Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0109

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/109 af 27. januar 2016 om ikke at godkende PHMB (1600; 1,8) som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1, 6 og 9 (EØS-relevant tekst)

OJ L 21, 28.1.2016, p. 84–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/109/oj

28.1.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/84


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/109

af 27. januar 2016

om ikke at godkende PHMB (1600; 1,8) som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1, 6 og 9

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 89, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 (2) er der opstillet en liste over eksisterende aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel godkendelse til brug i biocidholdige produkter. Denne liste omfatter PHMB (1600; 1,8).

(2)

PHMB (1600; 1,8) er blevet vurderet med henblik på anvendelse i produkttype 1, hygiejne for mennesker, produkttype 6, konserveringsmidler for produkter under opbevaring, og produkttype 9, beskyttelsesmidler til fibermaterialer, læder, gummi og polymeriserede materialer, som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

Frankrig blev udpeget som kompetent vurderingsmyndighed og sendte vurderingsrapporter sammen med sine henstillinger henholdsvis den 5. september 2013, den 8. oktober 2013 og den 14. februar 2014.

(4)

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra b), i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 fremsatte Udvalget for Biocidholdige Produkter den 16.-17. juni 2015 Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelser, hvori der var taget hensyn til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner.

(5)

Det fremgår af disse udtalelser, at de biocidholdige produkter, som anvendes til produkttype 1, 6 og 9, og som indeholder PHMB (1600; 1,8), ikke kan forventes at opfylde de krav, der er fastlagt i artikel 19, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 528/2012. For disse produkttyper blev der observeret en uacceptabel risiko i de scenarier, hvor der blev foretaget en vurdering af risikoen for menneskers sundhed og miljøet.

(6)

Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at godkende PHMB (1600; 1,8) til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1, 6 og 9.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

PHMB (1600; 1,8) (EF-nr.: ikke relevant, CAS-nr. 27083-27-8 og 32289-58-0) godkendes ikke som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1, 6 og 9.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 af 10.10.2014, s. 1).


Top