden, indsamles dataene på grundlag af personlige interview med alle nuværende medlemmer af husstanden i alderen 16 år og derover eller i givet fald med hver udvalgt respondent.

For variabler, hvor spørgsmålene vedrører børnene, indsamles dataene på grundlag af et personligt interview med husstandens respondent.

På grund af arten af de data, som skal indsamles, accepteres kun personlige interview (undtagelsesvis interview af stedfortrædere, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare).

Variablen vedrørende Body Mass Index (BMI) kan beregnes ud fra oplysninger om højde og vægt indhentet i forbindelse med interviewet eller indhentet direkte fra den interviewede ved hjælp af et fremvisningskort. Kun BMI-værdien skal indberettes til Eurostat.

3.   Referenceperiode

Målvariablerne refererer til forskellige typer referenceperiode:

 

Aktuel referenceperiode for BMI-variablen, børns generelle sundhed og børns nedsatte evne til at deltage i aktiviteter på grund af sundhedsproblemer.

 

En typisk uge for de variabler, der vedrører fysisk aktivitet.

 

En typisk uge i løbet af en bestemt årstid for hyppigheden af spisning af frugt og grøntsager.

 

De sidste 12 måneder for alle andre variabler.

4.   Dataindberetning

De sekundære målvariabler indberettes til Kommissionen (Eurostat) i husstandsdatafilen (H-fil), i personregisterfilen (R-fil) og i persondatafilen (P-fil) efter de primære målvariabler.

Variabelidentifikator

Målvariabel

Sundhed

HS200

Den økonomiske byrde ved lægebehandling

En stor byrde

En vis byrde

Slet ingen byrde

HS200_F

Udfyldt

Mangler

Ikke relevant (ingen i husstanden havde brug for lægebehandling)

Ikke relevant (RB010≠ 2017)

HS210

Den økonomiske byrde ved tandlægebehandling

En stor byrde

En vis byrde

Slet ingen byrde

HS210_F

Udfyldt

Mangler

Ikke relevant (ingen i husstanden havde brug for tandlægebehandling)

Ikke relevant (RB010≠ 2017)

HS220

Den økonomiske byrde ved lægemidler

En stor byrde

En vis byrde

Slet ingen byrde

HS220_F

Udfyldt

Mangler

Ikke relevant (ingen i husstanden havde brug for lægemidler)

Ikke relevant (RB010≠ 2017)

PH080

Antal konsultationer hos tandlæge eller ortodontist

 

Ingen

 

1-2 gange

 

3-5 gange

 

6-9 gange

 

10 gange eller mere

PH080_F

Udfyldt

Mangler

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant (RB010≠ 2017)

PH090

Antal konsultationer hos praktiserende læge eller familielæge

 

Ingen

 

1-2 gange

 

3-5 gange

 

6-9 gange

 

10 gange eller mere

PH090_F

Udfyldt

Mangler

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant (RB010≠ 2017)

PH100

Antal konsultationer hos en medicinsk eller kirurgisk speciallæge

 

Ingen

 

1-2 gange

 

3-5 gange

 

6-9 gange

 

10 gange eller mere

PH100_F

Udfyldt

Mangler

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant (RB010≠ 2017)

PH110

Body Mass Index (BMI)

BMI-tal

PH110_F

Udfyldt

Mangler

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant (RB010≠ 2017)

PH120

Type fysisk aktivitet i forbindelse med arbejde

For det meste siddende

For det meste stående

For det meste gående eller opgaver, der kræver moderat fysisk indsats

For det meste tungt eller fysisk krævende arbejde

PH120_F

Udfyldt

Mangler

Ikke relevant (udfører ikke nogen arbejdsopgaver)

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant (RB010≠ 2017)

PH130

Tid tilbragt med fysiske aktiviteter (undtagen arbejde) i en typisk uge

TT/MM (timer/minutter) om ugen

PH130_F

Udfyldt

Mangler

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant (RB010≠ 2017)

PH140

Hvor tit spises der frugt

 

To eller flere gange om dagen

 

En gang om dagen

 

4 til 6 gange om ugen

 

1 til 3 gange om ugen

 

Under en gang om ugen

 

Aldrig

PH140_F

Udfyldt

Mangler

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant (RB010≠ 2017)

PH150

Hvor tit spises der grøntsager eller salat

 

To eller flere gange om dagen

 

En gang om dagen

 

4 til 6 gange om ugen

 

1 til 3 gange om ugen

 

Under en gang om ugen

 

Aldrig

PH150_F

Udfyldt

Mangler

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant (RB010≠ 2017)

Børns sundhed

RC010

Generel sundhed (børn)

Meget god

God

Rimelig

Dårlig

Meget dårlig

RC010_F

Udfyldt

Mangler

Ikke relevant (barnet er over 15 år)

Ikke relevant (RB010≠ 2017)

RC020

Aktivitetsbegrænsning på grund af sundhedsproblemer (børn)

Alvorlig begrænsning

Begrænsning, men ikke alvorlig

Slet ingen begrænsning

RC020_F

Udfyldt

Mangler

Ikke relevant (barnet er over 15 år)

Ikke relevant (RB010≠ 2017)

HC010

Uopfyldt behov for lægeundersøgelse eller -behandling (børn)

Ja (der var mindst et tilfælde, hvor mindst et af børnene ikke fik en lægeundersøgelse eller -behandling)

Nej (barnet/børnene fik en lægeundersøgelse eller -behandling, hver gang der var brug for det)

HC010_F

Udfyldt

Mangler

Ikke relevant (ingen af børnene havde behov for lægebehandling eller -undersøgelse)

Ikke relevant (ingen børn i alderen 0-15 år i husstanden)

Ikke relevant (RB010≠ 2017)

HC020

Hovedårsag til uopfyldt behov for lægeundersøgelse eller -behandling (børn)

Havde ikke råd (for dyrt)

Venteliste

Kunne ikke få tid pga. arbejde, pasning af børn eller af andre personer

For stor afstand eller ingen transportmulighed

Anden grund

HC020_F

Udfyldt

Mangler

Ikke relevant (HC010 ikke lig med ja)

Ikke relevant (ingen børn i alderen 0-15 år i husstanden)

Ikke relevant (RB010≠ 2017)

HC030

Uopfyldt behov for tandlægeundersøgelse eller -behandling (børn)

Ja (der var mindst et tilfælde, hvor mindst et af børnene ikke fik en tandlægeundersøgelse eller -behandling)

Nej (barnet/børnene fik en tandlægeundersøgelse eller -behandling, hver gang der var brug for det)

HC030_F

Udfyldt

Mangler

Ikke relevant (ingen af børnene havde behov for tandlægebehandling eller -undersøgelse)

Ikke relevant (ingen børn i alderen 0-15 år i husstanden)

Ikke relevant (RB010≠ 2017)

HC040

Hovedårsag til uopfyldt behov for tandlægeundersøgelse eller -behandling (børn)

Havde ikke råd (for dyrt)

Venteliste

Kunne ikke få tid pga. arbejde, pasning af børn eller af andre personer

For stor afstand eller ingen transportmulighed

Anden grund

HC040_F

Udfyldt

Mangler

Ikke relevant (HC030 ikke lig med ja)

Ikke relevant (ingen børn i alderen 0-15 år i husstanden)

Ikke relevant (RB010≠ 2017)


Top